REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 131 poz. 1082

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 lipca 2009 r.

w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy sposób, tryb tworzenia i organizacji służb wykonujących zadania odpowiednie do zadań służby medycyny pracy;

2) kwalifikacje zawodowe osób realizujących te zadania;

3) szczegółowy sposób i tryb kontroli tych służb.

§ 2.
1. Służbę medycyny pracy Służby Więziennej, zwaną dalej „służbą medycyny pracy SW”, stanowią:

1) podstawowe jednostki służby medycyny pracy SW utworzone przy okręgowych inspektoratach Służby Więziennej, zwane dalej „zakładami opieki zdrowotnej medycyny pracy SW”;

2) komórka organizacyjna Centralnego Zarządu Służby Więziennej właściwa do spraw medycyny pracy, zwana dalej „nadrzędną jednostką medycyny pracy SW”.

2. Zakład opieki zdrowotnej medycyny pracy SW może być utworzony przy ośrodku szkolenia Służby Więziennej.

§ 3.
1. Zakłady opieki zdrowotnej medycyny pracy SW tworzą i utrzymują:

1) dyrektor okręgowy Służby Więziennej – dla funkcjonariuszy i pracowników okręgowego inspektoratu oraz funkcjonariuszy i pracowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej podległych temu dyrektorowi;

2) komendanci ośrodków szkolenia Służby Więziennej – dla pracowników i funkcjonariuszy tych ośrodków oraz przebywających w nich na czas szkolenia.

2. Realizację zadań odpowiednich do zadań służby medycyny pracy – w odniesieniu do:

1) funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Zarządu Służby Więziennej oraz Ośrodka Doskonalenia Kadr w Popowie – zapewnia zakład opieki zdrowotnej medycyny pracy SW utworzony przy okręgowym inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie;

2) funkcjonariuszy i pracowników Ośrodka Szkolenia w Kulach – zapewnia zakład opieki zdrowotnej medycyny pracy SW utworzony przy okręgowym inspektoracie SW w Katowicach.

§ 4.
1. Do wykonywania poszczególnych zadań służby medycyny pracy SW są uprawnieni:

1) lekarze posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1));

2) pielęgniarki posiadające kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

3) osoby posiadające tytuł magistra psychologii;

4) osoby o kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonywania wielodyscyplinarnych zadań służby medycyny pracy SW.

2. Kierownik zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy SW powinien posiadać kwalifikacje określone w ust. 1 pkt 1.

3. Kierownik nadrzędnej jednostki medycyny pracy SW powinien posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny pracy.

§ 5.
1. Kontrolę nad prawidłowym funkcjonowaniem służby medycyny pracy SW sprawuje nadrzędna jednostka medycyny pracy SW.

2. Osoby kontrolujące powinny posiadać kwalifikacje zawodowe określone w § 4 ust. 1.

3. Do przeprowadzenia kontroli stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 249 § 3 pkt 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.2)).

§ 6.
Przedmiotem kontroli są:

1) zakres i częstotliwość badań profilaktycznych funkcjonariuszy i pracowników oraz sposób ich dokumentowania w dokumentacji medycznej, a także prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej;

2) kwalifikacje zawodowe personelu zakładu opieki zdrowotnej medycyny pracy SW;

3) realizacja zadań statutowych oraz zadań określonych przez nadrzędną jednostkę medycyny pracy SW;

4) zakres i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;

5) przestrzeganie zasad i trybu wykonywania zadań służby medycyny pracy SW;

6) akta osobowe funkcjonariuszy i pracowników w zakresie realizacji zadań służby medycyny pracy SW;

7) warunki lokalowe i techniczne, ze szczególnym uwzględnieniem pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

8) dokumentacja związana z tworzeniem, organizacją, przekształcaniem i rejestracją zakładu opieki zdrowotnej służby medycyny pracy SW.

§ 7.
W toku kontroli osoba kontrolująca może:

1) żądać niezbędnych informacji lub wyjaśnień od osób realizujących zadania medycyny pracy oraz wglądu do dokumentacji z możliwością sporządzania kserokopii;

2) uzyskiwać informacje oraz wyjaśnienia w formie ustnej lub pisemnej również od:

a) kierowników jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

b) innych pracowników i funkcjonariuszy, a w szczególności osób realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) w uzasadnionych przypadkach wnioskować o ponowne skierowanie na badanie profilaktyczne funkcjonariusza albo pracownika, niezależnie od wyznaczonego terminu następnego badania profilaktycznego.

§ 8.
Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostały stwierdzone nieprawidłowości, jednostka kontrolująca kieruje do podstawowej jednostki służby medycyny pracy wystąpienie pokontrolne, w którym wskazuje nieprawidłowości i ich przyczyny oraz przedstawia wnioski dotyczące ich usunięcia, a także określa termin powiadomienia o wykonaniu zaleceń zawartych we wnioskach lub o ich niewykonaniu wraz z przyczynami.
§ 9.
Zespoły medycyny pracy utworzone na podstawie dotychczasowych przepisów działają do czasu zarejestrowania zakładów opieki zdrowotnej medycyny pracy SW.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Sprawiedliwości: A. Czuma

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz. 958.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911 i Nr 115, poz. 963.

3) Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. Nr 138, poz. 1321), zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220, poz. 1416).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA