reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 kwietnia 2009 r.

w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru

Na podstawie art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) wzory wniosków:

a) o wpis do rejestru,

b) o zmianę wpisu do rejestru;

2) sposoby przekazywania wniosków, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
1. Wzór wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Wnioski, o których mowa w § 1 pkt 1, są przekazywane w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501 oraz z 2008 r. Nr 127, poz. 817), opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Środowiska: M. Nowicki

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru, a także sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 6, poz. 38), które utraciło moc z dniem 31 marca 2009 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1464).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 28 kwietnia 2009 r. (poz. 582)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O WPIS DO REJESTRU

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego przedstawiciela wpisać adres organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

2) O ile posiada.

3) Podać numer i nazwę grupy lub rodzaju sprzętu zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 oraz z 2008 r. Nr 223, poz. 1464).

4) W przypadku wprowadzającego sprzęt, który zawarł umowę z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

5) Jeżeli wprowadzający sprzęt wprowadza sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych i nie zawarł umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

6) Dotyczy formy pisemnej wniosku o wpis do rejestru.

7) Prowadzący zakład przetwarzania wypełnia wniosek określony w dziale 3. Dla prowadzącego zakład przetwarzania.

8) W przypadku gminnej jednostki organizacyjnej podać nazwę.

9) Informacje o decyzjach zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie zbierania zużytego sprzętu.

10) Informacje o decyzjach zezwalających na zbieranie i przetwarzanie zużytego sprzętu.

11) Wypełnić w przypadku posiadania wdrożonego systemu jakości.

12) Podać kod i nazwę rodzaju odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

13) Podać symbol procesu odzysku od R2 do R9 zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97).

14) Podać symbol procesu odzysku od Rl do R9 zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Urawski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama