| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 8 października 2008 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności, sposób ustalania kosztów przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera, instruktora dyscypliny sportu, instruktora sportu osób niepełnosprawnych, instruktora rekreacji ruchowej, instruktora odnowy biologicznej, menedżera sportu, menedżera dyscypliny sportu i menedżera imprez sportowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) Biuletyn Informacji Publicznej – Biuletyn Informacji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.2));

3) postępowanie – postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych prowadzone na podstawie ustawy;

4) organ prowadzący postępowanie – ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu;

5) jednostka – jednostkę, w której odbywa się staż adaptacyjny.

§ 3.
Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności stwierdza organ prowadzący postępowanie w formie postanowienia wydanego w toku postępowania.
§ 4.
1. W postanowieniu, o którym mowa w § 3, organ prowadzący postępowanie ustala program stażu adaptacyjnego, określa długość stażu adaptacyjnego, a także informuje o sposobie uiszczania opłat za staż adaptacyjny i test umiejętności.

2. Program stażu adaptacyjnego uwzględnia w szczególności:

1) uczestnictwo w charakterze obserwatora w odpowiednich zajęciach prowadzonych w jednostce przez opiekuna stażu adaptacyjnego lub inne osoby, w wymiarze co najmniej 8 godzin zajęć w miesiącu;

2) opracowywanie planu zajęć, prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu adaptacyjnego lub kierownika jednostki, w wymiarze co najmniej 8 godzin zajęć w miesiącu, i omawianie tych zajęć z osobą, w której obecności się odbywały;

3) uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki.

§ 5.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 3, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.
§ 6.
Organ prowadzący postępowanie przekazuje jednostce, w której ma być odbywany staż adaptacyjny, albo jednostce przeprowadzającej test umiejętności postanowienie, o którym mowa w § 3, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informację o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy. Przekazanie może być dokonane również drogą elektroniczną lub za pomocą elektronicznych nośników informacji.
§ 7.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu w szczególności informacje o wymogach kwalifikacyjnych dla poszczególnych zawodów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, o kształceniu w tych zawodach, wykaz literatury pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej do spełnienia tych wymogów, przykłady testów umiejętności, a także informacje o jednostkach, w których mogą być odbywane staże adaptacyjne, oraz omówienie wniosków z odbytych staży – z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 8.

1. Do wniosku, o którym mowa w § 5, wnioskodawca dołącza dokument zawierający zobowiązanie jednostki do nawiązania z nim stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy.

2. W zobowiązaniu, o którym mowa w ust. 1, jednostka określa:

1) rodzaj stosunku prawnego;

2) termin, w jakim nawiąże stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawiąże stosunek prawny;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy;

5) przewidywane koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

§ 9.
Wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, na warunkach określonych pomiędzy wnioskodawcą a jednostką.
§ 10.
1. Staż adaptacyjny odbywany jest w języku polskim, pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być:

1) trener klasy mistrzowskiej lub klasy I – dla zawodu trener;

2) trener lub instruktor dyscypliny sportu, w której o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca – dla zawodu instruktor dyscypliny sportu;

3) trener lub instruktor sportu osób niepełnosprawnych w specjalności, w której o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca – dla zawodu instruktor sportu osób niepełnosprawnych;

4) instruktor rekreacji ruchowej w specjalności, w której o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca – dla zawodu instruktor rekreacji ruchowej;

5) instruktor odnowy biologicznej posiadający dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia lub wychowanie fizyczne – dla zawodu instruktor odnowy biologicznej;

6) menedżer sportu w specjalizacji, w której o uznanie kwalifikacji występuje wnioskodawca – dla zawodów menedżer sportu, menedżer dyscypliny sportu i menedżer imprez sportowych.

2. Opiekuna stażu adaptacyjnego wyznacza na okres całego stażu adaptacyjnego kierownik jednostki.

3. Zmiana opiekuna stażu adaptacyjnego może nastąpić z powodu:

1) braku możliwości dalszego wykonywania nadzoru;

2) umotywowanego wniosku wnioskodawcy złożonego nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego;

3) umotywowanej prośby opiekuna stażu adaptacyjnego złożonej nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

§ 11.
Staż adaptacyjny rozpoczyna się w terminie określonym w postanowieniu, o którym mowa w § 3, lub w terminie uzgodnionym przez wnioskodawcę z jednostką.
§ 12.
1. Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia kierownik jednostki.

2. Opiekun stażu adaptacyjnego informuje kierownika jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań wynikających z programu stażu adaptacyjnego.

§ 13.
1. Organ prowadzący postępowanie może przedłużyć okres stażu adaptacyjnego na wniosek osoby odbywającej staż adaptacyjny.

2. Staż adaptacyjny może ulec przedłużeniu w przypadku:

1) nieprzerwanej niezdolności do pracy, o której mowa w art. 92 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.3)), osoby odbywającej staż adaptacyjny, przez okres dłuższy niż 14 dni;

2) urlopu macierzyńskiego osoby odbywającej staż adaptacyjny;

3) przebywania osoby odbywającej staż adaptacyjny na urlopie wychowawczym, nie dłużej niż rok;

4) przebywania osoby odbywającej staż adaptacyjny na urlopie bezpłatnym, nie dłużej niż 3 miesiące.

3. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący postępowanie niezwłocznie informuje jednostkę oraz wnioskodawcę o przedłużeniu okresu trwania stażu adaptacyjnego.

§ 14.
1. Oceny stażu adaptacyjnego dokonują wspólnie opiekun stażu adaptacyjnego oraz kierownik jednostki, w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu.

2. Przy ocenie stażu adaptacyjnego uwzględnia się poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych i wykonywanych zajęć, a także przestrzeganie porządku pracy ustalonego w jednostce.

3. Ocena stażu adaptacyjnego składa się z raportu sporządzonego przez opiekuna stażu adaptacyjnego i wniosków kierownika jednostki i zawiera uzasadnione stwierdzenie o przygotowaniu do samodzielnego wykonywania zawodu albo jego braku.

4. Ocena stażu adaptacyjnego jest potwierdzana podpisami kierownika jednostki i opiekuna stażu adaptacyjnego.

§ 15.
Ocenę stażu adaptacyjnego kierownik jednostki przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 3 dni od dnia jej sporządzenia.
§ 16.
1. Jeżeli ocena stażu adaptacyjnego jest negatywna, wnioskodawcy przysługuje prawo do jednokrotnego, powtórnego przystąpienia do stażu adaptacyjnego.

2. Do powtórnego odbycia stażu adaptacyjnego przepisy § 8–15 i 29 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 17.

1. Test umiejętności jest przeprowadzany dwa razy w roku.

2. Terminy przeprowadzania testu umiejętności są ustalane przez organ prowadzący postępowanie i podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

§ 18.
1. Wnioskodawcy, którzy złożyli do organu prowadzącego postępowanie wnioski o przeprowadzenie testu umiejętności wcześniej niż na 30 dni przed ustalonym terminem testu, przystępują do testu w tym terminie.

2. Wnioskodawca może wystąpić z wnioskiem o przystąpienie do testu umiejętności w kolejnym terminie.

§ 19.
1. Test umiejętności jest przeprowadzany przez uczelnię prowadzącą studia na kierunkach i specjalizacjach właściwych dla tytułów zawodowych określonych w § 1, wskazaną w postanowieniu, o którym mowa w § 3, po uprzednim uzgodnieniu zakresu testu umiejętności z tą uczelnią, zwaną dalej „jednostką przeprowadzającą test”.

2. Test umiejętności opracowuje jednostka przeprowadzająca test indywidualnie dla każdego wnioskodawcy.

§ 20.
1. Test umiejętności przeprowadza się w formie pisemnej.

2. Jeżeli ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wnioskodawcy nie jest możliwe przeprowadzenie testu umiejętności z zachowaniem zasady anonimowości, test przeprowadza się w formie odpowiedniej ze względu na chorobę lub niepełnosprawność wnioskodawcy, odnotowanej na arkuszu testu. Ocena takiego testu jest dokonywana niezwłocznie po jego zakończeniu.

§ 21.
Test umiejętności przeprowadza się w języku polskim.
§ 22.
Arkusze testu są przygotowywane i przechowywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie przed rozpoczęciem testu.
§ 23.
1. Test umiejętności składa się z nie więcej niż 100 zagadnień lub pytań, w tym nie więcej niż 30 % stanowią zagadnienia lub pytania o charakterze opisowym. Każde z zagadnień lub pytań niemających charakteru opisowego zawiera nie mniej niż trzy możliwości odpowiedzi.

2. Co najmniej 90 % zagadnień lub pytań niemających charakteru opisowego zawiera jedną odpowiedź poprawną. Pozostałe zagadnienia mogą zawierać więcej niż jedną odpowiedź poprawną.

§ 24.
1. Test umiejętności przeprowadza komisja składająca się z co najmniej 3 osób posiadających tytuł trenera, instruktora lub menedżera sportu, powoływana przez kierownika jednostki przeprowadzającej test.

2. Zagadnienia, pytania i możliwości odpowiedzi umieszczane są na jednostronnie zadrukowanych arkuszach testu opatrzonych pieczęcią jednostki przeprowadzającej test.

3. Test umiejętności trwa 120 minut.

4. Z przebiegu testu umiejętności sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji przeprowadzającej test. W protokole odnotowuje się w szczególności:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) nazwę i adres jednostki przeprowadzającej test;

3) datę przeprowadzenia testu;

4) skład komisji.

§ 25.
1. Ocena testu ustalana jest w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia testu.

2. Odpowiedzi lub rozwiązania zagadnień i pytań są punktowane.

3. Oceny testu dokonuje komisja przeprowadzająca test, uwzględniając następujące kryteria:

1) za każdą prawidłową odpowiedź na zagadnienie lub pytanie niemające charakteru opisowego ustala się jednakową liczbę punktów, z tym że w przypadku gdy więcej niż jedna odpowiedź jest prawidłowa, dla uzyskania punktów za takie zagadnienie lub pytanie należy wskazać wszystkie poprawne odpowiedzi;

2) za każde prawidłowe rozwiązanie zagadnienia lub pytania o charakterze opisowym ustala się jednakową liczbę punktów;

3) zaliczenie testu następuje w przypadku, gdy wnioskodawca uzyska więcej niż 66 % punktów możliwych do uzyskania.

4. Kryteria oceny testu umiejętności, o których mowa w ust. 3, są dostępne dla wnioskodawcy w jednostce przeprowadzającej test oraz są umieszczane na arkuszu testu.

§ 26.
Ocenę testu umiejętności komisja przeprowadzająca test przekazuje wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie, w terminie 3 dni od dnia ustalenia oceny testu.
§ 27.
1. Nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do testu umiejętności bez usprawiedliwienia uznaje się za odstąpienie wnioskodawcy od testu umiejętności.

2. Usprawiedliwienie nieprzystąpienia wnioskodawcy w wyznaczonym terminie do testu umiejętności następuje w trybie przewidzianym dla usprawiedliwiania nieobecności w pracy, określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 oraz z 2007 r. Nr 227, poz. 1678).

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organ prowadzący postępowanie wyznacza ponownie termin przeprowadzenia testu umiejętności bądź na prośbę wnioskodawcy zwraca uiszczoną opłatę.

§ 28.
1. W przypadku negatywnego wyniku testu umiejętności, na wniosek złożony przez wnioskodawcę, organ prowadzący postępowanie umożliwia mu ponowne, jednokrotne przystąpienie do testu umiejętności w najbliższym terminie.

2. Do powtórnego przystąpienia do testu umiejętności przepisy § 17–27 i 30 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbywanie stażu adaptacyjnego oraz za przeprowadzanie testu umiejętności

§ 29.

1. Obliczenia kosztów związanych z odbywaniem przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego dokonuje jednostka nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia stażu, na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą ponoszone przez jednostkę, ustalonych z uwzględnieniem w szczególności programu stażu, długości trwania stażu, wydatków techniczno-organizacyjnych i wynagrodzenia opiekuna stażu.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnioskodawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez kierownika jednostki w równych ratach płatnych z góry do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

3. Przystępując do stażu adaptacyjnego, wnioskodawca okazuje dowód wpłaty pierwszej z rat, o których mowa w ust. 2.

4. W przypadku odbywania stażu w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej, opłata z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącana z jego wynagrodzenia.

5. W przypadku gdy staż adaptacyjny nie odbędzie się z winy jednostki, wnioskodawcy zwraca się opłatę, o której mowa w ust. 1, na wskazany przez niego rachunek.

6. Opłatę, o której mowa w ust. 1, zwraca się wnioskodawcy także w przypadku, gdy co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem stażu adaptacyjnego poinformuje on jednostkę prowadzącą staż o braku możliwości odbycia stażu w wyznaczonym terminie.

7. W przypadku gdy wnioskodawca nie mógł przystąpić do stażu z przyczyn od niego niezależnych, opłata podlega zwrotowi na jego uzasadniony wniosek.

§ 30.
1. Obliczenia kosztów związanych z przeprowadzeniem testu umiejętności dokonuje jednostka przeprowadzająca test, nie później niż na 14 dni przed dniem przeprowadzenia testu, na podstawie rzeczywistych wydatków, które będą poniesione przez tę jednostkę, ustalonych z uwzględnieniem w szczególności wydatków związanych z wynagrodzeniem osób opracowujących test, wynagrodzeniem członków komisji przeprowadzającej test oraz wydatków techniczno-organizacyjnych.

2. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnioskodawca wpłaca na rachunek bankowy wskazany przez kierownika jednostki przeprowadzającej test.

3. Przystępując do testu umiejętności, wnioskodawca okazuje dowód wpłaty opłaty, o której mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy test umiejętności nie odbędzie się z winy jednostki przeprowadzającej test, wnioskodawcy zwraca się opłatę, o której mowa w ust. 1, na wskazany przez niego rachunek.

5. Opłatę, o której mowa w ust. 1, zwraca się wnioskodawcy także w przypadku, gdy co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem testu umiejętności poinformuje on jednostkę przeprowadzającą test o braku możliwości przystąpienia do niego w wyznaczonym terminie.

6. W przypadku gdy wnioskodawca nie mógł przystąpić do testu umiejętności z przyczyn od niego niezależnych, opłata podlega zwrotowi na jego uzasadniony wniosek.

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 31.

Postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.
§ 32.
Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu (Dz. U. Nr 33, poz. 294).
§ 33.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki: M. Drzewiecki

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna i sport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 216, poz. 1602 oraz z 2008 r. Nr 24, poz. 146).

2)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 586 i Nr 116, poz. 740.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »