Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 września 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 693, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 28, poz. 241 i Nr 40, poz. 383 oraz z 2006 r. Nr 237, poz. 1716) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową przysługuje uposażenie zasadnicze według stopnia wojskowego szeregowego (marynarza) w stawce miesięcznej w wysokości 200 zł.”.

§ 2.
Stawki uposażenia zasadniczego w wysokości, o której mowa w § 1, przysługują żołnierzom odbywającym zasadniczą służbę wojskową od dnia 1 października 2007 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: A. Szczygło

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 166, poz. 1363 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1609 i Nr 179, poz. 1750, z 2005 r. Nr 122, poz. 1025 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1242.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-12
  • Data wejścia w życie: 2007-10-27
  • Data obowiązywania: 2007-10-27
  • Dokument traci ważność: 2013-02-14

Dziennik Ustaw