| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 lutego 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych2)

Na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 946) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8:

a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) dla automatów o niskich wygranych:

a) prawidłowe ustalenie wartości maksymalnej stawki i uniemożliwienie przekraczania wartości maksymalnej stawki w wyniku kontynuacji gry za uzyskane wygrane,

b) prawidłowe ustalenie wartości jednorazowej wygranej i uniemożliwienie uzyskania jednorazowej wygranej w kwocie wyższej niż 15 euro, o której mowa w art. 2 ust. 2b ustawy.”,

b) uchyla się ust. 5;

2) po § 8 dodaje się § 8a i 8b w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Po przeprowadzeniu badania poprzedzającego rejestrację automatu lub urządzenia do gier jednostka badająca wydaje opinię techniczną.

2. Opinia techniczna zawiera w szczególności:

1) numer i datę;

2) oznaczenie jednostki badającej i zleceniodawcy (NIP, nazwa, adres);

3) nazwę i typ automatu lub urządzenia do gier;

4) nazwę programu gry;

5) numer fabryczny automatu lub urządzenia do gier;

6) nazwę, siedzibę i kraj producenta automatu lub urządzenia do gier;

7) oznaczenie i wskazania liczników określających:

a) w przypadku automatów do gier – kwoty przychodów i podstawę opodatkowania podatkiem od gier,

b) w przypadku automatów do gier o niskich wygranych – kwoty przychodów;

8) wskazanie jednorazowej wygranej i maksymalnej stawki za udział w jednej grze – w przypadku automatów do gier o niskich wygranych;

9) wskazanie, czy automat lub urządzenie do gier posiada system, o którym mowa w § 8 ust. 3 pkt 2;

10) wskazanie miejsc założenia plomb zabezpieczających;

11) wynik badania technicznego;

12) termin ważności opinii technicznej;

13) wzór plomb zabezpieczających;

14) podpis osoby wykonującej badanie.

3. W przypadku dostosowania przez podmiot prowadzący gry na automatach o niskich wygranych automatu do wymogów, o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy, jednostka badająca potwierdza prawidłowe ustalenie wartości maksymalnej stawki i wartości maksymalnej jednorazowej wygranej w wydanym uzupełnieniu do opinii technicznej.

4. W przypadku wydania opinii technicznej z negatywnym wynikiem badania, jednostka badająca powiadamia o tym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

5. Pełna dokumentacja techniczna dotycząca przeprowadzonych badań automatu lub urządzenia do gier pozostaje w jednostce badającej przez okres 6 lat i jest udostępniana na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

§ 8b. 1.W celu zabezpieczenia automatu lub urządzenia do gier przed ingerencją z zewnątrz, po przeprowadzeniu badania, jednostka badająca zakłada plomby.

2. Jednostka badająca zakłada plomby w szczególności na zamknięcie:

1) płyty logicznej;

2) dostępu do liczników;

3) dostępu do układów z zapisem gry.

3. W przypadku awarii automatu lub urządzenia do gier albo innego zdarzenia, które wymaga zerwania plomb jednostki badającej, właściciel automatu lub urządzenia do gier, po zerwaniu plomb, zakłada własne plomby. Plomby właściciela powinny być wymienione na plomby jednostki badającej nie później niż w terminie 30 dni od dnia założenia plomb właściciela.”;

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Po wydaniu przez jednostkę badającą opinii technicznej zawierającej pozytywny wynik badania automatu lub urządzenia do gier poprzedzającego ich rejestrację, na wniosek podmiotu, któremu udzielono zezwolenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a ustawy, minister właściwy do spraw finansów publicznych dokonuje rejestracji automatu lub urządzenia do gier.

2. Wniosek o rejestrację każdego automatu lub urządzenia do gier składa się w dwóch egzemplarzach. Do wniosku dołącza się opinię techniczną zawierającą pozytywny wynik badania automatu lub urządzenia do gier poprzedzającego ich rejestrację i kopię zezwolenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 i 1a ustawy.”;

4) w § 10:

a) w ust. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wycofania automatu lub urządzenia do gier z eksploatacji, z zastrzeżeniem § 14a ust. 1,”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku utraty ważności poświadczenia rejestracji, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oryginał poświadczenia rejestracji zwraca się ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w terminie siedmiu dni.”,

c) uchyla się ust. 6;

5) uchyla się § 13;

6) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:

„§ 14a. 1. Podmiot prowadzący gry może dokonać czasowego zawieszenia eksploatacji automatu lub urządzenia do gier.

2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek powiadomić ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wycofaniu automatu lub urządzenia do gier z eksploatacji lub czasowym zawieszeniu eksploatacji automatu lub urządzenia do gier, w terminie siedmiu dni od dnia wycofania lub czasowego zawieszenia.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Wniosek, o którym mowa w § 9, oraz powiadomienia, o których mowa w § 14 ust. 3 i § 14a ust. 2, składa się na formularzach udostępnionych przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w szczególności przez zamieszczenie ich na stronie internetowej tego urzędu.”.

§ 2.
Do postępowań w sprawie poświadczenia rejestracji wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: J. Vincent-Rostowski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21 października 2008 r. pod numerem 2008/0445/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »