REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 225 poz. 1635

USTAWA

z dnia 16 listopada 2006 r.

o opłacie skarbowej1)

Tekst pierwotny

Rozdział 1

Przedmiot opłaty skarbowej

Art. 1.

1. Opłacie skarbowej podlega:

1) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

a) dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

b) wydanie zaświadczenia na wniosek,

c) wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

2) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

2. Opłacie skarbowej podlega również dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Art. 2.
1. Nie podlega opłacie skarbowej:

1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d) wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,

e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)),

i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,

j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, oraz członków ich rodzin,

k) o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w sprawach ochrony czasowej,

I) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418 oraz z 2006 r. Nr 195, poz. 1437);

2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

4) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych;

5) wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach wymienionych w pkt 1–4;

6) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę nazwiska i imienia (imion) oraz w sprawach o ustalenie pisowni imienia i nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;

7) wydanie zezwolenia przez ministra właściwego do spraw środowiska lub wojewodę na działania związane z czynną ochroną przyrody.

2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej.

Art. 3.
Nie podlega opłacie skarbowej: dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione.
Art. 4.
Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia określa załącznik do ustawy.

Rozdział 2

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej oraz podmioty zwolnione od opłaty skarbowej

Art. 5.

1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

2. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) a w przypadku złożenia dokumentu, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 – na mocodawcy i pełnomocniku lub przedsiębiorcy i prokurencie.

3. Jeżeli jedną ze stron czynności, o której mowa w ust. 2, jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej zwolniona od opłaty skarbowej, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na pozostałych stronach tej czynności.

Art. 6.
1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

1) od dokonania czynności urzędowej – z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;

3) od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);

4) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii – z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2;

5) od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ust. 2 – z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.

2. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.

Art. 7.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:

1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jednostki budżetowe;

3) jednostki samorządu terytorialnego;

4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa – wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Rozdział 3

Zapłata i zwrot opłaty skarbowej

Art. 8.

1. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.

2. Rada gminy może zarządzić pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso.

3. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, obowiązane są dokonać adnotacji o zapłacie opłaty skarbowej, zwolnieniu lub wyłączeniu obowiązku zapłaty tej opłaty od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji).

Art. 9.
1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

1) od dokonania czynności urzędowej – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej;

2) od wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

2. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.

3. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty.

Art. 10.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób zwrotu opłaty skarbowej oraz szczegółowy sposób potwierdzania przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, zapłaty opłaty skarbowej, w szczególności przez określenie:

1) dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej,

2) trybu zwrotu opłaty skarbowej,

3) sposobu sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawności postępowania podatkowego, a także zapewnienia kontroli zapłaty opłaty skarbowej.

Art. 11.
1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz podmioty, o których mowa w art. 1 ust. 2, przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez nie czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń (pozwoleń, koncesji), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2, użytych w prowadzonych przez te organy lub podmioty postępowaniach oraz od złożonych do nich dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

2. Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od złożonych w sądzie dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 i 2, jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera:

1) imię i nazwisko (nazwę lub firmę), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej;

2) przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

Rozdział 4

Właściwość organów podatkowych

Art. 12.

1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

1) od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) – organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);

2) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Rozdział 5

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 13.

W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 i Nr 220, poz. 1601) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 uchyla się pkt 6;

2) uchyla się art. 18;

3) w art. 19 w pkt 1 uchyla się lit. e.

Art. 14.
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, z późn. zm.3)) w art. 7 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki.".

Art. 15.
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 61:

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, może nastąpić w gotówce.",

b) w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana papierami wartościowymi lub znakami akcyzy;"

2) w art. 63 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.".

Art. 16.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.5)) uchyla się art. 58 i 59.
Art. 17.
W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.6)) w art. 30 uchyla się ust. 2.
Art. 18.
W ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 141, poz. 1011) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 w pkt 2 uchyla się lit. d;

2) w art. 14:

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 1,

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) uiszczanej gotówką, są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, z zastrzeżeniem ust. 2;",

– uchyla się pkt 3,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli podmiotem, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie, jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub upoważniony przez niego podmiot, wpływy z opłaty skarbowej uiszczanej gotówką są wpłacane na rachunek budżetu tej gminy.".

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 19.

Jeżeli złożono podanie, załączniki do podania, dokonano zgłoszenia lub wystąpiono z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzono dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 20.
Traci moc ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532, z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48, poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 113, poz. 954, Nr 143, poz. 1199, Nr 153, poz. 1272, Nr 169, poz. 1418, Nr 175, poz. 1458 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 144, poz. 1043).
Art. 21.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawę z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 15 października 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205 oraz z 2006 r. Nr 218, poz. 1592.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr 143, poz. 1199 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031 i Nr 217, poz. 1590.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 213, poz. 1803, z 2003 r. Nr 84, poz. 774, Nr 137, poz. 1302 i Nr 162, poz. 1569, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 68, poz. 623, Nr 93, poz. 894, Nr 97, poz. 963 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 130, poz. 1090, Nr 143, poz. 1199, Nr 177, poz. 1468 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 546, Nr 104, poz. 708 i Nr 191, poz. 1413.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

Załącznik 1. [WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA]

Załącznik do ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. (poz. 1635)

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA

Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1

2

3

4

I.

Dokonanie czynności urzędowej

 

 

 

1. Sporządzenie aktu małżeństwa

84 zł

 

 

2. Inne czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11 zł

1) sporządzenie aktu urodzenia lub zgonu

 

 

 

2) przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub o nadaniu dziecku nazwiska męża matki

 

3. Decyzja o wpisaniu do polskich ksiąg stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

50 zł

 

 

4. Pozostałe decyzje wydawane przez kierownika urzędu stanu cywilnego

39 zł

 

 

5. Protokół zawierający ostatnią wolę spadkodawcy, sporządzony przez osoby wymienione w art. 951 § 1 Kodeksu cywilnego

22 zł

 

 

6. Ustalenie brzmienia albo pisowni imienia lub nazwiska

22 zł

 

 

7. Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37 zł

 

 

8. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

107 zł

 

 

9. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

56 zł

 

 

10. Zatwierdzenie projektu budowlanego

47 zł

 

 

11. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu

90 zł

 

 

12. Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z:

1) wydawanych, na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach, pozwoleń na wprowadzanie substancji i energii do środowiska:

 

 

 

a) w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem lit. b

1 023 zł

 

 

1

2

3

4

 

b) w związku z działalnością gospodarczą wykonywaną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

259 zł

 

 

c) pozostałych

256 zł

 

 

2) pozwoleń wodnoprawnych

100 zł

 

 

13. Przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko

120 zł

 

 

14. Wymagane przepisami o ochronie środowiska:

 

 

 

1) zatwierdzenie raportu o bezpieczeństwie

1 069 zł

 

 

2) zatwierdzenie zmian w raporcie o bezpieczeństwie

214 zł

 

 

15. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego w podatku akcyzowym

170 zł

 

 

16. Potwierdzenie zarejestrowania podatnika podatku od towarów i usług jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego

170 zł

 

 

17. Zgoda wydawana przez organ podatkowy na podstawie przepisów prawa podatkowego

30 zł

 

 

18. Dokonanie wpisu niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej do rejestru zakładów prowadzonego przez wojewodę

217 zł

 

 

19. Dokonanie wpisu do rejestru zwierząt

26 zł

 

 

20. Przyrzeczenie wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

98 zł

 

 

21. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

44 zł

 

 

22. Wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

24 zł

 

 

23. Wydanie duplikatu decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej

15 zł

 

 

24. Wydanie duplikatu książeczki wojskowej

28 zł

 

 

1

2

3

4

 

25. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych, albo do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w rozumieniu przepisów o zasadach uznawania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

523 zł

 

 

26. Decyzja o nabyciu obywatelstwa polskiego

219 zł

 

 

27. Decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego

58 zł

 

 

28. Dokonanie wpisu zaproszenia cudzoziemca na pobyt w Rzeczypospolitej Polskiej do ewidencji zaproszeń

27 zł

 

 

29. Dokonanie wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

6 713 zł

 

 

30. Dokonanie wpisu statku rybackiego do rejestru statków rybackich

176 zł

 

 

31. Zmiana wpisu w rejestrze statków rybackich

59 zł

 

 

32. Dokonanie wpisu do rejestru osób uprawnionych do wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych

106 zł

 

 

33. Zmiana wpisu do rejestru, o którym mowa w ust 32, polegająca na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych na rzecz innego funduszu bądź na rozpoczęciu wykonywania czynności akwizycyjnych w imieniu innego podmiotu

53 zł

 

 

34. Dokonanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych

110 zł

 

 

1

2

3

4

 

35. Zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych:

 

zmiana wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych obejmująca:

1) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania, numer w ewidencji działalności gospodarczej albo numer w rejestrze przedsiębiorców, firmę przedsiębiorcy, pod którą wykonywana jest działalność gospodarcza, siedzibę i adres – w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą fizyczną.

 

1) jeżeli zmiana nastąpi na wniosek zakładu ubezpieczeń w związku z zawarciem umowy agencyjnej z agentem ubezpieczeniowym, który został wpisany do rejestru na uprzedni wniosek innego zakładu ubezpieczeń

110 zł

 

2) pozostałe zmiany

55 zł

 

 

 

2) nazwę podmiotu lub firmę, siedzibę i adres, numer w rejestrze przedsiębiorców – w przypadku agenta ubezpieczeniowego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

 

 

 

3) imiona i nazwisko, numer PESEL lub, gdy ten nie został nadany, numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania – w przypadku osób fizycznych, przy pomocy których agent ubezpieczeniowy wykonuje czynności agencyjne,

 

 

 

4) numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, datę obowiązywania tej umowy ubezpieczenia oraz nazwę zakładu ubezpieczeń, z którym zawarto tę umowę – w przypadku agenta ubezpieczeniowego działającego na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.

 

1

2

3

4

 

 

 

5) wykreślenie agenta ubezpieczeniowego na wniosek zakładu ubezpieczeń

 

36. Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej:

 

 

 

1) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o ruchu drogowym

412 zł

 

 

2) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

a) wyrobu alkoholu etylowego

11 610 zł

 

 

b) wyrobu alkoholu etylowego,

w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100 % alkoholu

c) oczyszczania alkoholu etylowego

1 005 zł

 

11 610 zł

 

d) skażania alkoholu etylowego

11 610 zł

 

 

e) odwadniania alkoholu etylowego

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

11 610 zł

 

 

3) podmiotu wykonującego działalność w zakresie wytwarzania wyrobów tytoniowych

11 610 zł

 

 

4) podmiotu wykonującego działalność w zakresie:

a) wyrobu napojów spirytusowych

 

 

11 610 zł

 

b) rozlewu napojów spirytusowych

11 610 zł

 

 

c) wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, w przypadku gdy przedsiębiorca zadeklaruje roczną wielkość produkcji do 10 000 litrów 100 % alkoholu

jeżeli treścią wpisu jest więcej niż jeden rodzaj działalności, opłatę skarbową pobiera się od każdego z nich

1 005 zł

 

 

5) podmiotu wykonującego działalność kantorową

1 087 zł

 

 

6) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów o usługach turystycznych w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych

514 zł

 

 

1

2

3

4

 

7) podmiotu wykonującego działalność na podstawie przepisów o nasiennictwie w zakresie obrotu materiałem siewnym

288 zł

 

 

8) podmiotu wykonującego działalność w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin

1 135 zł

 

 

9) podmiotu wykonującego działalność na podstawie ustawy – Prawo pocztowe

412 zł

 

 

10) podmiotu wykonującego działalność gospodarczą niewymienioną w niniejszym ustępie

616 zł

 

 

37. Zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli:

1) dotyczy ona rozszerzenia zakresu działalności

2) treścią zmiany wpisu, o którym mowa w ust. 36 pkt 2 lub 4, jest kolejny rodzaj działalności

 

 

50 % stawek określonych od wpisu 100% stawek określonych od wpisu

 

38. Decyzja w sprawie zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji typu pojazdu

1 537 zł

 

 

39. Zgoda na chów i hodowlę zamkniętą zwierząt niebędących zwierzętami gospodarczymi do celów zasiedleń lub eksportu zwierzyny żywej

105 zł

 

 

40. Decyzja stwierdzająca spełnianie uprawnień do prowadzenia szkoleń pracowników zakładów górniczych w zakresie znajomości przepisów regulujących bezpieczne wykonywanie pracy w zakładzie górniczym

505 zł

 

 

41. Decyzja zatwierdzająca program przeszkolenia pracowników na stanowiskach w ruchu zakładu górniczego, innych niż stanowiska kierownictwa i dozoru ruchu, które mogą zajmować osoby o szczególnych kwalifikacjach zawodowych i warunkach zdrowotnych, opracowany dla poszczególnych stanowisk, wydawana na wniosek przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjnej trudniącej się szkoleniem – od każdego programu

105 zł

 

 

42. Zatwierdzenie planów ruchu:

 

 

 

1) podziemnych zakładów górniczych

1 005 zł

 

 

1

2

3

4

 

2) odkrywkowych zakładów górniczych lub zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

805 zł

 

 

3) innych zakładów

505 zł

 

 

43. Nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw ruchu górniczego:

 

 

 

1) jednostce naukowej

1 005 zł

 

 

2) osobie fizycznej

505 zł

 

 

44. Decyzja zatwierdzająca program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

505 zł

 

 

45. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

205 zł

 

 

46. Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz innej osoby

105 zł

 

 

47. Decyzja zatwierdzająca instrukcję eksploatacji składowiska

505 zł

 

 

48. Przeniesienie decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska

259 zł

 

 

49. Decyzja w sprawie uznania wyrobu budowlanego za regionalny wyrób budowlany

155 zł

 

 

50. Udostępnienie rzeczoznawcy majątkowemu przez naczelnika urzędu skarbowego informacji zawierającej dane o wartości nieruchomości – od każdej nieruchomości

5 zł

udzielenie informacji w związku z wyceną dokonywaną przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie organu administracji publicznej

 

51. Wydanie wypisu lub wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego:

 

 

 

1) od wypisu:

 

 

 

a) do 5 stron

30 zł

 

 

b) powyżej 5 stron

50 zł

 

 

2) od wyrysu:

 

 

 

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4

20 zł

 

 

b) nie więcej niż

200 zł

 

 

52. Decyzja w sprawie zwolnienia od obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu

100 zł

 

 

1

2

3

4

 

53. Decyzja inna, niż wymieniona w niniejszym załączniku, do której mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego

10 zł

1) decyzja umarzająca postępowanie lub wydawana w postępowaniu odwoławczym albo w trybie szczególnym

 

 

 

2) decyzja w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

 

 

 

3) decyzja w sprawie dotacji przedmiotowej na zadania w dziedzinie rolnictwa

 

 

 

4) decyzja wydana przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach realizacji jego zadań w zakresie telekomunikacji

 

 

 

5) decyzja w sprawie skargi pasażera lotniczego na naruszenie przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia nr 261/2004/WE z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L46 z 17.02.2004, s. 1)

 

 

 

6) decyzja o przyznaniu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

II.

Wydanie zaświadczenia

 

 

 

1. Zaświadczenia, w tym również odpisy dokumentów, wydawane przez urzędy stanu cywilnego oraz archiwa państwowe:

1) zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą

38 zł

1) odpis wydawany z akt stanu cywilnego, dotyczący obywateli polskich przebywających za granicą, przeznaczony wyłącznie na potrzeby polskich przedstawicielstw dyplomatycznych lub urzędów konsularnych

2) odpisy skrócone:

 

1

2

3

4

 

2) odpis zupełny aktu stanu cywilnego

33 zł

a) wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość

 

 

 

b) wydawane bezpośrednio po sporządzeniu aktu stanu cywilnego –w liczbie 3 egzemplarzy;

 

 

 

zwolnienie to przysługuje również cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub nadano status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obywatelom tych państw obcych, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła odpowiednie porozumienia

 

3) odpis skrócony aktu stanu cywilnego

22 zł

 

 

4) zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

24 zł

 

 

5) pozostałe zaświadczenia

26 zł

 

 

2. Pełny odpis przetworzonych danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

17 zł

 

 

3. Zaświadczenie wydawane przez wojskowego komendanta uzupełnień, stwierdzające odbycie służby wojskowej przez osoby stale przebywające za granicą

46 zł

 

 

4. Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy

5 zł

poświadczenie zgodności odpisu, kopii lub wyciągu z pełnomocnictwa niepodlegającego opłacie skarbowej lub od niej zwolnionego

 

5. Legalizacja dokumentu

26 zł

 

 

6. Wydanie Apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938)

60 zł

 

 

7. Poświadczenie własnoręczności podpisu

9 zł

 

 

8. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – od każdego egzemplarza

21 zł

 

 

1

2

3

4

 

9. Świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych materiałów niebezpiecznych i świadectwo dla środków transportu przeznaczonych do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych

132 zł

 

 

10. Świadectwo:

 

 

 

1) fitosanitarne dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich

20 zł

 

 

2) dla mieszanki materiału siewnego – za każde zaświadczenie dotyczące określonej partii

21 zł

 

 

11. Zaświadczenie potwierdzające brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

160 zł

 

 

12. Karta rejestracyjna broni pneumatycznej lub broni pozbawionej na stałe cech użytkowych

82 zł

karta rejestracyjna wydawana szkole

 

13. Europejska Karta Broni Palnej

105 zł

 

 

14. Zaświadczenie stwierdzające, że obiekty budowlane i urządzenia techniczne przeznaczone do wykonywania określonej działalności gospodarczej spełniają wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska

105 zł

 

 

15. Zaświadczenie stwierdzające, że na terenie, na którym położone jest projektowane ekologiczne gospodarstwo rolne, nie nastąpiło przekroczenie dopuszczalnych stężeń szkodliwych substancji zanieczyszczających powietrze i wodę

105 zł

 

 

16. Opinia potwierdzająca, że pomieszczenia dostosowane do prowadzenia działalności w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin i przechowywania opakowań po środkach ochrony roślin sklasyfikowanych jako bardzo toksyczne spełniają wymogi ochrony środowiska

105 zł

 

 

17. Zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej podmiotowi, który się nim posługuje

21 zł

 

 

1

2

3

4

 

18. Zaświadczenie potwierdzające zidentyfikowanie określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

20 zł

 

 

19. Zaświadczenie potwierdzające, ze podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony

21 zł

 

 

20. Zaświadczenie stwierdzające, ze podatnik jest zarejestrowanym podatnikiem podatku akcyzowego

21 zł

 

 

21. Pozostałe zaświadczenia

17 zł

1) zaświadczenie wydawane w interesie publicznym

 

 

 

2) zaświadczenie wydawane w związku z ubieganiem się o wydanie zezwolenia upoważniającego do przekraczania granicy, przewidzianego w umowach międzynarodowych o ułatwieniach w małym ruchu granicznym, w celach służbowych lub w związku z wykonywanymi czynnościami urzędowymi lub społecznymi

 

 

 

3) zaświadczenie w sprawach poszukiwania osób zaginionych w czasie działań wojennych lub w związku z tymi działaniami

 

 

 

4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji, przewozu i sprowadzenia zwłok lub szczątków zwłok ludzkich

 

 

 

5) zaświadczenie w sprawie budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

 

 

6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób dotkniętych klęską żywiołową lub wypadkiem losowym

 

 

 

7) zaświadczenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowych, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

 

1

2

3

4

 

 

 

rolnych Skarbu Państwa, porządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie

 

 

 

8) zaświadczenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

 

 

 

9) potwierdzenie złożenia podania oraz innych dokumentów składanych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej

 

 

 

10) zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego

 

 

 

11) zaświadczenie o wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego, wydawane przez urzędy gmin właściwe do pobierania podatku rolnego

 

 

 

12) zaświadczenie niezbędne do uzasadnienia wniosku o udzielenie pomocy z udziałów Unii Europejskiej

 

 

 

13) zaświadczenie dla przesyłki ziemniaków, potwierdzające, że ziemniaki pochodzą z miejsca produkcji uznanego za wolne od grzyba Svnchytrium endobioticum

 

 

 

14) zaświadczenie potwierdzające, że w partii bulw ziemniaka nie stwierdzono występowania Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

III.

Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

 

1. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39 zł

 

 

2. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

340 zł

zezwolenie udzielane cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony czasowej

 

1

2

3

4

 

3. Zezwolenie na osiedlenie się

640 zł

zezwolenie udzielane:

 

 

 

1) członkowi najbliższej rodziny repatrianta

 

 

 

2) cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu

 

4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich

640 zł

 

 

5. Przepustka w małym ruchu granicznym:

 

 

 

1) jednorazowa

12 zł

 

 

2) stała

24 zł

 

 

6. Wiza:

 

1) wiza dla członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi

 

 

 

2) wiza dla cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej

 

1) wydawana przez komendanta placówki Straży Granicznej

305 zł

 

 

2) pobytowa wydawana przez wojewodę w przypadku, o którym mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842, z 2005 r. Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1027, Nr 144, poz. 1043, Nr 158, poz. 1122 i Nr 170, poz. 1217):

 

 

 

a) w pkt 1 i 4

55 zł

 

 

b) w pkt 2 i 3

205 zł

 

 

3) pobytowa wydawana przez wojewodę małoletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 

 

a) krótkoterminowa

105 zł

 

 

b) długoterminowa

205 zł

 

 

1

2

3

4

 

7. Przedłużenie wizy pobytowej:

 

 

 

1) krótkoterminowej

205 zł

 

 

2) długoterminowej

406 zł

 

 

8. Zezwolenie wydane na nabycie przez cudzoziemca nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, albo na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na każdą inną czynność prawną dotyczącą udziałów lub akcji, jeżeli w ich wyniku spółka handlowa, będąca właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanie się spółką kontrolowaną przez cudzoziemca lub cudzoziemców oraz na nabycie lub objęcie przez cudzoziemca udziałów lub akcji w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spółka ta jest spółką kontrolowaną, a udziały lub akcje nabywa lub obejmuje cudzoziemiec niebędący udziałowcem lub akcjonariuszem spółki

1 570 zł

 

 

9. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów prawa budowlanego:

1) na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:

 

1) pozwolenie na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:

 

2) pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

 

– za każdy m2 powierzchni użytkowej

1 zł

 

 

– nie więcej niż

539 zł

 

 

b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł

3) pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków

 

 

 

 

 

c) innego budynku

48 zł

 

 

1

2

3

4

 

d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł

 

e) budowli związanych z produkcją rolną

112 zł

 

f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem lit. g

2 143 zł

 

g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra

105 zł

 

 

h) innych budowli

155 zł

 

 

i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym

91 zł

 

 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.

 

 

 

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

 

 

 

2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych

50 % stawek
określonych w pkt 1

 

 

10. Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego

25 % stawek określonych w ust. 9 pkt 1

pozwolenie na użytkowanie:

1) wydawane wskutek podań wnoszonych w sprawie budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

 

 

 

 

 

2) budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne

 

11. Pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

36 zł

 

 

1

2

3

4

 

12. Pozwolenie na broń (świadectwo broni) udzielane:

 

pozwolenie na broń:

1) osobie fizycznej

242 zł

1) otrzymywaną przez żołnierzy w formie wyróżnienia przewidzianego w przepisach o dyscyplinie wojskowej

2) osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej

1 193 zł

2) wydawane szkole

 

13. Zezwolenia oraz upoważnienia wydawane na podstawie przepisów o ruchu drogowym:

 

 

1) na wykonywanie działalności gospodarczej

433 zł

 

2) pozostałe

48 zł

 

 

14. Zezwolenie na utworzenie banku spółdzielczego

0,1 % funduszu udziałowego

 

 

15. Zezwolenie na utworzenie banku w formie spółki akcyjnej

0,1 % kapitału zakładowego

 

 

16. Zezwolenie na utworzenie za granicą banku z kapitałem polskim lub udziałem kapitału polskiego

12 750 zł

 

 

17. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału zagranicznego banku, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia

12 750 zł

 

 

18. Zezwolenie na otwarcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa banku zagranicznego, przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia

6 713 zł

 

 

19. Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej i zmiana wydanego zezwolenia

12 750 zł

 

 

20. Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa

855 zł

 

 

21. Licencja połowowa wydawana:

 

 

1) na statek rybacki o długości całkowitej mniejszej lub równej 10 m

596 zł

2) na statek rybacki o długości całkowitej większej niż 10 m

1 186 zł

 

1

2

3

4

 

22. Sportowe zezwolenie połowowe wydawane:

 

 

 

1) na okres jednego miesiąca

16 zł

 

 

2) na okres jednego roku:

 

 

 

a) emerytom, rencistom oraz młodzieży szkolnej w wieku do 24 lat

31 zł

 

 

b) innym podmiotom

49 zł

 

 

3) na okres zawodów sportowych

15 zł

 

 

23. Pozwolenie albo zezwolenie na:

 

 

1) połowy organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych

15 zł

 

2) prowadzenie chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich

419 zł

 

3) prowadzenie zarybiania

15 zł

 

 

24. Pozwolenie wodnoprawne

217 zł

 

 

25. Pozwolenie wydawane na podstawie przepisów o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki:

 

 

1) na usuwanie do morza urobku z pogłębiania dna morza

117 zł

 

2) na zatapianie w morzu odpadów lub innych substancji

229 zł

 

 

26. Zezwolenia wydawane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego, dopuszczające wyroby do stosowania w zakładach górniczych:

 

 

 

1) dotyczące dopuszczenia elementów górniczych wyciągów szybowych:

 

 

 

a) maszyn wyciągowych, wyciągarek wolnobieżnych, urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej

654 zł

 

 

b) naczyń wyciągowych, kół linowych, zawieszeń lin wyciągowych wyrównawczych. prowadniczych i odbojowych, zawieszeń nośnych naczyń wyciągowych lub wyodrębnionych zespołów elementów wymienionych w niniejszym punkcie

221 zł

 

 

1

2

3

4

 

2) dotyczące dopuszczenia głowic eksploatacyjnych (wydobywczych) wraz z systemami sterowania, z wyłączeniem głowic podmorskich, stosowanych w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

438 zł

 

 

3) dotyczące dopuszczenia wyrobów stosowanych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych:

 

 

 

a) wozów do przewozu osób i wozów specjalnych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu osób lub maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury łączeniowej na napięcie powyżej 1 kV prądu przemiennego lub powyżej 1,5 kV prądu stałego, albo systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania oraz zintegrowanych systemów sterowania kompleksów wydobywczych i przodkowych oraz od dopuszczenia urządzeń do mechanicznego wytwarzania i ładowania materiałów wybuchowych oraz wozów i pojazdów do przewożenia lub przechowywania środków strzałowych

654 zł

 

 

b) urządzeń transportu linowego, kolejek podwieszonych, kolejek spągowych oraz ich podzespołów

438 zł

 

 

c) taśm przenośnikowych

221 zł

 

 

27. Zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu i stosowania, wydawane na podstawie przepisów o ochronie roślin:

 

 

 

1) jednorazowe

412 zł

 

 

2) na okres do 3 lat

616 zł

 

 

3) na okres 10 lat

1 023 zł

 

 

28. Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu lub innego środka wspomagającego uprawę roślin

705 zł

 

 

29. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii:

 

 

 

1

2

3

4

 

1) na uprawę maku lub konopi włóknistych

30 zł

 

 

2) na skup maku na podstawie umowy kontraktacji lub skup konopi włóknistych na podstawie umowy kontraktacji albo umowy sprzedaży

125 zł

 

 

30. Pozwolenie na wywóz za granicę zabytku:

 

 

 

1) na wywóz czasowy

44 zł

 

 

2) na wywóz stały

25% wartości zabytku ustalonej przez biegłych

 

 

31. Indywidualne zezwolenie dewizowe

113 zł

 

 

32. Pozwolenie radiowe wydawane w związku z wykonywaniem działalności polegającej na świadczeniu usług telekomunikacyjnych, dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub udogodnień towarzyszących

1 939 zł

 

 

33. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji

1 087 zł

 

 

34. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu z zagranicą paliwami i energią

4 244 zł

 

 

35. Zezwolenie na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, wydawane na podstawie przepisów Prawa atomowego:

 

 

 

1) na przechowywanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego, łącznie z ich transportem na własny użytek lub na stosowanie w jednostce organizacyjnej źródeł promieniotwórczych, materiałów jądrowych, urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na zamierzone podawanie substancji promieniotwórczych ludziom i zwierzętom w celu medycznej lub weterynaryjnej diagnostyki, leczenia lub badań naukowych, albo na uruchamianie pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania

209 zł

 

 

1

2

3

4

 

jonizuiącego, w tym pracowni rentgenowskich

 

 

2) na stosowanie poza jednostką (w terenie) źródeł promieniotwórczych i materiałów jądrowych oraz urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze lub wytwarzających promieniowanie jonizujące, albo na obrót materiałami jądrowymi, źródłami promieniotwórczymi lub urządzeniami zawierającymi źródła promieniotwórcze oraz na transport materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych oraz wypalonego paliwa jądrowego (poza transportem na własny użytek, o którym mowa w pkt 1) oraz na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze oraz uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące

514 zł

 

3) na wytwarzanie, przetwarzanie materiałów jądrowych, źródeł i odpadów promieniotwórczych, wypalonego paliwa jądrowego, wzbogacanie izotopowe oraz na produkowanie urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, jak również na zamierzone dodawanie substancji promieniotwórczych w procesie produkcyjnym wyrobów powszechnego użytku i wyrobów medycznych, na obrót tymi wyrobami oraz na przewóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wywóz z tego terytorium wyrobów powszechnego użytku, wyrobów medycznych, do których dodano substancje promieniotwórcze oraz na budowę, rozruch, eksploatację (próbną lub stałą) oraz na zamknięcie lub likwidację obiektów jądrowych, składowisk odpadów promieniotwórczych, przechowalników i składowisk wypalonego paliwa jądrowego

1 023 zł

 

 

1

2

3

4

 

36. Zgody i zezwolenia wydawane na podstawie przepisów o organizmach genetycznie zmodyfikowanych

 

 

1) zgoda na uwolnienie GMO do środowiska albo na zamknięte użycie GMO

3 466 zł

2) zezwolenie na wprowadzenie do obrotu produktów GMO oraz na wywóz lub tranzyt produktów GMO

3 466 zł

 

37. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o ochronie przyrody w zakresie przewożenia przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych podlegających ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa Unii Europejskiej

107 zł

zezwolenie na przewożenie przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej roślin i zwierząt, wydawane ogrodom botanicznym lub zoologicznym

 

38. Zezwolenie na utworzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub ośrodka rehabilitacji zwierząt

76 zł

 

 

39. Zezwolenie wydawane na podstawie przepisów ustawy o międzynarodowym obrocie odpadami

 

 

1) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący wielokrotne przemieszczanie odpadów

1 411 zł

2) na obrót odpadami z zagranicą, obejmujący jednokrotne przemieszczenie odpadów

708 zł

 

40. Pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach

 

 

1) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2

2 011 zł

2) w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców

506 zł

3) pozostałe

506 zł

Opłata skarbowa od wydania pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego

150% stawki określonej odpowiednio w pkt 1, 2 albo 3

 

1

2

3

4

 

41. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

107 zł

 

 

42. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

107 zł

 

 

43. Pozwolenie na nabywanie i przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w związku z działalnością prowadzoną w zakresie: poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania złóż kopalin, a także bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych

505 zł

 

 

44. Inne niż wymienione w niniejszym załączniku zezwolenie (pozwolenie, koncesja):

 

1) zezwolenie wydawane na podstawie przepisów o hodowli zwierząt gospodarskich

1) na wykonywanie działalności gospodarczej

616 zł

2) zezwolenie na ekshumację, przewóz i sprowadzenie zwłok ludzkich lub ich szczątków

2) pozostałe

82 zł

3) zezwolenie dotyczące scalania i zamiany gruntów, wspólnot gruntowych, mienia komunalnego i gminnego, służebności gruntowej, rozgraniczenia nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, uporządkowania własności gospodarstw rolnych, ochrony gruntów rolnych i leśnych, melioracji użytków rolnych oraz związane z realizacją przepisów o reformie rolnej i osadnictwie

4) zezwolenie w sprawie dotyczącej inwestycji jednostek budżetowych wydawane na wnioski składane przez inwestorów zastępczych

5) zezwolenie w sprawach należących do właściwości organów celnych – wydawane na wniosek

 

1

2

3

4

 

 

 

składany przez osobę przekraczającą granicę państwową i załatwianych w toku kontroli celnej, dokonywanej u tej osoby podczas przekraczania granicy

6) zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

7) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane organizacjom ekologicznym i jednostkom naukowym działającym na rzecz ochrony przyrody

8) zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

9) pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

10) zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

11) pozwolenie na prowadzenie prac naukowo-badawczych lub prac nad tworzeniem nowych odmian roślin uprawnych, z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów porażonych przez te organizmy lub niespełniających wymagań specjalnych, lub których wprowadzenie i przemieszczanie jest zabronione

12) zezwolenie na działania związane z ochroną przyrody, wydawane osobom fizycznym działającym na rzecz ochrony przyrody w zakresie czynnej ochrony gatunkowej

13) zezwolenie wydawane osobom fizycznym na działania związane z płoszeniem i miejscowym

 

1

2

3

4

 

 

 

ograniczaniem populacji gatunków zwierząt wyrządzających szkody w gospodarstwie rolnym, leśnym lub rybackim nieobjętych odszkodowaniem Skarbu Państwa

 

45. W przypadku wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na kilka rodzajów działalności w jednej decyzji – za każdy rodzaj działalności

100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

 

46. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia (pozwolenia, koncesji), jeżeli:

 

 

1) dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności

50 % stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

2) treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności

100% stawki określonej od zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

 

z zastrzeżeniem ust. 17–19

IV.

Złożenie dokumentu

 

 

 

Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)

17 zł

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia:

1) poświadczony notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów

2) w sprawach:

a) karnych, karnych skarbowych i dyscyplinarnych oraz w sprawach o wykroczenia

b) cywilnych, w których mocodawcy przysługuje zwolnienie od kosztów sądowych

3) jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

4) jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1–5 ustawy

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-08
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2012-10-19
  • Dokument traci ważność: 2012-11-20
Jest zmieniany przez:
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA