reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 14 października 2008 r.

w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska

Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłaty za:

1) gazy lub pyły wprowadzane do powietrza;

2) substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi;

3) wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi;

4) umieszczenie odpadów na składowisku;

5) pobór wody podziemnej;

6) pobór wody powierzchniowej śródlądowej;

7) powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne;

8) każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

§ 2.
Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza, o których mowa w § 1 pkt 1, są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 3.
1. Jednostkowa stawka opłaty za jeden kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi, wyrażonych jako wskaźnik:

1) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) – wynosi 3,54 zł;

2) chemicznego zapotrzebowania tlenu oznaczanego metodą dwuchromianową (ChZTCr) – wynosi 1,41 zł;

3) zawiesiny ogólnej – wynosi 0,43 zł;

4) sumy chlorków i siarczanów (Cl+S04) – wynosi 0,041 zł;

5) sumy chlorków i siarczanów (Cl+S04) dla obszaru działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku – wynosi 0,0118 zł.

2. Jednostkowa stawka opłaty za jeden kg substancji wprowadzanych ze ściekami do wód lub do ziemi dla:

1) fenoli lotnych – wynosi 37,72 zł;

2) heksachlorocykloheksanu (HCH), tetrachlorometanu (czterochlorku węgla – CCI4), pentachlorofenolu (PCP), aldryny, dieldryny, endryny, izodryny, heksachlorobenzenu (HCB), heksachlorobutadienu (HCBD), trichlorometanu (chloroformu – CHCI3), 1,2-dichloroetanu (EDC), trichloroetylenu (TRI), tetrachloroetylenu (nadchloroetylenu – PER), trichlorobenzenu (TCB), rtęci, kadmu, cynku, miedzi, niklu, chromu, ołowiu, arsenu, wanadu i srebra – wynosi 103,16 zł.

3. Jednostkowe stawki opłaty określone w ust. 1 pkt 1 i 2 mnoży się przez współczynniki różnicujące, o których mowa w ust. 4–7, zależne od rodzaju wprowadzanych ścieków.

4. Dla ścieków bytowych wprowadzanych do wód lub do ziemi, z wyłączeniem ścieków bytowych wchodzących w skład ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych lub ścieków innych niż ścieki komunalne albo ścieki przemysłowe, współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 0,3 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;

2) 0,4 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

5. Dla ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe wprowadzanych do wód lub do ziemi urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 0,4 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;

2) 0,5 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

6. Dla ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód lub do ziemi z urządzeń innych niż wymienione w ust. 5 współczynnik różnicujący wynosi 1 – dla jednostkowych stawek opłat określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

7. Dla ścieków innych niż ścieki, o których mowa w ust. 4–6, współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 0,5 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 1;

2) 0,7 – dla jednostkowej stawki opłaty określonej w ust. 1 pkt 2.

8. Podmiot wprowadzający do wód lub do ziemi mieszaninę ścieków powstałych w związku z prowadzoną przez niego działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową ze zmierzoną ilością ścieków pochodzących od innego podmiotu ustala opłatę jako sumę opłat za poszczególne rodzaje ścieków, uwzględniając ich ilości i rodzaje oraz określone dla nich współczynniki różnicujące.

§ 4.
Jednostkowa stawka opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi 1 dam3 (1 000 m3) wód chłodniczych wynosi:

1) 0,56 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +26 °C, a nie przekracza +32 °C;

2) 1,13 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +32 °C, a nie przekracza +35 °C;

3) 3,50 zł – jeżeli temperatura wprowadzanej wody jest wyższa niż +35 °C.

§ 5.
1. Jednostkowa stawka opłaty za powierzchnie zanieczyszczone o trwalej nawierzchni, z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej, wynosi:

1) 0,24 zł na jeden rok za 1 m2 powierzchni terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych;

2) 0,058 zł na jeden rok za 1 m2 powierzchni portów, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1057), portów morskich i lotnisk;

3) 0,047 zł na jeden rok za 1 m2 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach, o których mowa w pkt 1;

4) 0,071 zł na jeden rok za 1 m2 powierzchni parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach, o których mowa w pkt 1 ;

5) 0,035 zł na jeden rok za 1 m2 powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 300 osób/km2.

2. Jednostkowe stawki opłaty za wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, o których mowa w ust. 1, położonych w miastach o gęstości zaludnienia nieprzekraczającej 1 300 osób/km2 oraz położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1 300 osób/km2, z wyłączeniem powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, są określone w ust. 1 pkt 1–4.

3. Powierzchnie, o których mowa w ust. 1, ustala się na podstawie ewidencji gruntów i budynków oraz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 6.
Jednostkowa stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów wynosi 0,226 zł, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.
§ 7.
Wysokość stawki opłaty za wprowadzanie ścieków do jezior ustala się jako iloczyn liczby 2 i jednostkowych stawek opłat określonych w § 3–6.
§ 8.
Jednostkowe stawki opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku, o których mowa w § 1 pkt 4, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 9.
1. Jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3:

1) wody podziemnej – wynosi 0,095 zł;

2) wody powierzchniowej śródlądowej – wynosi 0,047 zł.

2. Jeżeli pobrana woda zostanie wykorzystana do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe, jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3:

1) wody podziemnej – wynosi 0,056 zł;

2) wody powierzchniowej śródlądowej – wynosi 0,034 zł.

3. Jeżeli pobrana woda podziemna zostanie przeznaczona na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania, jednostkowa stawka opłaty za pobór 1 m3 tej wody wynosi 0,081 zł.

4. Jednostkowe stawki opłaty, o których mowa w ust. 1–3, mnoży się przez współczynniki różnicujące określone w ust. 5 – dla wody podziemnej oraz określone w ust. 6 i 10 – dla wody powierzchniowej śródlądowej, zależne od:

1) jakości ujmowanej wody określonej sposobem uzdatniania, które wykonuje podmiot korzystający ze środowiska dokonujący poboru wód podziemnych lub powierzchniowych śródlądowych w celu uzyskania jej potrzebnej jakości;

2) części obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody.

5. W przypadku wody podziemnej współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 2 – jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania lub woda podlega wyłącznie dezynfekcji lub demineralizacji albo innym procesom uzdatniania niewymienionym w pkt 2–5;

2) 1,25 – jeżeli woda podlega procesom odżelaziania lub utleniania;

3) 1 – jeżeli woda podlega procesom odmanganiania;

4) 0,5 – jeżeli woda podlega procesom usuwania amoniaku, koagulacji lub adsorpcji;

5) 0,3 – jeżeli woda podlega procesom usuwania azotanów lub metali ciężkich.

6. W przypadku wody powierzchniowej śródlądowej współczynniki różnicujące wynoszą:

1) 2,8:

a) jeżeli woda nie podlega żadnym procesom uzdatniania,

b) przy uzdatnianiu wody za pomocą cedzenia na kratach lub sitach oraz usuwania z niej zawiesin bez stosowania chemicznych środków wspomagających,

c) przy stosowaniu innych procesów uzdatniania niewymienionych w lit. b oraz w pkt 2–4;

2) 2 – przy stosowaniu filtracji pośpiesznej lub ujmowaniu wody za pomocą urządzeń infiltracyjnych;

3) 1 – przy stosowaniu koagulacji, flokulacji lub filtracji powolnej albo przy stosowaniu odżelaziania lub odmanganiania wody z ujęć infiltracyjnych;

4) 0,6 – przy stosowaniu procesów membranowych, wymiany jonowej, sorpcji na węglu aktywnym, utleniania ozonem lub innymi utleniaczami.

7. Jeżeli do uzdatniania tej samej wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej stosuje się dwa lub więcej spośród procesów wymienionych w ust. 5 lub w ust. 6, przy ustalaniu opłaty przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najniższy.

8. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska prowadzi, za pomocą przyrządów spełniających wymagania prawnej kontroli metrologicznej w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.2)), pomiar ilości wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej uzdatnionej różnymi sposobami, opłaty ustala się z uwzględnieniem ilości wody uzdatnionej poszczególnymi sposobami.

9. Jeżeli podmiot korzystający ze środowiska, dokonujący poboru wody podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej, uzdatnia części pobranej wody różnymi sposobami, nie prowadząc jej pomiaru za pomocą przyrządów, o których mowa w ust. 8, za miarodajny przy ustalaniu opłat przyjmuje się ten proces, przy którym współczynnik różnicujący jest najwyższy.

10. Współczynniki różnicujące dla wód powierzchniowych śródlądowych dla części obszarów kraju, określonych jako obszary działania regionalnych zarządów gospodarki wodnej w:

1) Gdańsku – wynoszą 1;

2) Gliwicach – wynoszą 1,2;

3) Krakowie – wynoszą 1,2;

4) Poznaniu – wynoszą 1,1;

5) Szczecinie – wynoszą 1;

6) Warszawie:

a) na terenie województw: łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego – wynoszą 1,1,

b) na pozostałym obszarze – wynoszą 1;

7) Wrocławiu – wynoszą 1,2.

§ 10.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 260, poz. 2176 oraz z 2007 r. Nr 106, poz. 723).
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 171, poz. 1056.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

Załącznik 1. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14 października 2008 r. (poz. 1217)

Załącznik nr 1

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA GAZY LUB PYŁY WPROWADZANE DO POWIETRZA

Tabela A

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza

Lp.

Rodzaje gazów lub pyłów

Jednostkowa stawka w zł/kg

1

2

3

1

Akrylonitryl (aerozol)

36,11

2

Aldehydy alifatyczne i ich pochodne

1,06

3

Aldehydy pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,06

4

Alkohole alifatyczne i ich pochodne

1,06

5

Alkohole pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne

1,06

6

Aminy i ich pochodne

1,06

7

Amoniak

0,36

8

Arsen1)

315,80

9

Azbest

315,80

10

Benzen

7,22

11

Benzo/a/piren

315,80

12

Bizmut1)

15,05

13

Cer1)

112,79

14

Chlorek winylu (w fazie gazowej)

18,05

15

Chlorowcopochodne węglowodorów: CFC-11, CFC-12, CFC-13, CFC-111, CFC-112, CFC-113, CFC-114, CFC-115, CFC-211, CFC-212, CFC-213, CFC-214, CFC-215, CFC-216, CFC-217

157,91

16

Chlorowcopochodne węglowodorów: związki typu HCFC

50,00

17

Chrom1)

45,12

18

Cyna1)

4,74

19

Cynk1)

4,74

20

Tetrachlorek węgla

160,00

21

Dwusiarczek węgla

1,75

22

Dwutlenek siarki

0,44

23

Dwutlenek węgla (stawka w zł/Mg)

0,24

24

Etery i ich pochodne

1,06

25

Halony: 1211, 1301, 2402

157,91

26

Halony2)

1,06

27

Heksafluorek siarki

25,00

28

Kadm1)

157,91

29

Ketony i ich pochodne

1,06

30

Kobalt1)

45,12

31

Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki

1,06

32

Kwasy organiczne, ich związki i pochodne2)

1,06

33

Mangan1)

18,05

34

Metan (stawka w zł/Mg)

0,24

35

Molibden1)

10,62

36

Nikiel1)

315,80

37

Oleje (mgła olejowa)

1,06

38

Ołów1)

36,11

39

Organiczne pochodne związków siarki

1,06

40

Perfluorowęglowodory

25,00

41

Pierwiastki metaliczne i ich związki3)

1,06

42

Pierwiastki niemetaliczne

1,06

43

Podtlenek azotu (stawka w zł/Mg)

71,30

 

1

2

3

44

Polichlorodibenzo-p-dioksyny i polichlorodibenzofurany - ilość po przeliczeniu wskaźnikiem toksyczności4)

315,80

45

Polichlorowane bifenyle

157,91

46

Pyły cementowo-wapiennicze i materiałów ogniotrwałych

0,30

47

Pyły krzemowe (powyżej 30 % wolnej krzemionki)

1,23

48

Pyły nawozów sztucznych

1,23

49

Pyły polimerów

0,48

50

Pyły środków powierzchniowo czynnych

1,23

51

Pyły węgla brunatnego

0,48

52

Pyły węglowo-grafitowe, sadza

1,23

53

Pyły ze spalania paliw

0,30

54

Pyły pozostałe

0,48

55

Rtęć1)

157,91

56

Sole niemetali2)

1,06

57

Substancje organiczne5)

5,29

58

Tlenek węgla

0,11

59

Tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2)

0,44

60

Tlenki niemetali2)

1,06

61

1,1,1-trójchloroetan

157,91

62

Węglowodory alifatyczne i ich pochodne2)

0,11

63

Węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne2)

1,20

64

Wodorofluorowęglowodory

25,00

65

Związki azowe, azoksy, nitrowe i nitrozowe

1,06

66

Związki heterocykliczne

1,06

67

Związki izocykliczne

1,06

 

Objaśnienia:

1) Związki w przeliczeniu na masę pierwiastka.

2) Z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach.

3) Z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach, w przeliczeniu na masę pierwiastka metalicznego występującego w związku.

4) Współczynniki toksyczności dla określania sumarycznej ilości polichlorodibenzo-p-dioksyn i polichlorodibenzofuranów:

1) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioksyna – 1;

2) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzodioksyna – 0,5;

3) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzodioksyna – 0,1;

4) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzodioksyna – 0,1;

5) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzodioksyna – 0,1;

6) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzodioksyna – 0,01;

7) Oktachlorodibenzodioksyna – 0,001;

8) 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran – 0,1;

9) 2,3,4,7,8-pentachlorodibenzofuran – 0,5;

10) 1,2,3,7,8-pentachlorodibenzofuran – 0,05;

11) 1,2,3,4,7,8-heksachlorodibenzofuran – 0,1;

12) 1,2,3,7,8,9-heksachlorodibenzofuran – 0,1;

13) 1,2,3,6,7,8-heksachlorodibenzofuran – 0,1;

14) 2,3,4,6,7,8-heksachlorodibenzofuran – 0,1;

15) 1,2,3,4,6,7,8-heptachlorodibenzofuran – 0,01;

16) 1,2,3,4,7,8,9-heptachlorodibenzofuran – 0,01;

17) Oktachlorodibenzofuran – 0,001.

5) Substancje organiczne w postaci gazów i par, w tym lotne związki organiczne, w przeliczeniu na całkowity węgiel organiczny oznaczany metodą ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej; stawka opłaty dotyczy instalacji spalania i współspalania odpadów oraz instalacji, w których stosowane są rozpuszczalniki organiczne, objętych standardami emisyjnymi.

Uwaga:

W przypadku braku możliwości ustalenia rodzaju i ilości gazów lub pyłów wprowadzanych do powietrza:

1) powstających przy przeładunku benzyn silnikowych,

2) z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane,

3) z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych,

4) z chowu lub hodowli drobiu

– jednostkowe stawki opłaty określają odpowiednio tabele B–E.

Tabela B

Jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych1)

Lp.

Rodzaj operacji technicznej

Jednostkowa stawka w zł za gazy wprowadzane do powietrza przy przeładunku jednostki benzyny silnikowej2)

1

2

3

1

Napełnianie zbiorników z dachem stałym

4,93

2

Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym

0,30

3

Napełnianie zbiorników podziemnych

2,62

4

Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw

2,62

5

Napełnianie cystern kolejowych

2,02

6

Napełnianie cystern samochodowych

1,42

7

Napełnianie zbiorników pojazdów

2,92

 

Objaśnienia:

1) Do ustalenia opłaty za gazy wprowadzane do powietrza z przeładunku benzyn silnikowych, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji h (%), stosuje się współczynnik (100 – h)/100. Łączna stawka opłaty za gazy wprowadzane do powietrza obejmujące: węglowodory alifatyczne, pierścieniowe i aromatyczne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka benzyny silnikowej – 1 Mg.

Tabela C

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW opalanych węglem kamiennym, koksem, drewnem, olejem lub paliwem gazowym, dla których nie jest wymagane pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza albo pozwolenie zintegrowane1)

Lp.

Rodzaje kotłów

Nominalna moc cieplna kotła w MW

Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z jednostki spalonego paliwa2)

1

2

3

4

I

Kotły opalane węglem kamiennym

1

Kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 3

14,74 zł/Mg

>3 i ≤ 5

13,79 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem mechanicznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

22,84 zł/Mg

3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

≤ 5

25,58 zł/Mg

4

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 5

19,42 zł/Mg

5

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

28,58 zł/Mg

II

Kotły opalane koksem

1

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem naturalnym

≤ 5

19,61 zł/Mg

2

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym

≤ 5

15,71 zł/Mg

3

Kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, bez urządzenia odpylającego

≤ 5

22,55 zł/Mg

III

Kotły opalane drewnem

≤ 5

3,76 zł/Mg

IV

Kotły opalane olejem

1

Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5 %)

≤ 5

7,80 zł/Mg

2

Olej opałowy (zawartość siarki nie większa niż 1 %)

≤ 5

9,58 zł/Mg

3

Olej opałowy (zawartość siarki od 1 % do 1,5 %)

≤ 5

15,18 zł/Mg

4

Olej napędowy

≤ 5

7,51 zł/Mg

V

Kotły opalane paliwem gazowym

1

Gaz ziemny wysokometanowy

1,4

1114,48 zł/106 m3

> 1,4 i ≤ 5

1392,47 zł/106 m3

2

Gaz ziemny zaazotowany

≤ 1,4

779,26 zł/106 m3

> 1,4 i ≤ 5

975,96 zł/106 m3

3

Gaz płynny propan-butan

≤ 5

1,51 zł/Mg

 

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: benzo/a/piren, dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, pyły ze spalania paliw, sadzę, tlenki azotu i tlenek węgla, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka spalonego paliwa – 1 Mg lub 106 m3.


Tabela D

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych1)

Lp.

Rodzaj silnika spalinowego

Jednostkowa stawka w zł za gazy i pyły wprowadzone do powietrza z jednostki spalonego paliwa2)

benzyny silnikowej3) BS

gazu płynnego propan-butan LPG

sprężonego gazu ziemnego CNG4) (silniki fabrycznie przystosowane do zasilania gazem)

sprężonego gazu ziemnego CNG4) (silniki przebudowane)

oleju napę­dowego ON

biodiesla5) BD

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31.12.1992 r.

63,56

40,76

-6)

-6)

17,34

14,16

2

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1993 r. – 31.12.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)

24,13

35,13

-6)

-6)

10,06

8,99

3

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.1997 r. – 31.12.2000 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)

16,14

23,09

-6)

-6)

10,06

8,99

4

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2001 r. – 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)

10,52

14,95

9,42

11,15

7,75

6,90

5

Silniki w samochodach osobowych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31.12.2005 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)

5,47

7,51

4,77

5,65

4,43

3,68

6

Silniki w samochodach osobowych z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)

4,83

6,79

4,14

4,80

3,14

2,53

 

1

2

3

4

5

6

7

8

7

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

58,96

39,11

-6)

-6)

20,52

17,40

8

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. – 30.06.1997 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)

31,15

34,63

-6)

-6)

12,59

11,36

9

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.1997 r. – 30.06.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)

18,61

20,43

-6)

-6)

12,59

11,36

10

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 30.07.2001 r. – 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)

12,03

13,25

10,48

12,40

9,50

8,62

11

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30.06.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)

6,31

6,80

5,34

6,33

5,44

4,64

12

Silniki w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)

5,87

6,17

4,90

5,75

3,71

3,11

13

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg, z wyjątkiem autobusów, zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

79,69

-6)

-6)

-6)

41,40

38,28

14

Silniki w autobusach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.09.1993 r.

-6)

-6)

-6)

-6)

48,04

43,46

 

1

2

3

4

5

6

7

8

15

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1993 r. – 30.09.1996 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 17)

-6)

-6)

-6)

12,71

17,35

13,09

16

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.1996 r. – 30.09.2001 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 27)

-6)

-6)

-6)

10,27

13,56

10,16

17

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2001 r. – 30.09.2006 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 37)

-6)

-6)

5,96

8,46

9,93

7,10

18

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.10.2006 r. – 30.09.2009 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 47)

-6)

-6)

4,97

6,45

7,21

4,90

19

Silniki w pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 57)

-6)

-6)

3,65

4,25

5,01

3,35

20

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 30.06.2001 r.

-6)

-6)

-6)

-6)

43,01

40,60

21

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.07.2001 r. – 31.12.2003 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8)

-6)

-6)

-6)

-6)

34,20

31,13

 

1

2

3

4

5

6

7

8

22

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy w okresie 01.01.2004 r. – 31.12.2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8)

-6)

-6)

-6)

-6)

23,31

21,50

23

Silniki w ciągnikach rolniczych zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 01.01.2008 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)

-6)

-6)

-6)

-6)

13,21

11,87

24

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych do 1999 r.

224,00

37,52

-6)

-6)

43,47

40,31

25

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2000–2003 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I8)

224,00

37,52

-6)

-6)

34,20

31,14

26

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach wyprodukowanych w latach 2004–2008 lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II8)

165,00

37,52

-6)

-66)

23,33

21,50

27

Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)

-6)

-6)

-6)

-6)

13,23

11,87

28

Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych do 2007 r.

-6)

-6)

-6)

-6)

40,48

37,50

29

Silniki w pojazdach szynowych wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)

-6)

-6)

-6)

-6)

15,12

14,85

30

Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych do 2007 r.

-6)

-6)

-6)

-6)

40,46

37,43

 

1

2

3

4

5

6

7

8

31

Silniki w jednostkach pływających żeglugi śródlądowej wyprodukowanych po 2007 r. lub z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA8)

-6)

-6)

-6)

-6)

18,32

16,72

32

Silniki w innych pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg i w motorowerach

63,56

40,76

-6)

-6)

17,34

14,16

 

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyty wprowadzane do powietrza obejmujące: dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadzę, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne, wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Jednostka spalonego paliwa – 1 Mg.

3) Dotyczy także benzyn silnikowych z zawartością bioetanolu (BE) do 10 % masy. W przypadku stosowania benzyny o wyższej zawartości biokomponentów lub biopaliw stanowiących samoistne paliwo, w silnikach fabrycznie przystosowanych do zasilania biopaliwami, stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru:

stawka jednostkowa dla biopaliwa = stawka jednostkowa (BS) x [1 – 0,072 x (y – 10)/100], w którym:

y – oznacza zawartość biokomponentu w mieszaninie podawaną w % masy,

stawka jednostkowa (BS) – oznacza stawkę dla benzyny silnikowej w zł.

4) Dotyczy także biometanu.

5) Dotyczy estrów metylowych kwasów tłuszczowych. W przypadku stosowania mieszaniny estrów z olejem napędowym stawkę jednostkową oblicza się na podstawie wzoru:

stawka jednostkowa dla mieszaniny = stawka jednostkowa (ON) – X x [stawka jednostkowa (ON) – stawka jednostkowa (BD)]/100, w którym:

x – oznacza procentową zawartość biodiesla w mieszaninie podawaną w % masy,

stawka jednostkowa (ON) – oznacza stawkę dla oleju napędowego w zł,

stawka jednostkowa (BD) – oznacza stawkę dla biodiesla w zł.

6) Dla pozycji oznaczonych „–" oraz dla przypadków nieuwzględnionych w tabeli D, wysokość opłaty należy ustalić na zasadach ogólnych z wykorzystaniem tabeli A. Oznacza to, że należy określić wielkość emisji poszczególnych zanieczyszczeń emitowanych przez silnik pojazdu (dwutlenek siarki, dwutlenek węgla, metan, ołów, podtlenek azotu, pyły i sadza, tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne i ich pochodne, węglowodory pierścieniowe, aromatyczne i ich pochodne) na podstawie własnych ustaleń podmiotu (w szczególności: pomiarów, informacji producenta silnika lub innych danych technicznych lub technologicznych). Później należy pomnożyć ilość każdego z zanieczyszczeń przez odpowiednią stawkę jednostkową dla danego zanieczyszczenia określoną w tabeli A, a następnie należy zsumować otrzymane wyniki, uzyskując kwotę całej opłaty.

7) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 1, 2, 3, 4 lub 5 jest wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpowiadający mu dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację pojazdu czy też silnika pojazdu w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi dla:

1) samochodów osobowych i samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe w serii 01 lub późniejszej poprawek do Regulaminu 83 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów,

2) pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 Mg w serii 02 (poziom wymagań A) lub późniejszej poprawek do Regulaminu 49 EKG ONZ albo równoważnych dyrektywach Unii Europejskiej, o których mowa w przepisach o homologacji pojazdów.

8) Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I, etapu II lub etapu IIIA jest wyciąg ze świadectwa homologacji, kopia certyfikatu homologacji typu silnika lub odpowiadający im dokument wystawiony przez producenta bądź upoważnionego przedstawiciela producenta, potwierdzający homologację silnika w zakresie emisji zanieczyszczeń zawartych w spalinach, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. Nr 220, poz. 2180), rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla silników spalinowych w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez te silniki (Dz. U. Nr 202, poz. 1681), Regulaminie 96 EKG ONZ lub dyrektywie 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.

Tabela E

Jednostkowe stawki opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza z chowu lub hodowli drobiu1)

Lp.

System chowu lub hodowli drobiu

Jednostkowa stawka za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza w ciągu roku przypadająca na sto stanowisk dla drobiu (zł/100 stanowisk i rok)2)

1

2

3

I

Stada reprodukcyjne

1

System bezklatkowy, ściółkowy

kury nieśne

13,21

kury mięsne

20,36

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

kury nieśne

8,76

kury mięsne

14,65

II

Kury nieśne

1

System klatkowy, z otwartym zbiornikiem na odchody

zbiornik nienapowietrzany

9,89

zbiornik napowietrzany

14,63

2

System klatkowy, z zamkniętym zbiornikiem na odchody, z podsuszaniem odchodów

7,42

3

System klatkowy, z taśmowym usuwaniem odchodów

5,87

4

System bezklatkowy, ściółkowy

13,94

5

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

8,76

III

Brojlery kurze

1

System bezklatkowy, ściółkowy

10,22

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

4,76

3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

4,09

IV

Kurczęta (odchowanie)

1

System bezklatkowy, ściółkowy

12,59

2

System bezklatkowy, ściółkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

6,56

3

System klatkowy, z mechanicznym podsuszaniem odchodów

5,03

V

Indyki
System bezklatkowy, ściółkowy

31,84

VI

Perlice
System bezklatkowy, ściółkowy

34,10

VII

Gęsi, kaczki
System bezklatkowy, ściółkowy

16,42

 

Objaśnienia:

1) Łączna stawka opłaty za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza obejmujące: amoniak, pył, siarkowodór (występujący pod pozycją „Kwasy nieorganiczne, ich sole i bezwodniki”), wymienione w tabeli A, obliczona według jednostkowych stawek w niej określonych.

2) Stanowisko odpowiada miejscu przeznaczonemu dla jednej sztuki drobiu w pomieszczeniu inwentarskim; jednostkowa stawka dotyczy faktycznej obsady ptaków i faktycznego czasu utrzymywania drobiu.

Uwaga:

Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oblicza się według wzoru:

O = q x k x t x 10-4,

w którym:

O – oznacza opłatę za gazy lub pyły wprowadzone do powietrza z chowu lub hodowli drobiu,

q – oznacza jednostkową stawkę opłaty określoną w tabeli E,

k – oznacza liczbę stanowisk w budynku inwentarskim faktycznie wykorzystaną w procesie produkcyjnym,

t – oznacza faktyczny czas utrzymywania drobiu wyrażony jako procentowa część roku,

10-4 – oznacza mnożnik uwzględniający to, że jednostkowa stawka opłaty określona w tabeli E odniesiona jest do 100 stanowisk dla drobiu, a czas utrzymywania drobiu wyrażony jest jako procentowa część roku.

Załącznik 2. [JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU]

Załącznik nr 2

JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY ZA UMIESZCZENIE ODPADÓW NA SKŁADOWISKU

Lp.

Kod odpadu

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

Jednostkowa stawka opłaty w zł/Mg

1

2

3

4

1

01

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

 

2

01 01

Odpady z wydobywania kopalin

 

3

01 01 01

Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 01 01 80)

16,27

4

01 01 02

Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

10,50

5

01 01 80

Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

10,50

6

01 03

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

 

7

01 03 04*

Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

52,21

8

01 03 05*

Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

52,21

9

01 03 06

Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

16,26

10

01 03 07*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

52,21

11

01 03 08

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

16,27

12

01 03 09

Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07

16,27

13

01 03 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

47,98

14

01 03 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

9,26

15

01 03 99

Inne niewymienione odpady

10,50

16

01 04

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

 

17

01 04 07*

Odpady zawierające niebezpieczne substancje z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

52,21

18

01 04 08

Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

10,50

19

01 04 09

Odpadowe piaski i iły

10,50

20

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

52,21

21

01 04 11

Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

10,501)

22

01 04 12

Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 04 11

9,671)

23

01 04 13

Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w
01 04 07

10,50

24

01 04 80*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

47,981)

25

01 04 81

Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

9,671)

26

01 04 82*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

47,981)

27

01 04 83

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

9,671)

28

01 04 84*

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

47,981)

29

01 04 85

Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

9,671)

30

01 04 99

Inne niewymienione odpady

10,50

31

01 05

Płuczki wiertnicze i inne odpady wiertnicze

 

32

01 05 04

Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

10,501)

 

1

2

3

4

33

01 05 05*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

52,213)

34

01 05 06*

Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

52,21

35

01 05 07

Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

10,501)

36

01 05 08

Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

16,271)

37

01 05 99

Inne niewymienione odpady

10,50

38

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności

 

39

02 01

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

 

40

02 01 01

Osady z mycia i czyszczenia

16,271)

41

02 01 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

137,09

42

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

100,00

43

02 01 04

Odpady tworzyw sztucznych
(z wyłączeniem opakowań)

16,27

44

02 01 06

Odchody zwierzęce

52,21

45

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

100,00

46

02 01 08*

Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne, w tym środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

137,09

47

02 01 09

Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

52,21

48

02 01 10

Odpady metalowe

10,50

49

02 01 80*

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

137,09

50

02 01 81

Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80

137,09

51

02 01 82

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

137,09

52

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

16,27

53

02 01 99

Inne niewymienione odpady

10,50

54

02 02

Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

 

55

02 02 01

Odpady z mycia i przygotowywania surowców

16,271)

56

02 02 02

Odpadowa tkanka zwierzęca

52,21

57

02 02 03

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

52,21

58

02 02 04

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

52,211)

59

02 02 80*

Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne

137,09

60

02 02 81

Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno- kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

137,09

61

02 02 82

Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

137,09

62

02 02 99

Inne niewymienione odpady

16,27

63

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

 

64

02 03 01

Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

10,501)

65

02 03 02

Odpady konserwantów

16,27

66

02 03 03

Odpady poekstrakcyjne

16,27

67

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

16,27

68

02 03 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

16,271)

 

1

2

3

4

69

02 03 80

Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych
(z wyłączeniem 02 03 81)

10,50

70

02 03 81

Odpady z produkcji pasz roślinnych

10,50

71

02 03 82

Odpady tytoniowe

16,27

72

02 03 99

Inne niewymienione odpady

10,50

73

02 04

Odpady z przemysłu cukrowniczego

 

74

02 04 01

Osady z oczyszczania i mycia buraków

10,501)

75

02 04 02

Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

10,50

76

02 04 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

10,501)

77

02 04 80

Wysłodki

10,501)

78

02 04 99

Inne niewymienione odpady

10,50

79

02 05

Odpady z przemysłu mleczarskiego

 

80

02 05 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

16,27

81

02 05 02

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

16,271)

82

02 05 80

Odpadowa serwatka

16,272)

83

02 05 99

Inne niewymienione odpady

16,27

84

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

 

85

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

16,27

86

02 06 02

Odpady konserwantów

16,27

87

02 06 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

16,271)

88

02 06 80

Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

16,27

89

02 06 99

Inne niewymienione odpady

16,27

90

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych
(z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

 

91

02 07 01

Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

10,501)

92

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

52,21

93

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

52,21

94

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

16,27

95

02 07 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

52,211)

96

02 07 80

Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

16,271)

97

02 07 99

Inne niewymienione odpady

10,50

98

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

 

99

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

 

100

03 01 01

Odpady kory i korka

52,21

101

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

52,21

102

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

52,21

103

03 01 80*

Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

52,21

104

03 01 81

Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

52,21

105

03 01 82

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

52,211)

106

03 01 99

Inne niewymienione odpady

52,21

107

03 02

Odpady powstające przy konserwacji drewna

 

108

03 02 01*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

52,21

109

03 02 02*

Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

137,09

110

03 02 03*

Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

52,21

111

03 02 04*

Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

52,21

112

03 02 05*

Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

52,21

113

03 02 99

Inne niewymienione odpady

52,21

114

03 03

Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

 

115

03 03 01

Odpady z kory i drewna

52,21

 

1

2

3

4

116

03 03 02

Osady i szlamy z produkcji celulozy metodą siarczynową (w tym osady ługu zielonego)

52,211)

117

03 03 05

Szlamy z odbarwiania makulatury

52,211)

118

03 03 07

Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

10,501)

119

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

52,21

120

03 03 09

Odpady szlamów defekosaturacyjnych

52,211)

121

03 03 10

Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

10,501)

122

03 03 11

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

52,211)

123

03 03 80

Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

52,211)

124

03 03 81

Szlamy z innych procesów bielenia

52,211)

125

03 03 99

Inne niewymienione odpady

10,50

126

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

 

127

04 01

Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

 

128

04 01 01

Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

52,21

129

04 01 02

Odpady z wapnienia

52,21

130

04 01 03*

Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)

137,09

131

04 01 04

Brzeczka garbująca zawierająca chrom

52,211)

132

04 01 05

Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

16,271)

133

04 01 06

Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

52,211)

134

04 01 07

Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

16,271)

135

04 01 08

Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

52,21

136

04 01 09

Odpady z polerowania i wykańczania

10,50

137

04 01 99

Inne niewymienione odpady

10,50

138

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

 

139

04 02 09

Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

16,27

140

04 02 10

Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

16,27

141

04 02 14*

Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

52,21

142

04 02 15

Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

16,27

143

04 02 16*

Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

52,21

144

04 02 17

Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

16,27

145

04 02 19*

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

52,211)

146

04 02 20

Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

16,271)

147

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

10,50

148

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

10,50

149

04 02 80

Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

16,27

150

04 02 99

Inne niewymienione odpady

10,50

151

05

Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla

 

152

05 01

Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

 

153

05 01 02*

Osady z odsalania

52,211)

154

05 01 03*

Osady z dna zbiorników

137,091)

155

05 01 04*

Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

137,09

156

05 01 05*

Wycieki ropy naftowej

137,092)

157

05 01 06*

Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń

52,211)

158

05 01 07*

Kwaśne smoły

137,09

159

05 01 08*

Inne smoły

52,21

160

05 01 09*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

137,091)

161

05 01 10

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

52,211)

 

1

2

3

4

162

05 01 11*

Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

137,09

163

05 01 12*

Ropa naftowa zawierająca kwasy

137,092)

164

05 01 13

Osady z uzdatniania wody kotłowej

16,271)

165

05 01 14

Odpady z kolumn chłodniczych

16,27

166

05 01 15*

Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

52,21

167

05 01 16

Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

16,27

168

05 01 17

Bitum

16,27

169

05 01 99

Inne niewymienione odpady

16,27

170

05 06

Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

 

171

05 06 01*

Kwaśne smoły

137,09

172

05 06 03*

Inne smoły

52,21

173

05 06 04

Odpady z kolumn chłodniczych

16,27

174

05 06 80*

Odpady ciekłe zawierające fenole

137,092)

175

05 06 99

Inne niewymienione odpady

16,27

176

05 07

Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego

 

177

05 07 01*

Osady zawierające rtęć

137,09

178

05 07 02

Odpady zawierające siarkę

52,21

179

05 07 99

Inne niewymienione odpady

52,21

180

06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej

 

181

06 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych

 

182

06 01 01*

Kwas siarkowy i siarkawy

52,212)

183

06 01 02*

Kwas chlorowodorowy

52,212)

184

06 01 03*

Kwas fluorowodorowy

52,212)

185

06 01 04*

Kwas fosforowy i fosforawy

16,272)

186

06 01 05*

Kwas azotowy i azotawy

52,212)

187

06 01 06*

Inne kwasy

52,212)

188

06 01 99

Inne niewymienione odpady

16,27

189

06 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

 

190

06 02 01*

Wodorotlenek wapniowy

52,21

191

06 02 03*

Wodorotlenek amonowy

52,212)

192

06 02 04*

Wodorotlenek sodowy i potasowy

52,21

193

06 02 05*

Inne wodorotlenki

52,21

194

06 02 99

Inne niewymienione odpady

52,21

195

06 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

 

196

06 03 11*

Sole i roztwory zawierające cyjanki

137,093)

197

06 03 13*

Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

137,093)

198

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

52,213)

199

06 03 15*

Tlenki metali zawierające metale ciężkie

137,09

200

06 03 16

Tlenki metali inne niż wymienione
w 06 03 15

52,21

201

06 03 99

Inne niewymienione odpady

52,21

202

06 04

Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

 

203

06 04 03*

Odpady zawierające arsen

125,77

204

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć

137,09

205

06 04 05*

Odpady zawierające inne metale ciężkie

137,09

206

06 04 99

Inne niewymienione odpady

52,21

207

06 05

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

 

208

06 05 02*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

137,091)

209

06 05 03

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

52,211)

210

06 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania

 

211

06 06 02*

Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

137,09

212

06 06 03

Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

52,21

213

06 06 99

Inne niewymienione odpady

52,21

 

1

2

3

4

214

06 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru

 

215

06 07 01*

Odpady azbestowe z elektrolizy

45,91

216

06 07 02*

Węgiel aktywny z produkcji chloru

52,21

217

06 07 03*

Osady siarczanu baru zawierające rtęć

137,091)

218

06 07 04*

Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

137,092)

219

06 07 99

Inne niewymienione odpady

52,21

220

06 08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu

 

221

06 08 02*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

52,21

222

06 08 99

Inne niewymienione odpady

52,21

223

06 09

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu

 

224

06 09 02

Żużel fosforowy

52,21

225

06 09 03*

Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

125,77

226

06 09 04

Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

14,98

227

06 09 80

Fosfogipsy

9,67

228

06 09 81

Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

9,67

229

06 09 99

Inne niewymienione odpady

10,50

230

06 10

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych

 

231

06 10 02*

Odpady zawierające substancje niebezpieczne

52,21

232

06 10 99

Inne niewymienione odpady

52,21

233

0611

Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

 

234

06 11 01

Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

16,27

235

06 11 80

Odpady z produkcji związków cyrkonu

16,27

236

06 11 81

Odpady z produkcji związków chromu

47,98

237

06 11 82

Odpady z produkcji związków kobaltu

52,21

238

06 11 83

Odpadowy siarczan żelazowy

16,27

239

06 11 99

Inne niewymienione odpady

16,27

240

06 13

Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

 

241

06 13 01*

Nieorganiczne środki ochrony roślin (np. pestycydy), środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

137,093)

242

06 13 02*

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

52,21

243

06 13 03

Czysta sadza

10,50

244

06 13 04*

Odpady z przetwarzania azbestu

45,91

245

06 13 05*

Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

52,21

246

06 13 99

Inne niewymienione odpady

10,50

247

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

 

248

07 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

 

249

07 01 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

137,093)

250

07 01 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

251

07 01 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

252

07 01 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

137,09

253

07 01 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

137,09

 

1

2

3

4

254

07 01 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

137,091)

255

07 01 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

137,091)

256

07 01 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

137,091)

257

07 01 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

52,211)

258

07 01 80

Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

52,21

259

07 01 99

Inne niewymienione odpady

52,21

260

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

 

261

07 02 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

137,093)

262

07 02 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

263

07 02 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

264

07 02 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

137,09

265

07 02 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

137,09

266

07 02 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

137,091)

267

07 02 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

137,091)

268

07 02 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

137,091)

269

07 02 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

52,211)

270

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

100,00

271

07 02 14*

Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

52,21

272

07 02 15

Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

16,27

273

07 02 16*

Odpady zawierające niebezpieczne silikony

52,21

274

07 02 17

Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

16,27

275

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

52,21

276

07 02 99

Inne niewymienione odpady

16,27

277

07 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

 

278

07 03 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

137,091) 3)

279

07 03 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

280

07 03 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

281

07 03 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

137,09

282

07 03 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

137,09

283

07 03 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

137,091)

284

07 03 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

137,091)

285

07 03 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

137,091)

286

07 03 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

52,211)

287

07 03 99

Inne niewymienione odpady

52,21

288

07 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

 

289

07 04 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

137,093)

290

07 04 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

 

1

2

3

4

291

07 04 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

292

07 04 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

137,091)

293

07 04 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

137,091)

294

07 04 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

137,091)

295

07 04 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

137,091)

296

07 04 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

137,091)

297

07 04 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

52,211)

298

07 04 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

137,09

299

07 04 80*

Przeterminowane środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne)

137,093)

300

07 04 81

Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

52,213)

301

07 04 99

Inne niewymienione odpady

52,21

302

07 05

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

 

303

07 05 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

137,093)

304

07 05 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

305

07 05 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

306

07 05 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

137,09

307

07 05 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

137,09

308

07 05 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

137,091)

309

07 05 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

137,091)

310

07 05 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

137,091)

311

07 05 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

52,211)

312

07 05 13*

Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

137,09

313

07 05 14

Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

52,21

314

07 05 80*

Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

137,092)

315

07 05 81

Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

52,212)

316

07 05 99

Inne niewymienione odpady

52,21

317

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

 

318

07 06 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

137,093)

319

07 06 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

320

07 06 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

321

07 06 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

137,09

322

07 06 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

137,09

323

07 06 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

137,091)

324

07 06 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

137,091)

325

07 06 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

137,091)

326

07 06 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

52,211)

327

07 06 80

Ziemia bieląca z rafinacji oleju

52,21

328

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

16,27

329

07 06 99

Inne niewymienione odpady

16,27

 

1

2

3

4

330

07 07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych

 

331

07 07 01*

Wody popłuczne i ługi macierzyste

137,093)

332

07 07 03*

Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

333

07 07 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

137,092)

334

07 07 07*

Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

137,09

335

07 07 08*

Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

137,09

336

07 07 09*

Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

137,091)

337

07 07 10*

Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

137,091)

338

07 07 11*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

137,091)

339

07 07 12

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

52,211)

340

07 07 99

Inne niewymienione odpady

52,21

341

08

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich

 

342

08 01

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

 

343

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

137,09

344

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

52,21

345

08 01 13*

Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

137,091)

346

08 01 14

Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

52,211)

347

08 01 15*

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

52,211)

348

08 01 16

Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

16,271)

349

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

52,211)

350

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

16,271)

351

08 01 19*

Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

52,211)

352

08 01 20

Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

16,271)

353

08 01 21*

Zmywacz farb lub lakierów

52,21

354

08 01 99

Inne niewymienione odpady

16,27

355

08 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

 

356

08 02 01

Odpady proszków powlekających

16,27

357

08 02 02

Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

10,501)

358

08 02 03

Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

10,501)

359

08 02 99

Inne niewymienione odpady

10,50

360

08 03

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

 

361

08 03 07

Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

16,271)

362

08 03 08

Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

16,272)

363

08 03 12*

Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

52,21

364

08 03 13

Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

16,27

365

08 03 14*

Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

52,21

366

08 03 15

Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

16,27

367

08 03 16*

Zużyte roztwory trawiące

52,211)

368

08 03 17*

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

137,09

369

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

52,21

370

08 03 19*

Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

137,092)

371

08 03 80

Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

52,212)

 

1

2

3

4

372

08 03 99

Inne niewymienione odpady

16,27

373

08 04

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

 

374

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

137,09

375

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

52,21

376

08 04 11*

Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

137,09

377

08 04 12

Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

52,21

378

08 04 13*

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

52,211)

379

08 04 14

Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

16,271)

380

08 04 15*

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

137,092)

381

08 04 16

Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

52,212)

382

08 04 17*

Olej żywiczny

137,09

383

08 04 99

Inne niewymienione odpady

16,27

384

08 05

Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08

 

385

08 05 01*

Odpady izocyjanianów

137,09

386

09

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

 

387

09 01

Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

 

388

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

137,092)

389

09 01 02*

Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

137,092)

390

09 01 03*

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

137,092)

391

09 01 04*

Roztwory utrwalaczy

137,092)

392

09 01 05*

Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

137,092)

393

09 01 06*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

137,091)

394

09 01 07

Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

16,27

395

09 01 08

Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

16,27

396

09 01 10

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

10,50

397

09 01 11*

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

16,27

398

09 01 12

Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

10,50

399

09 01 13*

Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

137,092)

400

09 01 80*

Przeterminowane odczynniki fotograficzne

137,09

401

09 01 99

Inne niewymienione odpady

10,50

402

10

Odpady z procesów termicznych

 

403

10 01

Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

 

404

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

16,27

405

10 01 02

Popioły lotne z węgla

16,27

406

10 01 03

Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

14,98

407

10 01 04*

Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

52,21

408

10 01 05

Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

9,67

409

10 01 07

Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

9,671)

410

10 01 09*

Kwas siarkowy

52,212)

411

10 01 13*

Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

52,21

412

10 01 14*

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

52,21

413

10 01 15

Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

16,27

414

10 01 16*

Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

52,21

 

1

2

3

4

415

10 01 17

Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

16,27

416

10 01 18*

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

52,21

417

10 01 19

Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

16,27

418

10 01 20*

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

52,211)

419

10 01 21

Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

16,271)

420

10 01 22*

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

52,211)

421

10 01 23

Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

16,271)

422

10 01 24

Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

16,27

423

10 01 25

Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

16,27

424

10 01 26

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

16,271)

425

10 01 80

Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

14,981)

426

10 01 81

Mikrosfery z popiołów lotnych

10,50

427

10 01 82

Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

14,98

428

10 01 99

Inne niewymienione odpady

10,50

429

10 02

Odpady z hutnictwa żelaza i stali

 

430

10 02 01

Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

16,27

431

10 02 02

Nieprzerobione żużle z innych procesów

16,27

432

10 02 07*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

52,21

433

10 02 08

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

10,50

434

10 02 10

Zgorzelina walcownicza

16,27

435

10 02 11*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

52,211)

436

10 02 12

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10,501)

437

10 02 13*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

52,211)

438

10 02 14

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

16,271)

439

10 02 15

Inne szlamy i osady pofiltracyjne

16,271)

440

10 02 80

Zgary z hutnictwa żelaza

16,27

441

10 02 81

Odpadowy siarczan żelazawy

16,27

442

10 02 99

Inne niewymienione odpady

10,50

443

10 03

Odpady z hutnictwa aluminium

 

444

10 03 02

Odpadowe anody

16,27

445

10 03 04*

Żużle z produkcji pierwotnej

52,21

446

10 03 05

Odpady tlenku glinu

52,21

447

10 03 08*

Słone żużle z produkcji wtórnej

52,21

448

10 03 09*

Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

52,21

449

10 03 15*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

52,21

450

10 03 16

Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

16,27

451

10 03 17*

Odpady zawierające smołę z produkcji anod

52,21

452

10 03 18

Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w10 03 17

16,27

453

10 03 19*

Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

52,21

454

10 03 20

Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

16,27

455

10 03 21*

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

52,21

 

1

2

3

4

456

10 03 22

Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

16,27

457

10 03 23*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

52,21

458

10 03 24

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

16,27

459

10 03 25*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

52,211)

460

10 03 26

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

16,271)

461

10 03 27*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

52,21

462

10 03 28

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

16,271)

463

10 03 29*

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

52,211)

464

10 03 30

Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

16,27

465

10 03 99

Inne niewymienione odpady

16,27

466

10 04

Odpady z hutnictwa ołowiu

 

467

10 04 01*

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

52,21

468

10 04 02*

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

52,21

469

10 04 03*

Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

137,09

470

10 04 04*

Pyły z gazów odlotowych

137,09

471

10 04 05*

Inne cząstki i pyły

52,21

472

10 04 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

137,09

473

10 04 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

137,091)

474

10 04 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

52,211)

475

10 04 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

16,271)

476

10 04 99

Inne niewymienione odpady

16,27

477

10 05

Odpady z hutnictwa cynku

 

478

10 05 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej
(z wyłączeniem 10 05 80)

52,21

479

10 05 03*

Pyły z gazów odlotowych

137,09

480

10 05 04

Inne cząstki i pyły

52,21

481

10 05 05*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

137,09

482

10 05 06*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

137,091)

483

10 05 08*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

52,211)

484

10 05 09

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

16,271)

485

10 05 10*

Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

52,21

486

10 05 11

Zgary inne niż wymienione w 10 05 10

16,27

487

10 05 80

Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

16,27

488

10 05 99

Inne niewymienione odpady

16,27

489

10 06

Odpady z hutnictwa miedzi

 

490

10 06 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

16,27

491

10 06 02

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

16,27

492

10 06 03*

Pyły z gazów odlotowych

52,21

493

10 06 04

Inne cząstki i pyły

16,27

494

10 06 06*

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

52,21

495

10 06 07*

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

52,211)

496

10 06 09*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

16,271)

497

10 06 10

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

16,271)

498

10 06 80

Żużle szybowe i granulowane

10,50

499

10 06 99

Inne niewymienione odpady

10,50

 

1

2

3

4

500

10 07

Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

 

501

10 07 01

Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

16,27

502

10 07 02

Zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

16,27

503

10 07 03

Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

16,27

504

10 07 04

Inne cząstki i pyły

16,27

505

10 07 05

Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

16,271)

506

10 07 07*

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

52,211)

507

10 07 08

Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

16,271)

508

10 07 99

Inne niewymienione odpady

16,27

509

10 08

Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

 

510

10 08 04

Cząstki i pyły

52,21

511