REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2008 nr 145 poz. 918

USTAWA

z dnia 25 lipca 2008 r.

o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 49, poz. 328) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) w art. 3 w ust. 2 pkt 11a otrzymuje brzmienie:

„11a) przymrozki wiosenne – oznaczają szkody spowodowane przez obniżenie się temperatury poniżej 0 °C, w okresie od dnia 15 kwietnia do dnia 30 czerwca, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin lub całkowitej utracie plonu lub jego części;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rolnictwa, w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 20 października, w terminie do 10 dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu, wskaźniki klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, na podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy.”;

2) w art. 5:

a) w ust. 2 w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„50 % ale nie mniej niż 40 % składki z tytułu ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, jeżeli określone przez zakłady ubezpieczeń stawki taryfowe ubezpieczenia nie przekraczają:”,

b) uchyla się ust. 2a;

3) w art. 6 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. W ubezpieczeniu upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody spowodowane przez:

1) huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 10 %;

2) suszę, jeżeli szkody w plonie głównym wyniosą co najmniej 25 %.

3. Odszkodowanie za szkody, o których mowa w ust. 2, może być pomniejszone o nie więcej niż 10 % wartości tych szkód.”;

4) w art. 8 w ust. 4 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) przedstawiciel związków zawodowych rolników indywidualnych;

7) przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników.”;

5) w art. 10a:

a) w ust. 1 zdanie końcowe otrzymuje brzmienie:

„– przysługuje dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, zwana dalej „dotacją”.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacja przysługuje w wysokości 60 % różnicy pomiędzy łączną kwotą odszkodowań wypłaconych w danym roku kalendarzowym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę, na podstawie umów ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, oraz umów ubezpieczenia obowiązkowego tych upraw, a kwotą stanowiącą 90 % sumy składek uiszczonych w danym roku kalendarzowym z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, oraz umów ubezpieczenia obowiązkowego tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez suszę, łącznie z dopłatami do tych składek wypłaconymi zakładowi ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym.”;

6) w art. 10b:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Wniosek o przyznanie dotacji zakład ubezpieczeń składa w terminach:

1) do dnia 31 lipca danego roku kalendarzowego – za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca danego roku;

2) do ostatniego dnia sierpnia, września, października, listopada i grudnia danego roku kalendarzowego – za poprzedni miesiąc danego roku;

3) do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego – za grudzień poprzedniego roku.

3. Wniosek o przyznanie dotacji zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres zakładu ubezpieczeń;

2) określenie wysokości odszkodowań wypłaconych producentom rolnym od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do końca okresu objętego wnioskiem;

3) określenie wysokości odszkodowań wypłaconych producentom rolnym w okresie, za który jest składany wniosek;

4) wskazanie liczby producentów rolnych, którym zostały wypłacone odszkodowania w okresie, za który jest składany wniosek;

5) wskazanie powierzchni upraw, na których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;

6) określenie wysokości składek uiszczonych od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do końca okresu objętego wnioskiem, łącznie z dopłatami do tych składek wypłaconymi zakładowi ubezpieczeń;

7) określenie wysokości dotacji obliczonej zgodnie z art. 10a ust. 2 za okres od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego do końca okresu objętego wnioskiem;

8) wskazanie kwoty dotacji otrzymanej w danym roku kalendarzowym do dnia złożenia wniosku;

9) określenie wysokości dotacji, o jaką występuje zakład ubezpieczeń;

10) nazwę banku oraz numer rachunku bankowego, na który powinny zostać przekazane środki z tytułu dotacji.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Załatwienie sprawy dotyczącej przyznania dotacji następuje w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku zakładu ubezpieczeń o przyznanie dotacji. Dotacje są wypłacane zakładowi ubezpieczeń w terminie 10 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji.

3b. W przypadku gdy wartość dotacji otrzymanej za poprzednie okresy danego roku kalendarzowego, o których mowa w ust. 2, przewyższa wysokość dotacji za okres od początku danego roku kalendarzowego do końca okresu objętego wnioskiem o przyznanie dotacji, obliczonej zgodnie z art. 10a ust. 2, zakład ubezpieczeń zwraca różnicę między kwotą otrzymanej dotacji a kwotą dotacji należnej, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu określonego dla złożenia tego wniosku.”;

7) w art. 10c:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Rolnik w rozumieniu art. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniającego rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE) nr 2529/2001 (Dz. Urz. UE L 270 z 21.10.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 269, z późn. zm.), zwany dalej „rolnikiem”, który uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia obowiązkowego upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.

2. Obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, uważa się za spełniony, jeżeli od dnia 1 lipca roku następującego po roku, za który rolnik uzyskał płatności bezpośrednie, w okresie 12 miesięcy, ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50 % powierzchni upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, od co najmniej jednego z ryzyk wymienionych w ust. 1.”,

b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Dane indywidualne zawarte w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, niezbędne do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, udostępnia się organom przeprowadzającym tę kontrolę.”.

Art. 2.
W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.1)) w art. 5 uchyla się ust. 3a.
Art. 3.
W 2008 r. dotacja celowa na pokrycie części odszkodowań wypłaconych producentom rolnym z tytułu szkód spowodowanych przez suszę przysługuje zakładom ubezpieczeń, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia tego roku, na zasadach określonych w art. 10a i 10b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Wniosek o przyznanie dotacji za ten okres zakład ubezpieczeń składa w terminie do dnia 30 września.
Art. 4.
W okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa w art. 10c ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, uważa się za spełniony, jeżeli w tym okresie zostanie zawarta umowa ubezpieczenia, na podstawie której ochroną ubezpieczeniową, od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2009 r., zostanie objętych co najmniej 50 % powierzchni upraw, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, od co najmniej jednego z ryzyk wymienionych w art. 10c ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1.
Art. 5.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 92, poz. 638, Nr 144, poz. 1045 i Nr 187, poz. 1381, z 2007 r. Nr 35, poz. 217, Nr 49, poz. 328 i Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA