| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 17 października 2007 r.

w sprawie refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne

Na podstawie art. 26f ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania w sprawach dotyczących refundacji wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne;

2) wzór wniosku i elementy umowy, dokumentację niezbędną do refundacji, o której mowa w pkt 1;

3) sposób i terminy rozpatrywania wniosków o przyznanie refundacji, o której mowa w pkt 1;

4) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji, o której mowa w pkt 1, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej jej przyznania.

§ 2.
Starosta może przyznać pracodawcy, który zatrudni osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu, refundację 60 % jej wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia za okres jednego roku od dnia jej zatrudnienia, zwany dalej „refundacją”, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli pracodawca:

1) zobowiązał się do zatrudniania tej osoby przez okres co najmniej 12 miesięcy;

2) złożył wniosek o przyznanie refundacji, zwany dalej „wnioskiem”.

§ 3.
1. Pracodawca składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu.

2. Wzór wniosku określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
1. Starosta sprawdza wniosek pod względem rachunkowym oraz formalnym.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości we wniosku starosta:

1) informuje pracodawcę o nieprawidłowościach w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku oraz

2) wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, podlega przedłużeniu na wniosek pracodawcy, jeżeli usunięcie nieprawidłowości nie może nastąpić w terminie z przyczyn nieleżących po stronie pracodawcy.

4. W przypadku niezachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, lub terminu określonego zgodnie z ust. 3 starosta informuje pracodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

5. Starosta rozpatrując wniosek, bierze pod uwagę:

1) liczbę osób niepełnosprawnych o określonych kwalifikacjach, zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu;

2) wysokość posiadanych środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ten cel w danym roku.

§ 5.
1. Starosta pisemnie informuje pracodawcę o sposobie rozpatrzenia wniosku przeznaczonego do realizacji na dany rok w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, jednak nie wcześniej niż w dniu podjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

2. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku starosta sporządza uzasadnienie.

3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta informuje pracodawcę o rozpatrzeniu wniosku, wzywając go do negocjacji warunków umowy. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 6.
1. W terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji starosta zawiera umowę z pracodawcą.

2. Umowa zawiera w szczególności:

1) zobowiązanie starosty do:

a) wypłaty refundacji w kwocie ustalonej w wyniku negocjacji,

b) co najmniej jednokrotnego zweryfikowania prawidłowości realizacji warunków umowy przez pracodawcę, w czasie obowiązywania umowy;

2) zobowiązanie pracodawcy do:

a) zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, której dotyczy refundacja, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

b) przedstawienia:

– kopii listy płac zatrudnionych osób niepełnosprawnych, których dotyczy refundacja, oraz dowodu opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne tych osób w formie potwierdzenia realizacji zlecenia płatniczego utworzonego na podstawie dokumentów płatniczych określonych w art. 47 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn.zm.3)) – w terminie do końca miesiąca, w którym opłacił należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,

– kopii umowy o pracę i orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność osoby, której dotyczy refundacja – wraz z dokumentami, o których mowa w tiret pierwsze, za pierwszy miesiąc zatrudnienia pracownika,

c) niedokonywania zmian wysokości wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej w okresie 12 miesięcy od dnia jej zatrudnienia powodujących przekroczenie kwoty refundacji ustalonej w wyniku negocjacji,

d) udokumentowania realizacji umowy na wezwanie starosty,

e) umożliwienia wykonania przez starostę czynności, o których mowa w pkt 1 lit. b,

f) informowania starosty o wszelkich zmianach dotyczących realizacji umowy w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tych zmian,

g) rozliczenia otrzymanej refundacji w terminie określonym w umowie,

h) zwrotu:

– otrzymanej refundacji oraz

– odsetek od refundacji naliczonych od dnia jej otrzymania w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych

w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania starosty do zapłaty lub ujawnienia naruszenia co najmniej jednego z warunków umowy,

i) zabezpieczenia zwrotu kwoty refundacji – w formie poręczenia, weksla z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancji bankowej, zastawu na prawach lub rzeczach, blokady rachunku bankowego lub aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

3. Odsetek, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. h tiret drugie, nie nalicza się w przypadku, gdy refundacja została wypłacona pracodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od pracodawcy.

4. Umowę zawiera się w formie pisemnej. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.

5. Informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. f, niedotycząca zmian skutkujących obowiązkiem zwrotu kwoty otrzymanej refundacji może stanowić podstawę do zmiany umowy.

6. Przepis § 4 ust. 3 dotyczący przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio.

§ 7.
Starosta wypłaca refundację za poszczególne miesiące na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret pierwsze.
§ 8.
1. Pracodawca dokonując rozliczenia refundacji, posługuje się w szczególności danymi zawartymi we wniosku i umowie, o której mowa w § 6.

2. Jeżeli refundacja została wypłacona pracodawcy w wysokości wyższej od należnej, pracodawca informuje starostę o wysokości nienależnie pobranej kwoty refundacji oraz dokonuje zwrotu tej kwoty w terminie 3 miesięcy od dnia jej ujawnienia.

3. Jeżeli refundacja została wypłacona pracodawcy w wysokości niższej od należnej, pracodawca może poinformować starostę o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą pracodawcy oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty w terminie do dnia 15 lutego roku następującego po roku, w którym przypadał okres zatrudnienia, którego dotyczy wniosek.

4. Do rozliczenia refundacji stosuje się odpowiednio § 6 ust. 2 pkt 2 lit. h i ust. 3.

5. Przepis § 4 ust. 3 dotyczący przedłużenia terminu stosuje się odpowiednio.

§ 9.
1. Refundacja może być przyznawana jako pomoc na rekrutację pracowników niepełnosprawnych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 2204/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002, str. 3, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 273, z późn. zm.), pod warunkiem że:

1) pracodawca przedstawi staroście informację o otrzymanej pomocy publicznej albo informację o nieotrzymaniu pomocy, o której mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404), oraz

2) rekrutacja stanowi wzrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie albo

3) rekrutacja niestanowiąca wzrostu netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie dotyczy stanowiska lub stanowisk, które zostały zwolnione w następstwie:

a) rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron albo rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika,

b) rozwiązania umowy o pracę z upływem czasu, na który była zawarta, a pracownik odrzucił propozycję pracodawcy zawarcia kolejnej umowy o pracę,

c) rozwiązania umowy o pracę w związku z przejściem pracownika na emeryturę.

d) obniżenia wymiaru czasu pracy na mocy porozumienia stron,

e) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę w związku z naruszeniem przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych i nie w wyniku rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika.

2. Pomoc na rekrutację podlega sumowaniu z inną pomocą udzielaną we wszystkich formach i ze wszystkich źródeł, która odnosi się do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, i nie może przekroczyć 100 % wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia w okresie, w którym jest zatrudniona.

3. Pomoc, której wartość przekracza wielkość pomocy brutto określoną na 15 mln EUR w dowolnym okresie trzyletnim, podlega notyfikacji jako pomoc indywidualna i może być udzielona po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Komisję Europejską.

4. Pracodawca korzystający z refundacji jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji pozwalającej na sprawdzenie zgodności przyznanej pomocy z przepisami rozporządzenia przez okres 10 lat od dnia przyznania pomocy.

§ 10.
Rozporządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2008 r.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Kluzik-Rostkowska

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243, Nr 110, poz. 760 i Nr 148, poz. 1041).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115, poz. 791 i Nr 181, poz. 1288.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243.

Załącznik 1.

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 17 października
2007 r. (poz. 1405)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »