| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 31 października 2008 r.

w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) warunki, sposób i tryb odbywania stażu adaptacyjnego, sposób i tryb wykonywania nadzoru nad odbywaniem stażu adaptacyjnego oraz oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności,

2) warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny wykazanych przez wnioskodawcę umiejętności,

3) sposób ustalania kosztów odbywania stażu adaptacyjnego i przeprowadzania testu umiejętności oraz tryb ponoszenia, pobierania i zwrotu opłaty za odbycie stażu adaptacyjnego lub przeprowadzenie testu umiejętności

– w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;

2) postępowaniu – oznacza to postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji prowadzone na podstawie przepisów ustawy;

3) organie prowadzącym postępowanie – oznacza to ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub podmiot wskazany w trybie określonym w art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.2));

4) jednostce – oznacza to przedsiębiorcę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.3)), oraz państwową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną, która prowadzi działalność w zakresie objętym zawodem konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa, w której wnioskodawca może odbywać staż adaptacyjny.

§ 3.
Organ prowadzący postępowanie upowszechnia w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.4)), na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odpowiednio dla zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa informacje o wymogach kwalifikacyjnych, wykaz literatury przedmiotu pomocnej przy uzupełnianiu wiedzy niezbędnej dla spełnienia tych wymagań, przykłady testów umiejętności oraz informacje o jednostkach, w których można odbywać staże adaptacyjne.
§ 4.
Jeżeli wnioskodawca wnosi o uznanie kwalifikacji zawodowych dla więcej niż jednego z zawodów: konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa, staż adaptacyjny albo test umiejętności przeprowadza się osobno dla każdego zawodu.
§ 5.
1. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenia testu umiejętności stwierdza w postanowieniu organ prowadzący postępowanie.

2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący postępowanie określa program oraz długość stażu adaptacyjnego albo zakres wiedzy, jaki będzie obejmował test umiejętności.

3. Program oraz długość stażu adaptacyjnego albo zakres wiedzy, o których mowa w ust. 2, należy określić, uwzględniając różnicę pomiędzy kwalifikacjami posiadanymi przez wnioskodawcę a kwalifikacjami wymaganymi do wykonywania odpowiednio zawodów: konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa, w tym dotychczasowe doświadczenie zawodowe wnioskodawcy.

§ 6.
1. Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w § 5 ust. 1, występuje do organu prowadzącego postępowanie z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego albo przeprowadzenie testu umiejętności.

2. W przypadku gdy przynajmniej 3 jednostki, spośród jednostek o których mowa w § 3, odmówią nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego w celu odbycia stażu adaptacyjnego, organ prowadzący postępowanie wskazuje jednostkę, w której wnioskodawca odbędzie staż adaptacyjny.

3. Wnioskodawca, we wniosku o przeprowadzenie testu umiejętności, wskazuje język, w jakim ma być przeprowadzony test umiejętności, z zastrzeżeniem § 14.

§ 7.
Organ prowadzący postępowanie przekazuje postanowienie, o którym mowa w § 5 ust. 1, wraz z kopią dokumentacji zawierającej informacje o posiadanych kwalifikacjach, w tym o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy, jednostce albo komisji egzaminacyjnej, która przygotowuje i przeprowadza test umiejętności. Przekazanie może być dokonane również drogą elektroniczną lub za pomocą elektronicznych nośników danych.

Rozdział 2

Staż adaptacyjny

§ 8.

1. Staż adaptacyjny odbywa się w jednostce w ramach stosunku prawnego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 ustawy, na warunkach określonych pomiędzy wnioskodawcą a jednostką.

2. Wnioskodawca wraz z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego składa zobowiązanie jednostki do nawiązania z wnioskodawcą stosunku prawnego.

3. W zobowiązaniu, o którym mowa w ust. 2, jednostka określa:

1) rodzaj stosunku prawnego;

2) termin, w jakim nawiąże stosunek prawny;

3) okres, na jaki nawiąże stosunek prawny, zgodny z długością stażu adaptacyjnego, o której mowa w § 5 ust. 2;

4) informację o obowiązkach, jakie powierzy wnioskodawcy, zgodnych z programem stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2;

5) przewidywane koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego.

§ 9.
1. Koszty odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego są ustalane kwotowo przez jednostkę, na podstawie rzeczywistych wydatków związanych z odbywaniem stażu adaptacyjnego, z uwzględnieniem długości okresu i obowiązków, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 3 i 4.

2. Rzeczywiste wydatki związane z odbywaniem stażu adaptacyjnego obejmują:

1) wydatki techniczno-organizacyjne jednostki;

2) wynagrodzenie opiekuna stażu adaptacyjnego.

3. Opłata z tytułu kosztów odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego jest wnoszona jednorazowo albo w równych miesięcznych ratach, płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca, na rachunek bankowy wskazany przez jednostkę. W przypadku odbywania stażu adaptacyjnego w ramach stosunku pracy albo na podstawie odpłatnej umowy cywilnoprawnej opłata z tytułu odbywania przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego może być, za zgodą wnioskodawcy wyrażoną na piśmie, potrącana z jego wynagrodzenia w miesięcznych ratach.

4. Wniesiona przez wnioskodawcę opłata, o której mowa w ust. 3, podlega na wniosek wnioskodawcy zwrotowi, jeżeli wnioskodawca z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do odbycia stażu adaptacyjnego. Zwrotu opłaty należy dokonać na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

5. Oceny przyczyn nieprzystąpienia wnioskodawcy do odbycia stażu adaptacyjnego dokonuje kierownik jednostki, kierując się zasadami określonymi w przepisach o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

6. Wniesiona przez wnioskodawcę opłata, o której mowa w ust. 3, podlega zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę, w przypadku gdy staż adaptacyjny nie odbył się z winy jednostki.

§ 10.
1. Staż adaptacyjny odbywa się pod nadzorem opiekuna stażu adaptacyjnego, którym może być osoba posiadająca co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu odpowiednio zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni lub archeologa.

2. Opiekuna stażu adaptacyjnego wyznacza kierownik jednostki.

3. W przypadku braku możliwości dalszego pełnienia czynności przez opiekuna stażu adaptacyjnego kierownik jednostki niezwłocznie dokonuje zmiany opiekuna, informując o tym wnioskodawcę i organ prowadzący postępowanie.

4. Kierownik jednostki może dokonać zmiany opiekuna stażu adaptacyjnego po złożeniu przez wnioskodawcę umotywowanego wniosku lub po złożeniu przez opiekuna stażu adaptacyjnego umotywowanej prośby, nie później niż na 3 miesiące przed zakończeniem stażu adaptacyjnego.

§ 11.
1. Na uzasadniony wniosek wnioskodawcy organ prowadzący postępowanie, w drodze postanowienia, może przedłużyć okres stażu adaptacyjnego lub odmówić przedłużenia stażu adaptacyjnego.

2. Organ prowadzący postępowanie przedłuża lub odmawia przedłużenia stażu adaptacyjnego po zapoznaniu się z opinią o dotychczasowym jego przebiegu, sporządzoną przez kierownika jednostki. Przepisy § 8–10 stosuje się odpowiednio.

§ 12.
1. Prawidłowy przebieg stażu adaptacyjnego zapewnia kierownik jednostki.

2. Opiekun stażu adaptacyjnego informuje kierownika jednostki o realizacji przez wnioskodawcę zadań, wynikających z programu stażu adaptacyjnego, o którym mowa w § 5 ust. 2.

§ 13.
1. Zaliczenia stażu adaptacyjnego dokonuje się na podstawie oceny nabytych przez wnioskodawcę umiejętności.

2. Oceny stażu adaptacyjnego, w formie opinii, dokonują wspólnie opiekun stażu adaptacyjnego i kierownik jednostki nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu adaptacyjnego.

3. Ocena stażu adaptacyjnego jest przekazywana wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w terminie 7 dni od dnia jej sporządzenia.

4. Wnioskodawca, który uzyskał negatywną ocenę, może ponownie wystąpić z wnioskiem o odbycie stażu adaptacyjnego.

Rozdział 3

Test umiejętności

§ 14.

Test umiejętności może być przeprowadzony w języku polskim, angielskim albo francuskim.
§ 15.
1. Test umiejętności przeprowadza komisja egzaminacyjna przynajmniej raz w roku.

2. Członków komisji egzaminacyjnej, w liczbie od 3 do 5, powołuje organ prowadzący postępowanie spośród osób dysponujących wiedzą oraz posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania odpowiednio zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni, archeologa.

3. Organ prowadzący postępowanie spośród członków komisji egzaminacyjnej wyznacza przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

§ 16.
1. Organ prowadzący postępowanie zawiadamia wnioskodawcę, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym dniem przeprowadzenia testu umiejętności, o miejscu i terminie przeprowadzenia testu umiejętności, wysokości opłaty z tytułu kosztów przeprowadzenia testu umiejętności oraz numerze rachunku bankowego organu prowadzącego postępowanie, na który należy dokonać opłaty.

2. Koszty przeprowadzenia testu umiejętności ustala organ prowadzący postępowanie na podstawie rzeczywistych wydatków techniczno-organizacyjnych ponoszonych przez organ prowadzący postępowanie w związku z przeprowadzeniem testu umiejętności.

3. Wnioskodawca przedstawia dowód dokonania opłaty, o której mowa w ust. 1, przed przystąpieniem do testu umiejętności.

4. Wniesiona przez wnioskodawcę opłata, o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi, jeżeli wnioskodawca z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do testu umiejętności.

5. Oceny przyczyny usprawiedliwiającej nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie dokonuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej, kierując się zasadami określonymi w przepisach o sposobie usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

6. Zwrotu opłaty, o którym mowa w ust. 4, dokonuje się na wniosek wnioskodawcy na wskazany przez niego rachunek bankowy w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 17.
1. Test umiejętności opracowuje komisja egzaminacyjna, uwzględniając zakres wiedzy, o którym mowa w § 5 ust. 2.

2. Test umiejętności składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

3. Część pisemna testu umiejętności trwa 120 minut i składa się z 30 pytań, w tym 10 % o charakterze opisowym. Każde z pytań niemające charakteru opisowego powinno zawierać nie mniej niż 3 możliwości odpowiedzi, z których jedna jest prawidłowa.

4. Do ustnej części testu umiejętności dopuszcza się osoby, które uzyskały więcej niż 80 % punktów możliwych do uzyskania z części pisemnej.

5. Część ustna testu umiejętności składa się z nie więcej niż 10 pytań i trwa 30 minut. Część ustną testu umiejętności uznaje się za zdaną, jeżeli osoba zdająca odpowiedziała poprawnie na co najmniej 80 % pytań.

§ 18.
Przy ocenie testu umiejętności uwzględnia się w szczególności następujące zasady:

1) za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie niemające charakteru opisowego ustala się jednakową liczbę punktów;

2) za każde prawidłowe rozwiązanie pytania o charakterze opisowym ustala się jednakową liczbę punktów;

3) za każdą błędną odpowiedź lub brak odpowiedzi ustala się zero punktów;

4) zaliczenie testu umiejętności następuje w przypadku, gdy wnioskodawca uzyska więcej niż 80 % punktów możliwych do uzyskania.

§ 19.
1. Z przebiegu testu umiejętności sporządza się protokół, w którym podaje się datę przeprowadzenia testu umiejętności, skład komisji egzaminacyjnej, imię i nazwisko osoby, która przystąpiła do testu umiejętności, czas rozpoczęcia i zakończenia testu umiejętności, wyniki testu umiejętności, ważniejsze okoliczności, które nastąpiły w jego trakcie, oraz podpisy członków komisji egzaminacyjnej.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej przedkłada organowi prowadzącemu postępowanie oraz przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności.

§ 20.
1. Nieprzystąpienie do testu umiejętności w wyznaczonym terminie bez uzasadnionej przyczyny uważa się za odstąpienie od testu umiejętności.

2. Ponowne przystąpienie do testu umiejętności wymaga złożenia nowego wniosku o przeprowadzenie testu umiejętności, chyba że nieprzystąpienie do testu umiejętności nastąpiło z uzasadnionej przyczyny.

3. W przypadku nieprzystąpienia do testu umiejętności z uzasadnionej przyczyny przepisy § 15 i 16 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 21.
1. W przypadku gdy test umiejętności nie odbył się z winy komisji egzaminacyjnej, organ prowadzący postępowanie wyznacza nowy termin testu umiejętności. Przepisy § 16–20 stosuje się odpowiednio.

2. Wnioskodawca nie wnosi ponownie opłaty, o której mowa w § 16 ust. 1.

§ 22.
Wnioskodawca, który uzyskał negatywny wynik z testu, może ponownie przystąpić do testu umiejętności nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia, w którym przeprowadzono test umiejętności. Przepisy § 15–21 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 23.

Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§ 24.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.5)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 732, Nr 141, poz. 888 i Nr 171, poz. 1056.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności odbywanych w toku postępowania o uznanie nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu konserwatora zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej zieleni i archeologa (Dz. U. Nr 101, poz. 1052), które utraciło moc z dniem 20 października 2008 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »