| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO1)

z dnia 9 czerwca 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz. U. Nr 197, poz. 2024, z późn. zm.3)) w załączniku „Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006” wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale IV „Opis Działań w podziale na obszary wsparcia”:

a) w pkt 4.1.3 „Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy”:

– tabela „Wdrażanie Działania 1.1” otrzymuje brzmienie:

Nazwa Programu Operacyjnego

SPO RZL

Nazwa Priorytetu

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

Nazwa Działania

Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

21 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Numer Działania

1.1

Czas trwania Działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR

 

Beneficjent Końcowy
(instytucja wdrażająca)

MPiPS – Departament Wdrażania Europejskiego
Funduszu Społecznego

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Schemat a) – Wzmocnienie potencjału publicznych służb zatrudnienia

– właściwe departamenty merytoryczne MPiPS, MRR i MG

Schemat b) – Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy

– instytucje rynku pracy:

= publiczne służby zatrudnienia,

= OHP,

= agencje zatrudnienia,

= instytucje szkoleniowe,

= instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego,

– jednostki naukowe,

– szkoły wyższe

Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

Schemat a)

– instytucje rynku pracy:

= publiczne służby zatrudnienia,

= OHP,

= agencje zatrudnienia,

= instytucje szkoleniowe,

= instytucje dialogu społecznego,

= instytucje partnerstwa lokalnego,

– pracownicy publicznych służb zatrudnienia

Schemat b)

– instytucje rynku pracy:

= publiczne służby zatrudnienia,

= OHP,

= agencje zatrudnienia,

= instytucje szkoleniowe,

= instytucje dialogu społecznego,

= instytucje partnerstwa lokalnego,

– pracownicy instytucji rynku pracy,

– jednostki naukowe

Instytucja Płatnicza

Minister Finansów – właściwy merytorycznie departament w MF

Rodzaj pomocy

– ekspertyzy:

= metodyki (instrukcje, wzorce, modele działania),

= oferty programowe,

= procedury organizacyjne,

– badania oraz analizy,

– projekty pilotażowe,

– programy szkoleniowe i szkolenia, studia podyplomowe,

– publikacje,

 

 

– promocja poprzez Internet,

– zakup sprzętu (wraz z wyposażeniem uzupełniającym), narzędzi (np.: oprogramowanie, testy, ankiety, informatory) niezbędnych dla realizacji zadań w ramach działania,

– administrowanie i rozwój portalu publicznych służb zatrudnienia

Maksymalna wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów

 

100 %

 

Wsparcie finansowe ogółem dla Działania

89 478 251 euro

Wsparcie finansowe UE

72 852 484 euro

Wsparcie finansowe krajowe

16 625 767 euro

Wsparcie finansowe prywatne

0

Wkład UE w środkach publicznych (%)

81,42 %

Wkład krajowy w środkach publicznych (%)

18,58 %

System wyboru projektów

W przypadku schematu a) projekty zatwierdzane są na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Sterującego
W przypadku schematu b) projekty wybierane są w trybie konkursowym

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

Komitet Sterujący:

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,

– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,

– przedstawiciele właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej SPO RZL,

– przedstawiciele ogólnopolskich jednostek samorządu terytorialnego określonych w przepisach w sprawie powołania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, zwanych dalej „ogólnopolskimi organizacjami”,

– przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych

Komisja Oceny Projektów:

– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

– przedstawiciele Departamentu Rynku Pracy w MPiPS oraz innych departamentów merytorycznych MPiPS

 

– tabela „Budżet Działania 1.1 w euro w cenach z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:

Działanie

Łącznie

Wspólnota Europejska

Budżet Państwa

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Fundusz Pracy

Prywatne

1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

89 478 251

72 852 484

2 568 608

0

14 057 159

0

 

b) w pkt 4.1.4 „Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży”:

– tabela „Wdrażanie Działania 1.2” otrzymuje brzmienie:

Nazwa Programu Operacyjnego

SPO RZL

Nazwa Priorytetu

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

 

Nazwa Działania

Perspektywy dla młodzieży

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

21 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Numer Działania

1.2

Czas trwania Działania

2004–2006

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

16 wojewódzkich urzędów pracy (WUP)

Ostateczni Odbiorcy (beneficjenci)

Schemat a) – Wspieranie młodzieży na rynku pracy:

– powiatowe urzędy pracy (PUP)

Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży:

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne z wyjątkiem WUP i PUP,

– instytucje rynku pracy (z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia):

= OHP,

= agencje zatrudnienia,

= instytucje szkoleniowe,

= instytucje dialogu społecznego,

= instytucje partnerstwa lokalnego,

– inne organizacje pozarządowe działające na rzecz młodzieży,

– szkoły – ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe,

– pracodawcy

Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

Schemat a) – Wspieranie młodzieży na rynku pracy oraz Schemat b) – Promocja aktywności zawodowej młodzieży:

– młodzież poniżej 25. roku życia, bezrobotna przez okres do 6 miesięcy,

– młodzież poniżej 25. roku życia, bezrobotna przez okres od 6 do 24 miesięcy,

– bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół,

– osoby poniżej 25. roku życia, zarejestrowane jako bezrobotne przez okres do 24 miesięcy, chcące rozpocząć działalność gospodarczą

Instytucja Płatnicza

Minister Finansów – właściwy merytorycznie departament w MF

 

Rodzaj pomocy

– doradztwo,

 

– szkolenia,

 

– poradnictwo zawodowe,

 

– pośrednictwo pracy,

 

– programy specjalne,

 

– programy innowacyjne,

 

– staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

 

– subsydiowanie zatrudnienia,

 

– przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 

 

– indywidualne plany działań,

 

– informowanie,

 

– działania promocyjne,

 

– działania towarzyszące, np.: opieka nad dziećmi i osobami zależnymi

 

Maksymalna wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów

100 %

Wsparcie finansowe ogółem dla Działania

302 219 412 euro

Wsparcie finansowe UE

219 315 073 euro

Wsparcie finansowe krajowe

82 904 339 euro

Wsparcie finansowe prywatne

3 947 519 euro

Wkład UE w środkach publicznych (%)

72,57 %

Wkład krajowy w środkach publicznych (%)

27,43 %

System wyboru projektów

Schemat a) projekty PUP wybierane w drodze konkursu

Schemat b) konkurs projektów

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

Komitet Sterujący:

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,

– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,

– przedstawiciele właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej SPO RZL,

– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji,

– przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych

Komisja Oceny Projektów:

– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej)

 

– tabela „Budżet Działania 1.2 w euro w cenach z 2004 r." otrzymuje brzmienie:

Działanie

Łącznie

Wspólnota Europejska

Budżet Państwa

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Inne (w tym Fundusz Pracy)

Prywatne

1.2. Perspektywy dla młodzieży

302 219 412

219 315 73

0

2 980 875

79 923 464

3 947 519

 

c) w pkt 4.2.4 „Działanie 1.5 Promocja aktywnej integracji społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”:

– tabela „Wdrażanie Działania 1.5” otrzymuje brzmienie:

Nazwa Programu Operacyjnego

SPO RZL

Nazwa Priorytetu

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

Nazwa Działania

Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

22 Integracja społeczna

Numer Działania

1.5

Czas trwania Działania

2004–2006

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego –Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR

Beneficjent Końcowy (instytucja wdrażająca)

MPiPS – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Ostateczni Odbiorcy
(beneficjenci)

Schemat a) – Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne (w tym publiczne służby zatrudnienia),

– organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz grup szczególnego ryzyka,

– instytucje szkoleniowe,

– organizacje pracodawców i związki zawodowe,

– jednostki naukowe

Schemat b) – Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym:

– OHP

Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

Schemat a) – Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:

– osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej:

= osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy, a w przypadku CIS–ów bezrobotni powyżej 36 miesięcy,

= alkoholicy i narkomani, którzy poddają się procesowi leczenia lub ukończyli go nie później niż rok przed przystąpieniem do projektu,

= bezdomni.

= osoby opuszczające zakłady karne najpóźniej rok przed przystąpieniem do projektu,

= uchodźcy z problemami z integracją ze społeczeństwem,

 

 

= młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

 

 

– osoby w wieku 15–24 lat, które:

 

= nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne,

 

 

= uczą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce,

 

 

 

 

= pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi lub wchodzące w kolizje z prawem,

 

 

 

– pracodawcy,

 

– pracownicy instytucji pomocy społecznej (w tym organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej) oraz wolontariusze pracujący na rzecz tych instytucji,

 

 

 

 

– instytucje, w tym organizacje pozarządowe wspierające osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,

 

 

 

– kadra nauczycieli, wychowawców oraz instruktorów pracujących z młodzieżą trudną

 

 

Schemat b) – Wspieranie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym:

 

 

– młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych,

 

 

– osoby w wieku 15–24 lat, które:

 

= nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne,

 

 

= uczą się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych albo w formach pozaszkolnych, ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty w nauce,

 

 

 

 

= pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi lub wchodzące w kolizje z prawem,

 

 

 

– pracodawcy

Instytucja Płatnicza

Minister Finansów – właściwy merytorycznie departament w MF

Rodzaj pomocy

– szkolenia,

 

– warsztaty zawodowe,

 

– doradztwo,

 

– zatrudnienie subsydiowane w ramach CIS,

 

– subsydiowanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy,

 

– staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

 

– działania towarzyszące, np.: opieka nad dziećmi i osobami zależnymi,

 

– informacja i promocja

 

Maksymalna wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów

100 %

Wsparcie finansowe ogółem dla Działania

92 366 680 euro

Wsparcie finansowe UE

73 891 361 euro

Wsparcie finansowe krajowe

18 475 319 euro

Wsparcie finansowe prywatne

1 127 877 euro

Wkład UE w środkach publicznych (%)

80,00 %

Wkład krajowy w środkach publicznych (%)

20,00 %

System wyboru projektów

Dla schematu a) projekty wybierane są w drodze konkursu
Dla schematu b) projekty zatwierdzane są na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Sterującego

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

Komitet Steruiący:

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,

– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,

– przedstawiciele właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej SPO RZL,

– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji,

– przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych

Komisja Oceny Projektów:

– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego (instytucji wdrażającej),

– przedstawiciele właściwych merytorycznie departamentów MPiPS oraz MRR

 

– tabela „Budżet Działania 1.5 w euro w cenach z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:

Działanie

Łącznie

Wspólnota Europejska

Budżet Państwa

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Fundusz Pracy

Prywatne

1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

92 366 680

73 891 361

9 380 247

5 185 087

3 909 985

1 127 877

 

d) w pkt 4.3.3 „Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet”:

– tabela „Wdrażanie Działania 1.6” otrzymuje brzmienie:

Nazwa Programu Operacyjnego

SPO RZL

Nazwa Priorytetu

Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

Nazwa Działania

Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

25 Działania na rzecz kobiet na rynku pracy

Numer Działania

1.6

Czas trwania Działania

2004–2006

Instytucja Zarządzająca

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR

Instytucja Pośrednicząca

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym w MRR

Beneficjent Końcowy

MPiPS – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

(instytucja wdrażająca)

Ostateczni Odbiorcy

Schemat a) Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy:

(beneficjenci)

 

– instytucje rynku pracy:

 

= publiczne służby zatrudnienia,

 

= OHP,

 

= agencje zatrudnienia,

 

= instytucje szkoleniowe,

 

= instytucje dialogu społecznego,

 

= instytucje partnerstwa lokalnego,

 

– pracodawcy,

 

– jednostki naukowe,

 

– ośrodki doradztwa rolniczego,

 

– ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego,

 

 

– jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

 

 

– organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej kobiet

 

 

Schemat b) Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy:

 

 

– właściwy merytorycznie departament w MPiPS

Ostateczni beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

Schemat a) Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz Schemat b) Promocja równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy:

– kobiety bezrobotne i poszukujące pracy,

– kobiety bierne zawodowo,

– kobiety o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach,

– kobiety powracające na rynek pracy po długiej nieobecności,

 

 

– kobiety z obszarów wiejskich,

 

– kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć,

 

 

– instytucje rynku pracy:

 

= publiczne służby zatrudnienia,

 

= OHP,

 

= agencje zatrudnienia,

 

= instytucje szkoleniowe,

 

= instytucje dialogu społecznego,

 

= instytucje partnerstwa lokalnego,

 

– pracodawcy

Instytucja Płatnicza

Minister Finansów - właściwy merytorycznie departament w MF

Rodzaj pomocy

– szkolenia,

 

– warsztaty,

 

– konferencje,

 

– seminaria,

 

– badania opinii publicznej,

 

– tworzenie punktów informacyjno-doradczych,

 

– opracowanie materiałów metodycznych i informacyjnych,

 

– tworzenie i aktualizacja baz danych,

 

– doradztwo: zawodowe, prawne, psychologiczne,

 

– przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 

– staże/przygotowanie zawodowe w miejscu pracy,

 

– działania towarzyszące: opieka nad dziećmi i osobami zależnymi

 

Maksymalna wysokość pomocy w % kwalifikujących się kosztów

100 %

Wsparcie finansowe ogółem dla Działania

73 772 242 euro

Wsparcie finansowe UE

59 016 195 euro

Wsparcie finansowe krajowe

14 756 047 euro

Wsparcie finansowe prywatne

563 888 euro

Wkład UE w środkach publicznych (%)

80,00 %

Wkład krajowy w środkach publicznych (%)

20,00 %

System wyboru projektów

W schemacie a) projekty wybierane są w drodze konkursu

 

W schemacie b) projekty zatwierdzane są na podstawie opinii i rekomendacji Komitetu Sterującego

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

Komitet Sterujący:

– przedstawiciele Instytucji Zarządzającej,

– przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej,

– przedstawiciele właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej SPO RZL,

 

 

– przedstawiciele ogólnopolskich organizacji,
– przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych
Komisja Oceny Projektów:
– przedstawiciele Beneficjenta Końcowego
 (instytucji wdrażającej),
– przedstawiciele Departamentu Rynku Pracy oraz innych departamentów merytorycznych MPiPS

 

– tabela „Budżet Działania 1.6 w euro w cenach z 2004 r.” otrzymuje brzmienie:

Działanie

Łącznie

Wspólnota Europejska

Budżet Państwa

Jednostki Samorządu Terytorialnego

Fundusz Pracy

Prywatne

1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

73 772 242

59 016 195

8 616 964

1 392 618

4 746 465

563 888

 

2) w Rozdziale VII „Plan finansowy” pkt 7.1 „Tabele finansowe” otrzymuje brzmienie:

„Na podstawie art. 29 rozporządzenia nr 1260/1999/WE4) współfinansowanie z EFS dla SPO RZL jest skalkulowane w odniesieniu do poziomu ogółu środków publicznych przeznaczonych na SPO RZL. Środki finansowe przeznaczone na realizację SPO RZL podane w tabelach finansowych (poniżej) określone zostały w euro.


Tabela 1. Plan finansowy dla Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 wg Priorytetu i Działania (w euro)

Priorytet/Działanie

Kategoria interwencji

Koszty ogółem

Środki publiczne

Środki prywatne

 

Wkład wspólnotowy EFS

Krajowy wkład publiczny

Ogółem

 

Budżet państwa

Budżet JST

Inne (Fundusz Pracy, PFRON)

Łącznie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

 

927 991 965

695 969 850

20 565 819

12 537 776

198 918 520

232 022 115

927 991 965

10 601 922

Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

21

89 478 251

72 852 484

2 568 608

0

14 057 159

16 625 767

89 478 251

0

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

21

302 219 412

219 315 073

0

2 980 875

79 923 464

82 904 339

302 219 412

3 947 519

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

21

263 802 891

194 519 274

0

2 979 196

66 304 421

69 283 617

263 802 891

3 947 519

Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

22

106 352 489

76 375 463

0

0

29 977 026

29 977 026

106 352 489

1 015 119

Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

22

92 366 680

73 891 361

9 380 247

5 185 087

3 909 985

18 475 319

92 366 680

1 127 877

Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

25

73 772 242

59 016 195

8 616 964

1 392 618

4 746 465

14 756 047

73 772 242

563 888

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

 

988 566 943

741 400 000

247 166 943

0

0

247 166 943

988 566 943

7 800 997

Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie

23

278 028 307

208 507 115

69 521 192

0

0

69 521 192

278 028 307

0

Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy

23

450 545 865

337 911 531

112 634 334

0

0

112 634 334

450 545 865

0

Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

24

253 325 092

189 981 183

63 343 909

0

0

63 343 909

253 325 092

7 800 997

Działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych

23

6 667 679

5 000 171

1 667 508

0

0

1 667 508

6 667 679

0

Priorytet 3 Pomoc techniczna

 

43 552 021

32 663 366

8 355 230

533 810

1 999 615

10 888 655

43 552 021

0

Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL

41

23 800 937

17 850 166

3 709 688

276 384

1 964 699

5 950 771

23 800 937

0

Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL

41

19 523 092

14 642 212

4 630 670

217 780

32 430

4 880 880

19 523 092

0

Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego

41

227 992

170 988

14 872

39 646

2 486

57 004

227 992

0

SPO RZL ogółem

 

1 960 110 929

1 470 033 216

276 087 992

13 071 586

200 918 135

490 077 713

1 960 110 929

18 402 919

 

Tabela 2. Plan finansowy dla Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006 wg Priorytetu, Działania i lat (w euro)

Priorytet/Działanie

Koszty ogółem

Środki publiczne

Środki prywatne

 

Wkład wspólnotowy EFS

Krajowy wkład publiczny

Ogółem

 

Budżet państwa

Budżet JST

Inne (Fundusz Pracy, PFRON)

Łącznie

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

927 991 965

695 969 850

20 565 819

12 537 776

198 918 520

232 022 115

927 991 965

10 601 922

2004

221 039 041

165 769 640

5 860 952

2 929 551

46 478 898

55 269 401

221 039 041

2 477 224

2005

315 814 269

236 851 052

8 373 522

4 185 441

66 404 254

78 963 217

315 814 269

3 539 201

2006

391 138 655

293 349 158

6 331 345

5 422 784

86 035 368

97 789 497

391 138 655

4 585 497

2004–2006

927 991 965

695 969 850

20 565 819

12 537 776

198 918 520

232 022 115

927 991 965

10 601 922

Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

89 478 251

72 852 484

2 568 608

0

14 057 159

16 625 767

89 478 251

0

2004

27 848 444

21 881 034

954 786

0

5 012 624

5 967 410

27 848 444

0

2005

39 789 163

31 263 543

1 364 099

0

7 161 521

8 525 620

39 789 163

0

2006

21 840 644

19 707 907

249 723

0

1 883 014

2 132 737

21 840 644

0

2004–2006

89 478 251

72 852 484

2 568 608

0

14 057 159

16 625 767

89 478 251

0

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

302 219 412

219 315 073

0

2 980 875

79 923 464

82 904 339

302 219 412

3 947 519

2004

64 112 665

46 524 150

0

696 505

16 892 010

17 588 515

64 112 665

922 369

2005

91 602 190

66 473 534

0

995 095

24 133 561

25 128 656

91 602 190

1 317 786

2006

146 504 557

106 317 389

0

1 289 275

38 897 893

40 187 168

146 504 557

1 707 364

2004–2006

302 219 412

219 315 073

0

2 980 875

79 923 464

82 904 339

302 219 412

3 947 519

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

263 802 891

194 519 274

0

2 979 196

66 304 421

69 283 617

263 802 891

3 947 519

2004

61 635 259

45 446 589

0

696 113

15 492 557

16 188 670

61 635 259

922 369

2005

88 062 618

64 933 918

0

994 534

22 134 166

23 128 700

88 062 618

1 317 786

2006

114 105 014

84 138 767

0

1 288 549

28 677 698

29 966 247

114 105 014

1 707 364

2004–2006

263 802 891

194 519 274

0

2 979 196

66 304 421

69 283 617

263 802 891

3 947 519

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

106 352 489

76 375 463

0

0

29 977 026

29 977 026

106 352 489

1 015 119

2004

24 848 383

17 844 012

0

0

7 004 371

7 004 371

24 848 383

237 191

2005

35 502 581

25 495 458

0

0

10 007 123

10 007 123

35 502 581

338 873

2006

46 001 525

33 035 993

0

0

12 965 532

12 965 532

46 001 525

439 055

2004–2006

106 352 489

76 375 463

0

0

29 977 026

29 977 026

106 352 489

1 015 119

Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

92 366 680

73 891 361

9 380 247

5 185 087

3 909 985

18 475 319

92 366 680

1 127 877

2004

23 456 877

18 764 635

2 542 257

1 211 537

938 448

4 692 242

23 456 877

263 538

2005

33 514 632

26 810 842

3 632 113

1 730 919

1 340 758

6 703 790

33 514 632

376 515

2006

35 395 171

28 315 884

3 205 877

2 242 631

1 630 779

7 079 287

35 395 171

487 824

2004–2006

92 366 680

73 891 361

9 380 247

5 185 087

3 909 985

18 475 319

92 366 680

1 127 877

Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

73 772 242

59 016 195

8 616 964

1 392 618

4 746 465

14 756 047

73 772 242

563 888

2004

19 137 413

15 309 220

2 363 909

325 396

1 138 888

3 828 193

19 137 413

131 757

2005

27 343 085

21 873 757

3 377 310

464 893

1 627 125

5 469 328

27 343 085

188 241

2006

27 291 744

21 833 218

2 875 745

602 329

1 980 452

5 458 526

27 291 744

243 890

2004–2006

73 772 242

59 016 195

8 616 964

1 392 618

4 746 465

14 756 047

73 772 242

563 888

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

988 566 943

741 400 000

247 166 943

0

0

247 166 943

988 566 943

7 800 997

2004

230 969 815

173 217 287

57 752 528

0

0

57 752 528

230 969 815

1 822 765

2005

330 003 072

247 492 221

82 510 851

0

0

82 510 851

330 003 072

2 604 179

2006

427 594 056

320 690 492

106 903 564

0

0

106 903 564

427 594 056

3 374 053

2004–2006

988 566 943

741 400 000

247 166 943

0

0

247 166 943

988 566 943

7 800 997

Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie

278 028 307

208 507 115

69 521 192

0

0

69 521 192

278 028 307

0

2004

64 958 824

48 714 643

16 244 181

0

0

16 244 181

64 958 824

0

2005

92 811 312

69 603 303

23 208 009

0

0

23 208 009

92 811 312

0

 


1

2

3

4

5

6

7

8

9

2006

120 258 171

90 189 169

30 069 002

0

0

30 069 002

120 258 171

0

2004-2006

278 028 307

208 507 115

69 521 192

0

0

69 521 192

278 028 307

0

Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy

450 545 865

337 911 531

112 634 334

0

0

112 634 334

450 545 865

0

2004

105 266 007

78 948 097

26 317 910

0

0

26 317 910

105 266 007

0

2005

150 401 064

112 800 749

37 600 315

0

0

37 600 315

150 401 064

0

2006

194 878 794

146 162 685

48 716 109

0

0

48 716 109

194 878 794

0

2004-2006

450 545 865

337 911 531

112 634 334

0

0

112 634 334

450 545 865

0

Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

253 325 092

189 981 183

63 343 909

0

0

63 343 909

253 325 092

7 800 997

2004

59 187 140

44 386 330

14 800 810

0

0

14 800 810

59 187 140

1 822 765

2005

84 564 894

63 419 025

21 145 869

0

0

21 145 869

84 564 894

2 604 179

2006

109 573 058

82 175 828

27 397 230

0

0

27 397 230

109 573 058

3 374 053

2004-2006

253 325 092

189 981 183

63 343 909

0

0

63 343 909

253 325 092

7 800 997

Działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych

6 667 679

5 000 171

1 667 508

0

0

1 667 508

6 667 679

0

2004

1 557 844

1 168 217

389 627

0

0

389 627

1 557 844

0

2005

2 225 802

1 669 144

556 658

0

0

556 658

2 225 802

0

2006

2 884 033

2 162 810

721 223

0

0

721 223

2 884 033

0

2004-2006

6 667 679

5 000 171

1 667 508

0

0

1 667 508

6 667 679

0

Priorytet 3 Pomoc techniczna

43 552 021

32 663 366

8 355 230

533 810

1 999 615

10 888 655

43 552 021

0

2004

5 953 510

4 464 873

896 683

124 728

467 226

1 488 637

5 953 510

0

2005

8 506 206

6 379 395

1 281 087

178 200

667 524

2 126 811

8 506 206

0

2006

29 092 305

21 819 098

6 177 460

230 882

864 865

7 273 207

29 092 305

0

2004-2006

43 552 021

32 663 366

8 355 230

533 810

1 999 615

10 888 655

43 552 021

0

Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL

23 800 937

17 850 166

3 709 688

276 384

1 964 699

5 950 771

23 800 937

0

2004

4 919 480

3 689 395

706 438

64 579

459 068

1 230 085

4 919 480

0

2005

7 028 812

5 271 395

1 009 285

92 264

655 868

1 757 417

7 028 812

0

2006

11 852 645

8 889 376

1 993 965

119 541

849 763

2 963 269

11 852 645

0

2004-2006

23 800 937

17 850 166

3 709 688

276 384

1 964 699

5 950 771

23 800 937

0

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL

19 523 092

14 642 212

4 630 670

217 780

32 430

4 880 880

19 523 092

0

2004

980 762

735 529

186 770

50 886

7 577

245 233

980 762

0

2005

1 401 285

1 050 921

266 837

72 701

10 826

350 364

1 401 285

0

2006

17 141 045

12 855 762

4 177 063

94 193

14 027

4 285 283

17 141 045

0

2004-2006

19 523 092

14 642 212

4 630 670

217 780

32 430

4 880 880

19 523 092

0

Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego

227 992

170 988

14 872

39 646

2 486

57 004

227 992

0

2004

53 268

39 949

3 475

9 263

581

13 319

53 268

0

2005

76 109

57 079

4 965

13 235

830

19 030

76 109

0

2006

98 615

73 960

6 432

17 148

1 075

24 655

98 615

0

2004-2006

227 992

170 988

14 872

39 646

2 486

57 004

227 992

0

SPO RZL ogółem

1 960 110 929

1 470 033 216

276 087 992

13 071 586

200 918 135

490 077 713

1 960 110 929

18 402 919

2004

457 962 366

343 451 800

64 510 163

3 054 279

46 946 124

114 510 566

457 962 366

4 299 989

2005

654 323 547

490 722 668

92 165 460

4 363 641

67 071 778

163 600 879

654 323 547

6 143 380

2006

847 825 016

635 858 748

119 412 369

5 653 666

86 900 233

211 966 268

847 825 016

7 959 550

2004-2006

1 960 110 929

1 470 033 216

276 087 992

13 071 586

200 918 135

490 077 713

1 960 110 929

18 402 919

 

Tabela 3. Planowane źródła oraz pułapy współfinansowania działań SPO RZL

Priorytety i działania SPO RZL

Kategoria interwencji

Środki publiczne

Główne źródło współfinansowania

 

Wkład wspólnotowy EFS

Krajowy wkład publiczny

Ogółem

 

Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej

 

695 969 850

75,00%

232 022 115

25,00%

927 991 965

 

Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy

21

72 852 484

81,42%

16 625 767

18,58%

89 478 251

Budżet Państwa,
Fundusz Pracy

Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży

21

219 315 073

72,57%

82 904 339

27,43%

302 219 412

Fundusz Pracy, JST

Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia

21

194 519 274

73,74%

69 283 617

26,26%

263 802 891

Fundusz Pracy, JST

Działanie 1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

22

76 375 463

71,81%

29 977 026

28,19%

106 352 489

PFRON

Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka

22

73 891 361

80,00%

18 475 319

20,00%

92 366 680

Budżet Państwa,
JST, Fundusz Pracy

Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

25

59 016 195

80,00%

14 756 047

20,00%

73 772 242

Budżet Państwa,
JST, Fundusz Pracy

Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy

 

741 400 000

75,00%

247 166 943

25,00%

988 566 943

 

Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie

23

208 507 115

74,99%

69 521 192

25,01%

278 028 307

Budżet Państwa

Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy

23

337 911 531

75,00%

112 634 334

25,00%

450 545 865

Budżet Państwa

Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

24

189 981 183

75,00%

63 343 909

25,00%

253 325 092

Budżet Państwa

Działanie 2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych

23

5 000 171

74,99%

1 667 508

25,01%

6 667 679

Budżet Państwa

Priorytet 3 Pomoc techniczna

 

32 663 366

75,00%

10 888 655

25,00%

43 552 021

 

Działanie 3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL

41

17 850 166

75,00%

5 950 771

25,00%

23 800 937

Budżet Państwa,
JST, PFRON,
Fundusz Pracy

Działanie 3.2 Informacja i promocja działań SPO RZL

41

14 642 212

75,00%

4 880 880

25,00%

19 523 092

Budżet Państwa,
JST, PFRON

Działanie 3.3 Zakup sprzętu komputerowego

41

170 988

75,00%

57 004

25,00%

227 992

Budżet Państwa,
JST, PFRON

SPO RZL ogółem

 

1 470 033 216

 

490 077 713

 

1 960 110 929

 

 


 3) w Rozdziale X „Sposób wymiany danych i informacji” akapit szósty otrzymuje brzmienie:

„W ramach PEFS spełniane są następujące cele:

– wprowadzanie i przechowywanie szczegółowych informacji na temat ostatecznych beneficjentów,

– agregacja i przesyłanie danych do systemu SIMIK,

– wykorzystanie elektronicznej formy gromadzenia danych przez Ostatecznych Odbiorców (beneficjentów) w celu zautomatyzowania procesu przekazu danych na temat ostatecznych beneficjentów.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rozwoju Regionalnego: E. Bieńkowska

 

 

1) Minister Rozwoju Regionalnego kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego (Dz. U. Nr 216, poz. 1600).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 40, poz. 382, z 2006 r. Nr 29, poz. 206 i Nr 71, poz. 491 oraz z 2007 r. Nr 54, poz. 360.

4) Zgodnie z art. 107 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 25) z dniem 1 stycznia 2007 r. rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z 26.06.1999, str. 1, z późn. zm.) utraciło moc obowiązującą. Jednocześnie rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 może być nadal stosowane w zakresie określonym w art. 105 rozporządzenia (WE) nr 1083/2006.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »