| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 17 września 2009 r.

w sprawie połączenia Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Z dniem 1 stycznia 2010 r. łączy się następujące jednostki badawczo-rozwojowe:

1) Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, numer identyfikacyjny REGON 000080051, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-80-34, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 maja 1950 r. w sprawie utworzenia Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 24, poz. 211), oraz działający na podstawie uchwały Nr 577/55 Rady Ministrów z dnia 27 lipca 1955 r. w sprawie zmiany zadań Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa i dostosowania jego organizacji do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. o utworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb gospodarki narodowej, zarządzenia Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1974 r. w sprawie zmiany nazwy Instytutu Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (M. P. Nr 26, poz. 155) i zarządzenia Nr 48 Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 29 kwietnia 1991 r. w sprawie połączenia jednostek badawczo-rozwojowych pod nazwą: Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznej Obsługi Rolnictwa w Żdżarach oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej Meprozet” w Gdańsku;

2) Instytut Melioracji i Użytków Zielonych z siedzibą w Falentach, numer identyfikacyjny REGON 000080097, numer identyfikacji podatkowej NIP 525-000-85-02, utworzony uchwałą Nr 610/53 Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1953 r. w sprawie utworzenia Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych.

2. W wyniku połączenia, o którym mowa w ust. 1, tworzy się jednostkę badawczo-rozwojową pod nazwą: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, zwany dalej „Instytutem”.

§ 2.
Siedzibą Instytutu są Falenty.
§ 3.
Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
§ 4.
1. Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, doradczej, edukacyjnej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotyczącej:

1) kształtowania struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiejskiej, układów infrastruktury technicznej i przyrodniczo-technicznej oraz układów ekologiczno-krajobrazowych;

2) ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich;

3) gospodarki łąkowo-pastwiskowej w terenach nizinnych i górskich, technologii produkcji pasz łąkowych, stanu zagrożeń i ochrony siedlisk łąkowych, gleb i wód oraz emisji zanieczyszczeń do atmosfery z użytków zielonych;

4) gospodarowania wodami istotnymi dla rolnictwa, potrzeb nawodnień i odwodnień, deficytu wody, podtopień i powodzi, inżynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych, dróg rolniczych oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej;

5) zanieczyszczenia i ochrony jakości wód na obszarach wiejskich, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w zagrodzie i na obszarach wiejskich, utylizacji osadów ściekowych, odpadów komunalnych i przemysłowych, inżynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi;

6) zapobiegania pogarszaniu jakości środowiska w wyniku emisji odorów, gazów i pyłów ze źródeł rolniczych;

7) rozwiązań technicznych i inżynierii rolniczej w zastosowaniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej;

8) agroenergetyki z uwzględnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii;

9) przydatności użytkowej i bezpieczeństwa maszyn rolniczych;

10) ekonomiki, organizacji mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz programów rozwoju wsi i rolnictwa;

11) inżynierii materiałowej i eksploatacji środków technicznych w rolnictwie.

2. Instytut realizuje zadania normalizacyjne, kontrolno-weryfikacyjne, certyfikacyjne i homologacyjne, wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych i jednostki notyfikowanej.

3. Instytut może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 5.
1. Połączenie jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje według stanu ujętego w sprawozdaniach finansowych sporządzonych na dzień 31 grudnia 2009 r.

2. Instytut przejmuje mienie oraz zobowiązania i należności jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

3. Instytut wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki, których podmiotem były jednostki, o których mowa w § 1 ust. 1.

4. Po połączeniu jednostek, o których mowa w § 1 ust. 1, obowiązują systemy finansowo-księgowy oraz finansowo-płacowy stosowane przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa przed dniem połączenia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Magda Słomska

Kancelaria zajmująca się kompleksową obsługą przedsiębiorców i pracodawców oraz prowadzeniem postępowań sądowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »