reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009

Na podstawie art. 39g ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2571, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się Program rzeczowo-finansowy dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2009, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia Programu rzeczowo-finansowego dla inwestycji drogowych realizowanych z wykorzystaniem środków Krajowego Funduszu Drogowego na rok 2008 (Dz. U. Nr 30, poz. 176, Nr 203, poz. 1269 i Nr 236, poz. 1621).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 155, poz. 1297 i Nr 172, poz. 1440, z 2006 r. Nr 12, poz. 61, z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 99, poz. 666, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 19, poz. 101.


Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 lutego 2009 r. (poz. 191)

Część 1

Wykaz poszczególnych drogowych projektów inwestycyjnych realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ze wskazaniem przewidywanej wysokości ich finansowania, w tym ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na 2009 r. w tys. zł

Lp.

Zadanie inwestycyjne

Lata realizacji finansowej

Wartość kosztorysowa

Długość (km)/obiekty inżynierskie (szt./m)

Dotychczasowe nakłady

Program KFD 2009

ogółem

w tym: 2008 r. p.w.

środki KFD ogółem

budżet

inne

ogółem

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Plan ogółem w tym:

2 979 290,9

1 412 107,8

1 006 498,2

1 607 736,5

0,0

2 614 234,7

I. AUTOSTRADY

1 164 706,6

731 749,6

77 912,2

1 607 736,5

0,0

1 685 648,7

1

Budowa autostrady A2 węzeł
„Stryków II” – węzeł
„Stryków I”
wraz z łącznikiem do drogi Nr 14

2007
2012

190 691,2

km
4,6

161 599,2

135 006,7

25 000,0

 

 

25 000,0

2

Budowa autostrady A1
Sośnica – Gorzyczki

2005
2011

3 540 853,9

47,8

1 003 107,4

596 742,9

52 912,2

1 607 736,5

 

1 660 648,7

II. DROGI EKSPRESOWE

186 940,3

52 528,1

338 586,0

0,0

0,0

338 586,0

3

Budowa dróg S5 i S10
Bydgoszcz – Stryszek i Białe Błota

2004
2010

547 614,0

km
15,9

186 940,3

52 528,1

338 586,0

 

 

338 586,0

III. WZMOCNIENIA I REHABILITACJA

1 627 644,0

627 830,1

540 000,0

0,0

0,0

540 000,0

4

Wzmocnienia i rehabilitacja

2006
2009

2 316 000,0

km
308

1 627 644,0

627 830,1

540 000,0

 

 

540 000,0

IV. Dofinansowanie nabywania nieruchomości pod drogi krajowe, prace przygotowawcze pod drogowe projekty inwestycyjne, w tym m.in.: usługi doradcze dla przygotowania budowy systemu elektronicznego poboru opłat, usługi doradcze dla tych projektów oraz dla zadań zakończonych: regulacje stanów prawnych nieruchomości, wykonanie dokumentacji i pomiarów dla ochrony środowiska, instalacja urządzeń ochrony środowiska, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz nadzory gwarancyjne i pogwarancyjne

 

 

50 000,0

 

 

50 000,0

 


Część 2

Przewidywana wysokość pożyczek lub kredytów wymaganych do zaciągnięcia przez Bank Gospodarstwa Krajowego lub emisji obligacji na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego w roku 2009, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań rzeczowych określonych w części 1

W roku 2009 planowana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego emisja obligacji na łączną kwotę do 600 mln zł, zabezpieczonych gwarancją Skarbu Państwa.

Część 3

Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez spółki, które zawarły umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad

1. Wykaz drogowych projektów inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przez spółki, które zawarły umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad:

1

A1 Gdańsk – Grudziądz
(węzeł Rusocin – węzeł Nowe Marzy)

w trakcie realizacji przez spółkę Gdańsk Transport Company S.A. na podstawie Umowy o Budowę i Eksploatację Autostrady A1, zawartej w dniu 31 sierpnia 2004 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdańsk Transport Company S.A., zmienionej umową z dnia 17 lutego 2005 r. i umową z dnia 28 lipca 2005 r.1)

2

A1 Grudziądz – Toruń
(węzeł Nowe Marzy – węzeł Czerniewice)

Umowa o Budowę i Eksploatację Autostrady A12) zawarta w dniu 30 września 2008 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdańsk Transport Company S.A.

3

A1 Stryków – Pyrzowice

Umowa o Budowę i Eksploatację Autostrady Płatnej A1 zawarta w dniu 22 stycznia 2009 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury ze spółką Autostrada Południe S.A.

4

A2 Świecko – Nowy Tomyśl

Umowa zawarta w dniu 30 sierpnia 2008 r. na realizację II odcinka przez spółkę Autostrada Wielkopolska S.A.; zawarcie ostatecznej umowy, pod warunkiem uzyskania finansowania przez stronę prywatną, planowane jest do końca I kwartału 2009 r.

5

A2 Stryków – Konotopa

realizowany III etap postępowania przetargowego.

 

2. W 2009 r. przewiduje się wypłatę z Krajowego Funduszu Drogowego w wysokości do 264 mln zł dla spółki Gdańsk Transport Company S.A. w związku z eksploatacją autostrady A1 odcinek Gdańsk – Grudziądz (węzeł Rusocin – węzeł Nowe Marzy) z tytułu wynagrodzenia za dostępność oraz z tytułu dopłat pokrywających różnicę pomiędzy gwarantowanym przychodem z opłat określonym w umowie, o której mowa w poz. 1 tabeli w pkt 1, a przychodem z opłat za przejazd pobieranych przez spółkę.

Część 4

Łączna kwota przewidywanych wypłat z tytułu zdarzeń określonych w umowach o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad, za które odpowiedzialność odszkodowawczą przyjmuje Skarb Państwa

Na rok 2009 w Krajowym Funduszu Drogowym zwiększa się rezerwę utworzoną w poprzednim okresie programowania do wysokości 193 mln zł jako zabezpieczenie środków na wypłaty z tytułu:

1) zdarzeń odszkodowawczych określonych w umowach o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad oraz

2) innych płatności na rzecz spółek, które zawarły umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad.

Część 5

Zakres i termin gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego wynikających z umowy o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrady

1. W dniu 26 lipca 2005 r. Rada Ministrów uchwałą nr 194/2005 udzieliła gwarancji Skarbu Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. wynikających z Umowy o Budowę i Eksploatację autostrady A1 zawartej dnia 31 sierpnia 2004 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury oraz Gdańsk Transport Company S.A., zmienionej umową z dnia 17 lutego 2005 r. oraz umową z dnia 28 lipca 2005 r., ujednoliconą umową z dnia 30 września 2008 r., zmienioną i ujednoliconą umową z dnia 12 grudnia 2008 r. dla odcinka autostrady A1 Gdańsk – Grudziądz (węzeł Rusocin – węzeł Nowe Marzy).

Uchwała Rady Ministrów nr 194/2005 objęła gwarancją Skarbu Państwa wypłaty ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. przeznaczone na spłatę kredytów zaciąganych przez spółkę na realizację budowy, według zgodnej z umową następującej specyfikacji:

Kredytodawca

Zakres kredytu

Zakres gwarancji

Termin gwarancji

Europejski Bank Inwestycyjny

500 mln euro

600 mln euro

31 stycznia 2040 r.

Nordycki Bank Inwestycyjny

140 mln euro

168 mln euro

31 stycznia 2040 r.

Łączna maksymalna kwota gwarancji wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. nie może przekroczyć kwoty 768 mln euro dla odcinka autostrady A1 Gdańsk – Grudziądz (węzeł Rusocin – węzeł Nowe Marzy).

2. W 2009 r. przewiduje się udzielenie gwarancji Skarbu Państwa dla wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. wynikających z Umowy o Budowę i Eksploatację Autostrady A1 z dnia 30 września 2008 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdańsk Transport Company S.A., stanowiącej zmienioną i ujednoliconą Umowę o Budowę i Eksploatację Autostrady A1 z dnia 31 sierpnia 2004 r., zmienioną umowami z dnia 17 lutego 2005 r. i 28 lipca 2005 r., ujednoliconą umową z dnia 30 września 2008 r. oraz zmienioną i ujednoliconą umową z dnia 12 grudnia 2008 r. („Umowa Koncesyjna”) – w odniesieniu do Etapu II (zaprojektowanie, budowa, finansowanie i eksploatacja odcinka autostrady A1 Grudziądz – Toruń, węzeł Nowe Marzy – węzeł Czerniewice).

Przewiduje się, że gwarancją Skarbu Państwa, zgodnie z Umową Koncesyjną (§ 66.3), zostaną objęte wypłaty ze środków Krajowego Funduszu Drogowego w zakresie Wynagrodzenia Podstawowego w odniesieniu do Etapu II oraz Zobowiązań z umów o finansowanie Etapu II (Gdańsk Transport Company S.A. w dniu 12 grudnia 2008 r. zawarła Umowy o Finansowanie z: Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Nordyckim Bankiem Inwestycyjnym, AB Svensk ExportKredit (publ), dalej zwanych „Bankami”), stanowiących zgodnie z Umową Koncesyjną kwoty w wysokości koniecznej do całkowitej spłaty wszystkich zobowiązań Gdańsk Transport Company S.A. wobec Banków. Przewiduje się, że wszelkie prawa wynikające z gwarancji Skarbu Państwa będą zbywalne i zostaną przelane przez Gdańsk Transport Company S.A. na Banki zgodnie z postanowieniami Umowy Przelewu Gwarancji Skarbu Państwa, która byłaby zawarta pomiędzy Gdańsk Transport Company S.A. oraz Bankami.

Maksymalne kwoty gwarancji nie przekroczą wskazanych poniżej limitów:

Kredytodawca

Zakres kredytu

Zakres gwarancji

Termin gwarancji

Europejski Bank Inwestycyjny

575 000 000 euro

690 000 000 euro

30 czerwca 2043 r.

Nordycki Bank Inwestycyjny

150 000 000 euro

180 000 000 euro

30 czerwca 2043 r.

AB Svensk ExportKredit (publ)

345 000 000 euro

414 000 000 euro

30 czerwca 2043 r.

 

Łączna maksymalna kwota gwarancji wypłat ze środków Krajowego Funduszu Drogowego na rzecz spółki Gdańsk Transport Company S.A. nie może przekroczyć kwoty 1 284 000 000 euro w odniesieniu do Etapu II.

 

 

1) Umowa o Budowę i Eksploatację Autostrady A1 pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Infrastruktury a Gdańsk Transport Company S.A. zawarta w dniu 31 sierpnia 2004 r., zmieniona umową z dnia 17 lutego 2005 r. oraz umową z dnia 28 lipca 2005 r., ujednolicona umową z dnia 30 września 2008 r., zmieniona i ujednolicona umową z dnia 12 grudnia 2008 r.

2) Zmieniona i ujednolicona umową z dnia 12 grudnia 2008 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama