| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 maja 2008 r.

w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa:

1) zasady przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne;

2) warunki wejścia okrętów wojennych obcych państw na polskie morskie wody wewnętrzne.

2. Okręty wojenne państw obcych korzystają z portów i przystani morskich niebędących portami wojennymi na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 2.
1. Okręty wojenne obcych państw korzystają z prawa nieszkodliwego przepływu przez morze terytorialne zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa międzynarodowego oraz prawa polskiego, w szczególności w art. 6–9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się wobec okrętów wojennych obcych państw uczestniczących w ćwiczeniach wojskowych przeprowadzanych wspólnie z Marynarką Wojenną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3.
Okręty wojenne obcych państw mogą wchodzić na polskie morskie wody wewnętrzne za zezwoleniem Dowódcy Marynarki Wojennej. O każdorazowo wydanym zezwoleniu Dowódca Marynarki Wojennej powiadamia organ administracji morskiej miejscowo właściwy dla obszaru, na którym wydano zezwolenie.
§ 4.
1. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 3, składa się za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego w państwie, którego okręt wojenny zamierza dokonać wejścia, lub za pośrednictwem placówki dyplomatycznej państwa akredytowanego w Polsce, co najmniej na trzydzieści dni przed datą zamierzonego wejścia.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia, o którym mowa w § 3, składa organ dowodzący siłami morskimi państwa, którego okręt będzie korzystać z zezwolenia.

3. Wniosek powinien zawierać:

1) cel wejścia;

2) datę, czas i pozycję wejścia;

3) wskazanie portu docelowego;

4) liczbę, klasy i nazwy okrętów;

5) wyporność, długość, szerokość i zanurzenie okrętów;

6) stopień wojskowy oraz imię i nazwisko dowódcy okrętu (zespołu okrętów);

7) liczbę oficerów, podoficerów i marynarzy oraz wykaz imienny pasażerów;

8) moc i częstotliwość pracy urządzeń radiokomunikacyjnych.

4. Odpowiedzi na wniosek, o którym mowa w ust. 1, udziela się nie później niż siedem dni przed datą zamierzonego wejścia, za pośrednictwem polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, w którym wniosek został złożony, lub za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych do placówki dyplomatycznej danego państwa w Polsce.

5. Zezwolenie, o którym mowa w § 3, powinno zawierać zastrzeżenie, że członkowie załogi okrętu wojennego obcego państwa oraz pasażerowie tego okrętu podczas jego postoju przy urządzeniach portowych mogą schodzić na ląd na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz przepisach prawa polskiego dotyczących przekraczania granicy państwowej.

§ 5.
Zezwolenie na wejście na polskie morskie wody wewnętrzne uprawnia również do przepływu przez polskie morze terytorialne na trasie niezbędnej do wejścia na polskie morskie wody wewnętrzne.
§ 6.
1. Zezwolenie, o którym mowa w § 3, nie jest wymagane wobec okrętów wojennych obcych państw:

1) na których pokładach znajdują się przedstawiciele obcych państw, składających oficjalne wizyty w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) stanowiących honorową eskortę okrętów wymienionych w pkt 1;

3) dokonujących wejścia na polskie morskie wody wewnętrzne, koniecznego ze względu na siłę wyższą lub inne niebezpieczeństwo albo w celu udzielenia pomocy ludziom lub statkom morskim bądź powietrznym, znajdującym się w niebezpieczeństwie.

2. Okręt wojenny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, przed wejściem na polskie morskie wody wewnętrzne, a jeżeli jest to niemożliwe – niezwłocznie po wejściu na nie, powinien nawiązać łączność ze Służbą Kontroli Ruchu Statków, podając:

1) przynależność państwową,

2) klasę i nazwę okrętu,

3) stopień wojskowy oraz imię i nazwisko jego dowódcy,

4) przyczynę wejścia na polskie morskie wody wewnętrzne,

5) rodzaj pomocy, jakiej potrzebuje,

i stosować się do instrukcji udzielonych mu przez przedstawiciela Służby Kontroli Ruchu Statków.

3. Okręt wojenny, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ma obowiązek odpowiadać na każde wezwanie okrętu Marynarki Wojennej lub jednostki pływającej Straży Granicznej.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie przepływu okrętów wojennych obcych państw przez polskie morze terytorialne oraz warunków wejścia tych okrętów na polskie morskie wody wewnętrzne (Dz. U. Nr 54, poz. 264 oraz z 2004 r. Nr 195, poz. 2012).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »