reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 2 lipca 2008 r.

w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy2)

Na podstawie art. 39i ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia, w zakresie infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego oraz pojazdów używanych w trakcie szkolenia;

2) szczegółowe warunki prowadzenia szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, szkoleń okresowych oraz zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego;

3) szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych;

4) szczegółowe wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej, sposób ich powoływania oraz wysokość ich wynagrodzenia;

5) wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej;

6) sposób postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem przez ośrodki szkolenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej i szkolenia okresowego;

7) wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz szczegółowy sposób jej wydawania;

8) wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

2) osobie szkolonej – rozumie się przez to osobę odbywającą szkolenie w ramach: kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, szkolenia okresowego i zajęć w ramach szkolenia okresowego.

Rozdział 2

Ośrodek szkolenia

§ 3.

1. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia, o którym mowa w art. 39g ustawy, powinien:

1) spełniać wymagania określone dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców, o których mowa w § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. Nr 217, poz. 1834 oraz z 2006 r. Nr 3, poz. 24);

2) posiadać następujące wyposażenie dydaktyczne:

a) filmy lub inne dostępne pomoce dydaktyczne prezentujące zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia,

b) środki audiowizualne do prezentowania filmów lub odpowiednie urządzenia do wizualizacji prezentowanych zagadnień, o których mowa w lit. a – jeżeli w ramach wyposażenia, o którym mowa w pkt 1, nie posiada takich urządzeń lub środków;

3) posiadać środki łączności zapewniające porozumiewanie się osoby szkolonej z instruktorem pozostającym na zewnątrz pojazdu.

2. Miejsce przeznaczone do jazdy w warunkach specjalnych, o którym mowa w art. 39g ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy, powinno składać się z następujących elementów infrastruktury:

1) co najmniej jednej płyty poślizgowej prostokątnej;

2) płyty poślizgowej stanowiącej co najmniej wycinek pierścienia o kącie rozwarcia nie mniejszym niż 120 stopni;

3) toru szkoleniowego.

3. Elementy infrastruktury, o których mowa w ust. 2, powinny odpowiadać wymaganiom określonym dla obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 10 kwietnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, egzaminowania kandydatów na instruktorów techniki jazdy, postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem szkoleń oraz wzorów stosowanych dokumentów (Dz. U. Nr 77, poz. 458).

§ 4.
Pojazdy używane do prowadzenia szkolenia powinny być odpowiednio wyposażone w systemy przeciwdziałające blokowaniu kół przy hamowaniu, system kontroli trakcji oraz system stabilizacji toru jazdy pojazdu. Systemy te powinny posiadać możliwość ich wyłączania przez instruktora w czasie prowadzenia zajęć.

Rozdział 3

Warunki prowadzenia szkolenia

§ 5.

Opracowując program szkolenia, uwzględnia się odpowiednio:

1) zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) zakres tematyczny i czas trwania modułów szkolenia okresowego i zajęć odbywanych w ramach szkolenia okresowego, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blokach programowych w zakresie:

1) części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz

2) części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii:

a) C, C+E, C1 i C1+E lub

b) D, D+E, D1 i D1+E

– zgodnie z programem szkolenia.

2. Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego części podstawowej.

3. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej prowadzone w formie zajęć szkolnych dla uczniów powinno uwzględniać zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 7.
1. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć.

2. Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

1) w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych;

2) w części specjalistycznej:

a) 65 godzin zajęć teoretycznych.

b) 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym oraz

c) 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych.

§ 8.
1. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć.

2. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje zajęcia, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym w zakresie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 odpowiednio lit. a albo lit. b.

§ 9.
Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpowiednio dla prawa jazdy kategorii:

1) C, C+E, C1 i C1+E lub

2) D, D+E, D1 i D1+E

– zgodnie z programem szkolenia.

§ 10.
Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego, w zakresie tematycznym określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, obejmuje:

1) 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązkowych szkolenia okresowego określonych w Ip. 1 tabeli;

2) 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego określonych w Ip. 2–20 tabeli, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

§ 11.
1. Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć, o których mowa w § 10, realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.

2. Zajęcia teoretyczne odbywane w ramach szkolenia, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzane odrębnie dla każdego modułu szkolenia okresowego.

3. Osobie szkolonej, która odbyła szkolenie, o którym mowa w ust. 1, kierownik ośrodka szkolenia wystawia zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie modułu szkolenia okresowego. Zaświadczenie powinno zawierać imię i nazwisko osoby szkolonej, numer PESEL albo datę urodzenia, w przypadku gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, datę przeprowadzenia szkolenia, tytuł modułu szkolenia okresowego oraz informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy zajęcia były realizowane.

§ 12.
1. Zajęcia teoretyczne, o których mowa w § 7–11, prowadzi się jako:

1) wykład, seminarium, ćwiczenia albo

2) ćwiczenia pod nadzorem trenera-wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia.


2. Oprogramowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno zapewnić co najmniej:

1) przydzielenie osobie szkolonej indywidualnego identyfikatora pozwalającego na bezpośrednie śledzenie jej postępów w nauce;

2) przeprowadzenie zajęć w zakresie wymaganym programem szkolenia;

3) zabezpieczenie przed ingerencją w kolejność prowadzonych zajęć;

4) przeprowadzenie testu sprawdzającego wiedzę po każdym module szkolenia okresowego oraz zabezpieczenie przed ingerencją w jego wynik;

5) możliwość kontynuowania szkolenia wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu sprawdzającego wiedzę, o którym mowa w pkt 4.

3. Godzina zajęć szkolenia, o którym mowa w § 7–11, trwa 60 minut.

§ 13.
1. Wzór świadectwa kwalifikacji zawodowej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. W przypadku szkolenia okresowego realizowanego w formie cyklu zajęć świadectwo kwalifikacji zawodowej wydaje się na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 3, po zakończeniu cyklu tych zajęć.

§ 14.
1. W ośrodku szkolenia, oddzielnie dla każdego kursu kwalifikacyjnego lub kursu okresowego, prowadzi się dziennik zajęć teoretycznych lub praktycznych.

2. Dziennik zajęć, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) imiona i nazwiska osób szkolonych;

2) listę obecności osób szkolonych na poszczególnych zajęciach;

3) wykaz przeprowadzonych zajęć zgodnie z programem szkolenia w tym:

a) liczbę godzin przeprowadzonych zajęć,

b) terminy przeprowadzenia zajęć,

c) temat przeprowadzonych zajęć,

d) imię i nazwisko wykładowcy przeprowadzającego zajęcia.

3. Dzienniki zajęć teoretycznych lub praktycznych przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od dnia dokonania w nich ostatniego wpisu.

4. W ośrodku szkolenia, w którym jest prowadzone szkolenie okresowe w formie cyklu zajęć, prowadzi się rejestr wydanych zaświadczeń, o których mowa w § 11 ust. 3. W rejestrze umieszcza się numer zaświadczenia, datę jego wydania, imię i nazwisko osoby szkolonej, numer PESEL albo datę urodzenia, w przypadku gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, temat modułu szkolenia okresowego, kategorię prawa jazdy, dla której zajęcia były realizowane.

5. Rejestr, o którym mowa w ust. 4, przechowuje się przez okres 10 lat, licząc od dnia dokonania w nim ostatniego wpisu.

Rozdział 4

Szczegółowe warunki przeprowadzania testów kwalifikacyjnych oraz wymagania wobec członków komisji egzaminacyjnej, sposób ich powoływania oraz wysokość ich wynagrodzenia

§ 15.

1. Testy kwalifikacyjne przeprowadza komisja egzaminacyjna, zwana dalej „komisją”, składająca się z trzech członków, z których wojewoda wskazuje jednego do pełnienia funkcji przewodniczącego.

2. Powoływanie członków komisji powinno odbywać się z poszanowaniem zasady bezstronności i braku konfliktu interesów.

3. Jeden z członków komisji jest obowiązany posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w transporcie drogowym wykonywanym na podstawie ustawy. Drugi członek komisji jest obowiązany posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w szkoleniu lub egzaminowaniu kandydatów na kierowców.

4. Wojewoda określa regulamin pracy komisji.

5. Wysokość wynagrodzenia członków komisji określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 16.
1. Po zakończeniu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej albo zajęć szkolnych dla uczniów kierownik ośrodka szkolenia albo dyrektor szkoły przesyła odpowiednio do właściwego wojewody albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie. Wniosek powinien zawierać wykaz osób szkolonych z podaniem imienia i nazwiska osoby szkolonej, numeru PESEL albo daty urodzenia, w przypadku gdy osoba szkolona nie posiada numeru PESEL, zakresu odbytego szkolenia oraz informację, w ramach jakiej kategorii prawa jazdy osoba była szkolona.

2. Wojewoda po otrzymaniu wniosku przekazuje go przewodniczącemu komisji, który na jego podstawie przygotowuje listy osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego i wyznacza termin przeprowadzenia tego testu. O terminie przeprowadzenia testu wojewoda informuje ośrodek szkolenia.

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej po otrzymaniu wniosku przygotowuje listy osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego i wyznacza termin przeprowadzenia tego testu. O terminie przeprowadzenia testu dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej informuje dyrektora szkoły.

4. Test kwalifikacyjny przeprowadza się w grupach liczących nie więcej niż 20 osób.

5. Członkowie komisji przed przeprowadzeniem testu kwalifikacyjnego dokonują sprawdzenia, w ośrodku szkolenia, czy wszystkie osoby umieszczone na liście osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego spełniają wymagania określone w art. 39b i art. 39b2 ustawy.

6. Do okręgowej komisji egzaminacyjnej przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 17.
Test kwalifikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej lub przy użyciu komputerowego urządzenia egzaminacyjnego z wykorzystaniem pytań z katalogu pytań testowych, o którym mowa w art. 39b i ust. 6 i 7 ustawy.
§ 18.
1. Test kwalifikacyjny dotyczący kwalifikacji wstępnej obejmuje:

1) test podstawowy składający się z 20 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego oraz

2) test specjalistyczny składający się z 10 pytań – w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej kursu kwalifikacyjnego odpowiednio dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1 i C1+E albo prawa jazdy kategorii D, D+E, D1 i D1+E.

2. Pytanie testowe posiada wyłącznie jedną prawidłową odpowiedź.

3. Poprawne udzielenie odpowiedzi na pytanie polega na wybraniu i zaznaczeniu wyłącznie prawidłowej odpowiedzi. Wybranie odpowiedzi nieprawidłowej, wybranie więcej niż jednej odpowiedzi lub niewybranie żadnej jest traktowane jako udzielenie odpowiedzi nieprawidłowej.

4. Wynik testu uważa się za pozytywny w przypadku udzielenia co najmniej:

1) 17 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście podstawowym oraz

2) 7 poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w teście specjalistycznym.

5. Czas trwania testu kwalifikacyjnego wynosi 30 minut.

6. Osoby, które ukończyły kwalifikację wstępną uzupełniającą, przystępują do testu kwalifikacyjnego, który obejmuje część specjalistyczną w zakresie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

§ 19.
1. Osobie szkolonej, która uzyska pozytywny wynik testu, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku szkolenia, w którym ukończyła szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej uzupełniającej.

3. Osoba szkolona, która uzyska negatywny wynik testu kwalifikacyjnego przed okręgową komisją egzaminacyjną, może przystępować do kolejnych testów kwalifikacyjnych, zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

Rozdział 5

Karta kwalifikacji kierowcy oraz sposób jej wydawania

§ 20.

1. Osoba ubiegająca się o wydanie karty kwalifikacji kierowcy składa do właściwego organu wniosek, zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

2. Szczegółowe wymagania dla fotografii, o której mowa we wniosku o wydanie karty kwalifikacji kierowcy, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 21.
1. Właściwy organ, po zweryfikowaniu otrzymanej dokumentacji z oryginałami, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wydaje spersonalizowaną kartę kwalifikacji kierowcy.

2. Niekompletny wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

3. Przed wydaniem karty kwalifikacji kierowcy organ, o którym mowa w ust. 1:

1) sprawdza w centralnej ewidencji kierowców, czy osoba składająca wniosek nie posiada wydanej ważnej karty kwalifikacji kierowcy;

2) nadaje numer karty kwalifikacji kierowcy.

4. Jeżeli z danych uzyskanych z centralnej ewidencji kierowców wynika, że osoba składająca wniosek posiada ważną kartę kwalifikacji kierowcy, organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia wydania karty kwalifikacji kierowcy, z zastrzeżeniem § 23.

§ 22.
Osobie, której została wydana karta kwalifikacji kierowcy, właściwy organ zakłada akta kierowcy posiadającego kartę kwalifikacji kierowcy, do których stosuje się przepisy dotyczące archiwizacji.
§ 23.
W przypadku utraty karty kwalifikacji kierowcy, jej zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność lub zmiany danych w posiadanym prawie jazdy wymagającej wydania nowej karty kwalifikacji kierowcy organ wydaje nową kartę kwalifikacji kierowcy.
§ 24.
Wzór karty kwalifikacji kierowcy oraz sposób jej wypełnienia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.

Rozdział 6

Opłaty

§ 25.

Wysokość opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia wynosi 400 zł.

Rozdział 7

Przepisy dostosowujące i końcowe

§ 26.

Przez okres trzech lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia za spełniającego wymagania określone w § 3 ust. 2 uznaje się przedsiębiorcę, który posiada infrastrukturę określoną w § 3 ust. 2 pkt 1 lub 3.
§ 27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

Załącznik 1. [ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ I KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 lipca 2008 r. (poz. 805)

Załącznik nr 1

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA BLOKÓW PROGRAMOWYCH KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ I KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA MODUŁÓW SZKOLENIA OKRESOWEGO I ZAJĘĆ ODBYWANYCH W RAMACH SZKOLENIA OKRESOWEGO]

Załącznik nr 2

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA MODUŁÓW SZKOLENIA OKRESOWEGO I ZAJĘĆ ODBYWANYCH W RAMACH SZKOLENIA OKRESOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Załącznik 4. [WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNEJ]

Załącznik nr 4

WYSOKOŚĆ WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW KOMISJI EGZAMINACYJNEJ

Poz.

Funkcja

Wynagrodzenie (w zł)

1

Przewodniczący komisji

400

2

Członek komisji

300

Załącznik 5.

Załącznik nr 5


infoRgrafika


Załącznik 6. [WYMAGANIA DLA FOTOGRAFII DO KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY]

Załącznik nr 6

WYMAGANIA DLA FOTOGRAFII DO KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY

1. Wymagania dla fotografii:

– przedstawia osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami i oprawkami okularów, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,

– pokazuje wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby wysokość głowy mierzona od brody do górnej krawędzi głowy zajmowała 70–80 % wysokości fotografii, część fryzury może znajdować się poza fotografią,

– przedstawia osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

– dopuszczalne są fotografie osób w biżuterii, jednakże poza obrębem owalu twarzy,

– równomierne oświetlenie twarzy,

– dobra ostrość i kontrast oraz naturalne odwzorowanie koloru skóry,

– jednolite białe tło o parametrach RGB koloru tła w zakresie wartości 250–255,

– osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dostarczyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swego wyznania – fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy – pod warunkiem że fotografia taka zamieszczona jest w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

2. W przypadku gdy organ wydający kartę kwalifikacji kierowcy umożliwia dostarczenie fotografii w postaci elektronicznej, fotografia do karty kwalifikacji kierowcy powinna zostać wykonana zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 19794-5:2005 dla zdjęć biometrycznych typu Full Frontal i zapisana w pliku formatu JPEG, który będzie spełniał następujące wymagania:

– wymiary 480 x 615 pikseli,

– przestrzeń barw RGB,

– głębia kolorów 24 bity,

– plik z nagłówkiem EXIF zawierającym datę wykonania fotografii,

– maksymalny rozmiar pliku 100 kB.

Załącznik 7.

Załącznik nr 7

I. WZÓR KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY

Awers

infoRgrafika

Rewers

infoRgrafika


II. OPIS WZORU KARTY KWALIFIKACJI KIEROWCY

1.1. Format karty identyfikacyjnej (układ poziomy) o wymiarze 53,98 x 85,60 mm i promieniu zaokrągleń 3,18 mm (±0,3 mm) i grubości 0,76 mm (±0,08 mm), której inne właściwości fizyczne i chemiczne odpowiadają standardom określonym w normach:

1) PN-ISO/IEC 7810:1997. Karty identyfikacyjne. Charakterystyki fizyczne,

2) PN-ISO 7818-1:1997. Karty identyfikacyjne. Elektroniczne karty stykowe,

3) PN-EN ISO/IEC 10373:1997. Karty identyfikacyjne. Metody testowania.

1.2. Karta kwalifikacji kierowcy jest kartą tworzywową.

1.3. Barwa tła rdzenia karty jest utrzymana w tonacji różowej z nadrukami wyrazów „karta kwalifikacji kierowcy” w językach państw członkowskich Unii Europejskiej (awers).

1.4. Karta kwalifikacji kierowcy zawiera elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem.

1.5. Karta kwalifikacji kierowcy ma dwie strony.

2.1. Na pierwszej stronie umieszcza się:

2.2. W trzech wierszach – wyrazy o treściach: „KARTA KWALIFIKACJI KIEROWCY”, „RZECZPOSPOLITA POLSKA”, „WZÓR WSPÓLNOT EUROPEJSKICH”.

2.3. W lewym górnym rogu – symbol „PL” wpisany w okrąg utworzony przez 12 gwiazdek o barwie żółtej na niebieskim tle w kształcie prostokąta o wymiarze 10 x 7 mm.

2.4. Następujące cyfry i dane oznaczające:

1 – nazwisko,

2 – imię (imiona),

3 – datę i miejsce urodzenia,

4a – datę wydania,

4b – datę ważności,

4c – nazwę organu wydającego,

5a – numer prawa jazdy,

5b – numer karty,

7 – podpis posiadacza,

8 – miejsce zamieszkania,

9 – kategorie prawa jazdy, w odniesieniu do których spełnione są wymagania w zakresie kwalifikacji wstępnej i okresowego szkolenia.

2.5. Pod symbolem, o którym mowa w pkt 2.3. – fotografię.

2.6. Pod zdjęciem (w lewym dolnym rogu) znajduje się element CLI zawierający datę upływu ważności dokumentu przechodzącą w duże litery „PL”.

2.7. W prawym górnym rogu znajduje się numer blankietu dokumentu.

3.1. Na drugiej stronie umieszcza się:

3.2. W lewym górnym rogu – ramkę ograniczającą o wymiarze 7 x 18 mm oznaczoną liczbą 11.

3.3. Poniżej ramki, o której mowa w pkt 3.2., kod kreskowy z numerem blankietu dokumentu oraz objaśnienia dotyczące rodzaju wypełnianych danych.

3.4. Po prawej stronie – tabelę o wymiarze 50,25 x 45,45 mm zawierającą 9 wierszy podzielonych na dwie kolumny oznaczone cyframi:

9 – kategorie prawa jazdy,

10 – kod wspólnotowy 95 określony w przepisach w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama