REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2006 nr 251 poz. 1859

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 grudnia 2006 r.

w sprawie przyznawania policjantom nagród i zapomóg, a także sposobu tworzenia funduszu nagród i zapomóg dla policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 110b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania policjantom nagród rocznych i motywacyjnych oraz zapomóg;

2) sposób tworzenia funduszu nagród motywacyjnych oraz zapomóg dla policjantów.

Rozdział 2

Nagrody roczne

§ 2.

Okresy służby krótsze od miesiąca kalendarzowego, dla celów obliczania nagrody rocznej, sumuje się, przyjmując, że każde 30 dni służby stanowi pełny miesiąc kalendarzowy.
§ 3.
1. Do okresu służby dla celów obliczania nagrody rocznej nie wlicza się okresów:

1) korzystania z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego;

2) przerw w wykonywaniu obowiązków służbowych, za które policjant nie zachował prawa do uposażenia, wymienionych w art. 126 ust. 1–3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

3) zawieszenia w czynnościach służbowych albo tymczasowego aresztowania.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, jeżeli prawomocnym orzeczeniem postępowanie karne w sprawie o przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub dyscyplinarne, w sprawie o czyn pozostający w związku z aresztowaniem lub zawieszeniem w czynnościach służbowych zostało umorzone bądź policjant został uniewinniony na podstawie prawomocnego wyroku lub orzeczenia o uniewinnieniu w postępowaniu dyscyplinarnym.

3. Umorzenie postępowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy warunkowego umorzenia postępowania karnego lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, a także umorzenia tego postępowania z powodu przedawnienia lub amnestii.

§ 4.
Podstawę ustalenia wysokości nagrody rocznej stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, należne policjantowi w ostatnim dniu służby wliczanym do okresu, za który przysługuje nagroda.
§ 5.
1. Okoliczności uzasadniające pozbawienie lub ograniczenie prawa do nagrody rocznej ustala się na podstawie orzeczeń i decyzji organów właściwych w sprawach karnych o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, dyscyplinarnych oraz dotyczących opiniowania policjantów, a także na podstawie dokumentacji prowadzonej w sprawach osobowych policjantów.

2. Przy obniżaniu nagrody rocznej uwzględnia się całokształt okoliczności sprawy, w szczególności charakter popełnionego przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub przewinienia, jego skutki, rodzaj i wymiar orzeczonej kary oraz dotychczasowe wyniki policjanta w służbie.

3. Od decyzji przełożonego o przyznaniu, obniżeniu lub odmowie przyznania nagrody rocznej policjantowi służy odwołanie do wyższego przełożonego.

§ 6.
1. Policjantowi zwalnianemu ze służby nagrodę roczną wypłaca się w terminie 14 dni od dnia zwolnienia.

2. W razie śmierci lub zaginięcia policjanta należną mu nagrodę roczną wypłaca się małżonkowi, a w dalszej kolejności dzieciom oraz rodzicom uprawnionym do policyjnej renty rodzinnej. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku pełnienia przez policjanta w roku kalendarzowym służby w różnych jednostkach organizacyjnych Policji nagrodę roczną przyznaje się i wypłaca w jednostce, która była w danym roku ostatnim miejscem pełnienia jego służby.

§ 7.
1. Nagrody roczne przyznają przełożeni właściwi w sprawach mianowania policjantów na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody roczne zastępcom Komendanta Głównego Policji.

3. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody roczne komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi i Zastępcy Komendanta-Prorektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Rozdział 3

Nagrody motywacyjne i zapomogi

§ 8.

1. Nagrody motywacyjne przyznają przełożeni, z własnej inicjatywy bądź na wniosek bezpośredniego przełożonego policjanta, w oparciu o udokumentowane w formie pisemnej okoliczności stanowiące o:

1) wzorowym wykonywaniu zadań służbowych lub

2) męstwie i inicjatywie wykazywanych w służbie, lub

3) trudnych warunkach pełnienia służby.

2. Nagrody motywacyjne przyznają przełożeni właściwi w sprawach mianowania policjantów na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody motywacyjne zastępcom Komendanta Głównego Policji.

4. Komendant Główny Policji przyznaje nagrody motywacyjne komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi i Zastępcy Komendanta-Prorektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

5. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji przyznają nagrody motywacyjne policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji.

6. Przełożeni, o których mowa w ust. 2–5, mogą upoważnić kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych do przyznawania nagród motywacyjnych.

7. Komendant Główny Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji) mogą przyznawać nagrody motywacyjne wszystkim policjantom, z wyłączeniem swoich zastępców, każdy na terenie swojego działania.

8. Wypłata lub wręczenie nagrody motywacyjnej może nastąpić w uroczystej formie.

§ 9.
1. Zapomogi przyznają przełożeni, z własnej inicjatywy, na wniosek bezpośredniego przełożonego policjanta, organizacji związku zawodowego policjantów bądź zainteresowanego policjanta.

2. Zapomogi przyznają przełożeni właściwi w sprawach mianowania policjantów na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje zapomogi zastępcom Komendanta Głównego Policji.

4. Komendant Główny Policji przyznaje zapomogi komendantom wojewódzkim Policji (Komendantowi Stołecznemu Policji), komendantom szkół policyjnych i ich zastępcom oraz Komendantowi-Rektorowi i Zastępcy Komendanta-Prorektorowi Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

5. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji przyznają zapomogi policjantom pełniącym służbę w Komendzie Głównej Policji.

6. Przełożeni, o których mowa w ust. 2–5, mogą upoważnić kierowników podległych im jednostek lub komórek organizacyjnych do przyznawania zapomóg.

7. Komendant Główny Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji) mogą przyznawać zapomogi wszystkim policjantom, z wyłączeniem swoich zastępców, każdy na terenie swojego działania.

§ 10.
Nagrodę motywacyjną oraz zapomogę wypłaca się lub wręcza w terminie 14 dni od dnia jej przyznania.

Rozdział 4

Fundusz nagród motywacyjnych i zapomóg

§ 11.

1. Fundusz nagród motywacyjnych i zapomóg dla policjantów, zwany dalej „funduszem”, tworzy się w:

1) Komendzie Głównej Policji;

2) komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji;

3) Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i szkołach policyjnych.

2. Wysokość funduszu, o którym mowa w ust. 1, wynosi 2,25 % planowanych na dany rok kalendarzowy środków na uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, w tym środki do wysokości wynikającej z iloczynu stawki stanowiącej 0,1 % przeciętnego uposażenia policjantów i łącznej liczby etatów Policji, pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów.

3. W ramach funduszu utworzonego w jednostkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyodrębnia się środki do dyspozycji właściwych miejscowo komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne i zapomogi dla policjantów pełniących służbę w podległych im jednostkach. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 12.
Wysokość funduszu pozostającego w dyspozycji Komendanta Głównego Policji oraz komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji zwiększa się z przeznaczeniem na nagrody motywacyjne:

1) w Komendzie Głównej Policji – o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 1,2 % przeciętnego uposażenia policjantów i łącznej liczby etatów Policji;

2) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji – o kwotę wynikającą z iloczynu stawki stanowiącej 5% przeciętnego uposażenia policjantów i liczby etatów policjantów, których przełożonym na terenie swojego działania jest komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji.

§ 13.
Przez przeciętne uposażenie policjantów, o którym mowa w § 11 ust. 2 i § 12, należy rozumieć przeciętne miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym za czerwiec roku ubiegłego, ogłoszone przez Komendanta Głównego Policji w Dzienniku Urzędowym Komendy Głównej Policji.
§ 14.
1. Wysokość funduszu może być podwyższana przez jego dysponenta, z zastrzeżeniem ust. 2, o niewykorzystane środki na uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym i nagrody roczne.

2. Środki wyodrębnione w trybie określonym w § 11 ust. 3 mogą być podwyższane, na warunkach określonych w ust. 1, przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 15.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.3)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: w z. M. Surmacz

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

3) Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie warunków przyznawania policjantom nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg (Dz. U. Nr 86, poz. 789 oraz z 2004 r. Nr 185, poz. 1916) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie wysokości funduszu na nagrody roczne i uznaniowe oraz zapomogi dla policjantów (Dz. U. Nr 35, poz. 305), które to rozporządzenia tracą moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-29
  • Data wejścia w życie: 2007-01-01
  • Data obowiązywania: 2007-01-01
  • Dokument traci ważność: 2014-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA