| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 lipca 2009 r.

w sprawie certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku

Na podstawie art. 277 ustawy z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania certyfikatu stwierdzającego zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku, zwanego dalej „certyfikatem”;

2) wzór certyfikatu.

§ 2.
1. Wniosek o wydanie certyfikatu powinien zawierać następujące dane:

1) nazwę statku, jego port macierzysty oraz oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

2) oznaczenie właściciela statku i jego siedziby;

3) sygnał rozpoznawczy;

4) numer identyfikacyjny statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską;

5) rodzaj zabezpieczenia finansowego;

6) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego, a także, gdy jest to uzasadnione, miejsce ustanowienia zabezpieczenia;

7) okres, na jaki ma być wydany certyfikat.

2. Warunkiem wydania certyfikatu jest dołączenie do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiedniego dla danego statku zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności wystawionego przez podmiot udzielający zabezpieczenia albo uwierzytelnionej kopii tego dokumentu.

§ 3.
Wzór certyfikatu określa załącznik do rozporządzenia.
§ 4.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów stwierdzających zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku (Dz. U. Nr 114, poz. 1196).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, z 2003 r. Nr 229, poz. 2277, z 2004 r. Nr 93, poz. 895 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 oraz z 2009 r. Nr 95, poz. 789.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 22 lipca 2009 r. (poz. 1013)

infoRgrafika

UWAGI WYJAŚNIAJĄCE

EXPLANATORY NOTES

1. Nazwa państwa może zawierać odniesienie do właściwego urzędu kraju, w którym certyfikat został wydany.

If desired, the designation of the State may include a reference to the competent public authority of the country where the Certificate is issued.

2. Jeżeli pełna kwota zabezpieczenia została uzyskana z więcej niż jednego źródła, należy wskazać wysokość kwoty uzyskanej z każdego z tych źródeł.

If the total amount of security has been furnished by more than one source, the amount of each of them should be indicated.

3. Jeżeli zabezpieczenie zostało złożone w różnych postaciach, należy wyszczególnić każdą z tych postaci.

If security is furnished in several forms, these should be enumerated.

4. W pozycji „Okres ważności zabezpieczenia” należy podać datę, od której zabezpieczenie zaczyna być ważne.

The entry „Duration of security” must stipulate the date on which such security takes effect.

5. W pozycji „Nazwa i adres ubezpieczyciela(i) i/lub innego(ych) podmiotu(ów) udzielającego(ych) zabezpieczenia” należy podać główną siedzibę ubezpieczyciela(i) i/lub innego(ych) podmiotu(ów) udzielającego(ych) zabezpieczenia. Tam, gdzie jest to stosowne, należy wskazać placówkę, w której ubezpieczenie lub inne zabezpieczenie zostało ustanowione.

The entry „Address” of the insurer(s) and/or guarantor(s) must indicate the principal place of business of the insurer(s) and/or guarantor(s). If appropriate, the place of business, where the insurance or other security is established, shall be indicated.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »