reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 października 2008 r.

w sprawie określenia organów odpowiadających za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Na podstawie art. 385 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) organy odpowiadające za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

2) zakres odpowiedzialności i przysługujące kompetencje komórek i jednostek, o których mowa w pkt 1, z uwzględnieniem ich specyfiki i charakteru realizowanych zadań;

3) formę, zakres, układ, techniki i terminy przedstawiania przez jednostki nadzorowane organom, o których mowa w pkt 1, informacji o istotnym znaczeniu dla zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

§ 2.
1. Realizacja zadań w obszarze ochrony środowiska w komórkach i jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 1, należy do zakresu działania Ministra Obrony Narodowej.

2. Minister Obrony Narodowej zatwierdza „Politykę resortu obrony narodowej w zakresie ochrony środowiska” dla komórek i jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1.

3. Minister Obrony Narodowej zatwierdza „Informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych”, zwaną dalej „Informacją”.

§ 3.
1. W imieniu Ministra Obrony Narodowej za nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach, o których mowa w § 1 pkt 1, odpowiada Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej do Spraw Uzbrojenia i Modernizacji, zwany dalej „Podsekretarzem Stanu”.

2. Podsekretarz Stanu:

1) akceptuje i przedstawia do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej projekt „Polityki resortu obrony narodowej w zakresie ochrony środowiska” oraz nadzoruje jej realizację;

2) zarządza kontrole w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w resorcie obrony narodowej i określa sposób ich przeprowadzania;

3) akceptuje, w terminie do dnia 15 maja każdego roku, „Informację” i przedstawia ją do zatwierdzenia Ministrowi Obrony Narodowej;

4) wydaje, corocznie – w terminie do dnia 15 listopada na rok następny, wytyczne określające zakres, układ i technikę informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej.

§ 4.
Komórki i jednostki, o których mowa w § 1 pkt 1, uwzględniają przepisy ochrony środowiska w swojej działalności i powołują inspektorów do spraw ochrony środowiska, w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.
§ 5.
Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, zwany dalej „Szefem Sztabu”:

1) uwzględnia przepisy ochrony środowiska w planowaniu szkoleń i zadań dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej „Siłami Zbrojnymi”;

2) uwzględnia przepisy ochrony środowiska w planowaniu rozwoju Sił Zbrojnych i realizacji zadań z zakresu logistyki;

3) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podległych;

4) koordynuje przez Szefa Szefostwa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia – Administratora Systemu Wykrywania Skażeń funkcjonowanie systemu wykrywania skażeń w Siłach Zbrojnych, zapewnia oraz nadzoruje realizację wykonywania przez Centralny Ośrodek Analizy Skażeń czynności na potrzeby ochrony środowiska przez:

a) prowadzenie pomiarów skażeń promieniotwórczych w ramach funkcjonującej w Siłach Zbrojnych zautomatyzowanej sieci pomiarów skażeń promieniotwórczych powietrza oraz wydzielanie odpowiednich sił i środków do realizacji doraźnych pomiarów skażeń biologicznych, chemicznych i promieniotwórczych,

b) zatwierdzanie, w terminie do dnia 30 listopada każdego roku, opracowanych i uaktualnianych w porozumieniu z Szefem Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia „Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych”,

c) prowadzenie, na podstawie „Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych”, Centralnej Bazy Danych Niebezpiecznych Substancji Chemicznych, zwanej dalej „Centralną Bazą Danych”,

d) udostępnianie, na wniosek dowódców, szefów (kierowników) jednostek organizacyjnych, informacji zawartych w Centralnej Bazie Danych;

5) opiniuje, opracowane przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, propozycje tematów edukacji ekologicznej w ramach kształcenia obywatelskiego oraz współdziała w organizacji innych przedsięwzięć mających na celu edukację ekologiczną, realizowanych w ramach działalności kulturalno-oświatowej;

6) opracowuje, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, dane za zarządy Sztabu Generalnego oraz inne podległe komórki organizacyjne właściwe do sporządzania „Informacji”.

§ 6.
Dyrektor Departamentu Infrastruktury:

1) prowadzi, w imieniu Podsekretarza Stanu, nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w resorcie obrony narodowej;

2) opracowuje projekt „Polityki resortu obrony narodowej w zakresie ochrony środowiska” i przedstawia go do akceptacji Podsekretarzowi Stanu;

3) opracowuje projekt wytycznych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, i przedstawia je do akceptacji Podsekretarzowi Stanu;

4) opracowuje resortowe projekty aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska;

5) w ramach koordynowania i realizacji zadań związanych z ochroną środowiska w resorcie obrony narodowej monitoruje efekty ich wykonywania, w tym, na polecenie Podsekretarza Stanu, opiniuje opracowaną przez Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych „Informację”;

6) monitoruje proces pozbywania się zbędnych środków bojowych oraz rakietowych materiałów napędowych;

7) opiniuje, opracowane przez Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności, propozycje tematów edukacji ekologicznej w ramach kształcenia obywatelskiego oraz współdziała w organizacji innych przedsięwzięć mających na celu edukację ekologiczną, realizowanych w ramach działalności kulturalno-oświatowej;

8) określa potrzeby i współdziała z właściwymi merytorycznie komórkami i jednostkami, o których mowa w § 1 pkt 1, w prowadzeniu lub organizowaniu specjalistycznych szkoleń z zakresu ochrony środowiska;

9) współdziała z właściwymi instytucjami i organizacjami krajowymi oraz międzynarodowymi w zakresie ochrony środowiska;

10) reprezentuje resort obrony narodowej w zakresie ochrony środowiska w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej oraz w innych instytucjach i organizacjach zajmujących się tą problematyką.

§ 7.
Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego:

1) inicjuje proces uwzględniania problematyki ochrony środowiska w programach nauczania uczelni wojskowych w odniesieniu do kandydatów na żołnierzy zawodowych i żołnierzy zawodowych oraz monitoruje przebieg tego procesu;

2) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i realizuje przedsięwzięcia z tego zakresu, w tym związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych przez podległe jednostki organizacyjne;

3) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych;

4) przesyła Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, na podstawie informacji przekazywanych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne, informacje o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach podległych i nadzorowanych jednostek, w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4;

5) monitoruje dostarczanie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku do:

a) Ośrodków Analizy Skażeń okręgów wojskowych informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych,

b) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informacji dotyczących:

– ewidencji substancji zubożających warstwę ozonową,

– zastosowań krytycznych halonów

– wykorzystywanych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

6) opracowuje i udostępnia inne dane, nieujęte powyżej, do których przedstawienia resort obrony narodowej jest zobowiązany.

§ 8.
Dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej:

1) uwzględnia przepisy o ochronie środowiska w realizowanych, nadzorowanych lub koordynowanych pracach rozwojowych;

2) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i realizacją przedsięwzięć z tego zakresu, w tym związanych z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych przez podległe jednostki organizacyjne;

3) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska w nadzorowanych jednostkach organizacyjnych;

4) przesyła Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, na podstawie informacji przekazywanych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne, informacje o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach podległych i nadzorowanych jednostek, w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4;

5) monitoruje dostarczanie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku do:

a) Ośrodków Analizy Skażeń okręgów wojskowych informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych,

b) Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informacji dotyczących:

– ewidencji substancji zubożających warstwę ozonową,

– zastosowań krytycznych halonów

– wykorzystywanych przez podległe i nadzorowane jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

6) opracowuje i udostępnia inne dane, nieujęte powyżej, do których przedstawienia resort obrony narodowej jest zobowiązany.

§ 9.
Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności:

1) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podległych;

2) opracowuje, w porozumieniu z Szefem Sztabu i Dyrektorem Departamentu Infrastruktury, propozycje tematów edukacji ekologicznej w ramach kształcenia obywatelskiego, nadzoruje ich realizację i zapewnia materiały dydaktyczne do tego kształcenia;

3) uwzględnia w działalności kulturalno-oświatowej problematykę ochrony środowiska przez propagowanie jej zasad i celów.

§ 10.
Dyrektor Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych:

1) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podległych;

2) nadzoruje spełnianie wymogów ochrony środowiska w postępowaniach o udzielenie zamówień na dostawy usługi uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz innych materiałów.

§ 11.
Dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych, Dowódca Garnizonu Warszawa, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej:

1) nadzorują stosowanie przepisów o ochronie środowiska w jednostkach podległych lub nadzorowanych, a w szczególności:

a) w działalności szkoleniowej,

b) przy zabezpieczaniu logistycznym działań, w tym działań na polskim morzu terytorialnym i morskich wodach wewnętrznych oraz w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, a także na morzach i w portach innych państw, w czasie prowadzenia ćwiczeń i szkoleń lub odbywania wizyt poza polskimi obszarami morskimi,

c) podczas wspólnych operacji i ćwiczeń w ramach członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej lub Partnerstwa dla Pokoju, przy uwzględnieniu postanowień umów i porozumień międzynarodowych;

2) uwzględniają problematykę ochrony środowiska w procesie kształcenia i szkolenia w podległych jednostkach;

3) w miarę potrzeb wynikających z bieżącej działalności jednostek podległych organizują przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska w tych jednostkach oraz występują do właściwych organów planujących o przydział środków finansowych na ten cel;

4) prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych przez jednostki podległe, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w terminie do dnia 1 marca każdego roku;

5) z wyłączeniem Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, prowadzą pomiary skażeń promieniotwórczych oraz inne pomiary w ramach systemu wykrywania skażeń w Siłach Zbrojnych;

6) powołują inspektorów, w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych, w celu koordynacji działań związanych z ochroną środowiska w obszarze swoich właściwości;

7) koordynują powoływanie inspektorów do spraw ochrony środowiska, w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych, w podległych jednostkach organizacyjnych;

8) sprawują działalność kontrolną w zakresie ochrony środowiska w jednostkach podporządkowanych;

9) określają wymogi ochrony środowiska w przygotowywanych postępowaniach o udzielenie zamówień na dostawy oraz usługi uzbrojenia, sprzętu wojskowego oraz innych materiałów;

10) w terminie do dnia 31 marca każdego roku, na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane oraz w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, opracowują i przedstawiają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych sprawozdanie o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek;

11) wdrażają zapisy dokumentów standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie ochrony środowiska;

12) inicjują opracowanie planów ochrony środowiska i przestrzennego użytkowania poligonów wojskowych (garnizonowych placów ćwiczeń);

13) współuczestniczą w opracowaniu przez dowódców garnizonów planów ochrony środowiska i przestrzennego użytkowania garnizonowych placów ćwiczeń;

14) współdziałają z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury oraz Szefem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń z zakresu ochrony środowiska.

§ 12.
Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych, Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii, Komendant Akademii Obrony Narodowej, Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, Prezes Agencji Mienia Wojskowego, Prezes Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Szef Wojskowego Dozoru Technicznego, Szef Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej:

1) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podległych lub nadzorowanych, w tym przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych na obszarze swojego działania;

2) monitoruje dostarczanie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku do Ośrodków Analizy Skażeń okręgów wojskowych informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych wykorzystywanych przez podległe lub nadzorowane jednostki organizacyjne, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

3) w terminie do dnia 31 marca każdego roku, na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane oraz w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, opracowuje i przedstawia Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych informacje o stanie środowiska i działalności proekologicznej na swoim terenie i terenach tych jednostek.

§ 13.
Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych:

1) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podporządkowanych;

2) nadzoruje przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku działalności komórek i jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1;

3) nadzoruje przedsięwzięcia związane z obszarami ograniczonego użytkowania ustanawianymi w związku z funkcjonowaniem komórek i jednostek, o których mowa w § 1 pkt 1;

4) nadzoruje opracowywanie planów ochrony środowiska i przestrzennego użytkowania poligonów wojskowych oraz współuczestniczy w wykonaniu tych planów dla garnizonowych placów ćwiczeń;

5) współdziała z Dyrektorem Departamentu Infrastruktury, dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej w prowadzeniu specjalistycznych szkoleń z zakresu ochrony środowiska;

6) monitoruje dostarczanie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku do Ośrodków Analizy Skażeń okręgów wojskowych informacji o niebezpiecznych substancjach chemicznych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne bezpośrednio podporządkowane, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;

7) opracowuje zbiorcze zestawienia danych z komórek i jednostek organizacyjnych mu podległych albo przez niego nadzorowanych:

a) wielkości emisji gazów i pyłów do powietrza, wielkości poboru wody i ilości ścieków wprowadzanych do wód i ziemi oraz ilości wytwarzanych odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,

b) opłat wnoszonych za korzystanie ze środowiska oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów o ochronie środowiska;

8) planuje środki finansowe na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska;

9) corocznie, w terminie do dnia 30 kwietnia, na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 5 pkt 6, § 7 pkt 4, § 8 pkt 4, § 11 pkt 10, § 12 pkt 2, § 14 pkt 2, § 15 pkt 6, opracowuje i przedstawia do akceptacji Podsekretarzowi Stanu „Informację”;

10) nadzoruje proces pozbywania się zbędnych środków bojowych, rakietowych materiałów napędowych oraz innych substancji chemicznych;

11) corocznie, w terminie do dnia 28 lutego, na podstawie sprawozdań, o których mowa w § 7 pkt 5 lit. b, § 8 pkt 5 lit. b, § 16 pkt 14, § 17 pkt 9, § 18 pkt 10, opracowuje i przedstawia Instytutowi Chemii Przemysłowej w Warszawie informacje na temat substancji zubożających warstwę ozonową i zastosowań krytycznych halonów;

12) współdziała z dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Operacyjnym Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej w procesie wdrażania zapisów dokumentów standaryzacyjnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie ochrony środowiska.

§ 14.
Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej:

1) w porozumieniu z dowódcami, szefami, komendantami, kierownikami jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych koordynuje działania związane z przestrzeganiem przepisów prawa o ochronie środowiska w zakresie przeciwdziałania zdarzeniom mogącym powodować poważną awarię oraz ograniczania jej skutków dla ludzi i środowiska;

2) w terminie do dnia 31 marca każdego roku opracowuje i przedstawia Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej.

§ 15.
Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia:

1) prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie środowiska i organizuje przedsięwzięcia z tego zakresu w jednostkach bezpośrednio podległych albo nadzorowanych;

2) planuje potrzeby i wydatki związane z gromadzeniem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych i weterynaryjnych:

a) pochodzących z rotacji produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych zapasu wojennego w nadzorowanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz w jednostkach badawczo-rozwojowych,

b) pochodzących z rotacji produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych zapasu bieżącego i wojennego w jednostkach bezpośrednio podległych oraz w jednostkach wojskowych;

3) prowadzi ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych przez podległe jednostki, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazuje do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w terminie do dnia 1 marca każdego roku;

4) współuczestniczy w opracowaniu „Zasad prowadzenia ewidencji niebezpiecznych substancji chemicznych”;

5) powołuje etatowego inspektora do spraw ochrony środowiska w celu realizacji zadań, o których mowa w pkt 1, 3, 4, 6;

6) w terminie do dnia 31 marca każdego roku, na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej przekazywanych przez jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane, w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, opracowuje i przedstawia Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych sprawozdanie o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek.

§ 16.
Dyrektorzy, dowódcy, szefowie, komendanci, kierownicy jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych, Dyrektor Departamentu Administracyjnego – wykonujący funkcję zarządców nieruchomości wynikającą z prawa trwałego zarządu lub innych tytułów prawnych:

1) odpowiadają za spełnianie wymagań przepisów o ochronie środowiska oraz koordynują działalność w tym zakresie w stosunku do nieruchomości pozostających w ich trwałym zarządzie lub będących na ich ewidencji na podstawie innych tytułów prawnych;

2) kontrolują działalność z zakresu ochrony środowiska na obszarze swojej odpowiedzialności, a w razie stwierdzenia usterek i nieprawidłowości wnioskują o ich usunięcie;

3) podejmują działania racjonalizujące koszty utrzymania nieruchomości wojskowych w zakresie korzystania ze środowiska;

4) prowadzą, z zastrzeżeniem § 18 pkt 5, sprawy związane z uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska, oraz inne sprawy związane z przestrzeganiem wymogów przepisów o ochronie środowiska, z wyjątkiem decyzji i pozwoleń, uzyskanych przez inwestorów na etapie prowadzenia inwestycji;

5) odpowiadają za wykonanie badań oraz prowadzą ewidencję emisji gazów i pyłów do powietrza, ilości poboru wody i odprowadzania ścieków do wód i ziemi oraz inne ewidencje określone przez przepisy o ochronie środowiska, z wyjątkiem ewidencji odpadów wytwarzanych przez jednostki, o której mowa w § 18 pkt 5, a informacje w tym zakresie przekazują do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych;

6) opracowują zbiorcze zestawienia informacji o wielkości emisji zanieczyszczeń, wymagane przez przepisy o ochronie środowiska, i przekazują je do właściwych organów administracji publicznej;

7) naliczają i wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wnoszą inne opłaty wynikające z przepisów o ochronie środowiska;

8) organizują szkolenia z zakresu ochrony środowiska;

9) prowadzą przedsięwzięcia związane z przywracaniem do właściwego stanu elementów środowiska zanieczyszczonych, uszkodzonych lub zniszczonych na obszarze swojego działania;

10) zapewniają udział przedstawicieli zarządców nieruchomości w kontrolach organizowanych przez organy Inspekcji Ochrony Środowiska w jednostkach organizacyjnych na obszarze swojego działania;

11) reprezentują Ministra Obrony Narodowej w postępowaniach prowadzonych przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi oraz administracyjnymi w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy w zakresie ochrony środowiska;

12) prowadzą ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych wykorzystywanych w podległych jednostkach, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń w terminie do dnia 1 marca każdego roku;

13) na podstawie informacji o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach objętych trwałym zarządem, przekazywanych przez jednostki organizacyjne podległe albo nadzorowane lub wykonujące funkcje administratorów nieruchomości, w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, opracowują i przedstawiają sprawozdanie o stanie środowiska i działalności proekologicznej na terenach tych jednostek Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych do dnia 31 marca każdego roku;

14) prowadzą ewidencję substancji zubożających warstwę ozonową i zastosowań krytycznych halonów oraz w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku przesyłają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych sprawozdanie z tego zakresu;

15) odpowiadają za wykonanie badań w zakresie emisji pól elektromagnetycznych i hałasu, na podstawie wniosków, o których mowa w § 18 pkt 7;

16) pozyskują środki finansowe na działania proekologiczne z innych źródeł;

17) realizują zadania związane z opracowaniem planów ochrony środowiska i przestrzennego użytkowania poligonów wojskowych;

18) prowadzą przedsięwzięcia wynikające z faktu ustanowienia obszarów ograniczonego użytkowania;

19) nadzorują prowadzone przez administratorów i użytkowników nieruchomości działania związane z utrzymaniem terenów zielonych.

§ 17.
Dowódcy, szefowie, komendanci, kierownicy jednostek organizacyjnych, wykonujący funkcję administratorów nieruchomości wojskowych:

1) odpowiadają za stosowanie przepisów o ochronie środowiska poprzez właściwe utrzymanie i użytkowanie infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska, występującej w nieruchomościach przez nich administrowanych;

2) nadzorują oraz kontrolują właściwe stosowanie przepisów o ochronie środowiska przez użytkowników administrowanych nieruchomości, o zaistniałych nieprawidłowościach informują zarządcę, powiadamiając jednocześnie użytkownika;

3) prowadzą ewidencję danych potrzebnych do naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz inne ewidencje określone przez przepisy o ochronie środowiska, które następnie przekazują wykonującemu funkcję zarządcy nieruchomości w terminach wynikających z przepisów dotyczących wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz składania okresowych sprawozdań:

a) meldunki za I półrocze – do dnia 10 lipca każdego roku,

b) meldunki za II półrocze – do dnia 10 stycznia następnego roku,

c) meldunki roczne w zakresie wytwarzanych odpadów, w układzie zgodnym z informacją składaną marszałkowi województwa – do dnia 31 stycznia każdego roku;

4) w sprawach związanych z uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska oraz gospodarki odpadami powstałymi w wyniku ich działalności, występują do zarządców nieruchomości;

5) podejmują działania związane z utrzymaniem terenów zielonych;

6) informują zarządców nieruchomości o wszelkich zmianach mających wpływ na zakres korzystania ze środowiska;

7) prowadzą ewidencję wykorzystywanych niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują do dnia 31 stycznia każdego roku wykonującym funkcje zarządców nieruchomości;

8) w terminie do dnia 28 lutego przekazują informacje o stanie środowiska i działalności proekologicznej do jednostek organizacyjnych wykonujących funkcje zarządców nieruchomości, w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4;

9) prowadzą ewidencję substancji zubożających warstwę ozonową i zastosowań krytycznych halonów oraz w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku przesyłają zarządcom nieruchomości sprawozdanie z tego zakresu.

§ 18.
Dowódcy, szefowie, komendanci, kierownicy jednostek organizacyjnych, będący użytkownikami nieruchomości wojskowych:

1) odpowiadają za stosowanie przepisów o ochronie środowiska, właściwą eksploatację przekazanych im do użytkowania nieruchomości i infrastruktury technicznej;

2) podejmują działania mające na celu eliminację niezgodnego z przepisami ochrony środowiska użytkowania nieruchomości oraz występują do zarządców z wnioskiem o pomoc w usunięciu skutków niewłaściwego użytkowania;

3) prowadzą ewidencję danych potrzebnych do naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz inne ewidencje określone przez przepisy o ochronie środowiska, które następnie przekazują, poprzez administratora, wykonującemu funkcję zarządcy nieruchomości w terminach wynikających z przepisów dotyczących wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz składania okresowych sprawozdań:

a) za I półrocze – do dnia 5 lipca każdego roku,

b) za II półrocze – do dnia 5 stycznia następnego roku;

4) w sprawach związanych z uzyskiwaniem decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska w użytkowanych przez nich nieruchomościach, występują, z zastrzeżeniem pkt 5, poprzez wykonującego funkcję administratora nieruchomości, do zarządców nieruchomości, powiadamiając odpowiednio dowódców okręgów wojskowych, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, Dowódcę Garnizonu Warszawa lub innych przełożonych;

5) uzyskują decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów, przedkładają informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;

6) informują, poprzez administratora, zarządców nieruchomości o wszelkich zamierzonych i przeprowadzanych zmianach mających wpływ na zakres korzystania ze środowiska;

7) wnioskują do zarządców o wykonanie badań emisji pól elektromagnetycznych i hałasu w przypadku zmiany parametrów eksploatacji instalacji, upływu terminu ważności lub ich braku;

8) prowadzą ewidencję wykorzystywanych niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a informacje w tym zakresie przekazują do bazy danych Ośrodków Analizy Skażeń rodzajów sił zbrojnych/okręgów wojskowych do dnia 31 stycznia każdego roku;

9) w terminie do dnia 28 lutego przekazują swoim przełożonym w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, informacje o stanie środowiska i działalności proekologicznej;

10) prowadzą ewidencję substancji zubożających warstwę ozonową oraz zastosowań krytycznych halonów i w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku przesyłają Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych sprawozdanie z tego zakresu;

11) do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1–10, powołują inspektorów do spraw ochrony środowiska, w ramach posiadanych limitów stanowisk etatowych.

§ 19.
1. Kierownicy jednostek organizacyjnych nadzorowanych, dla których Minister Obrony Narodowej jest organem założycielskim, organem sprawującym nadzór lub wykonuje uprawnienia majątkowe Skarbu Państwa, posiadających osobowość prawną:

1) stosownie do przepisów dotyczących ochrony środowiska, odpowiadają za:

a) stan środowiska,

b) właściwą eksploatację posiadanych nieruchomości,

c) stosowanie wyposażenia użytkowego infrastruktury technicznej, występującego w posiadanych nieruchomościach, w sposób zapewniający ochronę środowiska;

2) podejmują działania mające na celu eliminację niezgodnego z przepisami ochrony środowiska użytkowania nieruchomości oraz usunięcie skutków niewłaściwego użytkowania;

3) przeciwdziałają oraz zapobiegają poważnym awariom;

4) wykonują sprawozdawczość w nakazanych terminach, a także występują o uzyskanie decyzji i pozwoleń administracyjnych, dotyczących korzystania ze środowiska oraz dokonywania w nich zmian, w sposób określony w przepisach o ochronie środowiska;

5) uzyskują decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów, przedkładają informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami;

6) informują o wszelkich zmianach mających negatywny wpływ na stan środowiska;

7) prowadzą:

a) ewidencję niebezpiecznych substancji chemicznych według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, przekazując informację w tym zakresie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku do bazy danych prowadzonej w Ośrodkach Analizy Skażeń rodzajów sił zbrojnych/okręgów wojskowych,

b) ewidencję substancji zubożających warstwę ozonową oraz krytycznych zastosowań halonów, przekazując informację w tym zakresie do Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku,

c) inne ewidencje określone w przepisach o ochronie środowiska.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku, opracowuje i przesyła informację o stanie środowiska i działalności proekologicznej, w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, tylko w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez jednostkę organizacyjną.

§ 20.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama