reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 października 2009 r.

w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 130, poz. 1070) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa rodzaje programów i projektów przeznaczonych do realizacji w obszarach, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.
§ 2.
Określa się następujące rodzaje programów i projektów w obszarze:

1) poprawy efektywności energetycznej w różnych sektorach gospodarki:

a) budowa lub przebudowa systemów ciepłowniczych w celu usprawnienia gospodarki energetycznej oraz rozwój systemów ciepłowniczych przez podłączanie nowych odbiorców,

b) modernizacja systemów oświetlenia,

c) budowa instalacji i modernizacja procesów produkcyjnych i technologicznych, polegająca w szczególności na:

– wymianie napędów na energooszczędne,

– budowie systemów zbiórki i odzysku surowców umożliwiających zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych,

– zamianie surowców lub wykorzystaniu surowców odpadowych w celu zmniejszenia energochłonności procesów technologicznych,

d) odzysk energii w procesach przemysłowych,

e) termomodernizacja oraz budowa, przebudowa lub zakup urządzeń energetycznych stanowiących wyposażenie budynków,

f) przebudowa przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych,

g) wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w celu poprawy efektywności energetycznej,

h) przebudowa instalacji wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub chłodu w kogeneracji,

i) wymiana urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na urządzenia umożliwiające indywidualnym odbiorcom energii elektrycznej, gazu i ciepła dokonywanie odczytów o rzeczywistym zużyciu energii;

2) poprawy efektywności wykorzystania węgla, w tym związanej z czystymi technologiami węglowymi:

a) budowa lub przebudowa instalacji spalania w celu wdrożenia najlepszych dostępnych technik,

b) budowa lub modernizacja instalacji ochrony powietrza w instalacjach spalania,

c) w zakresie projektów dotyczących rozwoju technologii konwencjonalnych: modernizacja istniejących instalacji spalania w celu przystosowania do zaostrzonych norm emisyjnych lub poprawy ich sprawności energetycznej,

d) zastosowanie nowych technologii spalania z zastosowaniem oxy-combustion,

e) budowa układów gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem węgla,

f) budowa lub przebudowa instalacji kogeneracyjnych w celu zwiększenia sprawności wytwarzania;

3) zamiany stosowanego paliwa na paliwo niskoemisyjne:

a) zamiana stosowanych paliw silnikowych na paliwa niskoemisyjne w sektorach innych niż transport,

b) zamiana paliw innych niż silnikowe na paliwa niskoemisyjne w sektorach innych niż transport;

4) unikania lub redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu:

a) zastępowanie silników spalających olej napędowy lub benzynę silnikami spalającymi gaz ziemny, silnikami spalającymi LPG, silnikami hybrydowymi, silnikami elektrycznymi oraz silnikami przystosowanymi do spalania biopaliw ciekłych,

b) stosowanie napędów energooszczędnych w systemach transportu publicznego,

c) wybór, testowanie oraz wdrażanie procedur i urządzeń służących redukcji emisji w transporcie lotniczym i infrastrukturze towarzyszącej;

5) wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

a) budowa lub modernizacja elektrociepłowni lub ciepłowni opalanych biomasą,

b) budowa lub przebudowa elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych lub przesyłowych w celu umożliwienia przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii,

c) budowa lub przebudowa instalacji kolektorów słonecznych lub ogniw fotowoltaicznych w celu zwiększenia ich wydajności,

d) dostosowanie napędów do spalania biopaliw w celu wykorzystania biopaliw,

e) budowa instalacji do produkcji biokomponentów wykorzystywanych do wytwarzania biopaliw,

f) budowa lub modernizacja elektrowni wodnych,

g) budowa lub modernizacja elektrowni wiatrowych,

h) produkcja biopaliw silnikowych lub promocja ich zastosowania w transporcie w celu minimalizacji emisji zanieczyszczeń,

i) budowa lub modernizacja elektrociepłowni lub ciepłowni wykorzystujących energię geotermalną,

j) budowa wysoko sprawnych układów z wykorzystaniem niskotemperaturowych i średniotemperaturowych zasobów wód geotermalnych stosowanych w energetyce rozproszonej,

k) upowszechnianie pomp ciepła i technologii efektywnego wykorzystania niskotemperaturowej energii geotermalnej, modernizacja sprężarkowych pomp ciepła,

I) promocja zastosowania pomp ciepła i energii geotermalnej do ogrzewania obiektów;

6) unikania lub redukcji emisji metanu przez jego odzyskiwanie i wykorzystywanie w przemyśle wydobywczym, gospodarce odpadami i ściekami oraz w gospodarce rolnej, a także przez wykorzystywanie go do produkcji energii:

a) budowa lub przebudowa instalacji wytwarzania biogazu lub biogazu rolniczego w celu wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej lub przetworzenia go na energię elektryczną lub cieplną,

b) budowa instalacji do odzysku i energetycznego wykorzystania metanu z kopalń węgla kamiennego,

c) budowa lub modernizacja instalacji do odgazowywania składowisk odpadów oraz fermentacji odpadów i osadów ściekowych i wytwarzania energii;

7) działań związanych z sekwestracją gazów cieplarnianych:

a) budowa instalacji do wychwytywania, transportu i podziemnego składowania dwutlenku węgla (CO2),

b) budowa innych instalacji redukujących dwutlenek węgla (CO2),

c) działania w zakresie zalesiania,

d) intensyfikacja przyrostu i zwiększanie zasobności drzewostanów,

e) ochrona mokradeł, w szczególności torfowisk,

f) ochrona obszarów leśnych, w tym rewitalizacja obszarów poklęskowych, podwyższanie wieku drzewostanów,

g) budowa infrastruktury technicznej i transportowej do podziemnego składowania dwutlenku węgla (CO2);

8) innych działań zmierzających do ograniczania lub unikania krajowej emisji gazów cieplarnianych lub pochłaniania dwutlenku węgla (CO2) oraz adaptacji do zmian klimatu:

a) retencjonowanie wody,

b) ochrona trwałych użytków zielonych,

c) rolnictwo ekologiczne;

9) prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz zaawansowanych i innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku:

a) badania efektywności energetycznej urządzeń elektrycznych,

b) badania i rozwój nowych technologii biogazowych,

c) badania związane z bezpieczeństwem podziemnego składowania dwutlenku węgla (CO2), w tym badania zjawisk fazowych zachodzących w utworach geologicznych podczas składowania dwutlenku węgla (CO2), badania przepuszczalności skał i migracji dwutlenku węgla (CO2), modelowanie podziemnego zbiornika do składowania dwutlenku węgla (CO2) w formacjach solankowych, inwentaryzacja potencjalnych składowisk dwutlenku węgla (CO2) i analiza ich potencjalnej pojemności,

d) badania związane z wychwytywaniem dwutlenku węgla (CO2) ze strumieni gazowych,

e) badania w zakresie zmniejszenia zawartości zanieczyszczeń w węglach przeznaczonych do energetycznego wykorzystania,

f) badania w zakresie technologii zgazowania węgla,

g) badania nad intensyfikacją upraw roślin energetycznych,

h) badania w zakresie dokumentowania krajowych zasobów wód termalnych,

i) badania nad poprawą sprawności instalacji ogrzewania niskotemperaturowego,

j) rozwój technologii wykorzystania ubocznych produktów spalania w produkcji betonów, cementu, spoiw i materiałów dla drogownictwa,

k) badania w zakresie ograniczania wpływu spalania biomasy na instalacje spalania;

10) działalności edukacyjnej, w tym prowadzenia szkoleń wspomagających wypełnianie krajowych zobowiązań wynikających z Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonego w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684):

a) polityka informacyjna,

b) szkolenia w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych,

c) programy i kampanie społeczne.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Lege Artis

Ekspert wieszjak.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama