REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 21 poz. 125

USTAWA

z dnia 12 stycznia 2007 r.

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5:

a) po pkt 18b dodaje się pkt 18c w brzmieniu:

„18c) rybołówstwo;”.

b) po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu: ,

„23a) sprawy rodziny;”;

2) w art. 6:

a) w ust. 1:

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) geodezji i kartografii;”,

– uchyla się pkt 5,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad Głównym Geodetą Kraju, Krajową Komisją Uwłaszczeniową oraz, na podstawie kryterium zgodności z prawem, nad działalnością regionalnych izb obrachunkowych.”;

3) w art. 9a:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.”;

4) art. 12a otrzymuje brzmienie:

„Art. 12a. Dział informatyzacja obejmuje sprawy:

1) informatyzacji administracji publicznej;

2) systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej;

3) technologii i technik informacyjnych;

4) standardów informatycznych;

5) wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki;

6) zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;

7) rozwoju społeczeństwa informacyjnego;

8) realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji.”;

5) w art. 22:

a) w ust. 1 w pkt 9 średnik zastępuje się kropką oraz uchyla się pkt 10 i 11,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa podlegają Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Weterynaryjna oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.”;

6) po art. 23b dodaje się art. 23c w brzmieniu:

„Art. 23c. 1. Dział rybołówstwo obejmuje sprawy:

1) rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego;

2) racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza;

3) gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego;

4) organizacji producentów rybnych, związków organizacji producentów rybnych i organizacji międzybranżowych.

2. Ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa podlegają okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego.”;

7) w art. 28 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw środowiska sprawuje nadzór nad Prezesem Państwowej Agencji Atomistyki, Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, a także nad działalnością Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”.”;

8) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. Dział sprawy rodziny obejmuje sprawy:

1) rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny;

2) rządowych programów wspierania rodziny, w szczególności rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych;

3) przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie;

4) uwarunkowań demograficznych w kraju;

5) koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia;

6) współpracy międzynarodowej dotyczącej realizacji i ochrony praw rodziny, dzieci, młodzieży, kobiet, mężczyzn i osób starszych.”;

9) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dział sprawy wewnętrzne obejmuje sprawy:

1) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców;

3) zarządzania kryzysowego;

4) obrony cywilnej;

5) ochrony przeciwpożarowej;

6) przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu;

7) nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym;

8) obywatelstwa;

9) ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów;

10) rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.”;

10) w art. 31 uchyla się ust. 2;

11) w art. 33a w ust. 1 w pkt 13 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14) Zakład Ubezpieczeń Społecznych.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U. z 2005 r. Nr 233, poz. 1992) w art. 11a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą na zasadach określonych w odrębnych przepisach.”.

Art. 3.
W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 i Nr 144, poz. 1043) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 31a w ust. 2, w art. 31b w ust. 2, w art. 44e w ust. 6, w art. 44f, w art. 44i w ust. 3 i w art. 46 w ust. 1 w pkt 1 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw administracji publicznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw wewnętrznych”;

2) w art. 31b w ust. 1 i 4, w art. 31c, w art. 44d w ust. 2, w art. 44e w ust. 4 i 7, w art. 44h w ust. 6, w art. 50 w ust. 1 i w art. 51 wyrazy „Minister właściwy do spraw administracji publicznej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw wewnętrznych”.

Art. 4.
W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2, w art. 6 w ust. 4, w art. 6a w ust. 6, w art. 21, w art. 23a w ust. 10, w art. 24 w ust. 5 oraz w art. 26 w ust. 1 i 2 wyrazy „Minister właściwy do spraw rolnictwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw rybołówstwa”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Na wprowadzenie do wód gatunków ryb, które w Polsce nie występują, jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydane w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska i po zasięgnięciu opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody.”.

Art. 5.
W ustawie z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 8 w ust. 1 i w art. 40 w ust. 4 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw administracji publicznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw wewnętrznych”;

2) w art. 27:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw wewnętrznych określa, w drodze rozporządzenia:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych na podstawie informacji otrzymanych od właściwych przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” obwieszczenie zawierające wykaz stanowisk, których zajmowanie upoważnia do sporządzenia zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Osoba zajmująca jedno z tych stanowisk jest duchownym w rozumieniu przepisów o zawarciu małżeństwa.”;

3) w art. 58 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zawarcie małżeństwa następuje z zachowaniem uroczystej formy. Kierownik urzędu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński nosi odznakę, której wzór i sposób noszenia określa, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw wewnętrznych.”;

4) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78. Akty zgonu żołnierzy w czynnej służbie wojskowej i innych osób przydzielonych do jednostek wojskowych, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi, sporządza się na podstawie zgłoszeń właściwych organów, które określa Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych.”.

Art. 6.
W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 6 w ust. 2 oraz w art. 10 w ust. 1a i 5 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw architektury i budownictwa” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw administracji publicznej”;

2) art. 6b otrzymuje brzmienie:

„Art. 6b. Głównego Geodetę Kraju powołuje, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Geodetę Kraju.”;

3) w art. 6a w ust. 6, w art. 6c, w art. 7 w ust. 2, w art. 8 w ust. 3, w art. 17, w art. 19 w ust. 1, w art. 26 w ust. 2 i 2a, w art. 32 w ust. 6, w art. 40 w ust. 5 i w art. 45 w ust. 5 wyrazy „Minister właściwy do spraw architektury i budownictwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw administracji publicznej”;

4) w art. 28 w ust. 2 i w art. 47b w ust. 2 wyrazy „Minister właściwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw administracji publicznej”.

Art. 7.
W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 23 w ust. 2 i w art. 37a w ust. 1 wyraz „rolnictwa” zastępuje się wyrazem „rybołówstwa”;

2) w art. 32a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli badania, o których mowa w art. 28 i 29 ust. 1, dotyczą żywych zasobów morza, pozwolenie wydaje minister właściwy do spraw rybołówstwa.”.

Art. 8.
W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych (Dz. U. Nr 61, poz. 258, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 16 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw zagranicznych, kierując się postanowieniami umów i przepisów międzynarodowych w zakresie dokumentów tożsamości marynarzy, określi, w drodze rozporządzenia:”;

2) w art. 20 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej, ministrem właściwym do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw zdrowia, ze względu na szczególne warunki pracy na statkach rybackich, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania higieniczne i zdrowotne na statkach rybackich, mając na uwadze wymogi w zakresie konstrukcji i wyposażenia statków rybackich, sprzętu ratowniczego, szkolenia załóg i ratowania życia.”.

Art. 9.
W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 64 w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:”;

2) w art. 73a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:

1) sposób zaliczania złóż (pokładów), ich części lub wyrobisk do poszczególnych stopni (kategorii, klas) zagrożeń,

2) przypadki, w których zaliczeń może dokonywać kierownik ruchu zakładu górniczego,

3) kryteria oceny zagrożeń naturalnych, o których mowa w ust. 1, a także szczegółowe zasady zaliczania tych zagrożeń

– uwzględniając rodzaj kopaliny, natężenia występowania zagrożeń, przestrzeni występowania zagrożeń i rodzaj zakładu górniczego.”;

3) w art. 107:

a) użyte w ust. 1a i 2 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw administracji publicznej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw środowiska”,

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Minister właściwy do spraw środowiska, w drodze zarządzenia, nadaje statut Wyższemu Urzędowi Górniczemu, określający jego organizację wewnętrzną.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego powołuje minister właściwy do spraw środowiska, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje Wiceprezesów Wyższego Urzędu Górniczego.”;

4) w art. 108 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi okręgowe urzędy górnicze oraz ustala ich siedziby i właściwość miejscową zgodnie z podziałem terytorialnym państwa określonym w odrębnych przepisach.

5. Minister właściwy do spraw środowiska, kierując się kryteriami ekonomicznymi oraz uwzględniając efektywność działania urzędów górniczych, może w drodze rozporządzenia tworzyć i znosić specjalistyczne urzędy górnicze obejmujące niektóre dziedziny działalności urzędów górniczych oraz określać ich nazwę, właściwość i siedzibę.”.

Art. 10.
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 i Nr 17, poz. 95) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 60 w ust. 2, w art. 61 w ust. 4 i 5, w art. 66 w ust. 2 i w art. 74 w ust. 3 w pkt 4–5a, 8 i 9 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Prezes Rady Ministrów”;

2) w art. 66 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W postępowaniu administracyjnym organem wyższego stopnia w stosunku do Zakładu jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.”;

3) w art. 74 w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Prezes Rady Ministrów nadaje, w drodze rozporządzenia, statut Zakładowi, w którym określa w szczególności:”;

4) w art. 75 w ust. 2 uchyla się pkt 10;

5) w art. 76 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odpisów z funduszy, o których mowa w art. 55; wysokość odpisu ustala się corocznie w ustawie budżetowej na podstawie planu finansowego FUS, zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów,”.

Art. 11.
W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267, poz. 2255 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 13 w ust. 5a i w art. 50 w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw rolnictwa” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw rybołówstwa”;

2) w art. 13 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Minister właściwy do spraw rybołówstwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki przeprowadzania konkursu ofert, o którym mowa w ust. 5, zasady oceniania ofert i elementy oferty podlegającej ocenie, a także maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego zależnie od rybackiego typu wody i jej położenia.”.

Art. 12.
W ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej (Dz. U. Nr 34, poz. 291 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 3 w ust. 1, w art. 4 w ust. 3 i 4, w art. 13 w ust. 3, w art. 14, w art. 15 w ust. 2, w art. 16 w ust. 1 i 4, w art. 18 w ust. 2, w art. 19, w art. 20 w ust. 2 i w art. 31 w ust. 3 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw rolnictwa” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw rybołówstwa”;

2) w art. 4 w ust. 5, w art. 7, w art. 8 w ust. 1, w art. 11, w art. 12 w ust. 4, w art. 13 w ust. 1, w art. 15 w ust. 1, w art. 16 w ust. 3, w art. 17 w ust. 1, w art. 18 w ust. 1, w art. 20 w ust. 1, w art. 23 w ust. 7, w art. 24 w ust. 3, w art. 24a w ust. 2, w art. 25, w art. 26 w ust. 3 i w art. 30 wyrazy „Minister właściwy do spraw rolnictwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw rybołówstwa”.

Art. 13.
W ustawie z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U. Nr 62, poz. 574, z 2005 r. Nr 96, poz. 807 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3, w art. 7 w ust. 2, w art. 13 i 14, w art. 15 w ust. 1, w art. 16 w ust. 10, w art. 17, w art. 28 w ust. 7, w art. 31, w art. 42 w ust. 5, w art. 44, w art. 46, w art. 47 w ust. 1, w art. 48 w ust. 3, w art. 51 w ust. 4, w art. 57 w ust. 2 i w art. 63 w ust. 4 wyrazy „Minister właściwy do spraw rolnictwa” zastępuje się wyrazami „Minister właściwy do spraw rybołówstwa”;

2) użyte w art. 6 w ust. 2, 3 i 6, w art. 7 w ust. 1, w art. 8 w ust. 1, w art. 10 w ust. 1, w art. 12 w ust. 1 i 2, w art. 16 w ust. 4 w pkt 1, w art. 21, w art. 22 w ust. 2, w art. 29 w ust. 1, w art. 30 w ust. 2 i 3, w art. 32, w art. 47 w ust. 2, w art. 50 w pkt 1, w art. 51 w ust. 1–3, w art. 52 w ust. 2 i 3, w art. 53 i w art. 64 w ust. 2 w różnym przypadku wyrazy „minister właściwy do spraw rolnictwa” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw rybołówstwa”.

Art. 14.
Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się nadal przed organami, które przejęły kompetencje zgodnie z przepisami niniejszej ustawy.
Art. 15.
Licencje, zezwolenia i inne decyzje wydane na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą zachowują ważność do upływu określonych w nich terminów ważności, chyba że na podstawie odrębnych przepisów zostaną wcześniej zmienione, cofnięte lub uchylone.
Art. 16.
Rejestry prowadzone przez ministra właściwego do spraw rolnictwa na podstawie przepisów zmienianych niniejszą ustawą stają się rejestrami prowadzonymi przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.
Art. 17.
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 73a ust. 3 i art. 108 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 9, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 73a ust. 3 i art. 108 ust. 5 tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 18.
W celu wykonania przepisów ustawy Prezes Rady Ministrów może dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczania środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej.
Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Niniejszą ustawą zmienia się: ustawę z dnia 15 listopada 1956 r. o zmianie imion i nazwisk, ustawę z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, ustawę z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, ustawę z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawę z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych, ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, ustawę z dnia 22 stycznia 2004 r. o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej, ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1414 i 1417 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1027, Nr 144, poz. 1045, Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1829.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229, z 2004 r. Nr 92, poz. 880 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087 i Nr 175, poz. 1462.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 113, poz. 547, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 2000 r. Nr 109, poz. 1156, z 2002 r. Nr 240, poz. 2060, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA