| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 22 października 2009 r.

w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych, innych osób oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin;

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1;

3) oznaczenie wiz wydawanych osobom, o których mowa w pkt 1.

§ 2.
1. Dokumentami, o których mowa w § 1 pkt 1, są:

1) legitymacja dyplomatyczna wydawana szefom i członkom personelu dyplomatycznego misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) legitymacja służbowa wydawana członkom personelu administracyjnego i technicznego oraz członkom personelu służby misji dyplomatycznych państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) legitymacja konsularna wydawana kierownikom urzędów konsularnych oraz członkom personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) legitymacja konsula honorowego wydawana konsulom honorowym w Rzeczypospolitej Polskiej, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) zaświadczenie wydawane osobom innym niż wymienione w pkt 1–4, korzystającym w ograniczonym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych, którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia, jeżeli za wydaniem takiego zaświadczenia przemawia ustawa, umowa lub powszechnie ustalony zwyczaj międzynarodowy.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5, są także wydawane członkom rodzin wymienionych osób oraz innym osobom zrównanym z szefami i członkami personelu misji dyplomatycznych, kierownikami urzędów konsularnych lub z członkami personelu konsularnego państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin.

§ 3.
1. Wizy wydawane szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin oznacza się symbolem „C” lub „D” w zależności od okresu pobytu.

2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” i następujące oznaczenia:

1) „DYPLOMATYCZNA” – w przypadku wjazdu i pobytu szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członków ich rodzin;

2) „SŁUŻBOWA” – w przypadku wjazdu i pobytu członków personelu administracyjnego i technicznego, członków personelu służby misji dyplomatycznych, pracowników konsularnych, członków personelu służby urzędów konsularnych państw obcych oraz innych osób skierowanych do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjeżdżających służbowo zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członków ich rodzin;

3) „KURIERSKA” – w przypadku wjazdu i pobytu kurierów dyplomatycznych.

§ 4.
Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1, sporządzone według wzorów określonych w dotychczas obowiązujących przepisach, mogą być wydawane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2010 r.
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Zagranicznych: R. Sikorski

 

1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 216, poz. 1605).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 95, poz. 790.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 16 listopada 2003 r. w sprawie dokumentów oraz wiz dla szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób (Dz. U. Nr 225, poz. 2234, z 2007 r. Nr 163, poz. 1163 oraz z 2008 r. Nr 48, poz. 287), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 216, poz. 1367).

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI DYPLOMATYCZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 22 października 2009 r. (poz. 1490)

Załącznik nr 1

WZÓR LEGITYMACJI DYPLOMATYCZNEJ

infoRgrafika

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym Orzeł”, z zabezpieczeniem chemicznym, z włóknami widocznymi w VIS, z włóknami niewidocznymi w VIS i świecącymi w UV.

Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ

infoRgrafika

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym Orzeł”, z zabezpieczeniem chemicznym, z włóknami widocznymi w VIS, z włóknami niewidocznymi w VIS i świecącymi w UV.

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI KONSULARNEJ]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI KONSULARNEJ

infoRgrafika

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym Orzeł”, z zabezpieczeniem chemicznym, z włóknami widocznymi w VIS, z włóknami niewidocznymi w VIS i świecącymi w UV.

Załącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI KONSULA HONOROWEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI KONSULA HONOROWEGO

infoRgrafika

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym Orzeł”, z zabezpieczeniem chemicznym, z włóknami widocznymi w VIS, z włóknami niewidocznymi w VIS i świecącymi w UV.

Załącznik 5. [WZÓR ZAŚWIADCZENIA]

Załącznik nr 5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA

infoRgrafika

Legitymacja ofoliowana, wykonana na papierze ze znakiem wodnym umiejscowionym – „Orzeł”, z zabezpieczeniem chemicznym, z włóknami widocznymi w VIS, z włóknami niewidocznymi w VIS i świecącymi w UV.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »