| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 lipca 2008 r.

w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

Na podstawie art. 95 § 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) uprawnienia funkcjonariuszy Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

2) wykaz wykroczeń, za które funkcjonariusze, o których mowa w pkt 1, są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

3) zasady i sposób wydawania upoważnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

§ 2.
Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej oraz osoby wyznaczone na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 18 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121, poz. 842), uprawnione do wykonywania czynności określonych w art. 19 tej ustawy, są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 110–112 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756), w zakresie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego;

2) art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225), w zakresie określonym w art. 73 ust. 1 pkt 2 tej ustawy;

3) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045), w zakresie określonym w art. 5 ust. 1 tej ustawy;

4) art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872, z późn. zm.1)), w zakresie określonym w art. 29 ust. 1 tej ustawy.

§ 3.
Wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz pracownicy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.2)), są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 110 i 111 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

2) art. 40 i 41 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147, poz. 1033);

3) art. 40 ust. 1–4d ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

4) art. 26 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.3));

5) art. 29 i 31 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808);

6) art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217), w zakresie prawidłowości oznaczania artykułów rolno-spożywczych znakiem zgodności z Polską Normą oraz deklaracji zgodności z Polską Normą tych artykułów;

7) art. 40 ust. 1, 2 i 4–4b ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70 i Nr 52, poz. 303);

8) art. 30, 31 i 33 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm.4));

9) art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 93, poz. 898 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541 i Nr 147, poz. 1033);

10) art. 10 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. Nr 42, poz. 471, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145, z 2004 r. Nr 34, poz. 292 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238).

§ 4.
Wojewódzki inspektor inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa oraz państwowi inspektorzy, o których mowa w art. 91 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849), są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w:

1) art. 601 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, w zakresie wpisu do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym;

2) art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271, Nr 80, poz. 541 i Nr 191, poz. 1362);

3) art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin;

4) art. 33 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

§ 5.
Upoważnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego wydaje:

1) pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej:

a) wojewódzki lekarz weterynarii – dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu weterynarii,

b) powiatowy lekarz weterynarii – dla pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii,

c) graniczny lekarz weterynarii – dla pracowników granicznego inspektoratu weterynarii;

2) pracownikom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych:

a) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – dla pracowników Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

b) wojewoda – dla wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,

c) wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych – dla pracowników wojewódzkiego inspektoratu jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych;

3) inspektorom Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

a) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dla państwowych inspektorów Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa,

b) wojewoda – dla wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa,

c) wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa – dla państwowych inspektorów wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.

§ 6.
Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego powinno zawierać:

1) oznaczenie organu wydającego upoważnienie;

2) datę wydania i termin ważności upoważnienia;

3) podstawę prawną wydania upoważnienia;

4) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej upoważnionego funkcjonariusza;

5) określenie wykroczeń, za które funkcjonariusz jest uprawniony do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego;

6) określenie obszaru, na którym upoważnienie jest ważne;

7) podpis organu, który wydał upoważnienie, oraz pieczęć urzędową.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 15, poz. 124, z 2006 r. Nr 183, poz. 1357 oraz z 2007 r. Nr 114, poz. 780).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 100, poz. 837, z 2007 r. Nr 52, poz. 345 i Nr 64, poz. 429 oraz z 2008 r. Nr 43, poz. 258.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »