| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 lipca 2009 r.

w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) tryb ogłaszania przetargu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwanego dalej „przetargiem”, oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych, zwanego dalej „konkursem”;

2) szczegółowe wymagania co do treści ogłoszenia i zawartości dokumentacji przetargowej oraz dokumentacji konkursowej;

3) warunki i tryb organizowania, przeprowadzania i zakończenia przetargu oraz konkursu, w tym:

a) powoływania i pracy komisji przetargowej oraz komisji konkursowej,

b) sposób wpłaty i zwrotu wadium w przypadku przetargu.

Rozdział 2

Ogłaszanie przetargu i konkursu

§ 2.

1. Przetarg albo konkurs ogłasza Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwany dalej „Prezesem UKE”, nie później niż w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia wyników postępowania konsultacyjnego w tej sprawie.

2. Przetarg albo konkurs rozpoczyna się w dniu opublikowania ogłoszenia o przetargu albo konkursie w prasie codziennej o zasięgu ogólnokrajowym.

3. Z dniem rozpoczęcia przetargu albo konkursu Prezes UKE udostępnia w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanego dalej „UKE”, dokumentację przetargową albo konkursową, o której mowa w § 5–8.

§ 3.
W ogłoszeniu o przetargu określa się:

1) przedmiot i zakres przetargu, podając w szczególności:

a) częstotliwości lub zasoby orbitalne oraz rodzaj służby radiokomunikacyjnej, sieci lub usługi telekomunikacyjnej, w której będą one wykorzystywane,

b) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane,

c) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) warunki uczestnictwa w przetargu, podając w szczególności:

a) sposób nabycia oraz wysokość opłaty za dokumentację przetargową,

b) miejsce i formę złożenia oferty,

c) termin złożenia oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o przetargu,

d) wysokość wadium oraz sposób i termin jego wniesienia;

3) kryteria oceny oferty;

4) czy w ramach przetargu będzie przeprowadzona aukcja.

§ 4.
W ogłoszeniu o konkursie określa się:

1) przedmiot i zakres konkursu, podając w szczególności:

a) częstotliwości lub zasoby orbitalne objęte konkursem, z ich przyporządkowaniem do poszczególnych multipleksów zgodnie z planem zagospodarowania częstotliwości,

b) obszar, na którym częstotliwości lub zasoby orbitalne będą wykorzystywane,

c) okres rezerwacji częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) warunki uczestnictwa w konkursie, podając w szczególności:

a) sposób nabycia oraz wysokość opłaty za dokumentację konkursową,

b) miejsce i formę złożenia oferty,

c) termin złożenia oferty, który nie może być krótszy niż 45 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie;

3) kryteria oceny oferty.

Rozdział 3

Dokumentacja przetargowa i konkursowa

§ 5.

1. Dokumentacja przetargowa zawiera:

1) warunki uczestnictwa w przetargu, w szczególności dotyczące:

a) nabycia dokumentacji przetargowej,

b) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2,

c) wniesienia wadium na rachunek bankowy w sposób oraz w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu,

d) podania numeru rachunku bankowego, na który następuje zwrot wadium,

e) podania adresu właściwego do doręczeń;

2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące:

a) opisu sposobu przygotowania oferty,

b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem,

c) określenia zawartości oferty poprzez wskazanie informacji i dokumentów niezbędnych do oceny oferty;

3) w zakresie kryteriów oceny ofert:

a) listę i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert,

b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z kryteriów oceny,

c) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert,

d) informację o minimum kwalifikacyjnym, a w przypadku przetargu, w którym badanie ofert odbywa się w trzech etapach – dodatkowo informację o minimum kwalifikacyjnym będącym warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu III.

2. W przypadku przetargu, w ramach którego będzie przeprowadzona aukcja, dokumentacja przetargowa zawiera ponadto:

1) warunki uczestnictwa w aukcji, w szczególności dotyczące:

a) miejsca przeprowadzenia aukcji,

b) harmonogramu aukcji,

c) sposobu reprezentacji uczestników przetargu w trakcie aukcji oraz sposobu postępowania z ofertą w przypadku niewłaściwej reprezentacji,

d) procedur i środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu aukcji, w tym łączności dozwolonej w trakcie aukcji, kontroli dostępu do miejsca przebiegu aukcji oraz innych zabezpieczeń;

2) sposób przedstawiania przez uczestników przetargu wysokości deklarowanych w aukcji kwot;

3) informację o wysokości minimalnej kwoty postąpienia ustalonej dla drugiej rundy aukcji;

4) procedurę i kryteria ustalania minimalnej kwoty postąpienia przez komisję przetargową dla kolejnych rund aukcji oraz ogłaszania listy uczestników przetargu, którzy skorzystali z uprawnienia, o którym mowa w § 24 ust. 4;

5) opis postępowania komisji przetargowej oraz uczestników przetargu w trakcie aukcji oraz sposób ogłaszania przez komisję przetargową minimalnej kwoty postąpienia oraz listy, o których mowa w pkt 4.

§ 6.
Dokumentacja konkursowa zawiera:

1) warunki uczestnictwa w konkursie, w szczególności dotyczące:

a) złożenia oferty w miejscu, formie oraz terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz zachowania zgodności oferty z wymaganiami określonymi w pkt 2,

b) nabycia dokumentacji konkursowej,

c) podania adresu właściwego do doręczeń;

2) wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta, w szczególności dotyczące:

a) opisu sposobu przygotowania oferty,

b) określenia przedmiotu oferty zgodnie z ogłoszeniem,

c) określenia programów telewizyjnych lub radiofonicznych rozprowadzanych lub rozpowszechnianych w sygnale multipleksu za pomocą rezerwowanej częstotliwości,

d) uporządkowania w sygnale multipleksu programów, o których mowa w lit. c, oraz udziału każdego z takich programów w tym sygnale,

e) określenia minimalnego procentowego udziału programów, o których mowa w lit. c, w sygnale multipleksu oraz minimalnego procentowego udziału usług dodatkowych w sygnale multipleksu,

f) określenia zawartości oferty poprzez wskazanie informacji i dokumentów niezbędnych do oceny oferty;

3) w zakresie kryteriów oceny ofert:

a) listę i szczegółowy opis kryteriów oceny ofert,

b) określenie maksymalnej liczby punktów, jaką może uzyskać oferta w zakresie każdego z kryteriów oceny,

c) opis sposobu oceny ofert w zakresie każdego z kryteriów oceny ofert,

d) informację o minimum kwalifikacyjnym.

§ 7.
Dokumentacja przetargowa albo konkursowa może również zawierać:

1) warunki wykonywania działalności telekomunikacyjnej wymagającej wykorzystania częstotliwości lub zasobów orbitalnych objętych przetargiem albo konkursem, a w szczególności:

a) wskazanie daty rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości lub zasobów orbitalnych,

b) określenie mocy promieniowanej lub mocy wyjściowej radiowego urządzenia nadawczego,

c) charakterystykę promieniowania anteny nadawczej,

d) rodzaj sygnału i parametry techniczne jego nadawania;

2) określenie zobowiązań, jakie muszą lub mogą być podjęte przez podmiot, na rzecz którego zostanie dokonana rezerwacja częstotliwości lub zasobów orbitalnych.

§ 8.
1. Podmiot, który nabył dokumentację przetargową albo konkursową, może, nie później niż na 21 dni przed upływem terminu do złożenia ofert, zwrócić się do Prezesa UKE z wnioskiem o wyjaśnienie jej treści.

2. Prezes UKE niezwłocznie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej UKE treść wniosku, o którym mowa w ust. 1, bez ujawnienia źródła wniosku.

3. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1, Prezes UKE pozostawia bez wyjaśnienia.

4. Wyjaśnienie treści dokumentacji Prezes UKE niezwłocznie publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.

5. Wyjaśnienie, o którym mowa w ust. 4, jest wiążące dla uczestników przetargu albo konkursu.

6. Prezes UKE może z urzędu, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu do złożenia ofert, sprostować oczywistą omyłkę w treści dokumentacji przetargowej albo konkursowej. Prezes UKE niezwłocznie publikuje sprostowanie w Biuletynie Informacji Publicznej UKE. Sprostowanie jest wiążące dla uczestników przetargu albo konkursu.

§ 9.
Uczestnik przetargu albo konkursu, przed upływem terminu do złożenia ofert, może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie poprzez jej wycofanie i złożenie nowej.

Rozdział 4

Komisja

§ 10.

1. Do przeprowadzenia przetargu albo konkursu Prezes UKE powołuje odpowiednio komisję przetargową albo komisję konkursową, zwane dalej „komisją”.

2. Komisja składa się z co najmniej 5 członków, w tym przewodniczącego oraz jego zastępcy wyznaczanych przez Prezesa UKE. Członków komisji Prezes UKE powołuje spośród osób będących pracownikami UKE, posiadających wiedzę i doświadczenie niezbędne do przeprowadzenia przetargu albo konkursu.

§ 11.
1. Po sporządzeniu listy, o której mowa w § 18 ust. 1, członek komisji składa pisemne oświadczenie, że:

1) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz nie jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym uczestnikiem przetargu albo konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

2) przed upływem jednego roku od daty rozpoczęcia przetargu albo konkursu nie pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z żadnym uczestnikiem przetargu albo konkursu;

3) przed upływem jednego roku od daty rozpoczęcia przetargu albo konkursu nie był członkiem władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych;

4) nie pozostaje z żadnym uczestnikiem przetargu albo konkursu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych ubiegających się o rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, odbiera przewodniczący komisji i przekazuje je Prezesowi UKE.

3. Członek komisji do czasu zakończenia jej prac jest obowiązany niezwłocznie powiadomić przewodniczącego komisji o każdej zmianie stanu objętego oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1. Informację taką przewodniczący niezwłocznie przekazuje Prezesowi UKE.

§ 12.
1. Prezes UKE odwołuje członka komisji w przypadku:

1) niezłożenia pisemnego oświadczenia, o którym mowa w § 11 ust. 1, lub wystąpienia zmiany stanu objętego tym oświadczeniem, lub

2) długotrwałej choroby uniemożliwiającej jego udział w pracach komisji.

2. Mandat członka komisji wygasa w przypadku:

1) jego śmierci;

2) ustania stosunku pracy w UKE.

§ 13.
1. Jeżeli w wyniku odwołania lub wygaśnięcia mandatu liczba członków komisji jest mniejsza niż 5, Prezes UKE wyznacza kolejnego członka zgodnie z § 10.

2. Do kolejnego członka komisji stosuje się przepisy § 11 i 12.

3. Komisja przystępuje do dalszych prac po uzyskaniu pisemnej informacji od Prezesa UKE o ostatecznym ustaleniu jej składu.

§ 14.
1. Komisja pracuje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia komisji odbywają się w terminie i miejscu wskazanych przez przewodniczącego komisji, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. W posiedzeniach komisji biorą udział tylko jej członkowie, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Poza posiedzeniami komisji członkowie komisji mogą zapoznawać się ze złożonymi ofertami w pomieszczeniu wyznaczonym do tego celu przez przewodniczącego komisji.

5. W przetargu, w ramach którego przeprowadzana jest aukcja, komisja pracuje zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, oraz opisem postępowania, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5. W posiedzeniu Komisji mogą brać udział przedstawiciele uczestników przetargu lub inne osoby upoważnione przez Prezesa UKE, zgodnie z opisem postępowania, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 5.

§ 15.
1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.

2. Protokół sporządza wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji, a w przypadku jego nieobecności inny członek komisji wyznaczony przez przewodniczącego komisji.

3. Protokół z posiedzenia komisji zawiera w szczególności:

1) datę i miejsce posiedzenia;

2) listę uczestników posiedzenia;

3) ustalenia komisji.

4. Członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują protokół z posiedzenia komisji oraz co najmniej jeden członek komisji parafuje każdą stronę protokołu oraz załączników do protokołu.

5. Wyznaczony przez przewodniczącego członek komisji, do czasu zakończenia jej prac, przechowuje dokumentację z prac komisji, obejmującą w szczególności:

1) protokoły z posiedzeń komisji;

2) uchwały komisji;

3) informacje o pracach komisji sporządzane dla Prezesa UKE.

6. Do czasu zakończenia przetargu albo konkursu dostęp do dokumentacji z prac komisji posiadają tylko Prezes UKE, członkowie komisji oraz upoważnieni przez Prezesa UKE pracownicy UKE.

§ 16.
1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

2. Do zadań przewodniczącego komisji należy w szczególności:

1) organizowanie prac komisji;

2) reprezentowanie komisji przed Prezesem UKE;

3) wyznaczanie terminów posiedzeń komisji i przewodniczenie tym posiedzeniom;

4) wyznaczanie poszczególnym członkom komisji zadań, w tym zlecanie przygotowania dokumentów przyjmowanych przez komisję.

§ 17.
1. Komisja podejmuje uchwały w sprawach:

1) zakończenia badania ofert w I, II lub lll etapie, o których mowa odpowiednio w § 21, 23 i 24;

2) przyjęcia protokołu, o którym mowa w § 25;

3) innych, na wniosek przewodniczącego lub członka komisji.

2. Komisja podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji. W przypadku równej liczby głosów o wyniku głosowania decyduje głos przewodniczącego komisji.

Rozdział 5

Przeprowadzanie przetargu oraz konkursu

§ 18.

1. Niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert przewodniczący komisji zwołuje posiedzenie, podczas którego komisja otwiera oferty złożone w terminie, a następnie, z zachowaniem kolejności złożenia ofert, sporządza listę oferentów, którzy złożyli oferty w terminie.

2. Listę, o której mowa w ust. 1, przewodniczący komisji przekazuje Prezesowi UKE niezwłocznie po jej sporządzeniu, w celu ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.

§ 19.
1. W przypadku złożenia oferty po upływie terminu do składania ofert przewodniczący komisji przekazuje Prezesowi UKE ofertę bez jej otwierania.

2. Ofertę złożoną po terminie Prezes UKE zwraca oferentowi bez otwierania.

§ 20.
Badanie ofert przeprowadza się w dwóch, a w przypadku przetargu, w ramach którego przeprowadzana jest aukcja – w trzech etapach.
§ 21.
1. Etap I obejmuje sprawdzenie:

1) nabycia dokumentacji, o której mowa w § 5 albo 6;

2) złożenia oferty w miejscu i formie określonych w ogłoszeniu;

3) zgodności złożonej oferty z wymaganiami formalnymi określonymi w dokumentacji;

4) wniesienia wadium w sposób oraz w wysokości i terminie określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz w dokumentacji przetargowej.

2. Po zakończeniu badania ofert w etapie I, komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje:

1) oferty zakwalifikowane do etapu II;

2) oferty niezakwalifikowane do etapu II, podając przyczyny ich niezakwalifikowania.

3. Warunkiem zakwalifikowania oferty do etapu II przetargu albo konkursu jest spełnienie warunków i wymagań sprawdzanych w etapie I.

§ 22.
W celu uzyskania opinii, o której mowa w art. 118a ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.– Prawo telekomunikacyjne, niezwłocznie po zakończeniu etapu I, komisja przekazuje Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po jednym egzemplarzu każdej z ofert zakwalifikowanych do etapu II.
§ 23.
1. Etap II obejmuje ocenę:

1) spełnienia kryteriów oceny ofert, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 albo w § 6 pkt 3;

2) zobowiązań, o których mowa w § 7 pkt 2, jeżeli zostały wskazane w dokumentacji przetargowej albo konkursowej.

2. Ocena oferty w etapie II stanowi sumę punktów uzyskanych w tym etapie.

3. Po zakończeniu etapu II komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty, a w przypadku przetargu, w ramach którego przeprowadzana jest aukcja, również:

1) oferty zakwalifikowane do etapu III;

2) oferty niezakwalifikowane do etapu III, podając przyczyny ich niezakwalifikowania.

§ 24.
1. Każda z ofert zakwalifikowanych do etapu III przystępuje do tego etapu z sumą punktów uzyskanych w etapie II.

2. Etap III obejmuje przeprowadzenie aukcji podzielonej na rundy.

3. Z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, w etapie III, w pierwszej i kolejnych rundach aukcji każdy z uczestników przetargu określa wysokość zadeklarowanej kwoty, przy czym dla pierwszej rundy określa ją w ofercie. W każdej kolejnej rundzie aukcji wysokość zadeklarowanej kwoty musi być wyższa od poprzednio zadeklarowanej kwoty co najmniej o minimalną kwotę postąpienia, określoną odpowiednio dla drugiej rundy zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 albo dla kolejnej rundy zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4.

4. W etapie III, począwszy od rundy drugiej, uczestnikowi przetargu przysługuje określona w dokumentacji przetargowej liczba rund, w których może on nie określić wysokości zadeklarowanej kwoty. Wówczas do obliczenia wyników przetargu po danej rundzie komisja przyjmuje kwotę zadeklarowaną przez danego uczestnika przetargu w ostatniej rundzie, w której wziął udział zgodnie z ust. 3.

5. Obowiązek określenia wysokości zadeklarowanej kwoty nie dotyczy uczestnika przetargu, którego oferta, zgodnie z ogłoszonymi wynikami rundy poprzedniej, znajduje się na pozycji o numerze mniejszym lub równym liczbie rezerwacji częstotliwości stanowiących przedmiot przetargu. Wówczas do obliczenia wyników przetargu po danej rundzie komisja przyjmuje kwotę zadeklarowaną przez danego uczestnika przetargu w ostatniej rundzie, w której wziął udział zgodnie z ust. 3.

6. W przypadku zadeklarowania przez uczestnika przetargu kwoty niższej niż minimalna kwota postąpienia, określona odpowiednio dla drugiej rundy zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3 albo dla kolejnej rundy zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 4, sytuacja taka jest kwalifikowana jak skorzystanie z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, a przy dokonywaniu oceny punktowej ofert po danej rundzie aukcji komisja przyjmuje kwotę zadeklarowaną przez danego uczestnika przetargu w ostatniej rundzie, w której wziął udział zgodnie z ust. 3.

7. Przepis ust. 6 stosuje się w przypadku niezadeklarowania jakiejkolwiek kwoty przez uczestnika przetargu.

8. Po wykorzystaniu przez uczestnika przetargu określonej w dokumentacji przetargowej liczby rund aukcji bez określania wysokości zadeklarowanej kwoty, zgodnie z ust. 4–7, nie przysługuje mu prawo dalszego deklarowania kwoty. Wówczas do obliczenia wyników przetargu komisja przyjmuje kwotę zadeklarowaną przez tego uczestnika przetargu w rundzie aukcji, w której wziął udział zgodnie z ust. 3.

9. Po każdej rundzie aukcji komisja dokonuje oceny punktowej ofert, uwzględniając sumę punktów uzyskanych przez ofertę w etapie II i III, w sposób określony w dokumentacji przetargowej.

10. Ocena punktowa ofert, o których mowa w ust. 9, minimalna kwota postąpienia oraz lista uczestników przetargu, którzy skorzystali z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, są ogłaszane przez komisję niezwłocznie po zakończeniu każdej rundy aukcji.

11. Po kolejnych rundach aukcji komisja może udzielać wyjaśnień na pytania uczestników przetargu dotyczące ogłoszenia, o którym mowa w ust. 10.

12. Etap III kończy się po zakończeniu trzeciej kolejnej rundy aukcji, po której nie nastąpiła względem dwóch rund poprzednich zmiana co najmniej o minimalną kwotę postąpienia kwoty zadeklarowanej przez uczestnika, którego oferta, zgodnie z ogłoszonymi wynikami rundy poprzedniej, znajduje się na pozycji o numerze mniejszym lub równym liczbie rezerwacji częstotliwości stanowiących przedmiot przetargu.

13. Po zakończeniu etapu III komisja podejmuje uchwałę, w której wskazuje liczbę rund aukcji, zadeklarowane kwoty w każdej rundzie aukcji przez każdego uczestnika przetargu lub kwoty przyjęte przez komisję w związku z wystąpieniem sytuacji, o której mowa w ust. 4–8, a dla ostatniej rundy dodatkowo wynikające z nich oceny punktowe uzyskane przez poszczególne oferty.

Rozdział 6

Zakończenie przetargu i konkursu

§ 25.

1. Niezwłocznie po zakończeniu etapu II albo etapu III komisja sporządza protokół z przebiegu przetargu albo konkursu oraz przekazuje go Prezesowi UKE wraz z ofertami oraz dokumentacją, o której mowa w § 15 ust. 5.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) oznaczenie czasu i miejsca przeprowadzenia etapów oceny ofert;

2) imiona i nazwiska członków komisji, ze wskazaniem czynności, w których brali udział;

3) listę ofert zwróconych bez otwierania;

4) listę ofert poddanych badaniu w etapie I;

5) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie II, z podaniem przyczyn ich niezakwalifikowania;

6) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do etapu III, z podaniem przyczyn ich niezakwalifikowania – w przypadku przetargu, w którym przeprowadzona była aukcja;

7) listę ofert, które nie uzyskały minimum kwalifikacyjnego – w przypadku przetargu, w którym nie była przeprowadzona aukcja;

8) szczegółowe uzasadnienie rozstrzygnięć i ocen dokonywanych w czasie przetargu albo konkursu;

9) liczbę punktów, jaką uzyskała każda oferta, w zakresie spełnienia poszczególnych kryteriów etapu II oceny ofert;

10) ocenę punktową, jaką uzyskała każda z ofert w III etapie – w przypadku przetargu, w którym przeprowadzona była aukcja;

11) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową;

12) podpisy wszystkich członków komisji, a w przypadku braku podpisu – wzmiankę o przyczynie jego braku.

3. Komisja kończy pracę z dniem przyjęcia protokołu przez Prezesa UKE.

§ 26.
1. Prezes UKE niezwłocznie po otrzymaniu protokołu z przebiegu przetargu albo konkursu ogłasza wyniki przetargu albo konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej UKE.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności:

1) oznaczenie terminu, miejsca i przedmiotu przetargu albo konkursu;

2) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie II;

3) listę ofert zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oceny w etapie III – w przypadku przetargu, w którym przeprowadzona była aukcja;

4) kolejność ofert wraz z ich oceną punktową.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, kończy przetarg albo konkurs.

Rozdział 7

Wadium

§ 27.

1. Uczestnik przetargu wnosi wadium na rachunek bankowy UKE podany w ogłoszeniu o przetargu.

2. Kopię dowodu wpłaty wadium dołącza się do oferty.

3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, którego oferta została zwrócona bez otwierania, zwraca się w terminie 7 dni roboczych od dnia zwrotu oferty.

4. W przypadku określonym w ust. 3 oraz w art. 119 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne wadium zwraca się na rachunek bankowy wskazany przez uczestnika przetargu.

5. Wadium zwraca się wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew wadium.

Rozdział 8

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 28.

Do przetargów oraz konkursów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 29.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie przetargu oraz konkursu na rezerwację częstotliwości lub zasobów orbitalnych (Dz. U. Nr 30, poz. 179).
§ 30.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 18, poz. 97 i Nr 85, poz. 716.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Kopka

Wiceprezes ds. finansowania rolnictwa i budownictwa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »