reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 października 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych

Na podstawie art. 11 ust. 7, art. 16 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków urządzania gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. Nr 102, poz. 946 oraz z 2009 r. Nr 36, poz. 280) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 3 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) oznaczenie zezwolenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 1a i 1b ustawy;”;

2) w § 8a:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) numer, datę i miejsce wykonania badania;”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Pełna dokumentacja techniczna dotycząca przeprowadzonych badań automatu lub urządzenia do gier pozostaje w jednostce badającej przez okres 6 lat i jest udostępniana na żądanie ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub wyznaczonego naczelnika urzędu celnego.”;

3) w § 8b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jednostka badająca zakłada plomby zabezpieczające przed dostępem w szczególności do:

1) płyty logicznej;

2) liczników;

3) układów z zapisem gry.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Po wydaniu przez jednostkę badającą opinii technicznej zawierającej pozytywny wynik badania automatu lub urządzenia do gier poprzedzającego ich rejestrację, na wniosek podmiotu urządzającego gry lub zakłady wzajemne, wyznaczony naczelnik urzędu celnego dokonuje rejestracji automatu lub urządzenia do gier.

2. Wniosek o rejestrację każdego automatu lub urządzenia do gier składa się w dwóch egzemplarzach. Do wniosku dołącza się opinię techniczną zawierającą pozytywny wynik badania automatu lub urządzenia do gier poprzedzającego ich rejestrację i kopię zezwolenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 1a i 1b ustawy.”;

5) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu potwierdzenia rejestracji wyznaczony naczelnik urzędu celnego dokonuje na wniosku, o którym mowa w § 9, poświadczenia rejestracji, w którym wskazuje numer rejestracji automatu lub urządzenia do gier.”,

b) w ust. 4:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wraz z wygaśnięciem zezwolenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 1a i 1b ustawy;”,

– w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) określonym w § 14 ust. 5.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku utraty ważności poświadczenia rejestracji, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, oryginał poświadczenia rejestracji zwraca się wyznaczonemu naczelnikowi urzędu celnego.”;

6) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Podmiot prowadzący gry losowe, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych eksploatuje i użytkuje automaty i urządzenia do gier, w ilości zgodnej z warunkami określonymi w zezwoleniu, o którym mowa w art. 24 ust. 1, 1a i 1b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot posiadający zezwolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, może posiadać dodatkowo nie więcej niż dwa rezerwowe automaty do gier na każdy ośrodek gier, pod warunkiem że automaty te będą posiadać poświadczenie rejestracji.

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany co najmniej na siedem dni przed zmianą miejsca, punktu, ośrodka eksploatacji automatu lub urządzenia do gier powiadomić wyznaczonego naczelnika urzędu celnego właściwego według miejsca dotychczasowej oraz przyszłej eksploatacji automatu lub urządzenia do gier o zamiarze przemieszczenia, z podaniem:

1) dokładnej daty przemieszczenia;

2) adresu miejsca, punktu, ośrodka dotychczasowej eksploatacji;

3) adresu miejsca, punktu, ośrodka przyszłej eksploatacji.

4. Wyznaczony naczelnik urzędu celnego może zażądać przeprowadzenia na koszt podmiotu, o którym mowa w ust. 1, badań kontrolnych automatów i urządzeń do gier przez jednostkę badającą.

5. W razie stwierdzenia niezgodności stanu rzeczywistego automatów lub urządzeń do gier z warunkami rejestracji wyznaczony naczelnik urzędu celnego cofa rejestrację takiego automatu lub urządzenia do gier.”;

7) w § 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek powiadomić wyznaczonego naczelnika urzędu celnego o wycofaniu automatu lub urządzenia do gier z eksploatacji lub czasowym zawieszeniu eksploatacji automatu lub urządzenia do gier, w terminie siedmiu dni od dnia wycofania lub czasowego zawieszenia.”;

8) w § 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Rejestr prowadzony jest nieprzerwanie przez okres działalności podmiotu. Rejestr, przed rozpoczęciem jego prowadzenia, poświadcza naczelnik urzędu celnego właściwy w sprawach podatku od gier.

3. Niezwłocznie po zakończeniu działalności podmiot jest obowiązany przedstawić rejestr naczelnikowi urzędu celnego, o którym mowa w ust. 2, w celu poświadczenia zamknięcia rejestru i anulowania niewykorzystanych druków zaświadczeń o wygranych.”.

§ 2.
Rejestry zaświadczeń o uzyskanej wygranej, poświadczone na podstawie dotychczasowych przepisów, uznaje się za ważne.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.

Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

 

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rułkowska

Prawnik, specjalista do spraw kadr i płac, redaktor naczelna internetowego czasopisma Prawo Mamy, autorka artykułów prawniczych na temat działalności nierejestrowanej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama