| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 9 stycznia 2007 r.

w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczy gronowych i wina gronowego w trakcie fermentacji oraz sposobu i miejsca ustalania naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach

Na podstawie art. 28e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z partii winogron przeznaczonych do sporządzenia każdego nastawu na wino gronowe pobiera się próbkę winogron z co najmniej trzech różnych miejsc tej partii, po 1 kg winogron.

2. Z próbki winogron, pobranej w sposób określony w ust. 1, sporządza się moszcz, miesza się go, a następnie przesącza przez suchą gazę złożoną czterokrotnie, odrzucając pierwsze krople przesączu, i pobiera się próbkę moszczu w celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach.

3. Naturalną zawartość alkoholu w winogronach ustala się w dniu pobrania próbki winogron.

§ 2.
Próbki winogron, moszczy gronowych i wina gronowego w trakcie fermentacji pobiera się w miejscu i w terminie przeprowadzania zabiegu wzbogacania, wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 25 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1622/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. ustanawiającego niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina oraz wspólnotowy kodeks praktyk i procesów enologicznych (Dz. Urz. WE L 194 z 31.7.2000, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, str. 138, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1622/2000”.
§ 3.
Pobieranie próbek moszczy gronowych oraz wina gronowego w trakcie fermentacji w celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w tych produktach odbywa się zgodnie z dokumentami normalizacyjnymi dotyczącymi pobierania próbek przetworów owocowych, warzywnych, win i miodów pitnych.
§ 4.
Naturalną zawartość alkoholu w winie gronowym w trakcie fermentacji oraz w moszczach gronowych w trakcie fermentacji ustala się:

1) oznaczając zawartość:

a) alkoholu, w sposób określony w ust. 4 – C w rozdziale 3 załącznika do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2676/90 z dnia 17 września 1990 r. określającego wspólnotowe metody analizy wina (Dz. Urz. WE L 272 z 3.10.1990, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 192, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2676/90”,

b) cukrów redukujących, w sposób określony w rozdziale 5 załącznika do rozporządzenia nr 2676/90,

c) sacharozy, w sposób określony w pkt 3 w rozdziale 6 załącznika do rozporządzenia nr 2676/90 oraz

2) sumując zawartość alkoholu ustaloną w sposób określony:

a) w pkt 1 lit. a,

b) w pkt 1 lit. b, przyjmując, że ze 100 gramów cukrów uzyskuje się 57 mililitrów alkoholu,

c) w pkt 1 lit. c, przyjmując, że ze 100 gramów sacharozy uzyskuje się 61 mililitrów alkoholu.

§ 5.
1. Naturalną zawartość alkoholu w winogronach oraz w moszczach gronowych ustala się:

1) w sposób określony w załączniku do rozporządzenia;

2) w miejscu i w terminie przeprowadzania zabiegu wzbogacania, wskazanych w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 25 rozporządzenia nr 1622/2000.

2. Naturalną zawartość alkoholu w winie gronowym w trakcie fermentacji oraz w moszczach gronowych w trakcie fermentacji ustala się w laboratorium Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541.

Załącznik 1. [USTALANIE NATURALNEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WINOGRONACH ORAZ W MOSZCZACH GRONOWYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 9 stycznia 2007 r. (poz. 80)

USTALANIE NATURALNEJ ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WINOGRONACH ORAZ W MOSZCZACH GRONOWYCH

1. Aparatura i sprzęt

Do ustalania naturalnej zawartości alkoholu w winogronach oraz w moszczach gronowych stosuje się następujący sprzęt:

1) refraktometr wyposażony w skalę podającą:

a) procentowy ułamek masy sacharozy z dokładnością do 0,1 % lub

b) współczynnik załamania światła z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej;

2) termometr ze skalą o zakresie co najmniej od +15 °C do +25 °C.

2. Wykonanie oznaczania

W celu ustalenia naturalnej zawartości alkoholu w winogronach oraz w moszczach gronowych przeprowadza się w temperaturze 20 °C (+5 °C) następujące czynności:

1) umieszcza się niewielką ilość próbki na dolnym pryzmacie refraktometru i wykonuje się pomiar zgodnie z instrukcją obsługi refraktometru;

2) odczytuje się procentowy ułamek masy sacharozy z dokładnością do 0,1 % lub współczynnik załamania światła z dokładnością do jednej dziesięciotysięcznej;

3) przeprowadza się co najmniej dwa oznaczania tej samej próbki;

4) zapisuje się temperaturę, w której przeprowadzono oznaczanie.

3. Obliczanie wyniku oznaczania

Naturalną zawartość alkoholu wyraża się w procentach objętościowych w temperaturze 20 °C.

W przypadku wykonania oznaczania przy użyciu refraktometru wyskalowanego w procentowych ułamkach masy sacharozy:

1) w temperaturze 20 °C – w tabeli nr 2 dla zmierzonej wartości procentowego ułamka masy sacharozy odczytuje się odpowiadającą mu zawartość alkoholu w % objętościowych;

2) w temperaturze innej niż 20 °C – do odczytanego wyniku na skali refraktometru dodaje się albo odejmuje od niego wartość liczbową, zgodnie z tabelą nr 1, a następnie w tabeli nr 2 dla tak obliczonej wartości procentowego ułamka masy sacharozy odczytuje się odpowiadającą mu zawartość alkoholu w % objętościowych.

W przypadku wykonania oznaczania przy użyciu refraktometru wyskalowanego we współczynniku załamania światła:

1) w temperaturze 20 °C – w tabeli nr 2 dla zmierzonej wartości współczynnika załamania światła odczytuje się odpowiadającą mu zawartość alkoholu w % objętościowych;

2) w temperaturze innej niż 20 °C – w tabeli nr 2 dla zmierzonej wartości współczynnika załamania światła odczytuje się odpowiadający mu procentowy ułamek masy sacharozy, a następnie odejmuje się albo dodaje się wartość liczbową zgodnie z tabelą nr 1. Dla tak obliczonej wartości procentowego ułamka masy sacharozy w tabeli nr 2 odczytuje się odpowiadającą mu zawartość alkoholu w % objętościowych.

Tabela nr 1

Temperatura
w °C

Sacharoza w gramach na 100 gramów produktu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

10

15

20

30

40

50

60

70

75

 

Odjąć

15

0,25

0,27

0,31

0,31

0,34

0,35

0,36

0,37

0,36

0,36

16

0,21

0,23

0,27

0,27

0,29

0,31

0,31

0,32

0,31

0,23

17

0,16

0,18

0,20

0,20

0,22

0,23

0,23

0,23

0,20

0,17

18

0,11

0,12

0,14

0,15

0,16

0,16

0,15

0,12

0,12

0,09

19

0,06

0,07

0,08

0,08

0,08

0,09

0,09

0,08

0,07

0,05

 

Dodać

21

0,06

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

22

0,42

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

23

0,18

0,20

0,20

0,21

0,21

0,21

0,21

0,22

0,22

0,22

24

0,24

0,26

0,26

0,27

0,28

0,28

0,28

0,28

0,29

0,29

25

0,30

0,32

0,32

0,34

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

0,37

 

Tabela nr 2

Procentowy ułamek masy sacharozy

Współczynnik załamania światła w temperaturze
20 °C

Gęstość w temperaturze
20 °C

Zawartość alkoholu w % w objętościowych w temperaturze
20 °C

1

2

3

4

10,0

1,34781

1,0390

4,89

10,1

1,34798

1,0394

4,95

10,2

1,34814

1,0398

5,02

10,3

1,34830

1,0402

5,09

10,4

1,34845

1,0406

5,14

10,5

1,34860

1,0410

5,20

10,6

1,34875

1,0414

5,26

10,7

1,34890

1,0419

5,33

10,8

1,34906

1,0423

5,39

10,9

1,34921

1,0427

5,45

11,0

1,34936

1,0431

5,52

 

1

2

3

4

11,1

1,34952

1,0435

5,58

11,2

1,34968

1,0439

5,64

11,3

1,34984

1,0443

5,71

11,4

1,34999

1,0447

5,77

11,5

1,35015

1,0452

5,83

11,6

1,35031

1,0456

5,90

11,7

1,35046

1,0460

5,96

11,8

1,35062

1,0464

6,02

11,9

1,35077

1,0468

6,09

12,0

1,35092

1,0473

6,15

12,1

1,35108

1,0477

6,22

12,2

1,35124

1,0481

6,28

12,3

1,35140

1,0485

6,35

12,4

1,35156

1,0489

6,41

12,5

1,35172

1,0494

6,47

12,6

1,35187

1,0498

6,53

12,7

1,35203

1,0502

6,60

12,8

1,35219

1,0506

6,66

12,9

1,35234

1,0510

6,73

13,0

1,35249

1,0514

6,79

13,1

1,35266

1,0519

6,86

13,2

1,35282

1,0523

6,92

13,3

1,35298

1,0527

6,99

13,4

1,35313

1,0531

7,05

13,5

1,35329

1,0536

7,11

13,6

1,35345

1,0540

7,18

13,7

1,35360

1,0544

7,24

13,8

1,35376

1,0548

7,30

13,9

1,35391

1,0552

7,37

14,0

1,35407

1,0557

7,43

14,1

1,35424

1,0561

7,50

14,2

1,35440

1,0565

7,56

14,3

1,35456

1,0569

7,63

14,4

1,35472

1,0574

7,69

14,5

1,35488

1,0578

7,76

14,6

1,35503

1,0582

7,82

14,7

1,35519

1,0586

7,88

14,8

1,35535

1,0591

7,95

14,9

1,35551

1,0595

8,01

15,0

1,35567

1,0599

8,08

15,1

1,35583

1,0603

8,15

15,2

1,35599

1,0608

8,21

15,3

1,35615

1,0612

8,27

 

1

2

3

4

15,4

1,35631

1,0616

8,34

15,5

1,35648

1,0621

8,41

15,6

1,35664

1,0625

8,47

15,7

1,35680

1,0629

8,54

15,8

1,35696

1,0633

8,60

15,9

1,35712

1,0638

8,67

16,0

1,35728

1,0642

8,73

16,1

1,35744

1,0646

8,80

16,2

1,35760

1,0651

8,86

16,3

1,35776

1,0655

8,93

16,4

1,35793

1,0660

9,00

16,5

1,35809

1,0664

9,06

16,6

1,35825

1,0668

9,13

16,7

1,35842

1,0672

9,20

16,8

1,35858

1,0677

9,26

16,9

1,35874

1,0681

9,33

17,0

1,35890

1,0685

9,39

17,1

1,35907

1,0690

9,46

17,2

1,35923

1,0694

9,53

17,3

1,35939

1,0699

9,59

17,4

1,35955

1,0703

9,66

17,5

1,35972

1,0707

9,73

17,6

1,35988

1,0711

9,79

17,7

1,36004

1,0716

9,86

17,8

1,36020

1,0720

9,92

17,9

1,36036

1,0724

9,99

18,0

1,36053

1,0729

10,06

18,1

1,36070

1,0733

10,12

18,2

1,36086

1,0738

10,19

18,3

1,36102

1,0742

10,25

18,4

1,36119

1,0746

10,32

18,5

1,36136

1,0751

10,39

18,6

1,36152

1,0755

10,46

18,7

1,36169

1,0760

10,53

18,8

1,36185

1,0764

10,59

18,9

1,36201

1,0768

10,66

19,0

1,36217

1,0773

10,72

19,1

1,36234

1,0777

10,80

19,2

1,36251

1,0782

10,86

19,3

1,36267

1,0786

10,93

19,4

1,36284

1,0791

11,00

19,5

1,36301

1,0795

11,07

19,6

1,36318

1,0800

11,13

 

1

2

3

4

19,7

1,36335

1,0804

11,21

19,8

1,36351

1,0809

11,27

19,9

1,36367

1,0813

11,34

20,0

1,36383

1,0817

11,40

20,1

1,36400

1,0822

11,47

20,2

1,36417

1,0826

11,54

20,3

1,36434

1,0831

11,60

20,4

1,36451

1,0835

11,67

20,5

1,36468

1,0840

11,75

20,6

1,36484

1,0844

11,81

20,7

1,36501

1,0849

11,88

20,8

1,36518

1,0853

11,96

20,9

1,36534

1,0857

12,01

21,0

1,36550

1,0862

12,08

21,1

1,36568

1,0866

12,15

21,2

1,36585

1,0871

12,22

21,3

1,36601

1,0875

12,29

21,4

1,36618

1,0880

12,35

21,5

1,36635

1,0884

12,42

21,6

1,36652

1,0889

12,49

21,7

1,36669

1,0893

12,56

21,8

1,36685

1,0897

12,63

21,9

1,36702

1,0902

12,69

22,0

1,36719

1,0906

12,76

22,1

1,36736

1,0911

12,83

22,2

1,36753

1,0916

12,90

22,3

1,36770

1,0920

12,97

22,4

1,36787

1,0925

13,04

22,5

1,36804

1,0929

13,11

22,6

1,36820

1,0933

13,17

22,7

1,36837

1,0938

13,24

22,8

1,36854

1,0943

13,31

22,9

1,36871

1,0947

13,38

23,0

1,36888

1,0952

13,45

23,1

1,36905

1,0956

13,52

23,2

1,36922

1,0961

13,59

23,3

1,36939

1,0965

13,66

23,4

1,36956

1,0970

13,73

23,5

1,36973

1,0975

13,80

23,6

1,36991

1,0979

13,87

23,7

1,37008

1,0984

13,94

23,8

1,37025

1,0988

14,01

23,9

1,37042

1,0993

14,08

 

1

2

3

4

24,0

1,37059

1,0998

14,15

24,1

1,37076

1,1007

14,22

24,2

1,37093

1,1011

14,28

24,3

1,37110

1,1016

14,35

24,4

1,37128

1,1022

14,44

24,5

1,37145

1,1026

14,50

24,6

1,37162

1,1030

14,56

24,7

1,37180

1,1035

14,64

24,8

1,37197

1,1041

14,72

24,9

1,37214

1,1045

14,78

25,0

1,37232

1,1049

14,84

25,1

1,37249

1,1053

14,90

25,2

1,37266

1,1057

14,96

25,3

1,37283

1,1062

15,03

25,4

1,37300

1,1068

15,11

25,5

1,37317

1,1072

15,17

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »