| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 21 lipca 2008 r.

w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa zakres oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie:

1) połączeń sieci;

2) łączy dzierżawionych;

3) zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o lokalnej pętli abonenckiej, rozumie się przez to również lokalną podpętlę abonencką.

§ 2.
Użyte w załącznikach do rozporządzenia określenia oznaczają:

1) czas odtwarzania usługi – czas, w którym funkcje spełniane przez uszkodzone cyfrowe łącze telekomunikacyjne zostaną przejęte przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone łącze zostanie naprawione;

2) kolokacja fizyczna – formę kolokacji, w przypadku której przedsiębiorca telekomunikacyjny korzystający umieszcza urządzenia w miejscach kolokacyjnych, udostępnionych przez operatora udostępniającego, zlokalizowanych w budynkach lub bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w których znajduje się punkt dostępu do sieci operatora udostępniającego;

3) kolokacja na odległość – formę kolokacji, w przypadku której przedsiębiorca telekomunikacyjny korzystający umieszcza urządzenia w zapewnionych przez siebie lub udostępnionych przez operatora udostępniającego miejscach kolokacyjnych zlokalizowanych w oddaleniu od budynków, w których znajduje się punkt dostępu do sieci operatora udostępniającego, i używa odpowiednich połączeń, w szczególności połączeń kablowych;

4) kolokacja oddzielona – formę kolokacji fizycznej lub na odległość polegającą na fizycznym oddzieleniu urządzeń operatora udostępniającego i przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających, umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;

5) kolokacja przemieszana – formę kolokacji fizycznej lub na odległość polegającą na braku fizycznego oddzielenia urządzeń operatora udostępniającego i przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających, umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;

6) kolokacja wirtualna – formę kolokacji polegającą na braku fizycznego dostępu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego korzystającego do miejsc kolokacyjnych i wykonywaniu przez operatora udostępniającego czynności związanych z instalacją, deinstalacją, utrzymaniem, konserwacją i naprawami urządzeń umieszczonych w miejscach kolokacyjnych;

7) operator udostępniający – operatora obowiązanego do zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej lub udostępnienia fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu operatora podłączającego swoją sieć do sieci innego operatora;

8) przedsiębiorca telekomunikacyjny korzystający – przedsiębiorcę telekomunikacyjnego korzystającego z dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej lub udostępnienia fizycznej przestrzeni lub urządzeń technicznych w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu do sieci operatora albo wnioskującego o zapewnienie takiego dostępu lub udostępnienia;

9) punkt styku sieci – fizyczny lub logiczny punkt połączenia sieci telekomunikacyjnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych lub użytkowników, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, niebędący zakończeniem sieci;

10) urządzenie dostępu szerokopasmowego – urządzenie przyłączone do lokalnej pętli abonenckiej po stronie operatora udostępniającego lub przedsiębiorcy telekomunikacyjnego korzystającego umożliwiające świadczenie usług szerokopasmowej transmisji danych w pełnym lub niegłosowym paśmie częstotliwości lokalnej pętli abonenckiej;

11) węzły sieci telekomunikacyjnej – urządzenia w sieci telekomunikacyjnej używanej do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych umożliwiające dostęp do tej sieci.

§ 3.
1. Zakres oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączeń sieci określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Zakres oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie łączy dzierżawionych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Zakres oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
Oferta ramowa powinna być skonstruowana w taki sposób, aby przedsiębiorcy telekomunikacyjni korzystający z oferty nie musieli nabywać udogodnień towarzyszących, które nie są niezbędne do świadczenia usług telekomunikacyjnych przez tych przedsiębiorców.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 101.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym (Dz. U. Nr 160, poz. 1350), które utraciło moc z dniem 2 stycznia 2008 r. na podstawie art. 44 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr 220, poz. 1600).

Załącznik 1. [ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE POŁĄCZEŃ SIECI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 21 lipca 2008 r. (poz. 866)

Załącznik nr 1

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE POŁĄCZEŃ SIECI

Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie połączeń sieci powinna obejmować:

1) procedurę zgłaszania wniosków o połączenie sieci;

2) procedurę zawierania umów o połączeniu sieci;

3) oferowane usługi w ramach połączonych publicznych sieci telekomunikacyjnych, w tym usługę hurtowego dostępu do sieci operatora zobowiązanego do zapewnienia tej usługi, zapewniające użytkownikom korzystającym z usług lub sieci jednego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego komunikowanie się z użytkownikami korzystającymi z usług lub sieci tego samego lub innego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego albo dostęp do usług dostarczanych przez innego przedsiębiorcę telekomunikacyjnego lub użytkowników, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2, 4, 5, 7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

4) terminy:

a) czas realizacji od momentu złożenia zamówienia na:

– połączenie sieci telekomunikacyjnych,

– przebudowę wykorzystywanych punktów styku sieci,

b) minimalny czas trwania umowy o połączeniu sieci;

5) zasady prognozowania wielkości ruchu wymienianego przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, których sieci są łączone, w szczególności dopuszczalne odchylenia od prognoz oraz skutki błędnego prognozowania;

6) zasady rozliczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych wzajemnie usług telekomunikacyjnych;

7) tryb reklamacji i zasady odpowiedzialności, w tym:

a) wysokość kar umownych i bonifikat związanych z niewywiązaniem się z warunków określonych w umowie o połączeniu sieci,

b) zdarzenia, z którymi wiążą się kary umowne i bonifikaty, o których mowa w lit. a;

8) warunki płatności, w tym terminy wnoszenia należności za usługi;

9) rodzaj, wysokość i sposób naliczania opłat za poszczególne usługi;

10) fizyczną lub logiczną lokalizację punktów styku sieci, w tym identyfikację punktów styku sieci;

11) techniczne opcje dotyczące połączenia sieci telekomunikacyjnych w:

a) budynkach w lokalizacji operatora:

– sieci przyłączanej,

– przyłączającego sieci,

b) punktach pośrednich;

12) zasady kierowania ruchu telekomunikacyjnego do i z przyłączonej sieci operatora wraz z zasadami kierowania ruchu w przypadku braku możliwości realizacji połączenia za pośrednictwem pierwszej drogi kierowania, w szczególności w przypadku awarii lub braku przepustowości w punkcie styku sieci;

13) rodzaje i parametry jakościowe łączy służących do budowy punktu styku sieci;

14) usługi pomocnicze, świadczenia dodatkowe oraz usługi zaawansowane związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych;

15) specyfikacje techniczne dotyczące sposobu realizacji punktu styku sieci, z powołaniem właściwych norm krajowych, norm Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) lub zaleceń Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU), a w przypadku ich braku – innych standardów technicznych wykorzystywanych przez operatora udostępniającego;

16) parametry jakościowe oferowanych usług świadczonych w ramach połączenia sieci;

17) sposób i warunki realizacji uprawnień abonentów realizowanych w łączonych sieciach telekomunikacyjnych, w szczególności standardy związane z obsługą reklamacji, awarii oraz wniosków w zakresie współpracy między operatorami;

18) ogólne warunki i procedury dotyczące:

a) postępowania w przypadku zmian standardowych warunków umów o połączeniu sieci,

b) rozstrzygania sporów,

c) przeprowadzania testów interoperacyjności usług i kompatybilności elektromagnetycznej,

d) zachowania integralności sieci oraz zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej lub ochrony danych w sieci,

e) postępowania w przypadku awarii sieci telekomunikacyjnej lub w sytuacjach szczególnego zagrożenia w celu zachowania ciągłości świadczenia usług telekomunikacyjnych.

f) postępowania w przypadku zaproponowania zmian w sieciach lub usługach oferowanych przez jedną ze stron umowy o połączeniu sieci, włączając w to sposób dostępu do nowych lub zmienionych usług przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej,

g) rozwiązania umowy o połączeniu sieci,

h) kolokacji, w tym kolokacji fizycznej, kolokacji na odległość oraz kolokacji wirtualnej,

i) wspólnego korzystania z budynków oraz infrastruktury telekomunikacyjnej,

j) rekonfiguracji urządzeń przekierowujących ruch telekomunikacyjny,

k) prognozowania rozbudowy lub modyfikacji punktów styku sieci,

I) zasad przeprowadzenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inspekcji w przypadku odmowy przez operatora udostępniającego realizacji zamówienia na wnioskowanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego warunkach;

19) wzory wniosków i umów w zakresie połączenia sieci telekomunikacyjnych.

Załącznik 2. [ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ŁĄCZY DZIERŻAWIONYCH]

Załącznik nr 2

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ŁĄCZY DZIERŻAWIONYCH

Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie łączy dzierżawionych powinna obejmować:

1) tryb zawierania, zmiany i rozwiązywania umowy dzierżawy łączy, w tym zasady realizacji przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego wydzierżawiającego łącza telekomunikacyjne prawa do jednostronnego częściowego odstąpienia od umowy związanego ze zwrotem pojedynczych łączy;

2) przedmiot oferty, określający:

a) rodzaje łączy telekomunikacyjnych wraz z przywołaniem numeru dokumentu normalizacyjnego określającego ich parametry fizyczne i elektryczne,

b) zasady zmiany miejsca zakończenia łącza telekomunikacyjnego, przy zachowaniu jego standardów jakościowych,

c) oferowane w trakcie eksploatacji wartości ES1) i SES2) dla cyfrowych łączy dzierżawionych,

d) dostępność cyfrowych łączy dzierżawionych,

e) maksymalny czas odtworzenia usługi, liczony od momentu, w którym przedsiębiorca telekomunikacyjny wydzierżawiający łącze telekomunikacyjne powziął wiadomość o usterce lub awarii łącza dzierżawionego,

f) typowy czas odtworzenia usługi, liczony od momentu, w którym przedsiębiorca telekomunikacyjny wydzierżawiający łącze telekomunikacyjne powziął wiadomość o usterce lub awarii łącza dzierżawionego, do momentu gdy 80 % wszystkich łączy dzierżawionych tego samego typu zostało naprawionych i ponownie przekazanych do eksploatacji,

g) maksymalny czas naprawy łączy analogowych, liczony od momentu, w którym przedsiębiorca telekomunikacyjny wydzierżawiający łącze telekomunikacyjne powziął wiadomość o usterce lub awarii łącza dzierżawionego;

3) terminy przekazywania łączy do eksploatacji, które:

a) nie powinny być dłuższe niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia,

b) w przypadku minimalnego zestawu łączy dzierżawionych – powinny być krótsze niż terminy przekazywania łączy do eksploatacji określone w regulaminie świadczenia usług obejmujących zapewnienie części lub całości minimalnego zestawu łączy dzierżawionych przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o znaczącej pozycji rynkowej na rynkach detalicznych;

4) warunki świadczenia oferowanych usług:

a) zasady przekazywania łączy do eksploatacji.

b) zasady eksploatacji łączy telekomunikacyjnych, a w szczególności procedury postępowania i współpracy związane z awariami, usterkami, przerwami w pracy oraz planowanymi pracami,

c) zasady zwrotu łączy telekomunikacyjnych w czasie obowiązywania umowy dzierżawy łączy i po jej rozwiązaniu;

5) warunki i terminy zmiany przepływności łączy w czasie obowiązywania umowy dzierżawy łączy, które nie powinny być dłuższe niż terminy przekazania łączy do eksploatacji;

6) rodzaj, wysokość i sposób naliczania opłat z tytułu świadczenia usługi dzierżawy łączy telekomunikacyjnych;

7) warunki płatności, w tym terminy wnoszenia należności za usługi;

8) tryb zwrotu pobranych należności;

9) tryb reklamacji oraz zasady odpowiedzialności operatora wydzierżawiającego łącze, w tym:

a) wysokość kar umownych i bonifikat związanych z niewywiązaniem się z warunków określonych w umowie dzierżawy łączy,

b) zdarzenia, z którymi wiążą się kary umowne i bonifikaty;

10) zasady kolokacji i dostępu do pomieszczeń, jeśli zakończenie łącza telekomunikacyjnego znajduje się w obiekcie będącym w posiadaniu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego wydzierżawiającego łącze, w tym zasady przeprowadzenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inspekcji w przypadku odmowy przez operatora udostępniającego sieć realizacji zamówienia na wnioskowanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego warunkach;

11) zasady rozstrzygania sporów;

12) czas obowiązywania umowy dzierżawy łączy, w tym wymagany minimalny czas obowiązywania umowy dotyczącej danego rodzaju łącza telekomunikacyjnego;

13) wzory wniosków i umów w zakresie łączy dzierżawionych;

14) planowany termin przekazania łącza do eksploatacji oraz planowany czas odtwarzania usługi – w przypadku oferowanych po raz pierwszy typów łączy telekomunikacyjnych;

15) specyfikacje techniczne zakończeń sieci zawierające odniesienia do przepisów międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

16) tryb postępowania w przypadku niespełniania przez urządzenia końcowe użytkownika zasadniczych wymagań, o których mowa w art. 153 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, oraz zasady zawieszenia świadczenia usługi dzierżawy łącza telekomunikacyjnego do czasu odłączenia urządzeń końcowych od punktu zakończenia sieci, a także zasady powiadomienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnego o tym zawieszeniu i jego przyczynach oraz ponownego udostępnienia łącza telekomunikacyjnego po ustąpieniu przyczyn zawieszenia.

Objaśnienia:

1) Oznacza sekundę z błędem, w której wystąpił co najmniej jeden błędny bit.

2) Oznacza sekundę ze znaczącym błędem, w której:

1) wartość bitowej stopy błędów, rozumianej jako stosunek liczby błędnych bitów odebranych do liczby wszystkich odebranych bitów, przekroczyła 10-3lub

2) uszkodzonych jest co najmniej 30 % bloków, rozumianych jako grupa następujących po sobie bitów, przy czym każdy bit może należeć tylko do jednego bloku.

Załącznik 3. [ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ, DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ DOSTĘPU SZEROKOPASMOWEGO ORAZ DOSTĘPU DO WĘZŁÓW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ UŻYWANYCH NA POTRZEBY SZEROKOPASMOWEJ TRANSMISJI DANYCH KIEROWANEJ DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ]

Załącznik nr 3

ZAKRES OFERTY RAMOWEJ O DOSTĘPIE TELEKOMUNIKACYJNYM W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ, DOSTĘPU DO URZĄDZEŃ DOSTĘPU SZEROKOPASMOWEGO ORAZ DOSTĘPU DO WĘZŁÓW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ UŻYWANYCH NA POTRZEBY SZEROKOPASMOWEJ TRANSMISJI DANYCH KIEROWANEJ DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ

Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej powinna obejmować:

1) procedurę zgłaszania wniosków o zapewnienie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej;

2) procedurę zawierania, zmieniania i rozwiązywania umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej;

3) warunki zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej obejmujące:

a) elementy sieci, do których oferowany jest dostęp, w szczególności:

– lokalną pętlę abonencką z uwzględnieniem łączy nieaktywnych,

– urządzenia dostępu szerokopasmowego zapewniające możliwość świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych w lokalnej pętli abonenckiej,

– węzły sieci telekomunikacyjnej używane na potrzeby transmisji kierowanej do oraz z lokalnej pętli abonenckiej, z uwzględnieniem różnych poziomów dostępu, w celu świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych,

b) charakterystykę elementów sieci określającą ich zdolności transmisyjne, w szczególności możliwość:

– korzystania z pełnego pasma częstotliwości lokalnej pętli abonenckiej – w przypadku pełnego dostępu,

– korzystania z niegłosowego pasma częstotliwości lokalnej pętli abonenckiej – w przypadku dostępu współdzielonego.

– zapewnienia przepływności w sieci telekomunikacyjnej używanej do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych, pozwalającej na transmisję pomiędzy węzłami sieci telekomunikacyjnej a urządzeniami dostępu szerokopasmowego oraz umożliwiającej świadczenie usług szerokopasmowej transmisji danych w lokalnej pętli abonenckiej w jej pełnym lub niegłosowym paśmie częstotliwości,

– zapewnienia zmiennej przepływności pomiędzy urządzeniami dostępu szerokopasmowego a węzłami sieci telekomunikacyjnej – w przypadku świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych,

– zapewnienia korzystania z różnych klas usług transmisji danych, w szczególności: stałej przepływności bitów, zmiennej przepływności bitów w czasie rzeczywistym, zmiennej przepływności bitów w czasie nierzeczywistym – w przypadku świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych,

– wydzielenia kanałów transmisji o określonej charakterystyce – w przypadku świadczenia szerokopasmowej transmisji danych,

c) sposób udzielania informacji o dostępności elementów sieci obejmujących wszystkie informacje niezbędne do zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej, w szczególności informacje dotyczące schematu architektury:

– sieci dostępowej, ze wskazaniem dostępności lokalnej pętli abonenckiej w konkretnych częściach sieci dostępowej, w tym przyporządkowanych numerów zakończeń sieci wraz z dokładnym adresem zakończenia,

– sieci telekomunikacyjnej używanej do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych oraz ulokowania węzłów sieci telekomunikacyjnej, ze wskazaniem lokalnych pętli abonenckich dostępnych za pośrednictwem tych węzłów na potrzeby świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych,

d) warunki techniczne, w szczególności:

– techniczną charakterystykę lokalnej pętli abonenckiej, z odniesieniem do odpowiednich norm i zaleceń organizacji międzynarodowych, umożliwiającą określenie jakości tej pętli z punktu widzenia możliwości oferowania różnych usług zarówno w paśmie pełnym, jak i niegłosowym, w tym: długości i średnice przewodów, występowanie odgałęzień, cewek pupinizacyjnych, linii testujących oraz innych urządzeń mających wpływ na jakość transmisji w danej pętli abonenckiej,

– specyfikacje techniczne dla urządzeń operatora udostępniającego wykorzystywanych do zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej, z odniesieniem do odpowiednich norm i zaleceń organizacji międzynarodowych, w szczególności dla urządzeń umożliwiających oddzielenie głosowego i niegłosowego pasma częstotliwości lokalnej pętli abonenckiej, urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz węzłów sieci telekomunikacyjnej,

– techniczną charakterystykę sieci telekomunikacyjnej używanej do świadczenia usług szerokopasmowej transmisji danych, niezbędną do realizacji zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej przez dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej,

– informacje o ograniczeniach w użytkowaniu pasma częstotliwości i o wymogach kompatybilności elektromagnetycznej,

– procedury zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej, w szczególności procedury:

– – testowe poprzedzające zapewnienie dostępu, niezbędne do weryfikacji jakości świadczonych usług,

– – zamawiania, zapewnienia dostępu i informowania o ograniczeniach w użytkowaniu,

– – dotyczące weryfikacji poprawności działania uruchomionej usługi;

4) usługi kolokacyjne, w szczególności:

a) usługi obejmujące:

– udostępnienie miejsc kolokacyjnych,

– udostępnienie przełącznicy pośredniczącej,

– udostępnienie zewnętrznych i wewnętrznych kabli łącznikowych oraz czynności związane z ich ułożeniem,

– określenie sposobów realizacji dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej, w tym w:

– – lokalizacji operatora udostępniającego,

– – lokalizacji przedsiębiorcy telekomunikacyjnego korzystającego,

– – punkcie pośrednim,

– udostępnienie łączy dzierżawionych niezbędnych do dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej,

– udostępnienie elementów infrastruktury niezbędnych do dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej, w tym: włókien światłowodowych, kanalizacji, masztów lub powierzchni dachowej,

– określenie szczegółowych zasad budowy i rozbudowy węzłów sieci telekomunikacyjnej, w tym zwiększania jej pojemności,

– określenie rodzajów interfejsów i innych specyfikacji technicznych urządzeń umieszczanych w punktach dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej, niezbędnych do prawidłowej realizacji dostępu,

– udostępnienie zasilania,

– udostępnienie klimatyzacji, wentylacji, chłodzenia i ogrzewania,

– instalację urządzeń związanych z uwolnieniem lokalnej pętli abonenckiej,

b) usługę udostępnienia informacji o miejscach i opcjach kolokacyjnych, w tym o dokładnej lokalizacji odpowiednich miejsc kolokacyjnych operatora udostępniającego, w szczególności o:

– lokalizacji miejsc kolokacyjnych obejmujących centrale, przełącznice główne lub równoważne urządzenia – w przypadku lokalnej pętli abonenckiej,

– lokalizacji miejsc kolokacyjnych obejmujących koncentratory oraz podobne urządzenia, łącznie z oddalonymi punktami rozdzielczymi, takimi jak szafki uliczne, skrzynki rozdzielcze i wydzielone pomieszczenia – w przypadku lokalnej podpętli abonenckiej,

– lokalizacji miejsc kolokacyjnych obejmujących fizyczne punkty sieci telekomunikacyjnej, łącznie z budynkami i pomieszczeniami – w przypadku węzłów sieci telekomunikacyjnej,

– dostępnych rozwiązaniach alternatywnych – w przypadku braku dostępności kolokacji fizycznej,

– rodzajach dostępnych kolokacji w poszczególnych miejscach kolokacyjnych, określonych przy uwzględnieniu wielkości danej przełącznicy lub koncentratora oraz przewidywanej liczby wnioskujących o dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających, w tym: kolokacji fizycznej (oddzielonej lub przemieszanej), kolokacji na odległość oraz kolokacji wirtualnej,

– dostępności i parametrach instalacji elektrycznej, zasilania, wentylacji i klimatyzacji w miejscach kolokacyjnych,

– zasadach poddzierżawiania miejsc kolokacyjnych,

c) przedstawienie zasad używania miejsc kolokacyjnych w przypadku, gdy zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających będzie przekraczać dostępne zasoby, wraz ze sposobem usunięcia powstałych ograniczeń w przyszłości,

d) przedstawienie charakterystyk urządzeń podłączanych, w tym ewentualne ograniczenia co do rodzaju urządzeń podłączanych,

e) przedstawienie stosowanych środków bezpieczeństwa, w szczególności:

– podejmowanych przez operatora udostępniającego w celu zapewnienia bezpieczeństwa miejsc kolokacyjnych,

– dotyczących warunków dostępu personelu przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających w celu sprawdzania urządzeń, ich konserwacji i dokonywania potrzebnych napraw,

f) przedstawienie stosowanych standardów bezpieczeństwa,

g) przedstawienie warunków przeprowadzenia przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych korzystających wglądu do miejsc kolokacji oraz miejsc, w których kolokacji odmówiono;

5) warunki dostępu do systemów informacyjnych obejmujące w szczególności wskazanie odpowiednich wspierających systemów operacyjnych, systemów informatycznych i baz danych oraz sposobu korzystania z nich, w zakresie niezbędnym do:

a) prawidłowego i efektywnego zamawiania i zapewniania dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej,

b) realizacji wniosków w sprawie konserwacji i napraw sieci,

c) naliczania opłat;

6) warunki zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej, w szczególności wskazanie:

a) terminów udzielenia odpowiedzi na wnioski o zapewnienie dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej,

b) terminów, w których operator udostępniający zapewnia dostęp do lokalnej pętli abonenckiej, dostęp do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostęp do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej.

c) trybu realizacji dostępu do lokalnej pętli abonenckiej przy jednoczesnym zapewnieniu abonentowi realizacji uprawnienia do przeniesienia numeru, o którym mowa w art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,

d) warunków migracji z dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej do dostępu do lokalnej pętli abonenckiej,

e) zasad prognozowania wielkości zamówień przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w szczególności dopuszczalnych odchyleń od prognoz oraz skutków błędnego prognozowania,

f) zasad eksploatacji, w tym procedur postępowania i współpracy przedsiębiorców telekomunikacyjnych, związanych z awariami, usterkami, przerwami w pracy oraz z planowanymi pracami,

g) standardów dostępności, niezawodności i innych parametrów określających gwarantowaną jakość usług świadczonych przez operatora udostępniającego,

h) obowiązków operatora udostępniającego dotyczących okresowego przekazywania przedsiębiorcom telekomunikacyjnym korzystającym informacji o faktycznej jakości usług, które były świadczone w danym okresie,

i) trybu reklamacyjnego, zasad odpowiedzialności operatora udostępniającego, w tym rodzaju i wysokości kar umownych i bonifikat związanych z niewywiązaniem się z warunków określonych w umowie oraz zdarzeń, z którymi wiążą się kary umowne i bonifikaty, w szczególności w zakresie warunków wymienionych w lit. a–f,

j) rodzajów, wysokości i zasad naliczania opłat za wszelkie usługi świadczone w ramach zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej,

k) warunków płatności,

I) zasad rozstrzygania sporów,

m) zasad przeprowadzania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inspekcji w przypadku odmowy przez operatora udostępniającego realizacji zamówienia na wnioskowanych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego warunkach,

n) trybu zwrotu pobranych należności;

7) wzory wniosków i umów w zakresie zapewnienia dostępu do lokalnej pętli abonenckiej, dostępu do urządzeń dostępu szerokopasmowego oraz dostępu do węzłów sieci telekomunikacyjnej używanych na potrzeby szerokopasmowej transmisji danych kierowanej do lokalnej pętli abonenckiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »