| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 października 2009 r.

w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowe warunki udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r., zwanej dalej „pomocą”, realizowanej w ramach przyjętego przez Radę Ministrów programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r.
§ 2.
Pomocy udziela się rodzinie rolniczej, jeżeli:

1) co najmniej jedna osoba w tej rodzinie jest rolnikiem, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, objętym ubezpieczeniem społecznym rolników;

2) szkody spowodowane przez powódź zostały oszacowane przez komisję, o której mowa w przepisach w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód;

3) szkody spowodowane przez powódź wynoszą średnio powyżej 30 % w gospodarstwie rolnym – w rozumieniu przepisowo podatku rolnym, lub dziale specjalnym produkcji rolnej – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

§ 3.
1. Pomoc jest udzielana jednorazowo, w formie zasiłku celowego przyznawanego na zasadach określonych w art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego.

§ 4.
1. Pomocy udziela się na wniosek osoby zainteresowanej złożony do kierownika ośrodka pomocy społecznej gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w § 2 pkt 1.

2. Po wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pomocy kierownik ośrodka pomocy społecznej ustala średnią wysokość szkód w danym gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej na podstawie protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez komisję, o której mowa w i 2 pkt 2, przekazanego przez wojewodę za pośrednictwem wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 5.
Pomoc przysługuje, z zastrzeżeniem § 6, w wysokości:

1) 500 zł – w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni do 5 ha użytków rolnych albo dział specjalny produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane przez powódź;

2) 1 000 zł – w przypadku rodziny rolniczej prowadzącej gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 5 ha użytków rolnych, w którym powstały szkody spowodowane przez powódź.

§ 6.
1. Łączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów w przypadku gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, które poniosły szkody spowodowane przez powódź, nie może przekroczyć kwoty:

1) intensywności pomocy brutto obliczonej zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1857/2006” – w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych;

2) stanowiącej iloczyn wartości szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodarskich oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006 – w przypadku wystąpienia szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodarskich;

3) stanowiącej sumę kwot, o których mowa w pkt 1 i 2 – w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych oraz w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodarskich.

2. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów wraz z odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia, zwanych dalej „odszkodowaniami”, w związku z powodzią stanowiłaby kwotę wyższą niż kwota:

1) intensywności pomocy brutto obliczonej zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą obniżenia dochodu a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań – w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych;

2) stanowiąca iloczyn wartości szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między kwotą stanowiącą iloczyn wartości szkód i intensywności pomocy a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań – w przypadku wystąpienia szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodarskich;

3) stanowiąca sumę kwot, o których mowa w pkt 1 i 2, pomocy udziela się w wysokości stanowiącej różnicę między sumą kwot, o których mowa w pkt 1 i 2, a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań – w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych oraz w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodarskich.

§ 7.
Pomoc nie przysługuje, jeżeli łączna wysokość pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów oraz otrzymanych odszkodowań w związku z powodzią przekracza kwotę:

1) intensywności pomocy brutto obliczonej zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006 – w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych;

2) stanowiącą iloczyn wartości szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach i urządzeniach rolniczych oraz intensywności pomocy, o której mowa w art. 11 ust. 6 rozporządzenia nr 1857/2006 – w przypadku wystąpienia szkód w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodarskich;

3) stanowiącą sumę kwot, o których mowa w pkt 1 i 2 – w przypadku wystąpienia szkód w uprawach rolnych oraz w budynkach inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarniach i innych budynkach i budowlach służących do produkcji rolniczej, ciągnikach, maszynach, urządzeniach rolniczych i zwierzętach gospodarskich.

§ 8.
1. Wnioski, o których mowa w § 4 ust. 1, składa się w terminie do dnia 30 października 2009 r.

2. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

3. Wojewodowie przekażą, w terminie do dnia 12 października 2009 r., właściwym wójtom (burmistrzom, prezydentom miast) protokoły oszacowania szkód sporządzone przez komisje, o których mowa w § 2 pkt 2, wraz z kwotą obniżenia dochodu obliczonego zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia nr 1857/2006.

§ 9.
Przepisy rozporządzenia stosuje się również do rolników będących osobami samotnie gospodarującymi w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, jeżeli spełniają warunki udzielenia pomocy określone dla rodziny rolniczej.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 220, poz. 1431 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 65, poz. 554, Nr 69, poz. 590, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241.

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 5 pa
ździernika 2009 r. (poz. 1319)

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »