| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie rocznych sprawozdań zakładów reasekuracji dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej

Na podstawie art. 223zzf ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres, formę i zasady sporządzania rocznych sprawozdań dotyczących transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej przez:

1) krajowe zakłady reasekuracji podlegające dodatkowemu nadzorowi oraz

2) główne oddziały zakładów reasekuracji mających siedzibę w państwach niebędących państwami członkowskimi Unii Europejskiej, zwane dalej „głównymi oddziałami”.

§ 2.
Krajowy zakład reasekuracji podlegający dodatkowemu nadzorowi oraz główny oddział sporządza roczne sprawozdanie dotyczące transakcji przeprowadzanych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej, zwane dalej „sprawozdaniem”, w formie określonej w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia oraz zgodnie z notami objaśniającymi do załączników do rozporządzenia.
§ 3.
1. Obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają transakcje, z tytułu których po stronie krajowego zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału powstało w okresie sprawozdawczym zobowiązanie lub wierzytelność o wartości przekraczającej 3 % wysokości kapitału gwarancyjnego krajowego zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału. Wartość kapitału gwarancyjnego ustala się na dzień bilansowy.

2. W przypadku zobowiązań lub wierzytelności warunkowych obowiązkowi sprawozdawczemu podlegają transakcje, z tytułu których po stronie krajowego zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału może powstać zobowiązanie lub wierzytelność o wartości przekraczającej 3 % wysokości kapitału gwarancyjnego krajowego zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału. Wartość kapitału gwarancyjnego ustala się na dzień bilansowy.

3. Z zachowaniem przepisów ust. 1 i 2 obowiązkowi sprawozdawczemu podlega każda transakcja, z tytułu której po stronie krajowego zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi albo głównego oddziału powstało w okresie sprawozdawczym, a w przypadku transakcji warunkowych może powstać, zobowiązanie lub wierzytelność o wartości przekraczającej 1 mln zł.

§ 4.
1. Sprawozdanie dotyczy przeprowadzonych w ubezpieczeniowej grupie kapitałowej, w okresie sprawozdawczym, transakcji:

1) pożyczek;

2) gwarancji oraz innych transakcji pozabilansowych;

3) środków stanowiących pokrycie marginesu wypłacalności;

4) lokat;

5) działalności reasekuracyjnej;

6) porozumień co do podziału kosztów;

7) pozostałych transakcji.

2. Sprawozdanie obejmuje także informacje o ubezpieczeniowej grupie kapitałowej krajowego zakładu reasekuracji podlegającego dodatkowemu nadzorowi oraz zagranicznego zakładu reasekuracji wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez główny oddział, sporządzoną na dzień bilansowy.

§ 5.
1. W przypadku powtarzalnych transakcji jednego rodzaju zawieranych z tym samym podmiotem, krajowy zakład reasekuracji podlegający dodatkowemu nadzorowi oraz główny oddział może przedstawić informacje zbiorcze o tych transakcjach zamiast szczegółowej informacji o transakcjach.

2. Poprzez powtarzalne transakcje jednego rodzaju zawierane z tym samym podmiotem rozumieć należy transakcje dotyczące wierzytelności lub zobowiązań jednego rodzaju, opartych na jednakowej podstawie faktycznej i prawnej, jeżeli z tytułu tych transakcji wierzycielem lub dłużnikiem zakładu reasekuracji jest ten sam podmiot.

§ 6.
1. Sprawozdanie sporządza się za okres roku kalendarzowego na podstawie danych ujętych w dodatkowym rocznym sprawozdaniu finansowym zakładu reasekuracji, o którym mowa w art. 223zzd ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

2. Sprawozdanie przedstawiane jest organowi nadzoru w formie pisemnej i formie elektronicznej na magnetycznych lub optycznych nośnikach danych. Sprawozdanie to może zostać przesłane organowi nadzoru pocztą elektroniczną.

§ 7.
W zakresie wyceny pozycji sprawozdawczych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316).
§ 8.
Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdania sporządzanego za 2009 r.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 870 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 143, poz. 1204, Nr 167, poz. 1396, Nr 183, poz. 1538 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 82, poz. 557, Nr 102, poz. 691 i Nr 112, poz. 769, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 i Nr 234, poz. 1571 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 42, poz. 341, Nr97, poz. 802, Nr 115, poz. 962, Nr 165, poz. 1316 i Nr 166, poz. 1317.

Załącznik 1. [ROCZNE SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO ZAKŁADU REASEKURACJI PODLEGAJĄCEGO DODATKOWEMU NADZOROWI DOTYCZĄCE TRANSAKCJI RZEPROWADZANYCH W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 25 września 2009 r. (poz. 1328)

Załącznik nr 1

ROCZNE SPRAWOZDANIE KRAJOWEGO ZAKŁADU REASEKURACJI PODLEGAJĄCEGO DODATKOWEMU NADZOROWI DOTYCZĄCE TRANSAKCJI RZEPROWADZANYCH W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [ROCZNE SPRAWOZDANIE GŁÓWNEGO ODDZIAŁU DOTYCZĄCE TRANSAKCJI PRZEPROWADZANYCH W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ]

Załącznik nr 2

ROCZNE SPRAWOZDANIE GŁÓWNEGO ODDZIAŁU DOTYCZĄCE TRANSAKCJI PRZEPROWADZANYCH W UBEZPIECZENIOWEJ GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Kłosińska-Pyka

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »