reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy

Na podstawie art. 67 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak wojskowych oraz uzbrojenia przez żołnierzy (Dz. U. z 2005 r. Nr 7, poz. 54 oraz z 2006 r. Nr 140, poz. 996) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) trzewiki oraz galanteria skórzana – w kolorze czarnym; żołnierze pełniący służbę w polskich kontyngentach wojskowych noszą trzewiki ćwiczebne tropikalne – w kolorze piaskowym;”;

2) w § 11 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) bordowym – w jednostkach desantowo-szturmowych, specjalnych i jednostkach kawalerii powietrznej oraz Dowództwie Wojsk Specjalnych;”;

3) § 26 otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Ubiór służbowy noszą żołnierze:

1) Dowództwa Garnizonu Warszawa i Komendy Garnizonu Warszawa w czasie wystąpień o charakterze reprezentacyjnym;

2) etatowych kompanii reprezentacyjnych, pocztów sztandarowych i flagowych. Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, orkiestr wojskowych okręgów wojskowych i rodzajów Sił Zbrojnych oraz kompanii honorowych uczelni i związków taktycznych Marynarki Wojennej w czasie uroczystości.”;

4) w § 30 ust. 15 i 16 otrzymują brzmienie:

„15. Spodnie polowe nosi się wpuszczone w cholewki trzewików, powinny się one układać luźno i lekko opadać na ich górną krawędź. Spodnie polowe tropikalne wzór 93 i w kamuflażu pustynnym można nosić wyłożone na cholewki trzewików (butów specjalnych) lub wpuszczone w cholewki trzewików (butów specjalnych) – w zależności od potrzeb.

16. Spodnie wyjściowe marynarskie i ćwiczebne nosi się tak, aby sięgały z tyłu krawędzią nogawek do górnej krawędzi obcasa.”;

5) w § 32 w ust. 1 w pkt 2:

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„2) pozostałych ubiorach – bluzach, koszulach, koszulkach specjalnych – letnich, kombinezonach, kurtkach i płaszczach:”,

b) w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„– na naramiennikach płaszczy sukiennych i kurtek mundurów naszywane taśmą dystynkcyjną oraz bluz i kurtek polowych, koszulobluz polowych, koszulek specjalnych – letnich i kombinezonach czołgisty w postaci pochewek z oznakami wykonanymi techniką termonadruku,”;

6) po § 34 dodaje się § 34a w brzmieniu:

„§ 34a. Żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe – absolwenci i studenci szkół wyższych oraz podchorążowie rezerwy powołani na ćwiczenia wojskowe noszą na kurtkach i bluzach polowych naramienniki z naszytym dookoła (poza wszyciem przy rękawie) sznurkiem plecionym koloru biało-czerwonego o średnicy 3 mm.”;

7) w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Oznakę przynależności państwowej w postaci:

1) naszywki z godłem Rzeczypospolitej Polskiej – noszą żołnierze pełniący służbę poza granicami państwa wchodzący w skład kontyngentów wojskowych i realizujący zadania poza granicami państwa lub odbywający służbę w formacjach wielonarodowych z siedzibą na terenie państwa, a także żołnierze uczestniczący w przedsięwzięciach międzynarodowych; dopuszcza się noszenie oznaki na terenie państwa; w tych przypadkach oznakę o wymiarach 55 mm (podstawa) x 66 mm (wysokość) nosi się na lewym rękawie ubiorów wyjściowych 100 mm poniżej wszycia rękawa;

2) naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej – noszą żołnierze na obu rękawach bluzy, kurtki, koszulo-bluzy polowej (bluzy, koszuli ćwiczebnej marynarki wojennej), kurtki czołgisty, kombinezonu pilota, kurtki ubrania ochronnego i ocieplacza pod kurtkę ubrania ochronnego 30 mm poniżej wszycia rękawów oraz koszulki specjalnej – letniej 22 mm powyżej dolnego brzegu rękawów; oznakę tę nosi się również na kurtkach zimowych nieprzemakalnych, powyżej oznak stopnia wojskowego na lewej piersi; oznaka ma wymiary 30 mm (wysokość) x 48 mm (podstawa).”;

8) w § 36 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Emblemat rozpoznawczy NATO noszą żołnierze w czasie udziału w operacjach Paktu Północnoatlantyckiego. Nosi się go na kurtkach i bluzach polowych, na środku górnej kieszeni lewego rękawa. Na bluzach ćwiczebnych oficerskich (marynarskich) 20 mm poniżej oznaki przynależności państwowej, o której mowa w § 35 ust. 1 pkt 2.”;

9) w załączniku nr 2 do rozporządzenia zestaw nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

10) załączniki nr 3–6 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 2–5 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowe]
z dnia 3 kwietnia 2007 r. (poz. 477)

Załącznik nr 1

ZESTAW NR 4

dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

1

Czapka garnizonowa marynarska wzór 97

x

x

w zimie można nosić czapkę futrzaną

2

Mundur służbowy KR MW

x

x

 

3

Półpłaszcz marynarski

x

 

4

Kołnierz marynarski

x

x

 

5

Krawat marynarski

x

x

 

6

Sznurek do wiązania krawata

x

x

 

7

Szalik zimowy koloru białego

x

 

8

Rękawiczki koloru białego

x

x

 

9

Koszulka marynarska

x

x

 

10

Pas marynarski koloru białego

x

x

 

11

Sznur galowy oficera MW

x

x

 

12

Trzewiki z gwoździami ochronnymi

x

x

 

13

Getry skórzane koloru białego

x

x

 

 

Uwaga:

W okresie przejściowym w zależności od temperatury można występować bez półpłaszcza marynarskiego. Decyduje o tym dowódca uroczystości.

Załącznik 2. [UBIORY ĆWICZEBNE]

Załącznik nr 2

UBIORY ĆWICZEBNE

ZESTAW

dla żołnierzy jednostek pływających Marynarki Wojennej

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

6

1

Czapka ćwiczebna marynarska

x

x

x

w zimie można nosić czapkę futrzaną, a na jednostkach pływających czapkę zimową wełnianą

2

Kurtka zimowa nieprzemakalna z podpinką

x

x

w okresie przejściowym w sprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić bez podpinki, szalokominiarki i rękawic

3

Bluza ćwiczebna marynarska

x

x

żołnierze rezerwy (oficerowie, chorążowie i podchorążowie) odbywający przeszkolenie wojskowe noszą bluzę ćwiczebną oficerską

4

Spodnie ćwiczebne marynarskie

x

x

x

żołnierze rezerwy (oficerowie, chorążowie i podchorążowie) odbywający przeszkolenie wojskowe noszą spodnie ćwiczebne oficerskie

5

Szalokominiarka koloru czarnego

x

na jednostkach pływających również w lecie, w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych

6

Rękawice 5-palcowe ortalionowe

x

na jednostkach pływających również w lecie, w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych

7

Koszula ćwiczebna marynarska z krótkimi rękawami

x

 

8

Trzewiki

x

x

x

na jednostkach pływających półbuty ćwiczebne

9

Pas żołnierski z klamrą MW

x

x

x

tylko w czasie pełnienia służby oraz występowania z bronią lub oporządzeniem

10

Pasek do spodni marynarki wojennej

x

x

x

obowiązkowo w zestawie z koszulą ćwiczebną

 

Uwagi:

1. Bluzę ćwiczebną można nosić z podwiniętymi rękawami.

2. W czasie ćwiczeń i działań bojowych czapkę ćwiczebną marynarską można zastąpić hełmem bojowym, w zimie oraz w lecie w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, z szalokominiarką.

3. Dopuszcza się użytkowanie półbutów koloru czarnego zamiast trzewików lub półbutów ćwiczebnych.

4. Dopuszcza się użytkowanie bluzy ćwiczebnej lub koszuli ćwiczebnej bez koszulki z krótkimi (długimi) rękawami i lamówką.

Załącznik 3. [UBIORY POLOWE]

Załącznik nr 3

UBIORY POLOWE

ZESTAW

dla żołnierzy Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz jednostek brzegowych Marynarki Wojennej

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubioru

Uwagi

w zimie

w Iecie

1

2

3

4

5

6

1

Beret (w Siłach Powietrznych – furażerka)

x

x

x

w zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić czapkę futrzaną

2

Bluza i spodnie dresów

x

dopuszcza się noszenie w okresie letnim

3

Kurtka polowa z podpinką wzór 93

x

x

w okresie letnim oraz przejściowym w sprzyjających warunkach atmosferycznych bez podpinki, szalokominiarki i rękawic

4

Bluza polowa wzór 93

x

x

 

5

Spodnie polowe wzór 93

x

x

x

 

6

Koszulo-bluza polowa wzór 93

x

 

7

Szalokominiarka

x

 

8

Rękawice polowe

x

 

9

Koszulka z długimi rękawami

x

 

10

Koszulka z krótkimi rękawami

x

x

x

 

11

Skarpetki zimowe koloru czarnego

x

x

x

 

12

Trzewiki

x

x

x

 

13

Pas żołnierski

x

x

x

 

 

Uwagi:

1. Bluzę polową można użytkować z podwiniętymi rękawami.

2. W czasie ćwiczeń i działań bojowych beret (czapkę, furażerkę) można zastąpić hełmem bojowym (w zimie z szalokominiarką lub kominiarką).

3. Podczas wystąpień poza jednostką na urlopach i przepustkach, żołnierze w czynnej służbie wojskowej Wojsk Lądowych oraz Sił Powietrznych noszą rękawiczki żołnierskie koloru czarnego.

4. W Marynarce Wojennej bluzę polową lub koszulo-bluzę polową nosi się z koszulką z krótkimi (długimi) rękawami i lamówką.

Załącznik 4. [UBIORY SPECJALNE]

Załącznik nr 4

UBIORY SPECJALNE

ZESTAW NR 1

dla żołnierzy Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz jednostek brzegowych Marynarki Wojennej

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

1

Beret

x

x

w zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić czapkę futrzaną

2

Kurtka czołgisty

x

 

3

Spodnie czołgisty

x

 

4

Kurtka zimowa czołgisty z podpinką

x

 

5

Spodnie zimowe czołgisty z podpinką

x

 

6

Sweter golf

x

x

tylko załogi czołgów oraz pojazdów pancernych i opancerzonych

7

Trzewiki

x

x

 

8

Pas żołnierski

x

x

 

9

Rękawice 5-palcowe ortalionowe

x

x

 

10

Szalokominiarka

x

 

 

Uwagi:

1. W Wojskach Lądowych i Sitach Powietrznych nosi się beret koloru czarnego, w Marynarce Wojennej beret marynarski.

2. W trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych ukompletowanie zestawu może być uzupełnione o buty filcowo-gumowe i rękawice robocze.

ZESTAW NR 2

dla żołnierzy Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestawy ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

1

Czapka technika lotniczego

x

x

w zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić czapkę futrzaną

2

Ubranie technika lotniczego

x

x

 

3

Kurtka zimowa nieprzemakalna

x

x

w zimie z podpinką

4

Spodnie zimowe nieprzemakalne

x

x

w zimie z podpinką

5

Bielizna zimowa pilota

x

 

6

Rękawiczki

x

x

 

7

Trzewiki robocze

x

x

 

 

Uwaga:

W trudnych warunkach terenowych i atmosferycznych ukompletowanie zestawu może być uzupełnione o szalokominiarkę i buty filcowo-gumowe.

Załącznik 5. [UBIORY ROBOCZE]

Załącznik nr 5

UBIORY ROBOCZE

ZESTAW

dla żołnierzy Wojsk Lądowych i Sił Powietrznych oraz Marynarki Wojennej

Lp.

Nazwa przedmiotu

Zestaw ubioru

Uwagi

w zimie

w lecie

1

2

3

4

5

1

Beret roboczy

x

x

w zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić czapkę futrzaną

2

Bluza robocza

x

 

3

Spodnie robocze

x

 

4

Bluza i spodnie dresów

x

 

5

Kurtka robocza z podpinką

x

 

6

Spodnie robocze z podpinką

x

 

7

Rękawice robocze

x

x

 

8

Trzewiki

x

x

w zimie w niesprzyjających warunkach atmosferycznych można nosić buty filcowo-gumowe

 

Uwaga:

Na terenie jednostki wojskowej lub w pomieszczeniach zamkniętych zasadnicze ukompletowanie ubiorów może być uzupełniane, w zależności od charakteru prowadzonych prac, o fartuch drelichowy lub inne dodatkowe przedmioty ochrony osobistej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Sądej

Prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama