REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1872

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych2)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wymagania w zakresie wykonania oraz charakterystyk metrologicznych przyrządów do pomiaru długości, służących do wyznaczania długości materiałów włókienniczych, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych, zwanych dalej „przyrządami”, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania w wyniku dokonania oceny zgodności;

2) szczegółowy zakres oraz sposoby i metody wykonywania sprawdzeń podczas legalizacji pierwotnej i legalizacji ponownej przyrządów;

3) zakres informacji, jakie powinna zawierać instrukcja obsługi przyrządów.

§ 2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do przyrządów wprowadzonych do obrotu lub użytkowania:

1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu, wydanych do dnia 7 stycznia 2007 r.;

2) w wyniku dokonania oceny zgodności.

§ 3.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) przyrządzie układającym – należy przez to rozumieć przyrząd do pomiaru nieciągłego, którego wskazania są wielokrotnością określonej długości;

2) znamionowych warunkach użytkowania – należy przez to rozumieć warunki użytkowania przyrządu, w których charakterystyki metrologiczne przyrządu są zawarte w określonych granicach, a błędy wskazań przyrządu nie przekraczają błędów granicznych dopuszczalnych.

§ 4.
1. Na przyrządzie, o którym mowa w § 2 pkt 2, powinny być umieszczone w sposób trwały i czytelny:

1) nazwa lub znak producenta;

2) oznakowanie zgodności, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zm.4)), dodatkowe oznakowanie metrologiczne oraz numer jednostki notyfikowanej, o której mowa w art. 22 wyżej wymienionej ustawy;

3) numer fabryczny;

4) rok produkcji;

5) numer certyfikatu badania typu WE albo certyfikatu badania projektu WE, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;

6) nazwa lub znak handlowy przyrządu;

7) klasa dokładności;

8) zakres pomiarowy;

9) maksymalna prędkość mierzonego materiału.

2. Na przyrządzie mogą być umieszczone inne oznaczenia pod warunkiem, że nie pogarszają widoczności i czytelności oznakowania zgodności oraz dodatkowego oznakowania metrologicznego.

§ 5.
Błędy graniczne dopuszczalne podczas legalizacji ponownej przyrządu, o którym mowa w § 2 pkt 2, wynoszą:

1) ± 0,25 %, nie mniej niż 0,005 Lm – dla klasy dokładności I,

2) ± 0,5 %, nie mniej niż 0,01 Lm – dla klasy dokładności II,

3) ± 1 %, nie mniej niż 0,02 Lm – dla klasy dokładności III

– gdzie Lm jest najmniejszą, dającą się zmierzyć za pomocą przyrządów, długością określoną przez producenta.

§ 6.
1. Podczas legalizacji pierwotnej przyrządu, o którym mowa w § 2 pkt 1, wykonuje się sprawdzenie:

1) zgodności z zatwierdzonym typem;

2) istnienia wymaganych oznaczeń na tabliczce znamionowej;

3) poprawności działania przyrządu;

4) błędów wskazań przyrządu w znamionowych warunkach użytkowania.

2. Podczas legalizacji ponownej przyrządu, o którym mowa w § 2 pkt 1, wykonuje się sprawdzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4.

3. Podczas legalizacji ponownej przyrządu, o którym mowa w § 2 pkt 2, wykonuje się sprawdzenie zgodności z certyfikatem badania typu WE albo z certyfikatem badania projektu WE oraz sprawdzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4.

§ 7.
Podczas sprawdzenia poprawności działania przyrządu należy skontrolować, czy:

1) licznik umożliwia łatwy i jednoznaczny odczyt wielkości mierzonej;

2) mierzony materiał przesuwa się bez poślizgu, równomiernie i płynnie, bez rozciągnięcia i zniekształcenia;

3) oznakowanie na całym odcinku kabla jest wyraźne i czytelne;

4) występuje symbol legalnej jednostki miary długości przy wartościach długości oznakowanego kabla;

5) na przyrządzie znajdują się oznaczenia i wskazy początku i końca mierzonej długości.

§ 8.
1. Błędy wskazań przyrządu wyznacza się w znamionowych warunkach użytkowania, przy użyciu trzech rodzajów materiałów różniących się między sobą grubością, rozciągliwością i właściwościami powierzchni.

2. Błędy wskazań przyrządu, o którym mowa w ust. 1, należy wyznaczyć dla dwóch odcinków materiału, przy czym długość jednego z nich powinna wynosić co najmniej 20 m.

3. Błędy wskazań przyrządu wyznacza się w następujący sposób:

1) należy wykonać pomiary długości odcinka mierzonego materiału za pomocą sprawdzanego przyrządu;

2) następnie należy wykonać pomiar długości tego samego odcinka materiału za pomocą przymiaru kontrolnego na podłożu umożliwiającym prawidłowe przeprowadzenie pomiaru;

3) błędy wskazań przyrządu wyznacza się jako różnicę pomiędzy wartościami średnich arytmetycznych dla wykonanych pomiarów, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 9.
Błędy wskazań przyrządu i znakowania długości kabla należy wyznaczyć dla co najmniej 20 jednometrowych odcinków kabla w następujący sposób:

1) należy wykonać pomiar i znakowanie długości kabla co 10 m za pomocą sprawdzanego przyrządu;

2) następnie, za pomocą przymiaru kontrolnego, należy zmierzyć:

a) długość 10 kolejnych odcinków jednometrowych,

b) całkowitą długość oznakowanego kabla;

3) należy wyznaczyć błędy wskazań dla kolejnych odcinków jednometrowych – między dwoma sąsiednimi znakami – oraz błąd wskazania dla całkowitej długości 10 m oznakowanego odcinka.

§ 10.
Błędy wskazań przyrządu układającego do pomiaru długości materiałów włókienniczych należy wyznaczyć w następujący sposób:

1) należy ułożyć przynajmniej 20 warstw materiału włókienniczego za pomocą przyrządu;

2) następnie, za pomocą przymiaru kontrolnego, należy zmierzyć:

a) długość każdej warstwy materiału włókienniczego,

b) całkowitą długość złożonego materiału włókienniczego;

3) błąd bezwzględny wskazań przyrządu należy wyznaczyć dla 10 kolejnych warstw materiału włókienniczego;

4) błąd względny wskazań przyrządu należy wyznaczyć dla 2 odcinków o długościach 10 m i 20 m.

§ 11.
Pomiary, o których mowa w § 8–10, należy wykonać co najmniej dwa razy.
§ 12.
Do przyrządu powinna być dołączona instrukcja obsługi, która powinna zawierać informacje dotyczące w szczególności:

1) ograniczeń dla przyrządu ze względu na prędkość przesuwu mierzonego materiału;

2) grubości przyrządu;

3) właściwości powierzchni przyrządu;

4) sposobu pomiaru mierzonego materiału;

5) wartości współczynnika K określającego rozciągliwość produktu i siłę obciążenia na jednostkę powierzchni mierzonego materiału – dla przyrządów przeznaczonych do pomiaru długości materiałów włókienniczych.

§ 13.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru długości tkanin, drutu, kabla, materiałów taśmowych, opatrunkowych i papierowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 60).
§ 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 5 września 2007 r., pod numerem 2007/0489/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124 i Nr 192, poz. 1381.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-01-15
  • Data obowiązywania: 2008-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA