reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 11 lutego 2009 r.

w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek

Na podstawie art. 87 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres oraz sposób przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej „Funduszem”, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej „Zakładem”, i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zwaną dalej „Kasą”, danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek.
§ 2.
Zakład przekazuje do centrali Funduszu następujące dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą”, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu:

a) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu,

b) nazwisko i imię,

c) datę urodzenia,

d) adres zamieszkania,

e) numery PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,

f) płeć,

g) kod tytułu ubezpieczenia,

h) datę rozpoczęcia ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne:

a) numer NIP,

b) numer REGON,

c) numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano numerów NIP i REGON lub jednego z nich,

d) nazwę skróconą, a w przypadku płatników składek osób fizycznych nieposiadających nazwy skróconej – imię i nazwisko.

§ 3.
Zakład, w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia zdrowotnego, przekazuje do centrali Funduszu następujące dane podane w zgłoszeniu wyrejestrowania, określonym w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu:

a) określone w § 2 pkt 1 lit. b, c, e, g,

b) kod przyczyny wyrejestrowania,

c) datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego;

2) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w § 2 pkt 2.

§ 4.
Zakład przekazuje do centrali Funduszu następujące dane dotyczące członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu, podane w zgłoszeniu członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 77 ust. 3 ustawy, oraz w zgłoszeniu o utracie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego przez członka rodziny:

1) nazwisko i imię;

2) datę urodzenia;

3) adres zamieszkania;

4) kod stopnia pokrewieństwa;

5) kod stopnia niepełnosprawności;

6) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu;

7) numer PESEL i NIP, a w przypadku gdy członkowi rodziny nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

8) płeć – przy przekazywaniu danych podanych w zgłoszeniu, tylko w przypadku gdy podano numer PESEL członka rodziny;

9) informację o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym;

10) datę powstania ubezpieczenia zdrowotnego;

11) datę utraty uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego;

12) dane osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu określone w § 2 pkt 1 lit. b, c, e.

§ 5.
Zakład przekazuje do centrali Funduszu następujące dane o opłaconych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu określone w § 2 pkt 1 lit. b, c, e;

2) opłaconych składek podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub deklaracji rozliczeniowej, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych obejmujące:

a) okres, którego składka dotyczy,

b) kwotę podstawy wymiaru składki,

c) kwotę składki należnej,

d) kwotę składki opłaconej,

e) kwotę opłaconych odsetek za zwłokę,

f) kod tytułu ubezpieczenia;

3) płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w § 2 pkt 2 lit. a.

§ 6.
Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane podane w zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, dotyczące osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu:

1) wskazanie oddziału wojewódzkiego Funduszu;

2) nazwisko i imię;

3) datę urodzenia;

4) adres zamieszkania;

5) numer PESEL – w przypadku osób, którym nadano ten numer;

6) numer NIP – w przypadku osób, którym nadano ten numer;

7) serię i numer dowodu osobistego lub paszportu – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL lub NIP;

8) płeć;

9) datę objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

§ 7.
W przypadku ustania ubezpieczenia zdrowotnego, Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane dotyczące osoby podlegającej ubezpieczeniu:

1) nazwisko i imię;

2) datę urodzenia;

3) numer PESEL i NIP, a w przypadku gdy ubezpieczonemu nie nadano tych numerów lub jednego z nich – serię i numer dowodu osobistego lub paszportu;

4) datę ustania ubezpieczenia zdrowotnego.

§ 8.
Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane dotyczące członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu:

1) dane wymienione w § 6;

2) stopień pokrewieństwa;

3) stopień niepełnosprawności;

4) informację o pozostawaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z ubezpieczonym;

5) datę ustania ubezpieczenia zdrowotnego;

6) dane osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu określone w § 6 pkt 2, 3, 5–7.

§ 9.
1. Kasa przekazuje do centrali Funduszu następujące dane o osobach, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotyczące:

1) osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu:

a) nazwisko i imię,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL – w przypadku osób, którym nadano ten numer,

d) numer NIP – w przypadku osób, którym nadano ten numer,

e) serię i numer dowodu osobistego lub paszportu – w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL lub NIP;

2) opłaconych składek:

a) okres lub okresy, których opłacona składka dotyczy,

b) kwotę podstawy wymiaru składki,

c) kwotę składki należnej,

d) kwotę składki opłaconej,

e) kwotę opłaconych odsetek za zwłokę.

2. W przypadku rolników opłacających składkę od deklarowanej kwoty odpowiadającej dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dniem, o którym mowa w art. 87 ust. 7 ustawy, jest dzień wprowadzenia wpłaty do ewidencji ubezpieczonego.

§ 10.
1. Dane, o których mowa w § 2–5, Zakład przekazuje do centrali Funduszu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Dane, o których mowa w § 6–9, Kasa przekazuje do centrali Funduszu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

3. Format i terminy przekazywania danych Zakład i Kasa uzgodnią z centralą Funduszu.

§ 11.
Przekazywanie do centrali Funduszu danych, o których mowa w § 4 pkt 6, § 5 pkt 2 lit. f oraz pkt 3, Zakład rozpocznie w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 12.
Przekazywanie do centrali Funduszu danych, o których mowa w § 8 pkt 5 i 6, Kasa rozpocznie w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 13.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120 i Nr 26, poz. 157.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania do centrali Narodowego Funduszu Zdrowia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek (Dz. U. Nr 62, poz. 561), które na podstawie art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) utraciło moc z dniem 1 stycznia 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama