| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 4 grudnia 2007 r.

w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa wysokość opłat za:

1) udzielenie licencji, zmianę licencji, przedłużenie ważności licencji, wydanie wypisu z licencji, wydanie wtórnika licencji, przeniesienie uprawnień wynikających z licencji, wyrażenie zgody na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji;

2) wydanie zezwolenia, zmianę zezwolenia, przedłużenie ważności zezwolenia, wydanie wypisu z zezwolenia, wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego lub przewozu okazjonalnego;

3) wydanie formularza jazdy;

4) wydanie zezwolenia na przewóz kabotażowy;

5) wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;

6) wydanie zezwolenia zagranicznego;

7) wydanie świadectwa kierowcy, zmianę świadectwa kierowcy, wydanie wtórnika świadectwa kierowcy;

8) wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu dotyczącym przewozu osób;

9) wydanie zaświadczenia, zmianę zaświadczenia, wydanie wypisu z zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej, zwanego dalej „zaświadczeniem na przewozy drogowe na potrzeby własne”;

10) egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych dla przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego;

11) wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu, zmianę certyfikatu, wydanie wtórnika certyfikatu.

Rozdział 2

Opłaty za licencje

§ 2.

1. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty:

1) za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką:

Opłata w zł od każdego pojazdu

obszar gminy

obszar gmin sąsiadujących

obszar miasta stołecznego Warszawy

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

200

250

300

280

350

400

320

380

450

 

2) za licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób pojazdem samochodowym niebędącym taksówką:

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

700

800

900

 

2. Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy pojazdem samochodowym pobiera się następujące opłaty:

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

800

900

1 000

 

§ 3.
1. Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób pobiera się następujące opłaty:

1) za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego samochodem osobowym:

Opłata w zł

okres ważności licencji w latach

od 2 do 5

powyżej 5 do 15

powyżej 15 do 30

powyżej 30 do 50

1 000

3 000

4 000

5 000

 

2) za licencję na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego autokarem i autobusem na okres 5 lat – 3 600 zł.

2. Za udzielenie licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego rzeczy pojazdem samochodowym na okres 5 lat pobiera się opłatę w wysokości 4 000 zł.

§ 4.
W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, niebędącego taksówką, pobiera się jedną opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3, odpowiednią dla okresu ważności licencji, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.
§ 5.
1. Za wydanie wypisu z licencji na wykonywanie transportu drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

2. Za wydanie wypisu z licencji na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie licencji pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

3. Za wydanie wypisu z licencji w przypadku zmiany licencji pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

4. Za wydanie wypisu z licencji w innych przypadkach niż określone w ust. 1–3 pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, ust. 2 i § 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

5. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1–4, przyjmuje się okres ważności odpowiadający okresowi ważności posiadanej licencji.

6. W przypadku utraty wypisu z licencji przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z licencji zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.

§ 6.
Za zmianę licencji pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
§ 7.
Za wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, w przypadku zmiany danych dotyczących adresu lub siedziby przedsiębiorcy, a także zmiany obszaru w przypadku wykonywania krajowego transportu drogowego taksówką, powodujących zmianę właściwości organu – organ właściwy pobiera opłatę jak za zmianę licencji. Przepis § 5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§ 8.
1. Za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

2. W innych przypadkach utraty licencji za wydanie wtórnika licencji pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziona licencja zostanie niezwłocznie zwrócona organowi, który jej udzielił.

§ 9.
Za przedłużenie ważności licencji na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego pobiera się opłatę jak za udzielenie licencji.
§ 10.
Za przeniesienie uprawnień wynikających z licencji w przypadku:

1) śmierci osoby fizycznej posiadającej licencję i wstąpienia na jej miejsce spadkobiercy, w tym również osoby fizycznej będącej wspólnikiem, w szczególności spółki jawnej lub komandytowej,

2) połączenia, podziału lub przekształcenia, zgodnie z odrębnymi przepisami, przedsiębiorcy posiadającego licencję

– pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.

§ 11.
W przypadku wyrażenia zgody przez organ, który udzielił licencji na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez osobę, która złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym przedsiębiorcy posiadającym licencję – pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa w § 2 i 3, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji.
§ 12.
W przypadku wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw transportu na wykonywanie uprawnień wynikających z licencji przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w których spółka posiadająca licencje posiada akcje lub udziały, jeżeli zawarły one umowę leasingu lub dzierżawy na używanie pojazdu samochodowego zgłoszonego do prowadzenia działalności objętej licencją – pobiera się opłatę w wysokości 500 zł od każdego pojazdu samochodowego.

Rozdział 3

Opłaty za zezwolenia, formularz jazdy, świadectwo kierowcy oraz decyzje w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu

§ 13.

Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się, z zastrzeżeniem § 34 ust. 1, następujące opłaty:

1) dla przewozu regularnego:

Okres ważności zezwolenia

Oplata w zł

obszar gminy

obszar powiatu

obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa

obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa

do 1 roku

100

250

350

500

do 2 lat

150

300

400

550

do 3 lat

200

350

450

600

do 4 lat

250

450

550

650

do 5 lat

300

550

600

700

 

2) dla przewozu regularnego specjalnego opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1.

§ 14.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w międzynarodowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się następujące opłaty:

1) dla przewozu regularnego wykonywanego pojazdem samochodowym zgodnie z rozkładem jazdy zawierającym jeden przystanek początkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju

do 6 miesięcy

400

do 1 roku

800

do 2 lat

1 500

do 3 lat

2 200

do 4 lat

3 000

do 5 lat

3 700

 

2) dla przewozu regularnego wykonywanego pojazdem samochodowym, zgodnie z rozkładem jazdy zawierającym więcej niż jeden przystanek początkowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobiera się odpowiednią opłatę, o której mowa w pkt 1, powiększoną o 60 % tej opłaty za każdy kolejny przystanek początkowy;

3) dla przewozu regularnego specjalnego, wykonywanego pojazdem samochodowym, opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 % odpowiedniej opłaty, o której mowa w pkt 1;

4) dla przewozu wahadłowego wykonywanego pojazdem samochodowym:

Okres ważności zezwolenia

Opłata w zł

 

obszar jednego kraju lub obszar więcej niż jednego kraju

do 6 miesięcy

100

do 1 roku

200

 

5) dla przewozu okazjonalnego wykonywanego pojazdem samochodowym opłata za wydanie zezwolenia wynosi 50 zł za każdy przejazd.

§ 15.
Za zmianę zezwolenia, o którym mowa w § 13 i 14, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
§ 16.
1. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 13 i 14, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 13 i 14, w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

3. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w § 13 i 14, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu, pobiera się, z zastrzeżeniem § 34 ust. 3, opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony wypis z zezwolenia zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.

5. Przy obliczaniu opłaty, o której mowa w ust. 1–3, przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi posiadanego zezwolenia.

§ 17.
Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, pobiera się, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2, opłatę w wysokości 11 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.
§ 18.
1. Za wydanie wtórnika zezwolenia, o którym mowa w § 13 i 14, w przypadku jego utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

2. W innych przypadkach utraty zezwolenia za wydanie wtórnika zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 25 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnalezione zezwolenie zostanie niezwłocznie zwrócone organowi, który go udzielił.

§ 19.
Za przedłużenie ważności zezwolenia, o którym mowa w § 13 i 14, pobiera się opłatę jak za wydanie zezwolenia.
§ 20.
Za wydanie formularza jazdy pobiera się opłatę w wysokości 2 zł.
§ 21.
Za wydanie zezwolenia przedsiębiorcy zagranicznemu na przewóz kabotażowy pobiera się opłatę w wysokości 3 000 zł.
§ 22.
Za wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego osób na lub przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą pobiera się opłatę w wysokości 400 zł.
§ 23.
1. Za wydanie zezwolenia zagranicznego pobiera się następujące opłaty:

1) dla przewozu jednokrotnego:

a) osób – 50 zł,

b) rzeczy – 50 zł;

2) dla przewozu wielokrotnego z określoną liczbą przejazdów – opłatę stanowiącą iloczyn liczby przejazdów i opłaty określonej w pkt 1;

3) dla przewozu wielokrotnego bez limitowanej liczby przejazdów – 1 200 zł.

2. Za wydanie zezwolenia zagranicznego wydanego przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu obowiązującego na obszarze tych państw pobiera się opłatę w wysokości 1 800 zł za okres jednego roku.

3. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których zezwolenie może być wykorzystane, przyjmując rozpoczęty miesiąc za pełny.

§ 24.
1. Za wydanie świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości:

1) 10 zł – gdy świadectwo kierowcy jest wydawane na okres do 1 roku;

2) 15 zł – gdy świadectwo kierowcy jest wydawane na okres do 2 lat;

3) 20 zł – gdy świadectwo kierowcy jest wydawane na okres do 3 lat;

4) 30 zł – gdy świadectwo kierowcy jest wydawane na okres do 4 lat;

5) 40 zł – gdy świadectwo kierowcy jest wydawane na okres do 5 lat.

2. Za zmianę świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

3. Za wydanie wtórnika świadectwa kierowcy pobiera się opłatę w wysokości 10 zł.

§ 25.
Za wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu pobiera się opłatę w wysokości 40 zł.
§ 26.
Opłaty, o których mowa w § 2–25, wnoszone są przed odbiorem odpowiednich decyzji i dokumentów.

Rozdział 4

Opłaty za zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne

§ 27.

1. Za wydanie zaświadczenia na krajowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób lub rzeczy oraz na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne rzeczy pobiera się opłatę w wysokości:

1) 100 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 1 roku;

2) 200 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 2 lat;

3) 300 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 3 lat;

4) 400 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 4 lat;

5) 500 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 5 lat.

2. Za zmianę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie spowoduje zmiany formy prawnej prowadzonej działalności i terminu ważności zaświadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowych dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 3, pobiera się opłatę w wysokości 25 zł.

3. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o wydanie zaświadczenia pobiera się opłatę w wysokości:

1) 20 zł – gdy wypis z zaświadczenia jest wydawany na okres do 1 roku;

2) 40 zł – gdy wypis z zaświadczenia jest wydawany na okres do 2 lat;

3) 60 zł – gdy wypis z zaświadczenia jest wydawany na okres do 3 lat;

4) 80 zł – gdy wypis z zaświadczenia jest wydawany na okres do 4 lat;

5) 100 zł – gdy wypis z zaświadczenia jest wydawany na okres do 5 lat.

4. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku zmiany tego zaświadczenia, pobiera się, z zastrzeżeniem ust. 5, opłatę w wysokości 10 zł.

5. Za wydanie wypisu z zaświadczenia, w przypadku zgłoszenia przez przedsiębiorcę kolejnego pojazdu samochodowego niezgłoszonego we wniosku o wydanie tego zaświadczenia, pobiera się opłatę, o której mowa w ust. 3, w wysokości odpowiedniej do upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia.

§ 28.
1. Za wydanie zaświadczenia na międzynarodowy przewóz drogowy na potrzeby własne osób pobiera się opłatę w wysokości:

1) 80 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 1 roku;

2) 100 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 2 lat;

3) 120 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 3 lat;

4) 150 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 4 lat;

5) 170 zł – gdy zaświadczenie jest wydawane na okres do 5 lat.

2. Za zmianę zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, polegającą na zmianie danych w nim zawartych, o ile zmiana ta nie dotyczy pojazdu samochodowego i terminu ważności zaświadczenia, oraz po zwróceniu dotychczasowego dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.

§ 29.
Opłaty, o których mowa w § 27 i 28, wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów.

Rozdział 5

Opłaty za egzaminowanie oraz za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych i certyfikatu potwierdzającego spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu

§ 30.

1. Za sprawdzenie posiadanej wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego pobiera się, od osoby, następujące opłaty:

1) 400 zł – za egzamin w zakresie krajowego transportu drogowego osób lub rzeczy;

2) 500 zł – za egzamin w zakresie międzynarodowego transportu drogowego osób lub rzeczy;

3) 300 zł – za egzamin w postaci testu z wiedzy potwierdzającego kompetencje zawodowe osób legitymujących się co najmniej 5-letnią praktyką przedsiębiorcy w zakresie transportu drogowego.

2. Za wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych pobiera się następujące opłaty:

1) w krajowym transporcie drogowym:

a) osób – 300 zł,

b) rzeczy – 300 zł;

2) w międzynarodowym transporcie drogowym

a) osób – 300 zł,

b) rzeczy – 300 zł.

§ 31.
1. Za wydanie certyfikatu potwierdzającego spełnienie odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu pobiera się następujące opłaty:

1) 250 zł – dla pojazdu samochodowego nieposiadającego certyfikatu;

2) 150 zł – dla pojazdu samochodowego w przypadku wznowienia certyfikatu;

3) 100 zł – dla przyczepy lub naczepy nieposiadającej certyfikatu;

4) 65 zł – dla przyczepy lub naczepy w przypadku wznowienia certyfikatu.

2. Za zmianę certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

3. Za wydanie wtórnika certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, przedsiębiorca składa oświadczenie, że odnaleziony certyfikat zostanie niezwłocznie zwrócony organowi, który go wydał.

§ 32.
Opłaty, o których mowa w § 30 i 31, wnoszone są przed odbiorem odpowiednich dokumentów.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 33.

Za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego, w przypadku zmiany obszaru przewozów określonych w posiadanej licencji wydanej przed dniem 27 grudnia 2003 r., pobiera się opłatę jak za zmianę licencji.
§ 34.
1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku zmiany w zakresie wykazu pojazdów samochodowych objętych posiadanym zezwoleniem wydanym przed dniem 1 stycznia 2002 r., jeżeli zmiana ta nie powoduje konieczności zmiany w załączonym do tego zezwolenia rozkładzie jazdy – pobiera się opłatę w wysokości 50 % opłaty, o której mowa w § 13 pkt 1.

2. Za wydanie wypisu z zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty, o której mowa w § 13 pkt 1. Przy obliczaniu opłaty przyjmuje się okres ważności i obszar odpowiadające okresowi ważności i obszarowi wydawanego zezwolenia.

3. Za wydanie zezwolenia oraz wypisu z zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym, w przypadku utraty zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2002 r., pobiera się odpowiednio opłatę, o której mowa w ust. 1 i 2.

§ 35.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. Nr 159, poz. 1664).
§ 36.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria prawna KL Law Polska Sp. z o.o.

Ekspert z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »