| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 15 kwietnia 2009 r.

w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, oddelegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługują należności, w tym uposażenie oraz inne świadczenia pieniężne, w wysokości i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, przysługujące na stanowisku zajmowanym bezpośrednio przed oddelegowaniem, z uwzględnieniem powstałych w tym czasie zmian, mających wpływ na ich wysokość.

2. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługują następujące świadczenia:

1) należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej;

2) zwrot kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego;

3) ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania;

4) zwrot kosztów leczenia.

§ 2.
1. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługują z tytułu zagranicznej podróży służbowej diety na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki, zwrot kosztów noclegów, przejazdów i dojazdów oraz innych wydatków na warunkach określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Należności, o których mowa w ust. 1, przysługują funkcjonariuszowi:

1) w związku z rozpoczęciem i zakończeniem przez niego służby poza granicami państwa;

2) w celu załatwienia przez niego w kraju lub w innym państwie spraw służbowych na polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej;

3) w razie śmierci pozostających w kraju członków jego rodziny, na których przysługuje zasiłek pogrzebowy na podstawie ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, a w innych przypadkach losowych za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej;

4) w celu wykorzystania przez niego urlopu wypoczynkowego w kraju, raz na dwa lata, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy służby poza granicami państwa, z wyłączeniem ostatniego roku tej służby.

3. Czas podróży, o której mowa w ust. 1, liczy się:

1) w drodze z kraju lub innego państwa – od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa do chwili przybycia do miejsca pełnienia służby w czasie oddelegowania;

2) w drodze do kraju lub innego państwa – od chwili opuszczenia miejsca pełnienia służby w czasie oddelegowania do chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa.

§ 3.
1. Funkcjonariuszowi w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby poza granicami państwa przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów przewozu rzeczy osobistego użytku i przedmiotów gospodarstwa domowego do wysokości nieprzekraczającej kosztu frachtu bagażu o wadze 150 kg, ustalonego według stawek Międzynarodowego Stowarzyszenia Przewoźników Lotniczych (IATA).

2. Zwrot kosztów przewozu nie przysługuje, jeżeli z tytułu podróży, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, funkcjonariusz otrzymał zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, nie wyższych niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.3)).

§ 4.
Świadczenia, o których mowa w § 2 i 3, nie przysługują, w przypadku gdy funkcjonariusz nie ponosi kosztów, na pokrycie których zostały one przeznaczone.
§ 5.
1. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania na zasadach określonych w przepisach w sprawie należności pieniężnych otrzymywanych przez funkcjonariuszy delegowanych do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie Straży Granicznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość:

1) w pierwszym miesiącu służby poza granicami państwa – 100 %,

2) w następnych miesiącach służby poza granicami państwa – 60 %

– diet na pokrycie kosztów wyżywienia i innych drobnych wydatków oraz limitów na pokrycie kosztów noclegu, określonych w przepisach, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 6.
1. Funkcjonariuszowi oddelegowanemu do pełnienia służby poza granicami państwa przysługuje zwrot poniesionych za granicą udokumentowanych kosztów niezbędnego leczenia w następującym zakresie:

1) leczenia szpitalnego oraz zabiegów leczniczych, porad i badań lekarskich i diagnostycznych z tym związanych – w 100 %, do wysokości stanowiącej równowartość 1 000 euro rocznie;

2) innych świadczeń leczniczych oraz kosztu zakupu leków zleconych przez lekarza – w 50 %, do wysokości stanowiącej równowartość 100 euro miesięcznie.

2. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia funkcjonariusza, a zwłaszcza w razie konieczności natychmiastowej interwencji lekarskiej w szpitalu, Komendant Główny Straży Granicznej może wyrazić zgodę na pokrycie kosztów leczenia przekraczających kwoty określone w ust. 1.

3. Zwrot kosztów leczenia nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz jest uprawniony za granicą do bezpłatnego leczenia lub gdy jego koszty są refundowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

4. Zwrot kosztów leczenia nie obejmuje kosztów:

1) zabiegów chirurgii plastycznej i kosmetycznych, nabycia protez ortopedycznych, dentystycznych lub okularów, leczenia sanatoryjnego lub uzdrowiskowego;

2) innych niż wymienione w pkt 1 świadczeń opieki zdrowotnej niefinansowanych ze środków publicznych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.4)).

§ 7.
W razie zgonu funkcjonariusza oddelegowanego do pełnienia służby poza granicami państwa koszty transportu jego zwłok do kraju pokrywa Straż Graniczna.
§ 8.
Funkcjonariuszom, którzy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zostali oddelegowani do pełnienia służby poza granicami państwa, przysługują należności i świadczenia określone w rozporządzeniu.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa (Dz. U. Nr 100, poz. 917).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: G. Schetyna

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199, Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1574 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 31, poz. 206.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157 i Nr 38, poz. 299.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »