| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 10 listopada 2008 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2008 r.

Minister Środowiska: M. Nowicki

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Załącznik 1. [STATUT REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 listopada 2008 r. (poz. 1258)

STATUT REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE

§ 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie, zwana dalej „RDOŚ”, działa na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zwanej dalej „ustawą”, oraz niniejszego statutu.

§ 2. 1. RDOŚ jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie, zwanego dalej „Regionalnym Dyrektorem”.

2. RDOŚ jest państwową jednostką budżetową, działającą na obszarze województwa lubelskiego.

3. Siedzibą RDOŚ jest Lublin.

§ 3. 1. Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępców Regionalnego Dyrektora oraz naczelników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1.

2. Pierwszym zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 i 4–8.

3. Zakresy czynności zastępców Regionalnego Dyrektora oraz naczelników komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1, ustala Regionalny Dyrektor.

4. W przypadku nieobecności lub czasowej niezdolności do wykonywania obowiązków przez Regionalnego Dyrektora jego funkcje sprawuje zastępca Regionalnego Dyrektora wyznaczony przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

5. Regionalny Dyrektor może udzielać pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności cywilnoprawnych lub faktycznych lub rodzajów czynności w zakresie jego właściwości.

§ 4. 1. W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;

2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

3) Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem;

4) Wydział Spraw Terenowych I;

5) Wydział Spraw Terenowych II;

6) Wydział Spraw Terenowych III;

7) Wydział Spraw Terenowych IV;

8) Wydział Spraw Terenowych V;

9) Wydział Organizacyjno-Finansowy.

2. Komórki organizacyjne kierowane są przez naczelników.

§ 5. Przy Regionalnym Dyrektorze działają:

1) Regionalna Rada Ochrony Przyrody – realizując zadania określone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.1));

2) Regionalna Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko – realizując zadania określone w ustawie.

§ 6. Regionalny Dyrektor może powoływać zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.

§ 7. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych RDOŚ, o których mowa w § 4 ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

§ 8. Spory kompetencyjne pomiędzy regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska rozstrzyga Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286 oraz z 2008 r. Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pakosińska-Krawczyńska

Kancelaria Adw. Magdalena Pakosińska-Krawczyńska, chtsanwältin (RAK Berlin), Adwokat niemiecki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »