reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 czerwca 2008 r.

w sprawie szkolenia z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

Na podstawie art. 46b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szkolenia osób, o których mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.), z zakresu objawów klinicznych, epidemiologii oraz interpretacji wyników badań laboratoryjnych, odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii, zwanego dalej „szkoleniem”;

2) szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania szkolenia;

3) wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia oraz sposób przechowywania dokumentacji w tym zakresie.

§ 2.
Szkolenie jest przeprowadzane:

1) w formie kursu, obejmującego wykłady i ćwiczenia;

2) przez osoby, których znajomość tematów objętych szkoleniem i doświadczenie w prowadzeniu szkoleń gwarantują właściwe przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń;

3) w warunkach zapewniających prawidłowe i efektywne przeprowadzenie wykładów i ćwiczeń.

§ 3.
1. Podmiot prowadzący szkolenie, po każdym przeprowadzonym szkoleniu:

1) sporządza listę osób, które uczestniczyły w tym szkoleniu, i przekazuje ją wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego szkolenie;

2) wydaje osobom uczestniczącym w tym szkoleniu zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia.

2. Wojewódzcy lekarze weterynarii przechowują listy osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przez 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest wydawane:

1) na 5 lat od dnia jego wydania – dla osób zatrudnionych w Inspekcji Weterynaryjnej, w laboratoriach diagnostycznych niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii, urzędowych lekarzy weterynarii oraz lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu, świadczących usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt;

2) na czas nieokreślony – dla osób zatrudnionych w uczelniach rolniczych, w rzeźniach, podmiotów utrzymujących zwierzęta z gatunków wrażliwych na niektóre gąbczaste encefalopatie oraz dozorców i treserów zwierząt tych gatunków.

§ 4.
Szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szkolenia, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 5.
Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 6.
Za zaświadczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, uznaje się także zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, przeprowadzonego w ramach Programu Phare PL2002/000-580.04.01 – Kontrola TSE w Polsce część I i Phare PL2003/005-710.04.03.01 – Kontrola TSE w Polsce część II, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289, z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830 oraz z 2007 r. Nr 133, poz. 920.

Załącznik 1. [SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATÓW, JAKI POWINIEN ZAWIERAĆ PROGRAM SZKOLENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 20 czerwca 2008 r. (poz. 767)

Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATÓW, JAKI POWINIEN ZAWIERAĆ PROGRAM SZKOLENIA

Zakres tematów

Wykłady/ćwiczenia

Osoby zatrudnione w Inspekcji Weterynaryjnej

Osoby zatrudnione w laboratoriach diagnostycz-nych niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii

Osoby zatrudnione w uczelniach rolniczych

Urzędowi lekarze weterynarii oraz lekarze weterynarii posiadający prawo wykonywania zawodu świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt

Osoby zatrudnione w rzeźniach, podmioty utrzymujące zwierzęta z gatunków wrażliwych na niektóre gąbczaste encefalopatie oraz dozorcy i treserzy zwierząt tych gatunków

1

2

3

4

5

6

Objawy kliniczne niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii:

– bydło

– owce

– kozy

– inne gatunki zwierząt

90 min/45 min

90 min/45 min

45 min/-

90 min/-

45 min/-

Epidemiologia niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii w Rzeczypospo-litej Polskiej, innych państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach trzecich:

– bydło

– owce

– kozy

– inne gatunki zwierząt

– schorzenia prionowe zwierząt z nietypowym przebiegiem

180 min/45 min

180 min/45 min

90 min/-

270 min/90 min

45 min/-

 

1

2

3

4

5

6

Interpretacja wyników badań laboratoryjnych odnoszących się do niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii:

– bydło

– owce

– kozy

– inne gatunki zwierząt

– wyniki nietypowych przypadków

90 min/90 min

180 min/90 min

45 min/-

45 min/90 min

-/45 min

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama