| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 31 marca 2009 r.

w sprawie nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, sposób i tryb sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej „Agencją”, w zakresie gospodarki finansowej, w tym przeprowadzania kontroli finansowej w zakresie gospodarowania:

1) środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej oraz krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie wydatków realizowanych z tych funduszy;

2) krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na funkcjonowanie Agencji i realizację jej zadań, w tym pomocy krajowej ze środków budżetowych, realizowanej w ramach pomocy publicznej w rolnictwie.

§ 2.
1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, zwany dalej „ministrem”, w ramach nadzoru nad gospodarowaniem środkami, o których mowa w § 1 pkt 1:

1) sprawdza stan przygotowania Agencji do wydatkowania środków zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Unii Europejskiej;

2) zapewnia stały nadzór nad Agencją jako agencją płatniczą;

3) analizuje wyniki certyfikacji dokonywanej na podstawie art. 5 rozporządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (Dz. Urz. UE L 171 z 23.06.2006, str. 90).

2. Sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, odbywa się w sposób i w zakresie określonych w art. 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 304 i Nr 214, poz. 1349) oraz przepisami dotyczącymi dodatkowych kryteriów akredytacyjnych, jeżeli zostały określone na podstawie art. 3 tej ustawy.

3. Nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, odbywa się na podstawie art. 2 pkt 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 tej ustawy.

§ 3.
1. Minister, w ramach nadzoru nad gospodarowaniem środkami, o których mowa w § 1 pkt 2:

1) nadzoruje przygotowywanie projektu planu finansowego na dany rok;

2) może żądać od Prezesa Agencji informacji i wyjaśnień oraz udostępniania dokumentów;

3) może wnioskować do właściwych organów o przeprowadzanie kontroli w Agencji;

4) sprawdza prawidłowość wydatkowania tych środków.

2. Minister może żądać od Prezesa Agencji w szczególności:

1) wyjaśnień i informacji, dotyczących bieżącej działalności Agencji;

2) sporządzenia zestawień wpływów i wydatków obejmujących określony okres;

3) informacji o działaniach podjętych w celu wyeliminowania nieprawidłowości wykazanych w toku kontroli przeprowadzonych w Agencji;

4) informacji o wykonaniu przez Agencję zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 5 pkt 2;

5) informacji o planach zawarcia przez Agencję umów, wraz z uzasadnieniem ich zawarcia i procedurami w sprawie ich zawierania, dotyczących funkcjonowania Agencji i zadań z zakresu pomocy krajowej finansowanej ze środków budżetowych, realizowanej w ramach pomocy publicznej w rolnictwie;

6) okresowych informacji o aktualnym stanie wykonania poszczególnych pozycji planu finansowego za dany rok.

§ 4.
1. Prezes Agencji przedstawia pisemne odpowiedzi na żądania, o których mowa w § 3 ust. 2, w terminach wskazanych przez ministra.

2. Terminy, o których mowa w ust. 1, ustala się, biorąc pod uwagę tematykę i zakres żądanych informacji i wyjaśnień, stopień złożoności oraz pilność sprawy.

§ 5.
Prezes Agencji przekazuje ministrowi na piśmie – w terminie 14 dni:

1) informacje o wszczęciu kontroli przeprowadzanych w Agencji przez organy kontroli skarbowej, Najwyższą Izbę Kontroli oraz służby kontrolne organów Unii Europejskiej – licząc od daty ich rozpoczęcia;

2) wyniki kontroli wraz z zaleceniami pokontrolnymi oraz swoim stanowiskiem – licząc od daty otrzymania wyników kontroli.

§ 6.
1. Kontrola finansowa w Agencji jest wykonywana na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.1)).

2. Kontroli finansowej podlegają wszystkie jednostki organizacyjne Agencji.

3. Prezes Agencji przedstawia ministrowi informacje o zakresie przedmiotowym przeprowadzonych audytów wewnętrznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyników audytu.

§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i Nr 62, poz. 504.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2002 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej i krajowymi środkami publicznymi przeznaczonymi na współfinansowanie zadań Agencji (Dz. U. Nr 56, poz. 500), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 45 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »