| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 lipca 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej

Na podstawie art. 37 ust. 1 i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. Nr 50, poz. 427, z 2005 r. Nr 184, poz. 1543, z 2006 r. Nr 169, poz. 1214 oraz z 2007 r. Nr 174, poz. 1221) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Praktykę pływania wymaganą do uzyskania świadectw i patentów stanowi, z zastrzeżeniem ust. 2, okres pływania na statku żeglugi śródlądowej w charakterze członka załogi, odpowiednio w służbie pokładowej lub mechanicznej, przy czym:”;

2) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Do uzyskania świadectwa starszego marynarza żeglugi śródlądowej wymagane jest posiadanie:

1) świadectwa marynarza żeglugi śródlądowej, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych albo

2) co najmniej świadectwa marynarza wachtowego w żegludze morskiej w dziale pokładowym, albo

3) stopnia marynarza albo podoficera rezerwy Marynarki Wojennej lub Oddziału Morskiego Straży Granicznej w dziale pokładowym, dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami na stanowisku marynarza, albo

4) świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej o kierunku żegluga śródlądowa albo dyplomu uczelni w specjalności żegluga śródlądowa, świadectwa marynarza i dodatkowej 3-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z zakresu umiejętności praktycznych, albo

5) patentu żeglarskiego stermotorzysty oraz miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami.”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Do uzyskania świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej wymagane jest posiadanie:

1) świadectwa starszego marynarza żeglugi śródlądowej oraz dodatkowej 6-miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małymi statkami albo

2) dyplomu oficera w dziale pokładowym w żegludze morskiej albo stopnia oficera w dziale pokładowym Marynarki Wojennej lub stopnia oficera w dziale pokładowym Oddziału Morskiego Straży Granicznej, albo

3) świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej o kierunku żegluga śródlądowa albo dyplomu uczelni w specjalności żegluga śródlądowa, świadectwa starszego marynarza oraz dodatkowej miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej niebędących małym statkami.”;

4) w § 14 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej o kierunku żegluga śródlądowa albo dyplomu uczelni w specjalności żegluga śródlądowa, 6-miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym niebędących małymi statkami oraz złożenie egzaminu z umiejętności praktycznych, albo

4) dyplomu oficera w dziale pokładowym w żegludze morskiej albo stopnia oficera w dziale pokładowym Marynarki Wojennej lub stopnia oficera w dziale pokładowym Oddziału Morskiego Straży Granicznej, 3-miesięcznej praktyki pływania w służbie pokładowej na statkach żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym niebędących małymi statkami na stanowisku bosmana oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Do uzyskania patentu żeglarskiego przewoźnika żeglugi śródlądowej wymagane jest posiadanie:

1) 12-miesięcznej praktyki pływania na statkach żeglugi śródlądowej, w tym co najmniej miesięcznej praktyki na promie w charakterze pomocnika przewoźnika, oraz złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych albo

2) 12-miesięcznej praktyki pływania na promie w charakterze pomocnika przewoźnika i złożenie egzaminu z zakresu wymaganej wiedzy i umiejętności praktycznych.”;

6) w § 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej o kierunku żegluga śródlądowa albo dyplomu uczelni w specjalności żegluga śródlądowa, albo”;

7) w § 30 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Komisja egzaminacyjna może na podstawie przedłożonych dokumentów, o których mowa w ust. 1, zaliczyć egzaminy na świadectwa i patenty w części lub w całości, o ile są spełnione wymagania egzaminacyjne.”;

8) po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu:

„§ 37a. 1. Wymiany dokumentów kwalifikacyjnych, o których mowa w § 37 ust. 1, nie- wymienionych w terminie, o którym mowa w § 37 ust. 2, dokonują dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej właściwi dla siedzib inspektoratów żeglugi śródlądowej, które wydały dotychczasowe dokumenty.

2. Do wymiany stosuje się przepisy § 37 ust. 3 i 5.

3. Wydając nowy dokument kwalifikacyjny, właściwy dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej zwraca przedziurkowany dotychczasowy dokument, przy czym średnica otworu nie może być mniejsza niż 4 mm.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 818

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Studzińska

Prawnik, Mediator Stały przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »