REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1874

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 grudnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 197 pkt 1–6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami oraz doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości (Dz. U. Nr 35, poz. 314) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. 1. Część pisemną egzaminu uznaje się za zakończoną wynikiem pozytywnym, jeżeli kandydat uzyska w niej co najmniej 70 punktów.

2. W razie nieuzyskania przez kandydata w części pisemnej egzaminu co najmniej 70 punktów, kandydat może w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyniku części pisemnej egzaminu wystąpić pisemnie do ministra o przystąpienie do poprawkowej części pisemnej egzaminu w wybranym postępowaniu kwalifikacyjnym, o którym mowa w § 21 ust. 1. Kandydat nie może przystąpić więcej niż dwukrotnie do poprawkowej części pisemnej egzaminu.

3. Postępowanie kwalifikacyjne uznaje się za zakończone wynikiem negatywnym:

1) jeżeli kandydat nie uzyskał w części pisemnej egzaminu wyniku pozytywnego najpóźniej w drugiej poprawkowej części pisemnej egzaminu;

2) jeżeli kandydat nie wystąpił o przystąpienia do poprawkowej części pisemnej egzaminu w terminie, o którym mowa w ust. 2;

3) w przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 5.

4. W przypadku określonym w ust. 2 stosuje się przepis § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie wysokości opłaty egzaminacyjnej oraz wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej (Dz. U. Nr 53, poz. 476 i Nr 219, poz. 1863).”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600 i 1601 i Nr 249, poz. 1827 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA