| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 czerwca 2008 r.

w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia określone w art. 45 ust. 1 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262 i Nr 98, poz. 634) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Za naruszenia polegające na:

1) odmowie podpisania oświadczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (Dz. Urz. UE L 345 z 20.11.2004, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1973/2004”,

2) nieprzyjęciu od wnioskodawcy roślin energetycznych zgodnie z zawartą umową albo całkowitej ilości roślin energetycznych – w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego

– wysokość kary pieniężnej oblicza się według wzoru:

K = [(A:B) x 60 euro x W] x 15 %

gdzie:

K – oznacza wysokość kary pieniężnej wyrażoną w złotych,

A – oznacza, wyrażoną w tonach, ilość:

– dostarczonych roślin energetycznych, w stosunku do których odmówiono podpisania oświadczenia – w przypadku naruszenia określonego w art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. d albo pkt 3 lit. e ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą”, albo

– roślin energetycznych nieprzyjętych od wnioskodawcy – w przypadku naruszenia określonego w art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. e albo pkt 3 lit. f ustawy.

B – oznacza, wyrażoną w tonach:

– wielkość plonu reprezentatywnego określonego w przepisach w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych albo

– całkowitą ilość roślin energetycznych zebranych z jednego hektara – w przypadku roślin energetycznych, dla których nie określono plonu reprezentatywnego,

W – oznacza kurs wymiany euro, o którym mowa w § 4.

§ 2.
1. Za naruszenia polegające na:

1) niewykorzystaniu lub nieprzetworzeniu roślin energetycznych przez wnioskodawcę wykorzystującego lub przetwarzającego rośliny energetyczne na cele energetyczne w gospodarstwie, o którym mowa w sekcji 7 rozporządzenia nr 1973/2004, do dnia określonego w art. 10a ustawy,

2) nieprzetworzeniu roślin energetycznych przez zatwierdzoną pierwszą jednostkę przetwórczą do dnia 31 lipca drugiego roku po roku zbiorów

– wysokość kary pieniężnej oblicza się według wzoru:

K = [(A:B) x 60 euro x W] x 15 % gdzie:

K – oznacza wysokość kary pieniężnej wyrażoną w złotych,

A – oznacza, wyrażoną w tonach, ilość:

– roślin energetycznych niewykorzystanych lub nieprzetworzonych przez wnioskodawcę – w przypadku naruszenia polegającego na niewykorzystaniu lub nieprzetworzeniu roślin energetycznych do dnia określonego w art. 10a ustawy albo

– roślin energetycznych nieprzetworzonych przez zatwierdzoną pierwszą jednostkę przetwórczą – w przypadku naruszenia polegającego na nieprzetworzeniu roślin energetycznych do dnia 31 lipca drugiego roku po roku zbiorów,

B – oznacza, wyrażoną w tonach:

– wielkość plonu reprezentatywnego określonego w przepisach w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych albo

– całkowitą ilość roślin energetycznych zebranych z jednego hektara – w przypadku roślin energetycznych, dla których nie określono plonu reprezentatywnego,

W – oznacza kurs wymiany euro, o którym mowa w § 4.

2. Za każdy dzień przekroczenia terminów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. d albo pkt 3 lit. b ustawy, wysokość kary pieniężnej oblicza się według wzoru:

K = (A:B) x 51 euro x W x 2 % x N

gdzie:

K oznacza wysokość kary pieniężnej wyrażoną w złotych,

A oznacza, wyrażoną w tonach, ilość:

roślin energetycznych niewykorzystanych lub nieprzetworzonych przez wnioskodawcę w przypadku naruszenia polegającego na niewykorzystaniu lub nieprzetworzeniu roślin energetycznych do dnia określonego w art. 10a ustawy albo

roślin energetycznych nieprzetworzonych przez zatwierdzonąpierwszą jednostkę przetwórczą w przypadku naruszenia polegającego na nieprzetworzeniu roślin energetycznych do dnia 31 lipca drugiego roku po roku zbiorów,

B oznacza, wyrażoną w tonach:

wielkość plonu reprezentatywnego określonego w przepisach w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych albo

całkowitąilość roślin energetycznych zebranych z jednego hektara w przypadku roślin energetycznych, dla których nie określono plonu reprezentatywnego,

W oznacza kurs wymiany euro, o którym mowa w §4,

N oznacza liczbę dni:

o którązostał przekroczony termin wykorzystania lub przetworzenia roślin energetycznych albo

która jest różnicą między liczbą dni, o którą zostałprzekroczony termin wykorzystania lub przetworzenia roślin energetycznych, a liczbą dni, o którązostał przekroczony ten termin, stwierdzonąw dniu poprzedniego wymierzenia kary w przypadku kolejnego wymierzenia kary za naruszenie polegające na niewykorzystaniu lub nieprzetworzeniu roślin energetycznych w terminach, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. d albo pkt 3 lit. b ustawy.

§ 3.
Za naruszenia polegające na:

1) nieprowadzeniu rejestru, o którym mowa w art. 38 ust. 1–4 rozporządzenia nr 1973/2004, lub prowadzeniu tego rejestru niezgodnie z przepisami,

2) uniemożliwianiu lub utrudnianiu przeprowadzenia kontroli na miejscu, o której mowa w art. 35 lit. b oraz art. 39 ust. 2–4 rozporządzenia nr 1973/2004,

3) niezapewnieniu wartości gospodarczej produktów energetycznych uzyskanych w drodze przetwarzania, o której mowa w art. 24 ust. 6 rozporządzenia nr 1973/2004,

4) wykorzystaniu lub przetwarzaniu roślin energetycznych na cele energetyczne niezgodnie z przepisami, w tym na nieprzetwarzaniu na produkty końcowe roślin energetycznych w ilości równej co najmniej plonom reprezentatywnym albo całkowitej ilości tych roślin – w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego,

5) przetwarzaniu roślin energetycznych na cele energetyczne niezgodnie z przepisami, w tym na nieprzetwarzaniu roślin energetycznych na produkty końcowe określone w umowie w ilości równej co najmniej plonom reprezentatywnym albo całkowitej ilości tych roślin – w przypadku gdy dla danej rośliny energetycznej nie określono plonu reprezentatywnego,

6) nieprzekazaniu roślin energetycznych pierwszej jednostce przetwórczej, zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia nr 1973/2004

wysokość kary pieniężnej oblicza sięwedług wzoru:

K = (A:B) x 60 euro x W

gdzie:

K oznacza wysokość kary pieniężnej wyrażoną w złotych,

A oznacza, wyrażoną w tonach, ilość:

roślin energetycznych nieujętych w rejestrze, o którym mowa w art. 38 ust. 14 rozporządzenia nr 1973/2004 w przypadku naruszeń określonych w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. c oraz pkt 3 lit. d ustawy albo

roślin energetycznych niewykorzystanych lub nieprzetworzonych na cele energetyczne w przypadku naruszeń określonych w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pkt 3 lit. b ustawy, w zakresie nieobjętym § 2 ust. 1, albo

roślin energetycznych wykazaną w deklaracji, o której mowa w art. 34 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004, albo w oświadczeniu, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy w przypadku naruszeń określonych w art. 45 ust. 1 pkt 1 lit. b i c ustawy, albo w oświadczeniach, o których mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 1973/2004 albo w art. 10 ust. 4 ustawy w przypadku naruszeńokreślonych w art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz pkt 3 lit. a i c ustawy, albo

roślin energetycznych nieprzekazanych pierwszej jednostce przetwórczej w przypadku naruszeń określonych w art. 45 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

B oznacza, wyrażoną w tonach:

wielkość plonu reprezentatywnego określonego w przepisach w sprawie plonów reprezentatywnych roślin energetycznych albo

całkowitąilość roślin energetycznych zebranych z jednego hektara w przypadku roślin energetycznych, dla których nie określono plonu reprezentatywnego,

W oznacza kurs wymiany euro, o którym mowa w §4.

§ 4.
Do ustalenia wysokości kar pieniężnych, o których mowa w § 1–3, stosuje się kurs wymiany euro ustalany zgodnie z art. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1913/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania agromonetarnego systemu dla euro w rolnictwie i zmieniającego niektóre rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 365 z 21.12.2006, str. 52, z późn. zm.).
§ 5.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2007 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie wymagań w zakresie płatności do upraw roślin energetycznych (Dz. U. Nr 187, poz. 1334).
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »