| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 stycznia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 oraz z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191, poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 1 w pkt 5:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) w specjalizacji w dziedzinach: kardiologii, medycyny nuklearnej oraz onkologii klinicznej – staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych, obejmujący okres pierwszych 24 miesięcy odbywania specjalizacji,”,

b) lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) w specjalizacji w dziedzinach: chirurgii klatki piersiowej, chirurgii plastycznej oraz urologii – staż kierunkowy w zakresie chirurgii ogólnej, obejmujący okres pierwszych 24 miesięcy odbywania specjalizacji,”,

c) dodaje się lit. j w brzmieniu:

„j) w specjalizacji w dziedzinie transfuzjologii klinicznej – staż kierunkowy w zakresie chorób wewnętrznych, obejmujący okres pierwszych 12 miesięcy odbywania specjalizacji;”;

2) w § 6 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) w specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia w dziedzinie chemioterapii nowotworów – nie krótszy niż 6 miesięcy;

6) w zakresie pozostałych specjalności podstawowych – nie krótszy niż 5 lat, w przypadku lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację I stopnia – nie krótszy niż 3 lata, a w przypadku lekarzy posiadających odpowiednią specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w podstawowej dziedzinie medycyny – nie krótszy niż 2 lata.”;

3) w § 11 ust. 12–14 otrzymują brzmienie:

„12. W przypadku zmiany formy prawnej jednostki organizacyjnej wpisanej na listę, o której mowa w ust. 1 i 3, albo jej reorganizacji jednostka ta może prowadzić specjalizację lub staż kierunkowy, jeżeli złoży oświadczenie do Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego, zwanego dalej „WCZP”, o spełnianiu wymagań określonych w ust. 2.

13. Jednostka, o której mowa w ust. 1 i 3, niezwłocznie po zmianie formy prawnej występuje do CMKP o wydanie opinii, o której mowa w ust. 4.

14. W przypadku negatywnej opinii zespołu, o której mowa w ust. 4, wydanej jednostce, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1 albo 2 ustawy, minister właściwy do spraw zdrowia wykreśla jednostkę organizacyjną z listy, o której mowa w ust. 1 i 3.”;

4) w § 17:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury ulega przedłużeniu o czas nieobecności w pracy:

1) w przypadkach określonych w art. 92, 176–179, 185, 187 i 188 Kodeksu pracy;

2) w przypadkach przewidzianych w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 oraz z 2006 r. Nr 221, poz. 1615);

3) z powodu urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę, jednak nie dłużej niż 3 miesiące w okresie trwania specjalizacji.”,

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Lekarz, który uzyskał tytuł specjalisty w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny w ramach rezydentury, nie może ubiegać się ponownie o odbywanie innej specjalizacji, odpowiednio w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny.”,

c) po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:

„9a. Lekarz, który uzyskał tytuł specjalizacji w podstawowej dziedzinie medycyny w ramach rezydentury, może ubiegać się o odbycie jeszcze jednej specjalizacji w tym trybie, z uwzględnieniem przepisów załącznika nr 2 do rozporządzenia, w następujących podstawowych dziedzinach medycyny:

1) audiologia i foniatria;

2) chirurgia klatki piersiowej;

3) chirurgia plastyczna;

4) epidemiologia;

5) kardiochirurgia;

6) kardiologia;

7) medycyna nuklearna;

8) neonatologia;

9) onkologia kliniczna;

10) psychiatria dzieci i młodzieży;

11) transfuzjologia kliniczna.”,

d) dodaje się ust. 12–14 w brzmieniu:

„12. Za zgodą kierownika specjalizacji lekarz odbywający specjalizację w ramach rezydentury może wnioskować do pracodawcy o skrócenie okresu przedłużenia umowy, o którym mowa w ust. 3 i 5 pkt 1, jednak o okres nie dłuższy niż 30 dni.

13. Przepisy ust. 3 i 12 stosuje się również do lekarzy odbywających specjalizację w trybie innym niż rezydentura.

14. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może wyrazić zgodę na dodatkowe przedłużenie okresu trwania specjalizacji odbywanej w trybie określonym w § 14 ust. 1 i 2.”;

5) w § 19:

a) w ust. 3 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) jeżeli nie posiada odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia bądź tytułu specjalisty albo jeżeli ubiega się o rozpoczęcie specjalizacji w ramach rezydentury – rozmowę kwalifikacyjną oraz wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego, zwanego dalej „LEP”, albo, w przypadku lekarza dentysty, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, zwanego dalej „L-DEP”,

b) w innym trybie niż rezydentura, jeżeli posiada odpowiednią specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł specjalisty – rozmowę kwalifikacyjną oraz wynik egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji I lub II stopnia lub PES;”,

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) procent maksymalnej liczby punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej i LEP albo L-DEP albo egzaminu w zakresie odpowiedniej specjalizacji w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym specjalizacji podstawowej;”,

c) w ust. 5:

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) z egzaminu specjalizacyjnego wynosi 200 punktów, przy czym:

a) za ocenę 3,0 otrzymuje się 116 punktów,

b) za ocenę 3,1–3,5 otrzymuje się 128 punktów,

c) za ocenę 3,6–3,9 otrzymuje się 140 punktów,

d) za ocenę 4,0 otrzymuje się 152 punkty,

e) za ocenę 4,1–4,5 otrzymuje się 164 punkty,

f) za ocenę 4,6–4,9 otrzymuje się 176 punktów,

g) za ocenę 5,0 otrzymuje się 188 punktów,

h) za ocenę 5,0 z wyróżnieniem otrzymuje się 200 punktów;”,

dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

„3) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego ocenę za test stanowiący część składową egzaminu specjalizacyjnego I lub II stopnia – lekarzowi przyznaje się 140 punktów za zaliczenie testu;

4) w przypadku braku dokumentu potwierdzającego uzyskanie oceny za egzamin specjalizacyjny I lub II stopnia lekarzowi przyznaje się 140 punktów za posiadanie I lub II stopnia specjalizacji.”;

6) w § 22 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Jeżeli jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 8, znajduje się na obszarze innego województwa, zmiana miejsca szkolenia następuje po wyrażeniu zgody przez WCZP oraz konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie specjalizacji.”;

7) w § 25 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Kierownik specjalizacji oraz lekarz specjalista kierujący stażem kierunkowym mogą prowadzić jednocześnie specjalizację nie więcej niż trzech lekarzy.

5. Kierownik specjalizacji jednocześnie może dodatkowo kierować stażem kierunkowym nie więcej niż dwóch lekarzy.”;

8) w § 26:

a) w ust. 3 dodaje się pkt 17 w brzmieniu:

„17) poinformowanie pracodawcy lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury oraz WCZP o zakończeniu szkolenia, zgodnie z programem specjalizacji określonym w trybie, o którym mowa w ust. 4 i 6, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia tego faktu w karcie szkolenia celem rozwiązania umowy o pracę, o której mowa w § 14 ust. 1.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Kierownik specjalizacji potwierdza lekarzowi odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż z dniem rozwiązania umowy, o której mowa w § 14 ust. 1, z uwzględnieniem ust. 3b oraz § 17.

3b. W przypadku gdy lekarzowi odbywającemu specjalizację w trybie rezydentury do zakończenia umowy o pracę, o której mowa w § 14 ust. 1, z uwzględnieniem § 17, lub zakończenia specjalizacji w trybie innym niż rezydentura pozostał do wykorzystania urlop wypoczynkowy, kierownik specjalizacji może potwierdzić odbycie szkolenia zgodnie z programem specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego nie wcześniej niż z dniem poprzedzającym rozpoczęcie tego urlopu.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w § 41 ust. 5, może uznać staże i szkolenia, o których mowa w ust. 4, za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi okres odbywania specjalizacji, jednak nie więcej niż o 1/3.”,

d) dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Dyrektora CMKP, na podstawie opinii zespołu ekspertów, o którym mowa w § 41 ust. 5, może uznać staże i szkolenia, o których mowa w ust. 4, za równoważne ze zrealizowaniem części programu specjalizacji i skrócić lekarzowi, o którym mowa w ust. 5, okres odbywania specjalizacji.”;

9) w § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Liczbę wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy mogą rozpocząć specjalizację w poszczególnych dziedzinach medycyny na obszarze województwa w danym postępowaniu kwalifikacyjnym, w tym liczbę rezydentur, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza na 21 dni przed rozpoczęciem postępowania kwalifikacyjnego, w oparciu o informację dotyczącą liczby wszystkich wolnych miejsc szkoleniowych przekazaną przez WCZP.”;

10) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. 1. Lekarz przed przystąpieniem do PES składa do właściwego WCZP następujące dokumenty:

1) wniosek o przystąpienie do PES;

2) kartę szkolenia specjalizacyjnego;

3) indeks wykonanych zabiegów i procedur medycznych, o którym mowa w § 22 ust. 5 pkt 3.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz ze szczegółowym planem albo indywidualnym harmonogramem odbywania specjalizacji, lekarz może złożyć do dnia 31 lipca albo do dnia 31 grudnia, w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji.

3. W przypadku PES w dziedzinie urologii, dokumenty, o których mowa w ust. 1, wraz ze szczegółowym planem albo indywidualnym harmonogramem odbywania specjalizacji, lekarz może złożyć na trzy miesiące przed terminem PES ustalonym w danej sesji przez konsultanta krajowego w dziedzinie urologii.

4. Lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydentury składa właściwemu WCZP, poza dokumentami wymienionymi w ust. 1, kopię świadectwa pracy z ostatnio zatrudniającej go jednostki.

5. WCZP po stwierdzeniu, że dokumenty, o których mowa w ust. 1, spełniają warunki formalne, przekazuje je do CEM, nie później niż w terminie 14 dni od ich złożenia, oraz zawiadamia CEM o liczbie przyjętych zgłoszeń.”;

11) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. PES jest przeprowadzany przez Państwową Komisję Egzaminacyjną, zwaną dalej „PKE”.”;

12) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. 1. Lekarz może przystępować do PES trzy razy, a w przypadkach, o których mowa w ust. 4, cztery razy.

2. Lekarz uzyskuje wynik negatywny PES, jeżeli uzyska taki wynik choćby z jednej części PES, o których mowa w § 32 ust. 1. W takim przypadku lekarz może złożyć wniosek do PKE, co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej, o wyznaczenie drugiego terminu PES.

3. W razie dwukrotnego negatywnego wyniku PES, a także w razie dwukrotnego nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do PES, lekarz może wystąpić do PKE z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu w następnej sesji egzaminacyjnej. W razie nieprzystąpienia do jednej z części PES, o których mowa w § 32 ust. 1, lekarz może wystąpićdo PKE z wnioskiem o przystąpienie tylko do tej części PES. Trzeci termin przystąpienia do PES musi byćwyznaczony nie później niż36 miesięcy od daty potwierdzenia odbycia specjalizacji w karcie szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji.

4. W razie trzeciego negatywnego wyniku PES lub upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, lekarz może przystąpić do PES w czwartym ostatecznym terminie, jeżeli PKE uzna, że zaistniały okoliczności uzasadniające dopuszczenie tego lekarza do PES. Czwarty ostateczny termin wyznacza się w nieprzekraczalnym terminie 1 roku, licząc od terminu egzaminu wyznaczonego po raz trzeci.”;

13) uchyla się § 37;

14) w § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentacja dotycząca szkolenia specjalizacyjnego lekarza oraz kopia dyplomu PES są przechowywane przez właściwe WCZP zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600).”;

15) w § 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W dziedzinach otorynolaryngologii dziecięcej, hipertensjologii, ginekologii onkologicznej, urologii dziecięcej i neuropatologii – minister właściwy do spraw zdrowia może powierzyć w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r. określone w rozporządzeniu obowiązki kierownika specjalizacji lekarzowi legitymującemu się dorobkiem naukowym i zawodowym w tej dziedzinie.”;

16) w § 45 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

„4a. Uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza, o którym mowa w ust. 2 i 3, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w całości szczegółowego programu specjalizacji następuje pod warunkiem, że czas wykonywania przez lekarza, posiadającego specjalizację w podstawowej dziedzinie medycyny, czynności naukowych i zawodowych w pełnym wymiarze godzin nie będzie krótszy niż czas trwania danej specjalizacji, z wyłączeniem specjalizacji w następujących dziedzinach:

1) angiologia;

2) balneologia i medycyna fizykalna;

3) chirurgia onkologiczna;

4) diabetologia;

5) ginekologia onkologiczna;

6) hipertensjologia;

7) kardiologia dziecięca;

8) medycyna paliatywna;

9) medycyna sportowa;

10) neurologia dziecięca;

11) neuropatologia;

12) onkologia i hematologia dziecięca;

13) otorynolaryngologia dziecięca;

14) seksuologia;

15) toksykologia kliniczna;

16) transplantologia kliniczna;

17) urologia dziecięca.

4b. Uznanie dotychczasowego dorobku naukowego i zawodowego lekarza, o którym mowa w ust. 2 i 3, za równoważny ze zrealizowaniem przez niego w części szczegółowego programu specjalizacji następuje pod warunkiem, że łączny czas wykonywania przez lekarza, posiadającego specjalizację w podstawowej dziedzinie medycyny, czynności naukowych i zawodowych w pełnym wymiarze godzin oraz czas specjalizacji pozostały do odbycia nie będzie krótszy niż czas trwania danej specjalizacji, z wyłączeniem specjalizacji w następujących dziedzinach:

1) angiologia;

2) balneologia i medycyna fizykalna;

3) chirurgia onkologiczna;

4) diabetologia;

5) ginekologia onkologiczna;

6) hipertensjologia;

7) kardiologia dziecięca;

8) medycyna paliatywna;

9) medycyna sportowa;

10) neurologia dziecięca;

11) neuropatologia;

12) onkologia i hematologia dziecięca;

13) otorynolaryngologia dziecięca;

14) seksuologia;

15) toksykologia kliniczna;

16) transplantologia kliniczna;

17) urologia dziecięca.”;

17) uchyla się § 46;

18) załączniki nr 1–4 i 7 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1–5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Do spraw wszczętych na podstawie § 46 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Do szkolenia specjalizacyjnego rozpoczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy § 6 pkt 5 i 6, § 11 ust. 12–14, § 17 ust. 3 i 12–14, § 22 ust. 10, § 25 ust. 4 i 5, § 26 ust. 3 pkt 17, ust. 3a, 3b, 6, 6a i § 36 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 4.
W przypadku rozpoczęcia specjalizacji w dziedzinie onkologii klinicznej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, lekarzy, o których mowa w § 6 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, obowiązuje program uzupełniający, opracowany zgodnie z § 9 i 10 rozporządzenia, o którym mowa w § 1.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2007 r.

Minister Zdrowia: Z. Religa

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

Załącznik 1. [WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH I LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 stycznia 2007 r. (poz. 85)

Załącznik nr 1

WYKAZ SPECJALNOŚCI LEKARSKICH I LEKARSKO-DENTYSTYCZNYCH

I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

1. Anestezjologia i intensywna terapia

2. Audiologia i foniatria

3. Chirurgia dziecięca

4. Chirurgia klatki piersiowej

5. Chirurgia ogólna

6. Chirurgia plastyczna

7. Chirurgia szczękowo-twarzowa

8. Choroby wewnętrzne

9. Choroby zakaźne

10. Dermatologia i wenerologia

11. Diagnostyka laboratoryjna

12. Epidemiologia

13. Genetyka kliniczna

14. Kardiochirurgia

15. Kardiologia

16. Medycyna nuklearna

17. Medycyna pracy

18. Medycyna ratunkowa

19. Medycyna rodzinna

20. Medycyna sądowa

21. Medycyna transportu

22. Mikrobiologia lekarska

23. Neonatologia

24. Neurochirurgia

25. Neurologia

26. Okulistyka

27. Onkologia kliniczna

28. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

29. Otorynolaryngologia

30. Patomorfologia

31. Pediatria

32. Położnictwo i ginekologia

33. Psychiatria

34. Psychiatria dzieci i młodzieży

35. Radiologia i diagnostyka obrazowa

36. Radioterapia onkologiczna

37. Rehabilitacja medyczna

38. Transfuzjologia kliniczna

39. Urologia

40. Zdrowie publiczne

II. Wykaz specjalności lekarskich w szczegółowych dziedzinach medycyny:

1. Alergologia

2. Angiologia

3. Balneologia i medycyna fizykalna

4. Chirurgia naczyniowa

5. Chirurgia onkologiczna

6. Choroby płuc

7. Diabetologia

8. Endokrynologia

9. Farmakologia kliniczna

10. Gastroenterologia

11. Geriatria

12. Ginekologia onkologiczna

13. Hematologia

14. Hipertensjologia

15. Immunologia kliniczna

16. Kardiologia dziecięca

17. Medycyna paliatywna

18. Medycyna sportowa

19. Nefrologia

20. Neurologia dziecięca

21. Neuropatologia

22. Onkologia i hematologia dziecięca

23. Otorynolaryngologia dziecięca

24. Reumatologia

25. Seksuologia

26. Toksykologia kliniczna

27. Transplantologia kliniczna

28. Urologia dziecięca

III. Wykaz specjalności lekarsko-dentystycznych w podstawowych dziedzinach medycyny:

1. Chirurgia stomatologiczna

2. Chirurgia szczękowo-twarzowa

3. Ortodoncja

4. Periodontologia

5. Protetyka stomatologiczna

6. Stomatologia dziecięca

7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją

8. Zdrowie publiczne

9. Epidemiologia

Załącznik 2. [SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ I LUB I I II STOPNIA LUB TYTUŁ SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W OKREŚLONEJ PODSTAWOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY PO ODBYCIU SPECJALIZACJI]

Załącznik nr 2

SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ I LUB I I II STOPNIA LUB TYTUŁ SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W OKREŚLONEJ PODSTAWOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY PO ODBYCIU SPECJALIZACJI

Lp.

Specjalności w podstawowych dziedzinach medycyny, w których można uzyskać tytuł specjalisty

Specjalności, w których lekarz posiada specjalizację I stopnia

Specjalności, w których lekarz posiada specjalizację I i II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny

1

2

3

4

1

Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia

 

2

Audiologia i foniatria

Otolaryngologia

Otolaryngologia I stopnia i audiologia II stopnia

 

 

 

Otolaryngologia I stopnia i foniatria II stopnia

 

 

 

Otolaryngologia I i II stopnia

 

 

 

Otorynolaryngologia

3

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

 

 

Chirurgia ogólna

 

4

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

5

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Chirurgia ogólna

 

6

Chirurgia plastyczna

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

7

Chirurgia szczękowo-twarzowa

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

 

 

Otolaryngologia

Otolaryngologia

8

Choroby wewnętrzne

Choroby płuc

Choroby płuc

 

 

Choroby wewnętrzne

Transfuzjologia kliniczna

 

 

Transfuzjologia

 

9

Choroby zakaźne

Choroby płuc

Choroby płuc

 

 

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Choroby zakaźne

Medycyna ogólna

 

 

Medycyna ogólna

Pediatria

 

 

Pediatria

 

10

Dermatologia i wenerologia

Dermatologia i wenerologia

 

 

1

2

3

4

11

Diagnostyka laboratoryjna

Analityka kliniczna

Farmakologia

 

 

Diagnostyka laboratoryjna

Toksykologia

 

 

Farmakologia

 

 

 

Toksykologia

 

12

Epidemiologia

Wszystkie specjalności

Wszystkie specjalności

13

Genetyka kliniczna

Neurologia

Neurologia

 

 

Pediatria

Neurologia dziecięca

 

 

Położnictwo i ginekologia

Pediatria

 

 

 

Położnictwo i ginekologia

14

Kardiochirurgia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

15

Kardiologia

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

16

Medycyna nuklearna

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Medycyna nuklearna

Pediatria

 

 

Pediatria

 

17

Medycyna pracy

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Medycyna lotnicza

Medycyna lotnicza

 

 

Medycyna ogólna

Medycyna ogólna

 

 

Medycyna pracy

 

18

Medycyna ratunkowa

Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia

 

 

Pediatria

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

 

 

Pediatria

19

Medycyna rodzinna

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Medycyna ogólna

Medycyna ogólna

 

 

Pediatria

Pediatria

 

 

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia

20

Medycyna sądowa

Medycyna sądowa

 

21

Medycyna transportu

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Medycyna pracy

Medycyna lotnicza

 

 

Medycyna ratunkowa

Medycyna morska i tropikalna

 

 

Medycyna lotnicza

 

 

 

Medycyna pracy

22

Mikrobiologia lekarska

Mikrobiologia

 

23

Neonatologia

Pediatria

Pediatria

24

Neurochirurgia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Neurochirurgia

 

 

1

2

3

4

25

Neurologia

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Neurologia

Pediatria

 

 

Pediatria

 

26

Okulistyka

Okulistyka

 

27

Onkologia kliniczna

Choroby płuc

Chemioterapia nowotworów

 

 

Choroby wewnętrzne

Choroby płuc

 

 

Medycyna ogólna

Choroby wewnętrzne

 

 

Pediatria

Medycyna ogólna

 

 

Radioterapia onkologiczna

Pediatria

 

 

 

Radioterapia onkologiczna

28

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Ortopedia i traumatologia

 

29

Otorynolaryngologia

Otolaryngologia

 

30

Patomorfologia

Patomorfologia

 

31

Pediatria

Pediatria

Neurologia dziecięca

32

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia

 

33

Psychiatria

Psychiatria

 

 

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

34

Psychiatria dzieci i młodzieży

Psychiatria

Psychiatria

 

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

35

Radiologia i diagnostyka obrazowa

Radiodiagnostyka

 

36

Radioterapia onkologiczna

Radioterapia onkologiczna

 

37

Rehabilitacja medyczna

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Medycyna ogólna

Medycyna ogólna

 

 

Medycyna pracy

Medycyna pracy

 

 

Neurologia

Neurologia

 

 

Ortopedia i traumatologia

Ortopedia i traumatologia

 

 

Pediatria

Pediatria

 

 

Rehabilitacja ogólna

 

 

 

Rehabilitacja medyczna

 

38

Transfuzjologia kliniczna

Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 

Analityka kliniczna

Chirurgia ogólna

 

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia dziecięca

 

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia klatki piersiowej

 

 

Choroby wewnętrzne

 

 

Choroby zakaźne

Chirurgia onkologiczna

 

 

Diagnostyka laboratoryjna

Chirurgia plastyczna

 

 

Dermatologia i wenerologia

Choroby wewnętrzne

 

 

Medycyna pracy

Choroby zakaźne

 

 

Mikrobiologia

Diagnostyka laboratoryjna

 

1

2

3

4

 

 

Neurochirurgia

Dermatologia i wenerologia

 

 

Okulistyka

Kardiochirurgia

 

 

Ortopedia i traumatologia

Kardiologia

 

 

Otolaryngologia

Medycyna pracy

 

 

Pediatria

Medycyna ratunkowa

 

 

Położnictwo i ginekologia

Medycyna rodzinna

 

 

Radioterapia onkologiczna

Mikrobiologia

 

 

Transfuzjologia

Mikrobiologia lekarska

 

 

 

Neurochirurgia

 

 

 

Neurochirurgia i neurotraumatologia

 

 

 

Neurologia

 

 

 

Okulistyka

 

 

 

Onkologia kliniczna

 

 

 

Ortopedia i traumatologia

 

 

 

Otolaryngologia

 

 

 

Otolaryngologia dziecięca

 

 

 

Otorynolaryngologia

 

 

 

Otorynolaryngologia dziecięca

 

 

 

Pediatria

 

 

 

Położnictwo i ginekologia

 

 

 

Radioterapia onkologiczna

 

 

 

Urologia

39

Urologia

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

40

Zdrowie publiczne

Wszystkie specjalności

Wszystkie specjalności

41

Chirurgia stomatologiczna

Chirurgia stomatologiczna

Wszystkie specjalności w zakresie stomatologii

42

Ortodoncja

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalności w zakresie stomatologii

43

Periodontologia

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalności w zakresie stomatologii

44

Protetyka stomatologiczna

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalności w zakresie stomatologii

45

Stomatologia dziecięca

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalności w zakresie stomatologii

46

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

Stomatologia ogólna

Wszystkie specjalności w zakresie stomatologii

 

Załącznik 3. [SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ II STOPNIA ALBO POSIADAJĄCY TYTUŁ SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ PODSTAWOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W OKREŚLONEJ SZCZEGÓŁOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY]

Załącznik nr 3

SPECJALNOŚCI, W KTÓRYCH LEKARZ POSIADAJĄCY ODPOWIEDNIĄ SPECJALIZACJĘ II STOPNIA ALBO POSIADAJĄCY TYTUŁ SPECJALISTY W ODPOWIEDNIEJ PODSTAWOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ SPECJALISTY W OKREŚLONEJ SZCZEGÓŁOWEJ DZIEDZINIE MEDYCYNY

Lp.

Specjalności w szczegółowych dziedzinach medycyny, w których lekarz może uzyskać tytuł specjalisty

Specjalności, w których lekarz posiada tytuł specjalisty w określonej podstawowej dziedzinie medycyny

Specjalności, w których lekarz posiada odpowiednią specjalizację II stopnia

1

2

3

4

1

Alergologia

Choroby wewnętrzne

Choroby płuc

 

 

Dermatologia i wenerologia

Choroby wewnętrzne

 

 

Otorynolaryngologia

Dermatologia i wenerologia

 

 

Pediatria

Otolaryngologia

 

 

 

Otolaryngologia dziecięca

 

 

 

Pediatria

2

Angiologia

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

3

Balneologia i medycyna fizykalna

Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Choroby płuc

Choroby płuc

 

 

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Dermatologia i wenerologia

Dermatologia i wenerologia

Kardiochirurgia

 

 

Kardiochirurgia

Medycyna rodzinna

 

 

Medycyna ratunkowa

Medycyna ogólna

 

 

Medycyna rodzinna

Neurologia

 

 

Neurologia

Neurologia dziecięca

 

 

Neurochirurgia

Neurochirurgia

 

 

Okulistyka

Okulistyka

 

 

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Ortopedia i traumatologia

Otolaryngologia

 

 

Otorynolaryngologia

Otolaryngologia dziecięca

 

 

Pediatria

Pediatria

 

 

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia

 

 

Rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja medyczna

 

 

Urologia

Reumatologia

 

 

 

Reumatologia dziecięca

 

 

 

Urologia

4

Chirurgia naczyniowa

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

5

Chirurgia onkologiczna

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

6

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Pediatria

Pediatria

 

1

2

3

4

7

Diabetologia

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Pediatria

Pediatria

8

Endokrynologia

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Pediatria

Pediatria

 

 

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia

9

Farmakologia kliniczna

Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Choroby wewnętrzne

Chemioterapia nowotworów

 

 

Choroby zakaźne

Choroby wewnętrzne

 

 

Neurologia

Choroby płuc

 

 

Onkologia kliniczna

Choroby zakaźne

 

 

Pediatria

Farmakologia

 

 

Położnictwo i ginekologia

Neurologia

 

 

Psychiatria

Neurologia dziecięca

 

 

 

Pediatria

 

 

 

Położnictwo i ginekologia

 

 

 

Psychiatria

 

 

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

10

Gastroenterologia

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Pediatria

Pediatria

11

Geriatria

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Medycyna rodzinna

Medycyna ogólna

 

 

Neurologia

Medycyna rodzinna

 

 

 

Neurologia

12

Ginekologia onkologiczna

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia

13

Hematologia

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Pediatria

Pediatria

14

Hipertensjologia

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Pediatria

Pediatria

15

Immunologia kliniczna

Chirurgia ogólna

Chemioterapia nowotworów

 

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

 

 

Choroby wewnętrzne

Chirurgia dziecięca

 

 

Choroby zakaźne

Choroby płuc

 

 

Dermatologia i wenerologia

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

 

 

Diagnostyka laboratoryjna

Dermatologia i wenerologia

 

 

Onkologia kliniczna

Diagnostyka laboratoryjna

 

 

Patomorfologia

Patomorfologia

 

 

Pediatria

Pediatria

 

 

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia

 

 

Radioterapia onkologiczna

Radioterapia onkologiczna

 

1

2

3

4

16

Kardiologia dziecięca

Pediatria

Pediatria

17

Medycyna paliatywna

Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 

Chirurgia ogólna

Balneoklimatologia
i medycyna fizykalna

 

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia ogólna

 

 

Chirurgia klatki piersiowej

Chirurgia onkologiczna

 

 

Chirurgia szczękowo- twarzowa

Chirurgia dziecięca

 

 

Choroby wewnętrzne

Chirurgia klatki piersiowej

 

 

Choroby zakaźne

Chirurgia szczękowa

 

 

Dermatologia i wenerologia

Choroby płuc

Choroby wewnętrzne

 

 

Medycyna nuklearna

Choroby zakaźne

 

 

Medycyna pracy

Dermatologia i wenerologia

 

 

Medycyna ratunkowa

Farmakologia kliniczna

 

 

Medycyna rodzinna

Geriatria

 

 

Neurochirurgia

Medycyna ogólna

 

 

Neurologia

Medycyna pracy

 

 

Okulistyka

Medycyna rodzinna

 

 

Onkologia kliniczna

Neurochirurgia i neurotraumatologia

 

 

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Neurologia

 

 

Otorynolaryngologia

Neurologia dziecięca

 

 

Pediatria

Okulistyka

 

 

Położnictwo i ginekologia

Ortopedia i traumatologia

 

 

Psychiatria

Otolaryngologia

 

 

Radioterapia onkologiczna

Otolaryngologia dziecięca

 

 

Rehabilitacja medyczna

Pediatria

 

 

Urologia

Położnictwo i ginekologia

 

 

Urologia dziecięca

Psychiatria

 

 

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

 

 

 

Radioterapia onkologiczna

 

 

 

Chemioterapia nowotworów

 

 

 

Rehabilitacja medyczna

 

 

 

Reumatologia

 

 

 

Reumatologia dziecięca

 

 

 

Transfuzjologia kliniczna

 

 

 

Urologia

18

Medycyna sportowa

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Medycyna ogólna

 

 

Pediatria

Ortopedia i traumatologia

 

 

Rehabilitacja medyczna

Pediatria

 

 

 

Rehabilitacja medyczna

19

Nefrologia

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Pediatria

Pediatria

20

Neurologia dziecięca

Pediatria

Pediatria

 

 

Neurologia

Neurologia

 

1

2

3

4

21

Neuropatologia

Neurochirurgia

Neurochirurgia i traumatologia

 

 

Neurologia

Neurologia

 

 

Patomorfologia

Patomorfologia

22

Onkologia i hematologia dziecięca

Pediatria

Pediatria

23

Otorynolaryngologia dziecięca

Otorynolaryngologia

Otolaryngologia

24

Reumatologia

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Pediatria

Medycyna ogólna

 

 

 

Pediatria

 

 

 

Reumatologia dziecięca

25

Seksuologia

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Położnictwo i ginekologia

Położnictwo i ginekologia

 

 

Psychiatria

Psychiatria

 

 

 

Psychiatria dzieci i młodzieży

26

Toksykologia kliniczna

Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 

Choroby wewnętrzne

Choroby wewnętrzne

 

 

Medycyna pracy

Medycyna pracy

 

 

Pediatria

Pediatria

 

 

 

Toksykologia

27

Transplantologia kliniczna

Anestezjologia i intensywna terapia

Anestezjologia i intensywna terapia

 

 

Chirurgia ogólna

Chirurgia ogólna

 

 

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Chirurgia klatki piersiowej

Choroby wewnętrzne

 

 

Choroby wewnętrzne

Choroby zakaźne

 

 

Choroby zakaźne

Pediatria

 

 

Kardiochirurgia

Urologia

 

 

Pediatria

 

 

 

Urologia

 

28

Urologia dziecięca

Chirurgia dziecięca

Chirurgia dziecięca

 

 

Urologia

Urologia

 

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »