REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2007 nr 250 poz. 1875

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b1 ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) zakres wykonywanych badań specjalistycznych, zwanych dalej „badaniami”, oraz tryb i warunki kierowania na te badania;

2) warunki organizacyjne wykonywania badań;

3) warunki techniczne pomieszczeń, w których są wykonywane badania.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o badaniach, oznacza to badania w zakresie: diagnostyki obrazowej, elektromiografii, oftalmoskopii, perymetrii, spirometrii oraz badania psychologiczne.

§ 2.
W wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanym dalej „wojewódzkim zespołem”, przeprowadza się, na będącym w posiadaniu wojewódzkiego zespołu sprzęcie medycznym, badania z zakresu:

1) neurologii i chorób narządu ruchu;

2) chorób serca i naczyń obwodowych;

3) chorób płuc;

4) okulistyki;

5) psychologii.

§ 3.
1. Skierowanie na badanie powinno być wystawione, gdy dokumentacja medyczna jest niewystarczająca do pełnej oceny stanu zdrowia.

2. Skierowania wystawiają:

1) na badania pulmonologiczne – lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, chorób płuc, pediatrii i alergologii;

2) na badania okulistyczne – lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki;

3) na badania elektromiograficzne – lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: neurologii, neurologii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, reumatologii;

4) na badania ultrasonograficzne – lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chorób wewnętrznych, pediatrii, kardiologii, kardiologii dziecięcej;

5) na badania psychologiczne – psycholodzy i lekarze posiadający specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

3. Skierowanie na badanie wystawione przez lekarza lub psychologa członka wojewódzkiego zespołu lub powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwanego dalej „powiatowym zespołem”, wymaga akceptacji przewodniczącego odpowiedniego zespołu, z wyjątkiem sytuacji, gdy przeprowadzenie badania jest konieczne dla wydania orzeczenia, a wykonanie go w wojewódzkim zespole w dniu wystawienia skierowania umożliwia wydanie w tym samym dniu orzeczenia przez ten zespół.

4. Powiatowy zespół przekazuje skierowanie na badanie do wojewódzkiego zespołu w terminie 3 dni od jego sporządzenia.

5. O przekazaniu skierowania na badanie do wojewódzkiego zespołu powiatowy zespół informuje osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego.

6. Wzór skierowania na badanie określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Wojewódzki zespół zawiadamia na piśmie osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie badania, nie później niż na 10 dni przed jego przeprowadzeniem.

2. Termin badania powinien zostać wyznaczony w ciągu miesiąca od dnia otrzymania skierowania na to badanie. O terminie badania przewodniczący wojewódzkiego zespołu zawiadamia na piśmie.

3. Zawiadomienie o terminie badania powinno zawierać informację o skutkach niestawienia się na badanie w wyznaczonym terminie.

4. W przypadku gdy niestawienie się osoby skierowanej na badanie w wyznaczonym terminie zostało w ciągu 7 dni usprawiedliwione ważnymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi, przewodniczący wojewódzkiego zespołu wyznacza nowy termin badania.

5. O terminach badań, o których mowa w ust. 2 i 4, zawiadamia się w formie przesyłki z poświadczonym doręczeniem.

6. Wojewódzki zespół zawiadamia powiatowy zespół o niestawieniu się osoby zainteresowanej na badanie.

7. Jeżeli podczas posiedzenia składu orzekającego wojewódzkiego zespołu lekarz lub psycholog, spełniający warunki określone w § 3 ust. 2, uzna, że dla wydania orzeczenia konieczne jest przeprowadzenie badania w wojewódzkim zespole, może, wystawiając skierowanie, poinformować osobę zainteresowaną lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie badania, jeśli odbędzie się ono w tym samym dniu. W takim przypadku przepisów ust. 1–6 nie stosuje się.

8. Skierowania na badanie wystawione przez członków wojewódzkiego zespołu są przekazywane niezwłocznie przewodniczącemu wojewódzkiego zespołu.

§ 5.
1. Wykonywanie badań organizuje się w sposób zapewniający ich realizację odpowiednio przez:

1) lekarza posiadającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: radiologii i diagnostyki obrazowej, chorób wewnętrznych, kardiologii – w przypadku badań ultrasonograficznych (USG);

2) lekarza posiadającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii, neurologii dziecięcej – w przypadku badań elektromiograficznych (EMG);

3) lekarza posiadającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1 – w przypadku badań okulistycznych;

4) lekarza posiadającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób płuc, pediatrii, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2 – w przypadku badań spirometrycznych;

5) psychologa lub psychologa klinicznego – w przypadku badań psychologicznych.

2. W odniesieniu do:

1) badania pola widzenia – badanie przeprowadza osoba uprawniona do wykonywania tych badań, z tym że interpretacja wyniku badania należy do lekarza posiadającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki;

2) badania spirometrycznego – badanie przeprowadza osoba uprawniona do wykonywania tych badań, z tym że interpretacja wyniku badania należy do lekarza posiadającego specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, chorób płuc, pediatrii lub alergologii.

3. Badania wykonują osoby posiadające uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych i udzielające ich zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Wzór wyniku badania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Wojewódzki zespół powinien dysponować pomieszczeniami dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniającymi prawidłowe przeprowadzenie badań.

2. W wojewódzkim zespole powinny znajdować się co najmniej:

1) dwa pomieszczenia wyposażone w aparaturę diagnostyczną do przeprowadzania badań lekarskich;

2) pomieszczenie do przeprowadzania badań psychologicznych;

3) pomieszczenie lub wydzielone stanowisko obsługi do rejestracji badanych osób;

4) pomieszczenie niezbędne do archiwizacji wyników badań;

5) poczekalnia i pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

3. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1, powinny umożliwiać prawidłowe rozmieszczenie, zainstalowanie i użytkowanie urządzeń, aparatury i sprzętu do badań specjalistycznych, a w szczególności:

1) pomieszczenia, w których wykonuje się badania okulistyczne, powinny umożliwiać umieszczenie tablicy w odległości 5 m od badanej osoby;

2) pomieszczenia, w których wykonuje się badania okulistyczne i ultrasonograficzne, powinny mieć możliwość odpowiedniego ich zaciemniania.

§ 7.
1. Pomieszczenia, w których są przeprowadzane badania, w zakresie warunków organizacyjnych i technicznych, powinny umożliwiać badanej osobie:

1) poszanowanie jej dóbr osobistych w trakcie prowadzenia badań;

2) zachowanie w tajemnicy informacji ujawnionych przez nią w trakcie badania;

3) zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

2. Warunki techniczne pomieszczeń określają przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

 

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 44, poz. 422, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 144, Nr 115, poz. 791, Nr 181, poz. 1288 i Nr 247, poz. 1822.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007 r.
(poz. 1875)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-01-15
  • Data obowiązywania: 2008-01-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA