reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 czerwca 2008 r.

w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego1)

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje działań i informacji objętych współpracą ministra właściwego do spraw rolnictwa, zwanego dalej „ministrem”, z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za przestrzeganie stosowania prawodawstwa zootechnicznego lub organami, którym takie kompetencje zostały przekazane, zwanymi dalej „właściwą władzą”, i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego oraz tryb tej współpracy.
§ 2.
Współpraca, o której mowa w § 1, polega w szczególności na:

1) udostępnianiu oraz wymianie informacji dotyczących stosowania i naruszania prawodawstwa zootechnicznego;

2) przekazywaniu informacji o zawieranych z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej umowach lub porozumieniach, dotyczących współpracy w zakresie zootechniki;

3) informowaniu Komisji Europejskiej o naruszeniach prawodawstwa zootechnicznego oraz udostępnianiu takich informacji;

4) przekazywaniu wykazu uznanych związków hodowców lub innych podmiotów prowadzących księgi hodowlane.

§ 3.
Minister przekazuje właściwej władzy oraz Komisji Europejskiej informacje dotyczące:

1) produktów, którymi obrót narusza prawodawstwo zootechniczne, oraz działań, co do których zachodzi podejrzenie, że są sprzeczne z takim prawodawstwem;

2) naruszenia lub podejrzenia naruszenia prawodawstwa zootechnicznego – w przypadku gdy naruszenie to miało miejsce na obszarze innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

3) luk prawnych w prawodawstwie zootechnicznym, które są lub mogą być wykorzystane do jego naruszania.

§ 4.
Informacje, o których mowa w § 2 i 3, są przekazywane w formie raportów, oryginałów innych dokumentów, uwierzytelnionych kopii lub odpisów dokumentów lub w formie elektronicznej.
§ 5.
1. W przypadku podjęcia współpracy na wniosek właściwej władzy lub Komisji Europejskiej minister:

1) przekazuje wnioskodawcy informacje w zakresie określonym we wniosku lub przekazuje informacje zawarte we wniosku Krajowemu Centrum Hodowli Zwierząt, zalecając podjęcie stosownych działań;

2) informuje wnioskodawcę o sposobie realizacji wniosku, w szczególności o podjętych działaniach i ich rezultatach.

2. W przypadku gdy udzielenie informacji nie jest możliwe, minister informuje o tym wnioskodawcę, wskazując organ właściwy do przekazania informacji.

§ 6.
Wniosek o przekazanie informacji powinien być uzasadniony i zaopatrzony w uwierzytelnione tłumaczenie na język urzędowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego jest on kierowany.
§ 7.
Współpraca, o której mowa w § 1, nie obejmuje wzajemnego rozliczania wydatków poniesionych przy wykonywaniu czynności z niej wynikających, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych ekspertom.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego (Dz. U. Nr 128, poz. 1335).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Rady 89/608/EWG z dnia 21 listopada 1989 r. w sprawie wzajemnej pomocy między władzami administracyjnymi Państw Członkowskich i współpracy między Państwami Członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania ustawodawstwa dotyczącego spraw weterynaryjnych i zootechnicznych (Dz. Urz. WE L 351 z 02.12.1989, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t. 4, str. 135);

2) dyrektywy Rady 89/361/EWG z dnia 30 maja 1989 r. dotyczącej owiec i kóz hodowlanych czystorasowych (Dz. Urz. WE L 153 z 06.06.1989, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 53);

3) dyrektywy Rady 90/427/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu wewnątrzwspólnotowego koniowatymi (Dz. Urz. WE L 224 z 18.08.1990, str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 10, str. 165).

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama