| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 10 sierpnia 2009 r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Rozporządzenie określa kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zwanych dalej „nagrodami”, ze specjalnego funduszu wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

2. Z budżetów wojewodów przyznawane są nagrody kuratorów oświaty oraz nagrody organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.

3. Z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, zwanego dalej „ministrem”, przyznawane są nagrody tego ministra dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 2 pkt 1 lit. d, pkt 2 i 3 ustawy, o której mowa w ust. 1.

§ 2.
Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który:

1) przepracował w szkole co najmniej 2 lata;

2) posiada wyróżniającą ocenę pracy;

3) posiada wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej, w tym w realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, w szczególności w zakresie:

a) kształtowania najważniejszych umiejętności uczniów określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17), lub

b) rozwiązywania problemów o charakterze wychowawczym lub socjalnym uczniów, lub

c) działań innowacyjnych, lub

d) pracy organizacyjnej na rzecz szkoły, lub

e) współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, lub

f) działań na rzecz oświaty w wymiarze co najmniej regionalnym.

§ 3.
1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać:

1) imię (imiona) i nazwisko nauczyciela;

2) datę i miejsce jego urodzenia;

3) staż pracy w szkole;

4) stanowisko i miejsce pracy;

5) wskazanie zawartego w ostatniej ocenie pracy nauczyciela stwierdzenia uogólniającego, o którym mowa w art. 6a ust. 4 pkt 1 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz datę otrzymania oceny pracy;

6) informację o otrzymanych nagrodach ministra, kuratora oświaty, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i dyrektora szkoły wraz ze wskazaniem dat ich otrzymania;

7) uzasadnienie;

8) datę i podpis składającego wniosek.

2. W przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 oraz w § 6 pkt 1, do wniosku dołącza się opinię odpowiednio rady pedagogicznej szkoły lub rady programowej zakładu kształcenia nauczycieli.

§ 4.
Minister, kurator oświaty i organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołują komisje do spraw nagród, które opiniują wnioski o przyznanie nagród odpowiednio ministra, kuratora oświaty oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
§ 5.
1. Wniosek o przyznanie nagrody ministra, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, składa, za pośrednictwem właściwego kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny:

1) dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;

2) organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły.

2. Kurator oświaty lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny, po zapoznaniu się z opinią komisji do spraw nagród, o której mowa w § 4, wyraża opinię o wniosku. Wnioski, które uzyskały pozytywną opinię kuratora oświaty lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przekazuje się ministrowi w terminie do dnia 30 czerwca.

3. Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych składają odpowiednio dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych, bezpośrednio do ministra, w terminie do dnia 30 czerwca.

4. Wnioski o przyznanie nagród ministra dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest minister, składają odpowiednio dyrektorzy tych zakładów i placówek, a dla dyrektorów tych zakładów i placówek – organ prowadzący zakład lub placówkę, bezpośrednio do ministra, w terminie do dnia 30 czerwca.

§ 6.
Wniosek o przyznanie nagrody kuratora oświaty lub nagrody organu sprawującego nadzór pedagogiczny składa:

1) dyrektor szkoły – dla nauczyciela zatrudnionego w szkole;

2) organ prowadzący szkołę – dla dyrektora szkoły.

§ 7.
Nagrody są przyznawane w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
§ 8.
Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymuje dyplom, którego odpis włącza się do jego akt osobowych.
§ 9.
Minister może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielowi spełniającemu kryteria, o których mowa w § 2. Przepisów § 5 i 7 nie stosuje się.
§ 10.
W 2009 r. wnioski, o których mowa w § 5, przekazuje się ministrowi w terminie do dnia 7 września.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)

Minister Edukacji Narodowej: w z. K. Szumilas

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. Nr 101, poz. 1093), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2009 r., na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartłomiej Samsonowicz

Ekspert serwisu Comperia.pl, specjalizuje się w finansach osobistych i rynku kredytowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »