REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 194 poz. 1496

ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 listopada 2009 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka", zwaną dalej „odznaką".
§ 2.
1. Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

2. Odznaka może być nadana tylko raz.

§ 3.
Odznakę nadaje Rzecznik Praw Obywatelskich z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;

2) terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego;

3) rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw człowieka;

4) organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw człowieka;

5) kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.
1. Wniosek o nadanie odznaki zawiera dane osobowe – w przypadku osoby fizycznej, albo nazwę, adres i siedzibę – w przypadku organizacji lub instytucji, oraz informacje o osiągnięciach uzasadniających nadanie odznaki.

2. Wzór wniosku o nadanie odznaki osobie fizycznej stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia, a organizacji lub instytucji – załącznik nr 2 do rozporządzenia.

3. Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się Rzecznikowi Praw Obywatelskich nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym przez wnioskodawcę terminem jej wręczenia.

§ 5.
1. Odznakę stanowi okrągły medal ze srebra o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem w języku łacińskim „IUSTITIAS VESTRAS IUDICABO", przerwanym u dołu wypukłym motywem roślinnym, widnieje pośrodku wypukły znak Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiający świątynię antyczną o kolumnach ze stylizowanych postaci ludzkich. Na stronie odwrotnej z wypukłym napisem majuskułowym wkoło „RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH" przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter „RP" symbolizującym Rzeczpospolitą Polską, widnieje pośrodku kursywny, minuskułowy, wypukły napis w dwóch wierszach „Hominum/Causa". Medal zawieszony jest na wstążce z rypsu jedwabnego szerokości 36 mm w kolorze oliwkowym, z dwoma szafirowymi paskami szerokości 6 mm w odległości 2 mm od krawędzi.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6.
1. Odznakę wręcza Rzecznik Praw Obywatelskich lub osoba przez niego upoważniona.

2. Osoba fizyczna wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, oraz legitymacją, której wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

3. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.

4. Organizacja lub instytucja wyróżniona odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną jej odznakę wraz z dyplomem, według wzoru dyplomu, o którym mowa w ust. 2.

5. W razie zgubienia albo zniszczenia odznaki albo dyplomu lub legitymacji stwierdzających jej nadanie, wydaje się odpłatnie wtórny egzemplarz.

§ 7.
Ewidencję wyróżnionych odznaką osób fizycznych, organizacji i instytucji prowadzi Rzecznik Praw Obywatelskich.
§ 8.
Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Rzecznik Praw Obywatelskich.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA" DLA OSÓB FIZYCZNYCH]

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 listopada 2009 r. (poz. 1496)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA" DLA OSÓB FIZYCZNYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA" DLA ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA" DLA ORGANIZACJI LUB INSTYTUCJI

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA"]

Załącznik nr 3

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA"

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA"]

Załącznik nr 4

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA"

infoRgrafika

Objaśnienie:

Dyplom stanowi karton koloru jasnożółtego z napisami koloru ciemnoniebieskiego, w formacie A4.

Załącznik 5. [WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA"]

Załącznik nr 5

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA"

infoRgrafika

Objaśnienie:

Okładka do legitymacji jest koloru czerwonego i ma wymiary 75x105 mm.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA