| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 czerwca 2008 r.

w sprawie sposobu współdziałania instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Instytucja zapewniająca służby ruchu lotniczego, wyznaczona na podstawie odrębnych przepisów, zwana dalej „instytucją”, współdziała z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „Siłami Powietrznymi”, tak by zapewniona była szczególna rola systemu obrony powietrznej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa państwa z powietrza w czasie pokoju.

2. Współdziałanie obejmuje właściwe organy Sił Powietrznych oraz organy instytucji.

3. Współdziałanie organów instytucji z organami Sił Powietrznych jest realizowane przez:

1) podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w polskiej przestrzeni powietrznej;

2) wymianę informacji;

3) organizowanie szkoleń i wymianę doświadczeń.

§ 2.
Współdziałanie, o którym mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) współpracy w zapewnieniu lotnictwu wojskowemu dostępu do przestrzeni powietrznej w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa państwa oraz w celu umożliwienia pełnej realizacji zadań związanych z umacnianiem obronności państwa;

2) wymianie informacji o planowanym i wykonywanym ruchu lotniczym w polskiej przestrzeni powietrznej;

3) wymianie informacji o sytuacji powietrznej;

4) współpracy podczas prowadzenia akcji poszukiwania i ratownictwa lotniczego;

5) współpracy w zapewnieniu służb ruchu lotniczego oraz wymiany informacji na temat lotów statków powietrznych ze statusem:

a) EMER – lot w sytuacjach awaryjnych,

b) SAR – lot poszukiwawczo-ratowniczy,

c) HEAD – lot w misji oficjalnej statku powietrznego, na którego pokładzie znajdują się:

– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,

– Prezes Rady Ministrów,

– Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,

– Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

– ich odpowiednicy zagraniczni,

d) innym, wymagającym zapewnienia szczególnie wysokiego poziomu bezpieczeństwa;

6) priorytetowym udostępnieniu przestrzeni powietrznej, niezbędnej dla dyżurnych sił i środków systemu obrony powietrznej, w celu:

a) przeciwdziałania naruszeniom granicy państwowej,

b) podjęcia interwencji w stosunku do statków powietrznych, które:

– naruszają warunki zezwolenia na lot lub zakazy i ograniczenia w ruchu lotniczym,

– wykonują lot bez wymaganego zezwolenia,

– nie podporządkowały się poleceniom przekazywanym na pokład statku powietrznego,

c) udzielania pomocy załogom statków powietrznych;

7) wspólnym określeniu procedur koordynacji, identyfikacji oraz przekazywania kontroli statków powietrznych;

8) wspólnym planowaniu wykorzystania przestrzeni powietrznej na potrzeby zabezpieczenia szkolenia lotniczego;

9) planowaniu i realizacji ćwiczeń z wykorzystaniem lotnictwa i innych środków obrony powietrznej w polskiej przestrzeni powietrznej;

10) planowaniu i realizacji innych przedsięwzięć lotniczych, w tym z udziałem załóg i statków powietrznych innych państw;

11) współpracy w wyjaśnianiu sytuacji niebezpiecznych i zdarzeń lotniczych w przestrzeni powietrznej.

§ 3.
Współdziałanie, o którym mowa w § 2 pkt 2–6, jest realizowane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów zbierania i dystrybucji danych o ruchu lotniczym lub za pomocą innych dostępnych środków łączności.
§ 4.
Sposób współdziałania organu dowodzenia obroną powietrzną z organami instytucji, w sprawach stosowania środków obrony powietrznej, o których mowa w art. 18b ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 140, poz. 982), w stosunku do obcych wojskowych i cywilnych statków powietrznych niestosujących się do wezwań organów instytucji, określają przepisy wydane na podstawie art. 18b ust. 6 wymienionej ustawy.
§ 5.
Podmioty, o których mowa w § 1:

1) wyznaczają osoby odpowiedzialne za koordynację współdziałania w dziedzinach określonych w § 2;

2) dokonują analizy i oceny realizacji współdziałania oraz określają kierunki działań wynikające ze specyfiki zagrożeń występujących w obszarze współdziałania;

3) organizują wspólne szkolenia z zakresu zasad zarządzania ruchem lotniczym oraz struktury organizacyjnej i zasad działania organów systemu obrony powietrznej;

4) organizują wspólne ćwiczenia i treningi sprawdzające współdziałanie organów instytucji z organami Sił Powietrznych.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 625.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie sposobu współdziałania organów zarządzania ruchem lotniczym z Siłami Powietrznymi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 42, poz. 408).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Redlicki

Aplikant radcowski w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »