Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 lipca 2009 r.

w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) formy i zakres finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, realizowanego na podstawie Rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, ustanowionego uchwałą nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;

2) sposób podziału środków budżetu państwa przyznanych na realizację programu, o którym mowa w pkt 1;

3) szczegółowe kryteria i tryb oceny wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego;

4) zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego.

§ 2.
1. Organom prowadzącym publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, zwane dalej „szkołami”, udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa, zwanego dalej „wsparciem finansowym”.

2. Wsparcie finansowe może być udzielone na:

1) zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach – w zakresie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw – w zakresie określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w zakresie określonym odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, poniesionych przez organy prowadzące w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 10 października 2013 r.

3. Zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, poniesionych w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2009 r., następuje także w przypadku, gdy kolor nawierzchni piankowej albo gumowej, na której został zainstalowany sprzęt rekreacyjny, lub kolor nawierzchni syntetycznej typu tartan lub innej nawierzchni syntetycznej jest inny niż kolor, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

4. Organ prowadzący może otrzymać w odniesieniu do danej szkoły jeden raz wsparcie finansowe na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i jeden raz wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły, organ ten może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły.

§ 3.
1. Wsparcia finansowego udziela się prowadzącym szkoły:

1) jednostkom samorządu terytorialnego,

2) osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego,

3) osobom fizycznym,

4) ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

– zwanym dalej „organami prowadzącymi”.

2. Wsparcia finansowego udziela się w formie:

1) dotacji dla organów prowadzących, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3;

2) dofinansowania – w przypadku organu prowadzącego, o którym mowa w ust. 1 pkt 4.

3. Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.

4. Przez wkład własny rozumie się:

1) wkład finansowy lub wkład rzeczowy obejmujący przygotowanie sali w szkole z przeznaczeniem na miejsce zabaw – w przypadku wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach;

2) wkład finansowy w wysokości co najmniej 50 % kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw – w przypadku wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

§ 4.
1. Maksymalna wysokość wsparcia finansowego wynosi:

1) dla szkół, w których liczba uczniów w klasach I–III wynosi od 1 do 69 uczniów – 6 000 zł z przeznaczeniem na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz 63 850 zł z przeznaczeniem na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw o powierzchni około 240 m2, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) dla szkół, w których liczba uczniów w klasach I–III wynosi 70 uczniów i więcej – 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz 115 450 zł z przeznaczeniem na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw o powierzchni około 500 m2, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia.

2. Szkoły, o których mowa w ust. 1 pkt 2, niedysponujące terenem, na którym może być utworzony lub zmodernizowany szkolny plac zabaw o powierzchni około 500 m2, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b załącznika nr 2 do rozporządzenia, mogą otrzymać wsparcie finansowe w maksymalnej wysokości 18 000 zł na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, jeżeli są one przeznaczone do więcej niż jednego miejsca zabaw w szkole, oraz wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw o powierzchni około 240 m2, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a załącznika nr 2 do rozporządzenia.

3. Liczbę uczniów w klasach I–III, o której mowa w ust. 1, ustala się według danych na dzień 30 września 2008 r., a w przypadku gdy szkoła powstała po dniu 30 września 2008 r. – według danych na dzień 30 września w pierwszym roku funkcjonowania szkoły.

4. Wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach oraz na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw udziela się w wysokości wnioskowanych kwot, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. i i j oraz § 11 ust. 2, nie wyższych jednak niż maksymalna wysokość wsparcia finansowego, o której mowa w ust. 1 i 2.

§ 5.
1. Środki budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowane na dany rok budżetowy minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli między województwa i ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

1) w pierwszej kolejności proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych, o których mowa wiś ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 1;

2) następnie, jeżeli w wyniku podziału dokonanego zgodnie z pkt 1 nie zostały wyczerpane środki budżetu państwa na wsparcie finansowe zaplanowane na dany rok budżetowy, kolejno, proporcjonalnie:

a) w roku 2009:

– do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 1,

– do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 2,

– do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 2,

b) w latach 2010–2014:

– do wysokości ponownie wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 1 – w przypadku nieuwzględnienia w poprzednich latach wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół,

– do wysokości ponownie wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw albo utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 2 – w przypadku nieuwzględnienia w poprzednich latach wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół,

– do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego odpowiednio na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje wojewodom oraz ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego informację o wysokości środków budżetu państwa przydzielonych na wsparcie finansowe.

§ 6.
1. Z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, organ prowadzący, którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, występuje do wojewody w terminie do dnia 3 sierpnia 2009 r., a w odniesieniu do wsparcia finansowego przyznawanego w latach 2010–2014 – odpowiednio do dnia 1 listopada roku poprzedzającego rok przyznania wsparcia finansowego.

2. We wniosku o udzielenie wsparcia finansowego przedstawia się odpowiednio:

1) liczbę szkół, które powinny zostać wyposażone w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach, ze wskazaniem liczby uczniów w klasach I–III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3, liczby dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych zgodnie z pkt 6 lit. c oraz liczby szkół położonych na obszarach wiejskich;

2) liczbę szkół, na terenie których powinny zostać utworzone lub na terenie których powinny zostać zmodernizowane szkolne place zabaw, ze wskazaniem liczby uczniów w klasach I–III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3, liczby dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych zgodnie z pkt 6 lit. c oraz liczby szkół położonych na obszarach wiejskich;

3) liczbę szkół, które powinny zostać objęte zwrotem kosztów, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3, z rozróżnieniem na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, ze wskazaniem liczby uczniów w klasach I–III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3, liczby dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych zgodnie z pkt 6 lit. c oraz liczby szkół położonych na obszarach wiejskich;

4) liczbę szkół, w odniesieniu do których organ prowadzący ponownie występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach, ze wskazaniem liczby uczniów w klasach I–III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3, liczby dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych zgodnie z pkt 6 lit. c oraz liczby szkół położonych na obszarach wiejskich;

5) liczbę szkół, w odniesieniu do których organ prowadzący ponownie występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, ze wskazaniem liczby uczniów w klasach I–III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3, liczby dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych zgodnie z pkt 6 lit. c oraz liczby szkół położonych na obszarach wiejskich;

6) dane o szkołach, których wniosek dotyczy, obejmujące w szczególności:

a) ich nazwy i adresy,

b) liczbę uczniów w klasach I–III zgodnie z § 4 ust. 1 i 3,

c) liczbę dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych: w roku 2009 – według oszacowania dyrektora szkoły, a w odniesieniu do wsparcia finansowego przyznawanego w latach 2010–2014 – odpowiednio według danych na dzień 30 września roku poprzedzającego rok przyznania wsparcia finansowego,

d) informację, czy szkoła jest szkołą położoną na obszarze wiejskim,

e) zwięzły opis dotyczący aktualnego wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw odpowiednie do realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), w szczególności w zakresie pracy z dzieckiem sześcioletnim,

f) zwięzły opis dotyczący aktualnego stanu dysponowania szkolnym placem zabaw odpowiednim do realizowania podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, określonej rozporządzeniem, o którym mowa w lit. e, w szczególności w zakresie pracy z dzieckiem sześcioletnim, określający zagospodarowanie terenu szkolnego placu zabaw, rodzaj sprzętu rekreacyjnego, jaki jest zainstalowany na szkolnym placu zabaw, oraz sposób zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania ze szkolnego placu zabaw,

g) zwięzły opis i harmonogram planowanych działań dotyczących wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw i potrzeb w zakresie utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw w kolejnych latach, w szczególności działań związanych z obniżeniem wieku rozpoczynania spełniania obowiązku szkolnego do sześciu lat,

h) kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych lub kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw, a w przypadku wniosku o udzielenie wsparcia finansowego polegającego na zwrocie kosztów, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 – informację o poniesionych kosztach,

i) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek składany jest ponownie,

j) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek składany jest ponownie,

k) informację o wkładzie własnym.

3. Przez obszary wiejskie, o których mowa w ust. 2 i § 8 ust. 1 pkt 2, należy rozumieć tereny położone poza granicami administracyjnymi miast oraz miasta liczące poniżej 5 tys. mieszkańców.

4. Wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. i i j, a w przypadku nieuwzględnienia w latach poprzednich wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół – ze wskazaniem ponownie wnioskowanych kwot wsparcia finansowego.

§ 7.
1. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego ocenia zespół powołany przez wojewodę, w terminie do dnia 11 września 2009 r., a w odniesieniu do wsparcia finansowego przyznawanego w latach 2010–2014 – w terminie 35 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok, w którym ma być przyznane wsparcie finansowe.

2. Zespół składa się z co najmniej czterech osób, w tym z co najmniej jednego przedstawiciela kuratora oświaty.

3. Wojewoda zapewnia warunki pracy zespołu.

§ 8.
1. Zespół, o którym mowa w § 7 ust. 1, dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, uwzględniając w szczególności:

1) liczbę dzieci sześcioletnich w klasach pierwszych, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. c;

2) wyrównywanie dostępu do edukacji uczniów uczęszczających do szkół położonych na obszarach wiejskich;

3) aktualny stan wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkołach i dysponowania szkolnymi placami zabaw dostosowanymi do potrzeb uczniów klas I–III;

4) potrzeby szkół w zakresie zakupu albo zwrotu kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i utworzenia lub modernizacji albo zwrotu kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.

2. Ocena, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana odrębnie w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego i jest oceną punktową.

3. Z przeprowadzonej oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego zespół sporządza protokół i przedkłada go wojewodzie.

4. Protokół zawiera w szczególności:

1) wykaz szkół, uszeregowany według przyznanej liczby punktów zgodnie z oceną punktową, o której mowa w ust. 2, ze wskazaniem w odniesieniu do poszczególnych szkół wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. i i j;

2) rekomendowane do uwzględnienia wnioski o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w tym rekomendowane do uwzględnienia wnioski złożone ponownie zgodnie z § 2 ust. 5, ze wskazaniem szkół, które – zgodnie z oceną punktową, o której mowa w ust. 2, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, o której mowa w § 5 ust. 1 – powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego;

3) nieuwzględnione wnioski organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół, ze wskazaniem oceny punktowej, o której mowa w ust. 2, wnioskowanych kwot wsparcia finansowego, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. i i j, w odniesieniu do poszczególnych szkół, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, o której mowa w § 5 ust. 1.

§ 9.
1. Wojewoda na podstawie oceny, o której mowa w § 8 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, o której mowa w § 5 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–3, wskazując szkoły, które powinny otrzymać środki budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego.

2. Jeżeli po zatwierdzeniu rozliczenia wsparcia finansowego zgodnie z § 10 ust. 2 w budżecie wojewody nie zostały wyczerpane środki na wsparcie finansowe na dany rok, wojewoda, na podstawie oceny, o której mowa w § 8 ust. 1, oraz z zachowaniem kolejności podziału środków budżetu państwa na wsparcie finansowe, o której mowa w § 5 ust. 1, podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym w odniesieniu do szkół, o których mowa w § 8 ust. 4 pkt 3.

3. Wojewoda podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z podaniem wysokości kwot tego wsparcia.

§ 10.
1. Przekazanie organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw zgodnie z decyzją o udzieleniu wsparcia finansowego, o której mowa w § 9 ust. 1, następuje w wysokości 50 % wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 6 lit. j, w terminie 14 dni od dnia podjęcia decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego.

2. Przekazanie pozostałych środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, następuje w wysokości będącej różnicą między kwotą stanowiącą 50 % poniesionych przez organ prowadzący kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw a kwotą wsparcia finansowego przekazaną zgodnie z ust. 1, po stwierdzeniu przez osobę upoważnioną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodności utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw z wymogami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz warunkami bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać szkolne place zabaw, określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów, przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz po zatwierdzeniu rozliczenia wsparcia finansowego przez wojewodę, w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia tego rozliczenia.

3. Do celów przekazania pozostałych środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący przedkłada wojewodzie dowody poniesienia wydatków na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw.

§ 11.
1. Z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw organ prowadzący, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4, występuje do ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w terminach określonych w § 6 ust. 1.

2. Sporządzając wniosek o udzielenie wsparcia finansowego, organ prowadzący uwzględnia odpowiednio kryteria, o których mowa w § 8 ust. 1, dokonuje oceny punktowej w odniesieniu do poszczególnych szkół objętych wnioskiem i na podstawie tej oceny określa:

1) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek składany jest ponownie;

2) wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, wraz z informacją, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek składany jest ponownie.

3. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2 do wniosku o udzielenie wsparcia finansowego stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 2.

§ 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458.

Załącznik 1. [ZAKRES WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAKUP ALBO ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO MIEJSC ZABAW W SZKOŁACH]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 lipca 2009 r. (poz. 915)

Załącznik nr 1

ZAKRES WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAKUP ALBO ZWROT KOSZTÓW ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH DO MIEJSC ZABAW W SZKOŁACH

1. Miejsca zabaw w szkołach wyposaża się w rodzaje pomocy dydaktycznych mających na celu wspomaganie kształtowania u dziecka umiejętności motorycznych, w szczególności w:

1) duże, miękkie klocki, wałki, zestawy dużych figur geometrycznych, wykonane w kolorystyce przyjaznej dzieciom – służące aktywności ruchowej i zabawom konstrukcyjnym, umożliwiające poznawanie różnych kształtów i zabawę w grupie;

2) miękkie piłki w różnych kolorach i wielkościach, w tym piłki skaczące, sensorynki – mające na celu kształtowanie w zabawie koordynacji wzrokowo-ruchowej, zręczności i precyzji ruchu;

3) materace do zabaw ruchowych, które mogą być łączone i ustawiane w różnych konfiguracjach – służące zapewnieniu bezpiecznych warunków zabaw ruchowych oraz stanowiące element stymulacji zmysłowej;

4) tory przeszkód, które mogą składać się z elementów wykonanych z różnych faktur i mogą być układane w różnorodne kształty – mające na celu kształtowanie sprawności motorycznej i równowagi, w tym dające możliwość czołgania się, przeskakiwania, zjeżdżania;

5) elementy lub zestawy elementów umożliwiające pokonywanie wysokości i dające możliwość wspinaczki, w tym drabinki, liny, siatki o dużych oczkach – służące rozwijaniu równowagi;

6) inne materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej – służące poznawaniu rzeczywistości przez dostarczanie dziecku różnych doświadczeń zmysłowych, a jednocześnie umożliwiające dziecku odpoczynek.

2. Dodatkowo miejsca zabaw w szkołach mogą być wyposażone w rodzaje pomocy dydaktycznych mających na celu wspomaganie kształtowania u dziecka umiejętności w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej, spostrzegawczości, sprawności i zdolności manualnych, a także precyzji i celowości ruchu oraz wyobraźni przestrzennej, w szczególności w:

1) układanki – mające na celu kształtowanie spostrzegawczości i precyzji ruchu, umożliwiające tworzenie historyjek tematycznych oraz służące kształtowaniu umiejętności tworzenia wypowiedzi zdaniowych;

2) materiały do integracji zmysłowej i stymulacji wielozmysłowej – służące kształtowaniu wyobraźni oraz wspomaganiu rozwoju spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej;

3) klocki, z których dzieci indywidualnie lub grupowo mogą budować różnorodne formy przestrzenne – służące rozwijaniu wyobraźni przestrzennej i umiejętności pracy w grupie;

4) gry planszowe – służące rozwijaniu umiejętności pracy w grupie i uczące zasad dobrego współzawodnictwa;

5) zabawki dydaktyczne – umożliwiające zabawy tematyczne i stanowiące pomoc w zajęciach relaksacyjnych.

Załącznik 2. [ZAKRES WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE LUB MODERNIZACJĘ ALBO ZWROT KOSZTÓW UTWORZENIA LUB MODERNIZACJI SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW]

Załącznik nr 2

ZAKRES WSPARCIA FINANSOWEGO NA UTWORZENIE LUB MODERNIZACJĘ ALBO ZWROT KOSZTÓW UTWORZENIA LUB MODERNIZACJI SZKOLNYCH PLACÓW ZABAW

1. Koszty zakupu i instalacji pojedynczych elementów sprzętu rekreacyjnego lub zestawów sprzętu rekreacyjnego, pozwalających na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy), następującego rodzaju: różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki, zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci. Sprzęt rekreacyjny powinien posiadać co najmniej trzyletni okres gwarancji, powinien być wykonany z bezpiecznych i trwałych materiałów, powinien być zgodny z Polskimi Normami oraz z warunkami bezpieczeństwa określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

2. Koszty prac przygotowawczych, w szczególności koszty sporządzenia dokumentacji dotyczącej utworzenia lub modernizacji szkolnego placu zabaw, w tym projektu szkolnego placu zabaw.

3. Koszty zagospodarowania terenu szkolnego placu zabaw obejmujące w szczególności:

1) pokrycie powierzchni szkolnego placu zabaw: nawierzchnią, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, amortyzującą upadek dziecka z wysokości do 1,50 m, piankową albo gumową, w kolorze pomarańczowym w odcieniu PANTONE: 152 C, RAL: 2011 –Tieforange, zgodną z Polskimi Normami, nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną w kolorze niebieskim w odcieniu PANTONE: 540 C, RAL: 5003 – Saphirblau, zgodną z Polskimi Normami, oraz zielenią, przy czym:

a) w przypadku szkolnego placu zabaw o powierzchni około 240 m2 (mały plac zabaw) – nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić około 150 m2, około 20 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 70 m2 powierzchni powinno być pokryte zielenią,

b) w przypadku szkolnego placu zabaw o powierzchni około 500 m2 (duży plac zabaw) – nawierzchnia, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny, powinna wynosić około 240 m2, około 50 m2 powinno być pokryte nawierzchnią syntetyczną typu tartan lub inną nawierzchnią syntetyczną, a około 210 m2 powierzchni powinno być pokryte zielenią;

2) wykonanie i zainstalowanie na terenie szkolnego placu zabaw tablicy zawierającej regulamin określający zasady i warunki korzystania z placu zabaw oraz napis o treści „Szkolny plac zabaw wyposażony w ramach programu rządowego „RADOSNA SZKOŁA””.

Dziennik Ustaw