reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 sierpnia 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2, art. 48 ust. 7 pkt 2 i art. 54 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji (Dz. U. Nr 84, poz. 580) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy publicznej w procesach prywatyzacji, do których mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008”.

2. Pomoc publiczna w procesach prywatyzacji może być udzielana w formie:

1) rozłożenia na raty należności Skarbu Państwa z zastosowaniem stawki oprocentowania korzystniejszej od oferowanej na rynku, w przypadkach, o których mowa w art. 35 ust. 1 i 2, art. 48 ust. 5 i 6 oraz art. 52 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, zwanej dalej „ustawą”;

2) zwolnienia z części opłat dodatkowych przypadających do zapłaty na podstawie umowy, o której mowa w art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy;

3) zmiany postanowień umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania przez:

a) odroczenie terminu spłaty rat kapitałowych lub opłat dodatkowych, których termin płatności jeszcze nie upłynął,

b) rozłożenie na raty spłaty rat kapitałowych lub opłat dodatkowych, których termin płatności już upłynął.”;

2) w § 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć małe i średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;”,

b) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) stopie referencyjnej – należy przez to rozumieć stawkę oprocentowania, której podstawą ustalania jest stopa bazowa ogłaszana przez Komisję Europejską, którą powiększa się o odpowiednią marżę ustalaną indywidualnie dla każdego przedsiębiorcy; sposób określania wysokości stopy referencyjnej określony został w komunikacie Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008, str. 6);

12) ustawie o pomocy publicznej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585);”,

c) dodaje się pkt 13–15 w brzmieniu:

„13) rzeczowych aktywach trwałych – należy przez to rozumieć aktywa w postaci gruntów, budynków, zakładu, urządzeń i wyposażenia; w przypadku beneficjenta prowadzącego działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego i lotniczego do wydatków kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu i urządzeń transportowych;

14) aktywach – należy przez to rozumieć aktywa, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2));

15) środkach trwałych – należy przez to rozumieć środki trwałe, o których mowa w art.3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.”;

3) rozdział 2 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 2

Warunki udzielania pomocy publicznej na realizację nowej inwestycji

§ 3. 1. Rozłożenie na raty należności Skarbu Państwa, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, stanowi pomoc publiczną, jeżeli należność ta jest oprocentowana poniżej stopy referencyjnej.

2. Zwolnienie z obowiązku zapłaty opłat dodatkowych, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, może nastąpić do wysokości 2/3 opłat przypadających do zapłaty w okresie pierwszych ośmiu kwartałów obowiązywania umowy.

3. Pomoc, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowi pomoc regionalną przeznaczoną na realizację nowej inwestycji, która może być udzielona, jeżeli:

1) udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z daną inwestycją wynosi co najmniej 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i pochodzi ze środków własnych albo z finansowania zewnętrznego bez udziału środków publicznych;

2) przedsiębiorca zobowiąże się do utrzymania działalności gospodarczej w regionie, w którym udzielono pomocy, przez co najmniej pięć lat lub w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia realizacji inwestycji, przy czym dopuszcza się możliwość wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym.

4. Przedsiębiorca inny niż średni i mały, ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej, jest zobowiązany wykazać wystąpienie efektu zachęty, o którym mowa w art. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008.

§ 4. Umowa, na podstawie której udzielana jest pomoc, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, określa w szczególności wartość, harmonogram realizacji, przedmiot nowej inwestycji, do której realizacji zobowiązał się przedsiębiorca, numer referencyjny programu pomocowego, na podstawie którego udzielana jest pomoc, zobowiązanie przedsiębiorcy, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 2, oraz zobowiązanie przedsiębiorcy do zwrotu uzyskanej pomocy w przypadku stwierdzenia, że została ona wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 5. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą udzielaną na realizację nowej inwestycji zalicza się następujące koszty:

1) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z rozbudową przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych produktów lub zasadniczą zmianą procesu technologicznego przedsiębiorstwa,

2) koszty nabycia środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym środki trwałe nabywane są przez inwestora niezależnego od zbywcy; w przypadku przekazania przedsiębiorstwa małego przedsiębiorcy rodzinie pierwotnego właściciela (pierwotnych właścicieli) lub byłym pracownikom warunku nabycia środków przez niezależnego inwestora nie stosuje się

– przy czym nie uważa się za inwestycję nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.

2. W przypadku przejęcia przedsiębiorstwa uwzględnia się jedynie koszty nabycia aktywów od osób trzecich, o ile transakcję przeprowadzono na warunkach rynkowych. W przypadku gdy nabyciu towarzyszy inwestycja, o której mowa w ust. 1, wydatki z nią związane powiększają koszty nabycia.

3. Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem lub dzierżawą, innych niż grunty i budynki, uwzględnia się jedynie w przypadku, gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

4. Koszty związane z nabyciem aktywów objętych najmem lub dzierżawą gruntów lub budynków uwzględnia się, jeżeli najem lub dzierżawa trwa przez okres co najmniej pięciu lat od przewidywanego terminu zakończenia inwestycji lub okresu trzech lat w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy.

5. Nabywane środki trwałe powinny być aktywami nowymi, przy czym zasada ta nie dotyczy małego i średniego przedsiębiorcy oraz przejęć. W przypadku przejęć odejmuje się aktywa, na których nabycie przyznano pomoc, zanim nastąpiło przejęcie.

6. W przypadku małego i średniego przedsiębiorcy można uwzględnić pełne koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne. W przypadku przedsiębiorcy niebędącego małym lub średnim przedsiębiorcą koszty takie są uwzględniane jedynie do wysokości 50 % całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

7. W przypadku obliczania pomocy na podstawie kosztów płacy miejsca pracy muszą być bezpośrednim wynikiem realizacji nowej inwestycji. Koszt nowych miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji inwestycji kwalifikuje się do objęcia pomocą na podstawie niniejszego rozporządzenia, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) miejsca pracy powstaną najpóźniej w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji;

2) nowa inwestycja prowadzi do wzrostu netto liczby zatrudnionych w danej jednostce w porównaniu ze średnią za poprzednie 12 miesięcy;

3) powstałe miejsca pracy będą utrzymane przez co najmniej pięć lat, a w przypadku małego i średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej trzy lata od dnia zakończenia realizacji inwestycji.

§ 6. 1. Wielkość pomocy udzielanej na realizację nowej inwestycji, liczona jako stosunek wartości pomocy wyrażonej za pomocą ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, nie może przekraczać:

1) 30 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do miasta stołecznego Warszawy, a w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego;

2) 40 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego, a w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. na obszarze należącym do województwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego Warszawy;

3) 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – w przypadku inwestycji realizowanych na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, małopolskiego, lubuskiego, łódzkiego i kujawsko-pomorskiego.

2. Z wyjątkiem pomocy przyznanej na rzecz dużych inwestycji i pomocy dla sektora transportowego, progi ustalone w ust. 1 mogą zostać podniesione o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małego przedsiębiorcy i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy.

3. Progi ustalone w ust. 1 mają zastosowanie do określania intensywności pomocy obliczonej jako:

1) odsetek kwalifikujących się do objęcia pomocą kosztów inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne albo

2) odsetek kosztów płacy pracownika za okres dwóch lat dla miejsc pracy powstałych bezpośrednio w wyniku realizacji inwestycji, albo

3) łącznego zastosowania metod obliczania, o których mowa w pkt 1 i 2, pod warunkiem że pomoc nie przekracza najbardziej korzystnej kwoty będącej wynikiem zastosowania jednej z dwóch metod obliczania.

4. Jeżeli nowa inwestycja prowadzona jest przez okres trzech lat przez tego samego przedsiębiorcę lub przez tych samych przedsiębiorców i składa się ze środków trwałych połączonych w sposób ekonomicznie niepodzielny, nową inwestycję bez względu na podział na części uznaje się za jedną inwestycję.

§ 7. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą podlega sumowaniu z każdą inną pomocą, w tym z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5) oraz z pomocą udzieloną z budżetu Unii Europejskiej niezależnie od jej formy i źródła.

§ 8. W ramach pomocy na realizację nowej inwestycji nie udziela się pomocy:

1) w przypadkach określonych w art. 1 ust. 2–7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008;

2) w której koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą przekraczają równowartość 50 000 000 euro, przy czym:

a) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki trwałe, dokonanymi w okresie trzech lat przez jednego lub więcej przedsiębiorców realizujących tę inwestycję, oraz

b) środki trwałe są połączone ze sobą w sposób ekonomicznie niepodzielny.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Udzielenie przejmującemu pomocy na restrukturyzację następuje przez zmianę postanowień umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.”;

5) w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku pozytywnej oceny minister zatwierdza plan restrukturyzacji oraz zawiera z przejmującym umowę zmieniającą postanowienia umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.”;

6) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zawarcie umowy zmieniającej postanowienia umowy o oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, wymaga zatwierdzenia zamierzonej pomocy przez Komisję Europejską w następstwie dokonanej notyfikacji w trybie i na zasadach określonych w ustawie o pomocy publicznej.”;

7) po § 22 dodaje się § 22a w brzmieniu:

„§ 22a. Na warunkach określonych w rozdziale 2 pomoc publiczna może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.”;

8) w załączniku do rozporządzenia pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

5. Wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc to mały czy średni przedsiębiorca w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008:

Mały przedsiębiorca/Średni przedsiębiorca3

6. Wskazanie, czy podmiot ubiegający się o pomoc jest przedsiębiorcą publicznym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (Dz. U. Nr 191, poz. 1411 i Nr 245, poz. 1775):

TAK/NIE3

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703 i 2722, z 2005 r. Nr 167, poz. 1400, Nr 169, poz. 1418, Nr 178, poz. 1479 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 107, poz. 721 i Nr 208, poz. 1532, z 2008 r. Nr 180, poz. 1109 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 70.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540, z 2008 r. Nr 63, poz. 393, Nr 144, poz. 900, Nr 171, poz. 1056, Nr 214, poz. 1343 i Nr 223, poz. 1466 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649 i Nr 91, poz. 742.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rułkowska

Prawnik, specjalista do spraw kadr i płac, redaktor naczelna internetowego czasopisma Prawo Mamy, autorka artykułów prawniczych na temat działalności nierejestrowanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama