Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 28 czerwca 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 90u ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia (Dz. U. Nr 110, poz. 915 oraz z 2010 r. Nr 187, poz. 1253) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) formy i zakres finansowego wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach, realizowanego na podstawie Rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, ustanowionego uchwałą nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009–2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”, zmienioną uchwałami nr 216/2009 z dnia 10 grudnia 2009 r., nr 153/2010 z dnia 4 października 2010 r. oraz nr 113/2013 z dnia 28 czerwca 2013;”;

2) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ prowadzący może otrzymać w odniesieniu do danej szkoły:

1) jeden raz wsparcie finansowe na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach oraz

2) jeden raz wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw

– przy czym w przypadku szkoły podstawowej posiadającej organizacyjnie podporządkowaną szkołę filialną również jeden raz w odniesieniu do szkoły filialnej.”;

3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Liczbę uczniów w klasach I–III, o której mowa w ust. 1, ustala się według danych na dzień 30 września roku poprzedzającego rok przyznania wsparcia finansowego.”;

4) w § 5 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w pierwszej kolejności proporcjonalnie do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 1, w tym na zakup pomocy dydaktycznych do szkół filialnych;”,

b) w pkt 2:

– w lit. b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„b) w latach 2010–2012:”,

– dodaje się lit. c w brzmieniu:

„c) w latach 2013 i 2014:

– do wysokości ponownie wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 1, w tym na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do szkół filialnych – w przypadku nieuwzględnienia w poprzednich latach wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół,

– do wysokości ponownie wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego na zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw albo utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2 pkt 2, w tym na zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw albo utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw dla szkół filialnych – w przypadku nieuwzględnienia w poprzednich latach wniosków organów prowadzących o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół,

– do wysokości wnioskowanych przez organy prowadzące kwot wsparcia finansowego odpowiednio na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych, w tym na zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do szkół filialnych, utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, o których mowa w § 6 ust. 4 i § 11 ust. 2, w tym na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw i zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw dla szkół filialnych.”;

5) w § 6 w ust. 2 w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) ich nazwy i adresy, z wyszczególnieniem szkół filialnych,”;

6) w § 10:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przekazanie organom prowadzącym środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach oraz na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, zgodnie z decyzją o udzieleniu wsparcia finansowego, o której mowa w § 9 ust. 1, następuje w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, o której mowa w ust. 1.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Kontrolę utworzonych lub zmodernizowanych w ramach środków budżetu państwa, o których mowa w ust. 4, szkolnych placów zabaw pod względem zgodności z wymogami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz warunkami bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać szkolne place zabaw, określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów, przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przeprowadza osoba upoważniona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

7. Rozliczenie otrzymanych środków budżetu państwa w ramach wsparcia finansowego na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, o których mowa w ust. 4, następuje w terminie i w sposób określony w umowie, o której mowa w ust. 1, na podstawie przedłożonych wojewodzie dowodów poniesienia wydatków na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw oraz stwierdzenia na podstawie kontroli, o której mowa w ust. 6, zgodności utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw z wymogami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz warunkami bezpieczeństwa, jakim powinny odpowiadać szkolne place zabaw, określonymi w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów, przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”,

c) uchyla się ust. 8.

§ 2.
1. Z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w 2013 r. odpowiednio na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw organ prowadzący, w odniesieniu do szkoły filialnej, występuje do wojewody w terminie do dnia 29 lipca 2013 r.

2. Wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, o których mowa w ust. 1, ocenia zespół powołany przez wojewodę w terminie do dnia 1 września 2013 r.

§ 3.
Do wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w 2013 r. na zakup lub zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach i na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, złożonych w 2012 r., stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w dotychczasowym brzmieniu.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.

Dziennik Ustaw