reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W skład Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, zwanego dalej „Centrum”, wchodzą:

1) kierownictwo Centrum:

a) dyrektor,

b) zastępcy dyrektora;

2) Biuro Monitorowania i Analizy Zagrożeń;

3) Biuro Ochrony Infrastruktury Krytycznej i Planowania;

4) Samodzielny Wydział Szkoleń i Ćwiczeń;

5) Samodzielny Wydział do spraw Polityki Informacyjnej i Obsługi Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

6) Samodzielny Wydział Administracyjno-Finansowy;

7) Samodzielny Wydział Kontroli, Ochrony Informacji Niejawnych i Audytu.

2. W ramach biur i samodzielnych wydziałów mogą być tworzone zespoły, sekcje i samodzielne stanowiska pracy. W biurach mogą być również tworzone wydziały.

§ 2.
1. Centrum kieruje dyrektor przy pomocy zastępców i kierowników komórek organizacyjnych.

2. Dyrektor Centrum może upoważnić pracowników Centrum do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych przez niego sprawach.

3. W razie nieobecności dyrektora pracą Centrum kieruje wyznaczony przez niego zastępca dyrektora.

4. Do zadań dyrektora Centrum należy:

1) powoływanie i odwoływanie kierowników komórek organizacyjnych;

2) udzielanie pełnomocnictw osobom fizycznym i prawnym do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych i faktycznych;

3) reprezentowanie Centrum na zewnątrz w sprawach dotyczących zakresu jego działania, a także na podstawie upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezesa Rady Ministrów;

4) planowanie, organizowanie i koordynowanie wykonywania zadań przez komórki organizacyjne Centrum;

5) ustalanie zakresu obowiązków pracowników Centrum na poszczególnych stanowiskach;

6) realizowanie zadań kierownika państwowej jednostki budżetowej, wynikających z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)) oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2));

7) prowadzenie polityki kadrowej Centrum oraz nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy;

8) podejmowanie działań na rzecz rozwoju jednostki, podnoszenia kwalifikacji pracowników, zapewnienia wyposażenia technicznego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

5. Dyrektor Centrum może:

1) tworzyć zespoły doradcze i opiniodawcze niezbędne dla realizacji poszczególnych zadań Centrum;

2) w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań Centrum zlecać przeprowadzanie ekspertyz, analiz oraz innych opracowań;

3) zlecać podległym pracownikom wykonywanie innych zadań niż określone w zakresie czynności na zajmowanym stanowisku;

4) wydawać decyzje i wytyczne w sprawach związanych z zakresem działania Centrum.

§ 3.
Zadania z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym Centrum realizuje we współpracy z organami administracji rządowej właściwymi w sprawach przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, w szczególności z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
§ 4.
1. Centrum pracuje zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w urzędach administracji państwowej.

2. W ramach Biura Monitorowania i Analizy Zagrożeń są pełnione dyżury całodobowe.

3. W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej, stanu wyjątkowego, stanu wojennego oraz wystąpienia sytuacji kryzysowej Centrum pracuje w trybie ciągłym, z zapewnieniem zmianowej pracy osób w nim zatrudnionych.

§ 5.
Centrum prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 393.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Alchemia-Inwestowania

doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama