REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 44 poz. 262

USTAWA

z dnia 29 lutego 2008 r.

o zmianie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej oraz ustawy o opłacie skarbowej

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

„o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego”;

2) w art. 1:

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie dotyczącym płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, określonych w przepisach:”,

b) w pkt 2:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) przyznawania rolnikom płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów,”,

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) wypłaty rolnikom płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów”,

c) w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) zasady i tryb:

a) przyznawania i wypłaty rolnikom pomocy do rzepaku i pomocy do plantacji trwałych,

b) przeprowadzania kontroli w zakresie, o którym mowa w lit. a.”;

3) w art. 2:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) jednolita płatność obszarowa – jednolitą płatność obszarową, o której mowa w art. 143b ust. 1 rozporządzenia nr 1782/2003;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) płatność bezpośrednia:

a) jednolitą płatność obszarową,

b) płatność do upraw roślin energetycznych, o której mowa w art. 88 rozporządzenia nr 1782/2003,

c) przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, o których mowa w art. 110v ust. 1–4 rozporządzenia nr 1782/2003;”,

c) po pkt 6 dodaje się pkt 6a–6c w brzmieniu:

„6a) płatność do pomidorów – oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw, o której mowa w art. 143bb ust. 1 rozporządzenia nr 1782/2003, przyznawaną do pomidorów;

6b) pomoc do rzepaku – dodatkową krajową płatność do powierzchni uprawy rzepaku objętej wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych;

6c) pomoc do plantacji trwałych – pomoc finansową, o której mowa w art. 90a rozporządzenia nr 1782/2003;”,

d) pkt 9–12 otrzymują brzmienie:

„9) grunty rolne – grunty, o których mowa w art. 143b ust. 4 akapit drugi rozporządzenia nr 1782/2003;

10) wnioskodawca – wnioskodawcę w rozumieniu art. 23 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004;

11) pierwsza jednostka przetwórcza – pierwszego przetwórcę w rozumieniu art. 23 lit. d rozporządzenia nr 1973/2004;

12) podmiot skupujący – odbiorcę w rozumieniu art. 23 lit. e rozporządzenia nr 1973/2004;”,

e) dodaje się pkt 13–15 w brzmieniu:

„13) wnioskujący o płatność do owoców miękkich – wnioskodawcę w rozumieniu art. 171d lit. a rozporządzenia nr 1973/2004;

14) przetwórca owoców miękkich – pierwszego przetwórcę w rozumieniu art. 171d lit. c rozporządzenia nr 1973/2004;

15) skupujący owoce miękkie – odbiorcę w rozumieniu art. 171d lit. d rozporządzenia nr 1973/2004.”;

4) w art. 3 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W postępowaniu w sprawach dotyczących płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, pomocy do rzepaku oraz pomocy do plantacji trwałych organ administracji publicznej:”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji, umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.”;

5) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, akredytowana na podstawie odrębnych przepisów jako agencja płatnicza, realizuje zadania i kompetencje agencji płatniczej określone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, w zakresie płatności bezpośredniej i płatności uzupełniającej, zwanych dalej „płatnościami obszarowymi”, płatności cukrowej oraz płatności do pomidorów, uregulowanych w niniejszej ustawie.”;

6) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy w sprawach dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i pomocy do rzepaku, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.”,

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji jest właściwy w sprawach dotyczących zatwierdzania, o którym mowa w art. 171db rozporządzenia nr 1973/2004, skupujących owoce miękkie i przetwórców owoców miękkich oraz cofania tego zatwierdzenia.

4. Właściwość miejscową dyrektora oddziału regionalnego Agencji w sprawach, o których mowa w ust. 3, ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby skupującego owoce miękkie albo przetwórcy owoców miękkich.”;

7) w art. 7:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Rolnikowi przysługuje jednolita płatność obszarowa na będące w jego posiadaniu w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujące się do objęcia tą płatnością zgodnie z art. 143b ust. 5 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1782/2003, jeżeli:

1) na ten dzień posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż określona dla Rzeczypospolitej Polskiej w załączniku nr XX do rozporządzenia nr 1973/2004;

2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

3) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysługują płatności uzupełniające do powierzchni upraw:

1) chmielu,

2) roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych,

3) innych roślin

– położonych na działkach rolnych objętych wnioskiem o przyznanie jednolitej płatności obszarowej.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o przyznanie tej płatności, przysługuje płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano mu płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r., zwana dalej „płatnością uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu niezwiązaną z produkcją”.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wnioskodawcy przysługuje płatność do upraw roślin energetycznych na będące w jego posiadaniu grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, jeżeli:

1) posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż określona w art. 2 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1973/2004;

2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

3) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

4) są spełnione warunki określone w rozdziale 8 rozporządzenia nr 1973/2004, z tym że:

a) umowa, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 1973/2004, powinna być zawarta z podmiotem skupującym albo pierwszą jednostką przetwórczą, które zostały zatwierdzone w rozumieniu tego rozporządzenia,

b) płatność przysługuje również w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004,

c) w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego, wnioskodawca powinien dostarczyć do zatwierdzonych podmiotów, o których mowa w lit. a, wykorzystać lub przetworzyć na cele energetyczne w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004, całkowitą ilość zebranych roślin energetycznych.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. Wnioskującemu o płatność do owoców miękkich przysługuje pomoc, o której mowa w art. 110v ust. 1–3 rozporządzenia nr 1782/2003, zwana dalej „pomocą wspólnotową do owoców”, oraz pomoc krajowa, o której mowa w art. 110v ust. 4 tego rozporządzenia, zwana dalej „pomocą krajową do owoców”, na będące w jego posiadaniu grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, kwalifikujące się do objęcia tymi płatnościami zgodnie z art. 110v ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, jeżeli:

1) posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż określona w art. 2 ust. 1 akapit czwarty i ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1973/2004;

2) wszystkie grunty rolne są utrzymywane zgodnie z normami przez cały rok kalendarzowy, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności;

3) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

4) zostały spełnione warunki określone w rozdziale 17d rozporządzenia nr 1973/2004.

3b. Umowa o przetwórstwo albo zobowiązanie do realizacji dostawy, o których mowa w art. 171da rozporządzenia nr 1973/2004, oprócz danych, o których mowa w art. 171da ust. 2 lit. a i b tego rozporządzenia, zawiera również numer identyfikacyjny, o którym mowa w ust. 3a pkt 3.

3c. Kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązania do realizacji dostawy, o których mowa w art. 171da rozporządzenia nr 1973/2004, wnioskujący o płatność do owoców miękkich składa kierownikowi biura powiatowego Agencji w terminie do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.”,

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Stawka przejściowych płatności z tytułu owoców miękkich, o których mowa w art. 110v ust. 1–4 rozporządzenia nr 1782/2003, zwanych dalej „płatnościami do owoców miękkich”, składa się z sumy stawki pomocy wspólnotowej do owoców oraz uzupełniającej ją stawki pomocy krajowej do owoców.”;

8) art. 7a otrzymuje brzmienie:

„Art. 7a. 1. Rolnikowi, któremu została przyznana płatność do upraw roślin energetycznych do powierzchni uprawy rzepaku, przysługuje pomoc do rzepaku, na jego wniosek.

2. Stawka pomocy do rzepaku wynosi 176 zł na 1 ha powierzchni uprawy rzepaku.

3. Wysokość pomocy do rzepaku w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn powierzchni uprawy rzepaku objętej wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych i spełniającej warunki do przyznania tej płatności oraz stawki pomocy na 1 ha tej powierzchni.

4. Pomoc do rzepaku przyznaje się w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych.

5. Pomoc do rzepaku ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie i jest udzielana zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rolnego i sektora rybołówstwa.

6. Do pomocy do rzepaku przepisy art. 18 ust. 2, 3 i 5 oraz art. 19 ust. 3–5 i 7 stosuje się odpowiednio.”;

9) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy do przyjmowania:

1) oświadczeń o dostawie roślin energetycznych, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004,

2) deklaracji zbiorów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004

– składanych przez wnioskodawcę.

2. Prezes Agencji przekazuje Prezesowi Agencji Rynku Rolnego zestawienie informacji dotyczące złożonych przez wnioskodawców deklaracji zbiorów, o których mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004.

3. Dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego jest właściwy do przyjmowania:

1) oświadczeń o dostawie roślin energetycznych, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004 – składanych przez podmiot skupujący albo pierwszą jednostkę przetwórczą;

2) informacji, o których mowa w art. 27 ust. 5 rozporządzenia nr 1973/2004 – składanych przez podmiot skupujący albo pierwszą jednostkę przetwórczą;

3) informacji, o których mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004 – składanych przez pierwszą jednostkę przetwórczą.

4. W oświadczeniu o dostawie roślin energetycznych oprócz informacji, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004, podaje się:

1) dzień zawarcia i strony umowy, na podstawie której nastąpiła dostawa roślin energetycznych;

2) ilość zebranych roślin energetycznych – w przypadku rośliny energetycznej, dla której nie określono plonu reprezentatywnego;

3) całkowitą powierzchnię uprawy poszczególnych gatunków roślin energetycznych objętych daną umową – w przypadku oświadczenia dotyczącego pierwszej dostawy realizowanej w ramach tej umowy.

5. Wnioskodawca przechowuje kopie:

1) deklaracji, o której mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004,

2) deklaracji zbiorów, o której mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004

– przez okres 3 lat od dnia złożenia tych deklaracji do Agencji.

6. Podmiot skupujący oraz pierwsza jednostka przetwórcza przechowują kopię umowy, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 1973/2004, przez okres 5 lat od dnia jej zawarcia.

7. Oświadczenia i deklaracje, o których mowa w art. 25 ust. 2 i art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004 oraz w ust. 1 i ust. 3 pkt 1, składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.

8. Informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję Rynku Rolnego.”;

10) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy w sprawach wyrażania zgody na zmianę ilości roślin energetycznych, które mają być:

1) wykorzystane lub przetwarzane w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004 – w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3 tego rozporządzenia;

2) dostarczone pierwszej jednostce przetwórczej lub podmiotowi skupującemu – w przypadku, o którym mowa w art. 28 rozporządzenia nr 1973/2004.”;

11) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. W przypadku rośliny energetycznej, dla której nie określono plonu reprezentatywnego, wnioskodawca powiadamia dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia działki rolnej, z której jest zbierana roślina energetyczna, o terminie planowanego zbioru.

2. Powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na piśmie, w terminie co najmniej 14 dni przed terminem planowanego zbioru.

3. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od wnioskodawcy zbiór roślin energetycznych nie jest możliwy w planowanym terminie, wnioskodawca niezwłocznie powiadamia o tym na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji, o którym mowa w ust. 1, podając nowy termin zbioru.

4. Bezpośrednio po dokonaniu zbioru wnioskodawca ustala ilość zebranych roślin energetycznych i w terminie 7 dni od dokonania tego zbioru przekazuje właściwemu miejscowo kierownikowi biura powiatowego Agencji oświadczenie o ilości zebranych roślin energetycznych.

5. Powiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, składa się na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.

6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) metody i sposób ustalania ilości zebranych roślin energetycznych, mając na względzie zapewnienie wiarygodności dokonanych ustaleń oraz możliwość ustalenia tej ilości na podstawie pobranych prób;

2) informacje, które powinny być zawarte w powiadomieniach, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4, mając na względzie uzyskiwanie informacji niezbędnych do kontroli zbioru roślin energetycznych oraz kontroli wykorzystania lub przetworzenia roślin energetycznych zebranych na cele energetyczne.”;

12) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art. 10a. Wnioskodawca wykorzystuje lub przetwarza rośliny energetyczne na cele energetyczne w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004, najpóźniej do dnia 31 lipca drugiego roku po roku zbiorów.”;

13) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. 1. Prezes Agencji Rynku Rolnego prowadzi listę zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych, zawierającą informacje, o których mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1–4.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, jest zamieszczana na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego oraz na stronie internetowej Agencji.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na podstawie informacji przekazanych przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego w zakresie określonym w ust. 1, ogłasza w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa listę, o której mowa w ust. 1, z podaniem informacji określonych w art. 12 ust. 2 pkt 1–4, w terminie, o którym mowa w art. 37 ust. 6 rozporządzenia nr 1973/2004.”;

14) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty, o których mowa w art. 38 rozporządzenia nr 1973/2004, prowadzą rejestry zgodnie z wymaganiami określonymi w tym rozporządzeniu oraz ze szczegółowymi wymaganiami określonymi przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych na podstawie ust. 3, według wzorów opracowanych i udostępnionych przez Agencję Rynku Rolnego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia, określi szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać rejestry, o których mowa w ust. 1, oraz szczegółowe wymagania ich prowadzenia, w tym:

1) dane, jakie powinny być zawarte w rejestrach, inne niż wymienione w art. 38 ust. 2–4 rozporządzenia nr 1973/2004,

2) częstotliwość dokonywania wpisów w rejestrach

– mając na względzie specyfikę działalności wykonywanej przez podmioty, o których mowa w art. 38 rozporządzenia nr 1973/2004, zapewnienie informacji niezbędnych do prawidłowego przeprowadzania kontroli tych podmiotów oraz ujednolicenie informacji zawartych w tych rejestrach.”;

15) po art. 16 dodaje się art. 16a–16e w brzmieniu:

„Art. 16a. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji dokonuje, w drodze decyzji, zatwierdzenia skupującego owoce miękkie albo przetwórcy owoców miękkich, jeżeli spełniają oni warunki zapewniające spełnienie kryteriów, o których mowa w art. 171db rozporządzenia nr 1973/2004.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać zatwierdzeni skupujący owoce miękkie i zatwierdzeni przetwórcy owoców miękkich, w tym warunki niezbędne do dokonania zatwierdzenia, mając na względzie specyfikę działalności prowadzonej przez te podmioty oraz zapewnienie prawidłowego przyznawania płatności do owoców miękkich.

Art. 16b. 1. Zatwierdzenia dokonuje się na pisemny wniosek przetwórcy owoców miękkich albo skupującego owoce miękkie, składany na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

2. Wniosek o zatwierdzenie zawiera:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej – również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL);

3) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, jeżeli został nadany;

4) wskazanie:

a) rodzaju i zakresu wykonywanej działalności,

b) miejsca lub miejsc wykonywania działalności;

5) informację o urządzeniach lub środkach transportu służących do skupu lub pierwszego przetwarzania owoców miękkich;

6) w przypadku skupującego owoce miękkie – wskazanie rodzaju nabywanych produktów, o których mowa w art. 110v ust. 1 rozporządzenia nr 1782/2003;

7) w przypadku przetwórcy owoców miękkich – wskazanie rodzaju wytwarzanych produktów, o których mowa w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. Urz. WE L 297 z 21.11.1996, str. 29, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 20, str. 83, z późn. zm.).

3. Załatwienie sprawy dotyczącej zatwierdzenia, o którym mowa w art. 16a ust. 1, następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie.

4. Minister właściwy do spraw rynków rolnych może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe informacje, które powinien zawierać wniosek o zatwierdzenie, mając na względzie uzyskiwanie informacji niezbędnych do prawidłowej kontroli zatwierdzonych skupujących owoce miękkie oraz zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich.

Art. 16c. Zatwierdzony skupujący owoce miękkie oraz zatwierdzony przetwórca owoców miękkich są obowiązani informować dyrektora oddziału regionalnego Agencji o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o zatwierdzenie, w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych, pod rygorem cofnięcia zatwierdzenia.

Art. 16d. 1. Dyrektor oddziału regionalnego Agencji cofa zatwierdzenie w przypadku:

1) rażącego naruszenia lub uporczywego naruszania warunków, o których mowa w art. 16a;

2) nieprzekazywania w terminie informacji o zmianie danych zawartych we wniosku o zatwierdzenie.

2. Skupujący owoce miękkie albo przetwórca owoców miękkich, któremu zostało cofnięte zatwierdzenie z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, może złożyć wniosek o ponowne zatwierdzenie nie wcześniej niż po upływie roku od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zatwierdzenia stała się ostateczna.

Art. 16e. 1. Prezes Agencji prowadzi listę zatwierdzonych skupujących owoce miękkie i zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich, zawierającą informacje, o których mowa w art. 16b ust. 2 pkt 1–4 oraz pkt 6 i 7.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, jest zamieszczana na stronie internetowej Agencji oraz na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa, na podstawie informacji przekazanych przez Prezesa Agencji w zakresie określonym w ust. 1, ogłasza w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa listę, o której mowa w ust. 1, z podaniem informacji określonych w art. 16b ust. 2 pkt 1–4 oraz pkt 6 i 7, w terminie, o którym mowa w art. 171db ust. 4 rozporządzenia nr 1973/2004.”;

16) w art. 17:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia:

a) stawkę jednolitej płatności obszarowej, mając na względzie art. 143b ust. 2 i 7 rozporządzenia nr 1782/2003 oraz kurs wymiany euro ustalany zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającym niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1913/2006”,

b) stawki płatności uzupełniających dla poszczególnych upraw, mając na względzie możliwość zróżnicowania stawek w zależności od preferowanych kierunków rozwoju produkcji rolnej, założenia do ustawy budżetowej na dany rok i kurs wymiany euro ustalany zgodnie z rozporządzeniem nr 1913/2006;”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę pomocy krajowej do owoców stanowiącą część stawki płatności do owoców miękkich, uwzględniając wysokość pomocy wspólnotowej do owoców na dany rok i dopuszczalną możliwą wysokość pomocy krajowej do owoców, jak również założenia do ustawy budżetowej na dany rok oraz kurs wymiany euro ustalony zgodnie z rozporządzeniem nr 1913/2006;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, minister właściwy do spraw rolnictwa może uzależnić objęcie danego rodzaju roślin płatnościami uzupełniającymi od liczby zwierząt danego gatunku posiadanych przez rolnika w danym okresie lub w danym dniu, lub od przyznania rolnikowi określonej płatności obszarowej w danym okresie lub do danej powierzchni gruntów rolnych.”,

c) w ust. 4 uchyla się pkt 2, 4 i 5,

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych mogą:

1) odstąpić od określenia plonu reprezentatywnego w przypadku roślin, o których mowa w art. 26 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004;

2) zróżnicować wielkość plonu reprezentatywnego ze względu na obszar, na którym jest uprawiany dany gatunek roślin energetycznych, mając na względzie podział administracyjny kraju.”,

e) w ust. 5:

– pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) minimalną powierzchnię upraw poszczególnych roślin energetycznych, mając na względzie warunki przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych;”,

– dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) rodzaje roślin, inne niż wymienione w art. 33 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1973/2004, do których przysługują płatności do roślin energetycznych, mając na względzie art. 33 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia.”;

17) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu:

„Art. 20a. Rodzaje dowodów określone na podstawie art. 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio do potwierdzania działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, ze względu na wystąpienie których może zostać wydana zgoda, o której mowa w art. 9 ust. 1.”;

18) w art. 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 74 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 796/2004, jednolita płatność obszarowa lub płatność uzupełniająca, o które ubiega się przekazujący, są przyznawane przejmującemu jeżeli:

1) przekazanie zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności;

2) przejmujący złoży wniosek do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.”,

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 74 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 796/2004, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej, płatności te przysługują przekazującemu, jeżeli są spełnione warunki do ich przyznania.”,

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego, w rozumieniu art. 74 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 796/2004, płatność do owoców miękkich przysługuje przekazującemu, jeżeli zostaną spełnione warunki do jej przyznania.”;

19) w art. 22:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła od dnia złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności, płatności te przysługują spadkobiercy, który:

1) objął w posiadanie grunty rolne, których dotyczył wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej, i które w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek, były w posiadaniu spadkodawcy albo spadkobiercy;

2) spełnia warunki do przyznania danej płatności, z tym że w przypadku płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu niezwiązanej z produkcją i płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych, płatności te przysługują, jeżeli spadkobierca spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o wstąpienie odpowiednio do postępowania w sprawie przyznania jednolitej płatności obszarowej lub płatności uzupełniającej.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, płatności do owoców miękkich lub pomocy do rzepaku, do dnia doręczenia decyzji w sprawie ich przyznania, płatności te lub pomoc przysługują spadkobiercy, który:

1) objął w posiadanie grunty rolne, których dotyczył wniosek o przyznanie tych płatności lub pomocy;

2) spełnia warunki do przyznania danej płatności lub pomocy.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 i 1a, spadkobierca wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce spadkodawcy na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.”,

d) ust. 6–8 otrzymują brzmienie:

„6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności lub pomocy, o których mowa w ust. 1 i 1a, jest obowiązany do dołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 2, oświadczeń pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności lub pomocy.

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności lub pomocy, o których mowa w ust. 1 i 1a, przez spadkodawcę.

8. Decyzję w sprawie przyznania płatności lub pomocy, o których mowa w ust. 1 i 1a, wydaje się po złożeniu przez spadkobiercę prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.”;

20) uchyla się art. 23;

21) w art. 24:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i który złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz który zawarł:”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Płatność cukrowa przysługuje również w przypadku gdy buraki cukrowe były objęte umową dostawy zawartą:

1) z małżonkiem rolnika wnioskującego o płatność cukrową, także w przypadku gdy osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w dniu zawarcia tej umowy lub

2) ze spadkodawcą rolnika wnioskującego o płatność cukrową, lub

3) z przekazującym gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność cukrową mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z ustawy.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wysokość płatności cukrowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości buraków cukrowych objętych umową dostawy, o której mowa w ust. 1 i 1a, przeznaczonych do wyprodukowania cukru kwotowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia nr 318/2006, i stawki tej płatności na 1 tonę buraków cukrowych.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności cukrowej, uwzględniając wysokość kwoty określonej na ten cel w rozporządzeniu nr 1782/2003 oraz kurs wymiany euro ustalony zgodnie z rozporządzeniem nr 1913/2006.”;

22) po art. 24 dodaje się art. 24a–24c w brzmieniu:

„Art. 24a. 1. Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i który złożył wniosek o przyznanie tej płatności oraz który w roku gospodarczym 2006/2007 dostarczył pomidory do przetworzenia zgodnie ze świadectwem dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, określonym na podstawie przepisów o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych, przysługuje płatność do pomidorów, zgodnie z art. 143bb ust. 1 rozporządzenia nr 1782/2003.

2. Płatność do pomidorów przysługuje do masy netto pomidorów, o których mowa w ust. 1, dopuszczonych do przetworzenia, dostarczonych przez:

1) wnioskującego o płatność do pomidorów lub

2) małżonka wnioskującego o płatność do pomidorów, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w związku małżeńskim w roku gospodarczym, o którym mowa w ust. 1, lub

3) spadkodawcę wnioskującego o płatność do pomidorów, lub

4) przekazującego gospodarstwo rolne w związku z wypłacaną rentą strukturalną, emeryturą lub rentą rolniczą z ubezpieczenia społecznego rolników, jeżeli rolnik wnioskujący o płatność do pomidorów mógłby dziedziczyć przekazane gospodarstwo rolne z ustawy.

3. Wysokość płatności do pomidorów w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn masy netto pomidorów, o której mowa w ust. 2, i stawki tej płatności na 1 tonę pomidorów.

4. Płatność do pomidorów przyznaje się na pisemny wniosek.

5. Płatność do pomidorów przyznaje się w decyzji w sprawie przyznania płatności, o której mowa w art. 19 ust. 1. W decyzji określa się ilość pomidorów, do której przysługuje rolnikowi płatność do pomidorów, na podstawie świadectw dostawy, o których mowa w ust. 1, będących w posiadaniu Agencji.

6. Do płatności do pomidorów przepisy art. 18 ust. 2, 3 i 5 oraz art. 19 ust. 2–5 i 7 stosuje się odpowiednio.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawkę płatności do pomidorów, uwzględniając wysokość kwoty określonej na ten cel w art. 143bb ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, masę netto pomidorów dopuszczonych do przetworzenia w roku gospodarczym 2006/2007 oraz kurs wymiany euro ustalony zgodnie z rozporządzeniem nr 1913/2006.

Art. 24b. 1.W przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, w tym z przepisów wydanych przez Komisję Europejską działającą w trybie art. 144 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, wynika obowiązek zastosowania zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności, w wyniku przekroczenia wielkości środków finansowych przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na ten rodzaj płatności lub w wyniku przekroczenia przewidzianej dla Rzeczypospolitej Polskiej wielkości powierzchni gruntów lub ilości roślin lub produktów rolnych, które mogą być objęte danym rodzajem płatności. Prezes Agencji ustala niezwłocznie wielkość tego przekroczenia i przekazuje informacje w tym zakresie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określa, w drodze rozporządzenia, wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności, mając na uwadze przekazane przez Prezesa Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, oraz zasady ustalania wielkości takich zmniejszeń (redukcji) określone w przepisach Unii Europejskiej.

3. Organ właściwy w sprawach płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, na podstawie wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, ustala wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty danej płatności, przyznanej lub przypadającej na dany podmiot uprawniony do uzyskania tej płatności, albo zmniejszenia (redukcji) podstawy do przyznania takiemu podmiotowi płatności wyrażonego w przeliczeniu na jednostkę powierzchni gruntu, ilość roślin albo ilość produktów rolnych, stanowiącą tę podstawę:

1) z urzędu, bez zgody strony, w drodze decyzji zmieniającej decyzję o przyznaniu danej płatności – w przypadku gdy płatność została przyznana;

2) w decyzji o przyznaniu danej płatności – w przypadku gdy płatność ta nie została jeszcze przyznana;

3) w decyzji o wypłacie danej płatności – w przypadku gdy przepisy przewidują wydanie takiej decyzji;

4) z urzędu, bez zgody strony, w drodze decyzji zmieniającej decyzję o wypłacie danej płatności – w przypadku gdy przepisy przewidują wydanie decyzji o wypłacie tej płatności, a środki z tytułu tej płatności nie zostały wypłacone.

4. W przypadku gdy dana płatność została już wypłacona, zwrotu z tytułu zmniejszenia (redukcji) tej płatności dokonuje się w trybie określonym dla zwrotu kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków w przepisach o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku gdy zmniejszenie (redukcja) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności jest możliwe do zastosowania w toku postępowania w sprawie o przyznanie danej płatności na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, w tym przepisów wydanych przez Komisję Europejską działającą w trybie art. 144 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, z tym że jeżeli przepisy te nie określają trybu dokonania tego zmniejszenia (redukcji) ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 24c. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów i pomocy do rzepaku oraz szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy poszczególnych roślin, w tym szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych płatności i tej pomocy spadkobiercy lub małżonkowi rolnika, lub przejmującemu gospodarstwo, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności i tej pomocy.”;

23) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rolnik składa wnioski w sprawach dotyczących płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, pomocy do rzepaku i zgody, o której mowa w art. 28 ust. 1, na formularzach opracowanych i udostępnionych przez Agencję.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku, zawarcie we wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku oraz przepisy Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1.”;

24) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. W przypadku śmierci rolnika, który wystąpił z wnioskiem o przyznanie płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, przed dniem doręczenia decyzji w sprawie przyznania tych płatności, płatność cukrową lub płatność do pomidorów przyznaje się z urzędu spadkobiercy, któremu przyznano jednolitą płatność obszarową.”;

25) w art. 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku rolnik, do którego decyzja została skierowana, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.”,

b) ust. 3–7 otrzymują brzmienie:

„3. W przypadku gdy w decyzji, o której mowa w ust. 1, została przyznana płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomidorów lub pomoc do rzepaku, należność z tytułu tych płatności lub pomocy jest przedmiotem dziedziczenia.

4. Spadkobierca rolnika, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności lub pomocy przez spadkodawcę, wraz z prawomocnym postanowieniem sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku.

5. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wypłatę mu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku.

6. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tych płatności lub pomocy.

7. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 6, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku, decyzja, o której mowa w ust. 1, wygasa z mocy prawa.”;

26) po art. 29 dodaje się art. 29a–29d w brzmieniu:

„Art. 29a. 1. Rolnikowi przysługuje pomoc do plantacji trwałych w wysokości do 50 % zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem plantacji upraw trwałych, zwanej dalej „plantacją”, w przeliczeniu na 1 ha plantacji.

2. Pomoc do plantacji trwałych przyznaje się, jeżeli plantacja:

1) obejmuje obszar co najmniej 1 ha;

2) nie została założona na trwałych użytkach zielonych;

3) jest objęta wnioskiem o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych za rok, w którym plantacja została założona, lub za rok następujący po roku założenia plantacji.

3. Pomoc do plantacji trwałych przysługuje rolnikowi w danym roku do zryczałtowanych kosztów związanych z założeniem plantacji o powierzchni nie większej niż 100 ha.

4. Pomoc do plantacji trwałych do danej plantacji przyznaje się tylko raz.

5. Pomoc do plantacji trwałych przyznaje się, pod warunkiem że:

1) plantacja będzie utrzymywana przez co najmniej kolejnych 5 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy;

2) wszystkie rośliny zebrane z plantacji w okresie, o którym mowa w pkt 1, będą przeznaczone na cele energetyczne;

3) rolnikowi zostanie przyznana płatność do upraw roślin energetycznych na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

6. Pomoc do plantacji trwałych przyznaje w drodze decyzji dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, właściwy ze względu na miejsce położenia plantacji.

7. Wniosek o przyznanie pomocy do plantacji trwałych zawiera informacje niezbędne do przyznawania tej pomocy, w tym:

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli został nadany, a w przypadku osoby fizycznej – również numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL);

3) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

8. Wniosek o przyznanie pomocy do plantacji trwałych składa się na piśmie, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Rynku Rolnego, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

9. Do wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych dołącza się kopię wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, złożonego do kierownika biura powiatowego Agencji.

10. Decyzję o przyznaniu pomocy do plantacji trwałych wydaje się z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w ust. 5.

11. Decyzja o przyznaniu pomocy do plantacji trwałych zawiera pouczenie o konieczności spełnienia warunków, o których mowa w ust. 5, oraz o konieczności zwrotu tej pomocy w przypadku niespełnienia tych warunków.

12. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje roślin objętych pomocą do plantacji trwałych oraz zryczałtowane koszty związane z założeniem plantacji w przeliczeniu na 1 ha plantacji, mając na względzie rzeczywiste koszty związane z jej założeniem.

13. Minister właściwy do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, wyrażoną w procentach wysokość pomocy do plantacji trwałych, mając na względzie maksymalną, dopuszczalną wysokość tej pomocy oraz założenia do ustawy budżetowej na dany rok.

14. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania pomocy do plantacji trwałych, a także szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać plantacje, których dotyczy wniosek o przyznanie tej pomocy, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem pomocy.

Art. 29b. 1. Pomoc do plantacji trwałych podlega zwrotowi w całości lub w części, jeżeli rolnik nie spełni warunków, o których mowa w art. 29a ust. 5, w trybie określonym dla zwrotu kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków w przepisach o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych.

2. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki dokonywania zwrotu całości lub części pomocy do plantacji trwałych, mając na względzie rodzaj i stopień naruszenia warunków przyznania tej pomocy.

Art. 29c. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy do plantacji trwałych do dnia doręczenia decyzji w sprawie jej przyznania, przepisy art. 22 ust. 1a–6 i ust. 8 stosuje się odpowiednio, z tym że:

1) wniosek, o którym mowa w art. 22 ust. 2, spadkobierca składa do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, do którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy do plantacji trwałych przez spadkodawcę;

2) pomoc przyznaje się pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 29a ust. 5.

Art. 29d. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania pomocy do plantacji trwałych rolnik, do którego decyzja została skierowana, zmarł, przepisy art. 27 stosuje się odpowiednio, z tym że:

1) wniosek, o którym mowa w art. 27 ust. 4, spadkobierca składa do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, do którego został złożony wniosek o przyznanie pomocy do plantacji trwałych przez spadkodawcę;

2) decyzję w sprawie wypłaty pomocy do plantacji trwałych wydaje dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego, o którym mowa w pkt 1;

3) spadkobierca jest obowiązany spełnić warunki, o których mowa w art. 29a ust. 5 – w przypadku przyznania pomocy do plantacji trwałych lub wydania decyzji o wypłacie pomocy do plantacji trwałych.”;

27) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Agencja przeprowadza kontrole:

1) administracyjne i na miejscu, określone w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, z zastrzeżeniem art. 32;

2) zbioru i ustalania ilości zebranych roślin energetycznych, dla których nie określono plonu reprezentatywnego;

3) zatwierdzonych przetwórców owoców miękkich lub zatwierdzonych skupujących owoce miękkie w zakresie:

a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami rozporządzenia nr 1973/2004,

b) spełniania warunków, o których mowa w art. 16a.

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi, określonymi na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1.

3. Prezes Agencji ustala sposób i metody typowania do kontroli, o których mowa w ust. 1, oraz liczbę podmiotów, które należy objąć określoną kontrolą.”;

28) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. Czynności kontrolne w ramach kontroli, o których mowa:

1) w art. 30 ust. 1 pkt 2, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez dyrektora oddziału regionalnego Agencji, o którym mowa w art. 10 ust. 1;

2) w art. 30 ust. 1 pkt 3, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.

2. Upoważnienia, o których mowa w ust. 1, zawierają wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać kontrolowanemu imienne upoważnienie.

4. Czynności kontrolne przeprowadza się w obecności kontrolowanego.

5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, mają prawo do:

1) wstępu na teren gospodarstwa, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji;

3) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

4) ustalania ilości zebranych roślin energetycznych z zastosowaniem metod określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 6 pkt 1.

6. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3, mają prawo do:

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektów, lokali lub ich części, związanych ze skupem lub przetwarzaniem owoców miękkich;

2) żądania pisemnych lub ustnych informacji;

3) wglądu do dokumentów lub innych nośników informacji związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów lub nośników.

7. Z czynności kontrolnych sporządza się raport.

8. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych:

1) dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji – w przypadku kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2;

2) Prezesowi Agencji – w przypadku kontroli, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3.”;

29) w art. 31:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli, zgodnie z art. 23a rozporządzenia nr 796/2004.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych, dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba że bezpośrednio po zakończeniu kontroli rolnik, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w raporcie, osobie, która go sporządziła.”;

30) art. 32 otrzymuje brzmienie:

„Art. 32. 1. Agencja Rynku Rolnego przeprowadza kontrole:

1) w zakresie wykorzystania lub przetwarzania roślin energetycznych w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004, na cele energetyczne, o których mowa w art. 35 lit. b tego rozporządzenia;

2) zatwierdzonych podmiotów skupujących i zatwierdzonych pierwszych jednostek przetwórczych w zakresie:

a) zgodności prowadzonej działalności z przepisami rozporządzenia nr 1973/2004,

b) spełniania warunków, o których mowa w art. 11;

3) o których mowa w art. 38 i 39 rozporządzenia nr 1973/2004, w tym dokonuje ustalenia wartości ekonomicznej zgodnie z art. 38 ust. 6 tego rozporządzenia;

4) w zakresie spełniania obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 5 i 6;

5) w zakresie spełniania warunków przyznania pomocy do plantacji trwałych.

2. Prezes Agencji Rynku Rolnego może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi określonymi na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1.

3. Prezes Agencji Rynku Rolnego ustala dodatkowe kryteria analizy ryzyka, o których mowa w art. 39 ust. 4 lit. f rozporządzenia nr 1973/2004.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 38 ust. 6 rozporządzenia nr 1973/2004, organem właściwym do ustalania średnich cen jest Prezes Agencji Rynku Rolnego.”;

31) w art. 33:

a) w ust. 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) wstępu na teren gospodarstwa, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004, na którego obszarze jest uprawiana plantacja, do której przyznano pomoc do plantacji trwałych.”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku gdy kontrolowany nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych, Prezesowi Agencji Rynku Rolnego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu.”;

32) w art. 34 uchyla się ust. 2;

33) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze zarządzenia, warunki i tryb współpracy pomiędzy Agencją a Agencją Rynku Rolnego w zakresie przyznawania płatności do upraw roślin energetycznych oraz pomocy do plantacji trwałych.”;

34) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. Agencja wypłaca płatności obszarowe, płatność cukrową i płatność do pomidorów w terminach określonych w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003.

2. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 144 ust. 2 rozporządzenia nr 1782/2003, upoważni Rzeczpospolitą Polską do dokonania zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej i płatności do pomidorów zgodnie z warunkami określonymi w art. 28 ust. 3 lit. c tego rozporządzenia, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia:

1) termin rozpoczęcia wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów lub

2) wysokość wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, lub

3) obszary objęte wypłatami zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów

– mając na względzie wielkość szkód, które powstały w gospodarstwach rolnych na skutek nadzwyczajnych okoliczności, ze względu na wystąpienie których Rzeczpospolita Polska została upoważniona do dokonania wypłat zaliczkowych płatności obszarowych, płatności cukrowej i płatności do pomidorów przed dniem 1 grudnia.

3. W przypadku dokonywania wypłaty zaliczkowej płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów w decyzji w sprawie przyznania tych płatności określa się wysokość i termin wypłaty zaliczkowej płatności.”;

35) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:

„Art. 37a. 1. Zmniejszeń, o których mowa w art. 66 rozporządzenia nr 796/2004, nie stosuje się, jeżeli kwota zmniejszenia poszczególnych płatności obszarowych, płatności cukrowej albo płatności do pomidorów nie byłaby większa niż równowartość kwoty 100 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.

2. Niezgodność, o której mowa w art. 2 pkt 35 rozporządzenia nr 796/2004, mimo której nie zastosowano zmniejszenia, o którym mowa w ust. 1, jest przedmiotem kontroli w roku następującym po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów:

1) podaje się informację:

a) o niezastosowaniu zmniejszenia,

b) o objęciu stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 2 pkt 35 rozporządzenia nr 796/2004, kontrolą w ramach kontroli na miejscu, w roku następującym po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów;

2) nakazuje się podjęcie określonych działań mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności.

4. Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 2, powinny być współmierne do rodzaju stwierdzonych niezgodności i nie mogą być nadmiernie uciążliwe dla rolnika.”;

36) art. 38 otrzymuje brzmienie:

„Art. 38. W przypadku gdy kwota z tytułu płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku nie może zostać przekazana na rachunek bankowy rolnika z przyczyn niezależnych od Agencji, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza wygaśnięcie decyzji w sprawie przyznania tej płatności lub pomocy, jeżeli od dnia, w którym decyzja o ich przyznaniu stała się ostateczna, upłynęły co najmniej 2 lata.”;

37) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ wyższego stopnia może zmienić decyzję ostateczną w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub pomocy do rzepaku, na mocy której strona nabyła prawo, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to nabytych przez nią praw.”;

38) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40. Prezes Agencji odstępuje od ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.1)), w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 50 euro przeliczonej na złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.”;

39) po art. 40 dodaje się art. 40a w brzmieniu:

„Art. 40a. Należności ustalone w decyzji w sprawie przyznania płatności obszarowych, płatności cukrowej i płatności do pomidorów nie mogą być przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią (przelewu), o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.”;

40) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. W przypadku gdy przepisy rozporządzenia nr 1782/2003, w tym przepisy wydane przez Komisję Europejską działającą w trybie art. 144 ust. 2 tego rozporządzenia, określają obowiązek podjęcia działań lub umożliwiają realizację uprawnień przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ, lub agencję płatniczą, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia:

1) wyznaczyć Agencję lub Agencję Rynku Rolnego jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub uprawnienia lub

2) określić zadania realizowane przez Agencję lub Agencję Rynku Rolnego, lub sposób i tryb ich realizacji, lub

3) określić szczegółowe warunki dotyczące przyznawania płatności określonych tymi przepisami

– mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej w zakresie płatności określonych tymi przepisami.”;

41) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Agencji, na podstawie danych dotyczących powierzchni działek rolnych zadeklarowanych we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych, oblicza średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w danym roku.”;

42) w art. 43 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Agencja sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz rolników, którym przyznano płatności obszarowe, płatność cukrową lub płatność do pomidorów.

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko albo nazwę rolnika, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz kwoty poszczególnych płatności obszarowych, płatności cukrowej i płatności do pomidorów, przyznanych na podstawie wniosków złożonych w danym roku.”;

43) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. 1. Kto:

1) będąc wnioskodawcą wykorzystującym lub przetwarzającym rośliny energetyczne na cele energetyczne w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004:

a) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 38 ust. 4 rozporządzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten rejestr niezgodnie z przepisami,

b) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli na miejscu, o której mowa w art. 35 lit. b i art. 39 ust. 4 rozporządzenia nr 1973/2004,

c) nie zapewnia wartości gospodarczej produktów energetycznych uzyskanych w drodze przetwarzania, o której mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia nr 1973/2004,

d) wykorzystuje lub przetwarza rośliny energetyczne na cele energetyczne niezgodnie z przepisami, w tym nie przetwarza na produkty końcowe roślin energetycznych w ilości równej co najmniej plonom reprezentatywnym albo całkowitej ilości tych roślin, w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego, lub nie wykorzystał lub nie przetworzył roślin energetycznych do dnia, o którym mowa w art. 10a,

2) będąc zatwierdzonym podmiotem skupującym:

a) nie przekazuje roślin energetycznych pierwszej jednostce przetwórczej, zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia nr 1973/2004,

b) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli na miejscu, o której mowa w art. 39 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004,

c) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 3 rozporządzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten rejestr niezgodnie z przepisami,

d) odmówił podpisania oświadczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004,

e) nie przyjmuje od wnioskodawcy roślin energetycznych zgodnie z zawartą umową albo całkowitej ilości roślin energetycznych, w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego,

3) będąc zatwierdzoną pierwszą jednostką przetwórczą:

a) nie zapewnia wartości gospodarczej produktów energetycznych uzyskanych w drodze przetwarzania, o której mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia nr 1973/2004,

b) przetwarza rośliny energetyczne na cele energetyczne niezgodnie z przepisami, w tym nie przetwarza na produkty końcowe określone w umowie roślin energetycznych w ilości równej co najmniej plonom reprezentatywnym albo całkowitej ilości tych roślin, w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego, lub nie przetworzył roślin energetycznych do dnia 31 lipca drugiego roku po roku zbiorów,

c) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli na miejscu, o której mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 1973/2004,

d) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten rejestr niezgodnie z przepisami,

e) odmówił podpisania oświadczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004,

f) nie przyjmuje od wnioskodawcy roślin energetycznych zgodnie z zawartą umową albo całkowitej ilości roślin energetycznych, w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego

– podlega karze pieniężnej.

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć równowartości zabezpieczenia, które podlegałoby przepadkowi zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1973/2004 i rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2220/85 z dnia 22 lipca 1985 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu zabezpieczeń w odniesieniu do produktów rolnych (Dz. Urz. WE L 205 z 03.08.1985, str. 5, z późn. zm.; Dz. Urz. UE L Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 186, z późn. zm.) – w przypadku naruszeń określonych w ust. 1.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1, różnicując je w zależności od rodzaju tych naruszeń oraz mając na względzie przepisy art. 32 rozporządzenia nr 1973/2004.”;

44) po art. 45 dodaje się art. 45a w brzmieniu:

„Art. 45a. 1. Kto:

1) będąc wnioskodawcą uprawiającym roślinę energetyczną, dla której nie określono plonu reprezentatywnego:

a) nie powiadamia właściwego dyrektora oddziału regionalnego Agencji o terminie planowanego zbioru albo o nowym terminie zbioru lub powiadamia go niezgodnie z przepisami,

b) nie dokonuje ustalenia ilości zebranych roślin energetycznych lub dokonuje tego ustalenia niezgodnie z przepisami,

c) nie składa oświadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4, lub składa je niezgodnie z przepisami,

d) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,

2) będąc wnioskodawcą nie przechowuje kopii deklaracji, o której mowa w art. 33 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004, lub deklaracji zbiorów, o której mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004 przez okres 3 lat od dnia złożenia tych deklaracji do Agencji,

3) będąc zatwierdzonym podmiotem skupującym:

a) nie składa dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego oświadczenia o dostawie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004, lub składa je niezgodnie z przepisami,

b) nie składa dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego informacji, o której mowa w art. 27 ust. 5 rozporządzenia nr 1973/2004, lub składa ją niezgodnie z przepisami,

c) nie przechowuje kopii umowy, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 1973/2004, przez okres 5 lat od dnia jej zawarcia,

4) będąc zatwierdzoną pierwszą jednostką przetwórczą:

a) nie składa dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego oświadczenia o dostawie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004, lub składa je niezgodnie z przepisami,

b) nie składa dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego informacji, o której mowa w art. 27 ust. 5 rozporządzenia nr 1973/2004, lub składa ją niezgodnie z przepisami,

c) nie przyjmuje od podmiotu skupującego roślin energetycznych zgodnie z zawartą umową, z której wynika zobowiązanie do dostarczenia roślin energetycznych,

d) nie składa dyrektorowi oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004, lub składa ją niezgodnie z przepisami,

e) nie przechowuje kopii umowy, o której mowa w art. 25 rozporządzenia nr 1973/2004, przez okres 5 lat od dnia jej zawarcia,

5) będąc jednostką przetwórczą przetwarzającą produkty pośrednie lub uboczne, dostarczone przez zatwierdzone pierwsze jednostki przetwórcze lub przez kolejną jednostkę przetwórczą:

a) uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli na miejscu, o której mowa w art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 1973/2004,

b) nie prowadzi rejestru, o którym mowa w art. 38 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1973/2004, lub prowadzi ten rejestr niezgodnie z przepisami,

6) będąc zatwierdzonym przetwórcą lub skupującym owoce miękkie, uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 171db ust. 3 rozporządzenia nr 1973/2004

– podlega karze pieniężnej.

2. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł.

3. Minister właściwy do spraw rynków rolnych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1, różnicując je w zależności od rodzaju tych naruszeń i społecznej szkodliwości czynu.”;

45) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. 1. Kary pieniężne, o których mowa w art. 45 ust. 1 i art. 45a ust. 1 pkt 2–5, wymierza, w drodze decyzji, dyrektor oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego.

2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 45a ust. 1 pkt 1 i 6, wymierza, w drodze decyzji, dyrektor oddziału regionalnego Agencji.

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

4. Termin zapłaty kary pieniężnej wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2.”;

46) użyty w art. 7 ust. 4–8, art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5, art. 19, art. 20 ust. 2, art. 24 ust. 3, art. 25 ust. 2 i 3 i art. 28 ust. 1 w różnej liczbie i przypadku wyraz „płatności” zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „płatności obszarowe”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.2)) w art. 2 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi;

4) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;”.

Art. 3.
1. Minister właściwy do spraw rolnictwa wydaje rozporządzenie, o którym mowa w art. 24b ust. 2 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w którym określa wielkość zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za 2006 r., w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, na podstawie wielkości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustala w decyzji o przyznaniu płatności cukrowej za rok 2007 wielkość zmniejszenia kwoty płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przyznanej za rok 2006 każdemu rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy.

3. W przypadku gdy kwota płatności cukrowej przypadającej rolnikowi za rok 2006 nie została jeszcze przyznana, kierownik biura powiatowego Agencji, na podstawie wielkości określonej w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustala kwotę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej w decyzji o przyznaniu tej płatności za rok 2006.

4. Jeżeli rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy, nie przyznaje się płatności cukrowej za rok 2007, kwotę zmniejszenia płatności cukrowej za rok 2006 z tytułu proporcjonalnego zmniejszenia kwoty płatności cukrowej przyznanej za rok 2006 każdemu rolnikowi lub w przypadku, o którym mowa w art. 26 albo art. 27 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jego spadkobiercy, kierownik biura powiatowego Agencji ustala z urzędu, w drodze odrębnej decyzji, i nakazuje zwrot kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu tego zmniejszenia na rachunek bankowy Agencji.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 2–4, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

6. Kwotę płatności cukrowej za:

1) 2007 r. – wypłaca się pomniejszoną o kwotę do zwrotu z tytułu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 2;

2) 2006 r. – wypłaca się pomniejszoną o kwotę do zwrotu z tytułu zmniejszenia, o którym mowa w ust. 3.

Art. 4.
Do postępowań w sprawach przyznania płatności lub płatności cukrowej, o których mowa w ustawie wymienionej w art. 1, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 5.
1. Do postępowań w sprawach udzielenia pomocy finansowej dla producentów oraz przetwórców owoców i warzyw, wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Postępowania w sprawach zatwierdzania przetwórców i wstępnie uznanych grup i organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw, działających jako przetwórcy, oraz w sprawach przeprowadzania kontroli dotyczących zasadności zatwierdzenia i wypłacania pomocy finansowej w zakresie organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych, wszczęte i niezakończone decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, umarza się.

Art. 6.
W 2008 r.:

1) wnioski o zatwierdzenie odbiorcy w rozumieniu art. 171d lit. d rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”, oraz pierwszego przetwórcy w rozumieniu art. 171d lit. c tego rozporządzenia, składa się do dnia 1 kwietnia;

2) do dnia 31 maja minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa, listę podmiotów, o których mowa w pkt 1, zatwierdzonych zgodnie z art. 16a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;

3) kopię umowy o przetwórstwo albo zobowiązanie do realizacji dostawy, o których mowa w art. 7 ust. 3b ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, wnioskodawca w rozumieniu art. 171d lit. a rozporządzenia nr 1973/2004, składa kierownikowi biura powiatowego Agencji do dnia 31 lipca.

Art. 7.
W 2008 r. wniosek o przyznanie pomocy do rzepaku, o której mowa w art. 7a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję oraz dołącza do wniosku o przyznanie płatności do upraw roślin energetycznych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy.
Art. 8.
Pomoc do plantacji trwałych, o której mowa w art. 29a ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, przyznaje się również do plantacji upraw trwałych założonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jednak nie wcześniej niż w dniu 1 września 2007 r.
Art. 9.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 16 ust. 3, art. 23, art. 25 ust. 6 oraz art. 45 ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 16 ust. 3, art. 24c, art. 25 ust. 6 oraz art. 45 ust. 3 i art. 45a ust. 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od dnia jej wejścia w życie.
Art. 10.
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o przepisach o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej, należy przez to rozumieć przepisy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.
Art. 11.
Przepisy art. 25 ust. 4 i 5 ustawy wymienionej w art. 1 stosuje się od dnia 15 marca 2011 r.
Art. 12.
Traci moc ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 64).
Art. 13.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150, poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1040, Nr 170, poz. 1217, Nr 187, poz. 1381, Nr 208, poz. 1541 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 35, poz. 217.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859, Nr 127, poz. 880 i Nr 128, poz. 883.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-03-14
  • Data wejścia w życie: 2008-03-15
  • Data obowiązywania: 2008-03-15

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA